προσκαλεσάμενοι
Englishman's Concordance
προσκαλεσάμενοι (proskalesamenoi) — 2 Occurrences

Acts 5:40 V-APM-NMP
GRK: αὐτῷ καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους
NAS: They took his advice; and after calling the apostles
KJV: and when they had called the apostles,
INT: to him and having called to [them] the apostles

Acts 6:2 V-APM-NMP
GRK: προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ
NAS: the twelve summoned the congregation
KJV: the twelve called the multitude
INT: having called to [them] moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page