4342. προσκαρτερέω (proskartereó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4342. προσκαρτερέω (proskartereó) — 10 Occurrences

Mark 3:9 V-PSA-3S
GRK: ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ
NAS: that a boat should stand ready for Him because
KJV: a small ship should wait on him
INT: that a boat might wait upon him on account of

Acts 1:14 V-PPA-NMP
GRK: πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ
NAS: with one mind were continually devoting themselves to prayer,
INT: all were steadfastly continuing with one accord

Acts 2:42 V-PPA-NMP
GRK: ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ
NAS: They were continually devoting themselves to the apostles'
KJV: they continued stedfastly in the apostles'
INT: they were moreover steadfastly continuing in the teaching

Acts 2:46 V-PPA-NMP
GRK: ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν
NAS: Day by day continuing with one mind
KJV: And they, continuing daily
INT: day and steadfastly continuing with one accord in

Acts 6:4 V-FIA-1P
GRK: τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν
NAS: But we will devote ourselves to prayer
KJV: we will give ourselves continually to prayer,
INT: of the word will steadfastly continue

Acts 8:13 V-PPA-NMS
GRK: βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ
NAS: and after being baptized, he continued on with Philip,
INT: having been baptized was steadfastly continuing with Philip

Acts 10:7 V-PPA-GMP
GRK: εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ
NAS: of those who were his personal attendants,
KJV: him continually;
INT: devout of those continually waiting on him

Romans 12:12 V-PPA-NMP
GRK: τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες
NAS: in tribulation, devoted to prayer,
KJV: in tribulation; continuing instant in prayer;
INT: in prayer be constant

Romans 13:6 V-PPA-NMP
GRK: αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες
NAS: of God, devoting themselves to this
KJV: ministers, attending continually upon
INT: this very this thing attending continually

Colossians 4:2 V-PMA-2P
GRK: Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες ἐν
NAS: Devote yourselves to prayer,
KJV: Continue in prayer, and watch
INT: In prayer stedfastly continue watching in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page