680. ἅπτομαι (haptomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 680. ἅπτομαι (haptomai) — 36 Occurrences

Matthew 8:3 V-AIM-3S
GRK: τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων
KJV: [his] hand, and touched him,
INT: the hand he touched him saying

Matthew 8:15 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς
KJV: And he touched her hand,
INT: and he touched the hand

Matthew 9:20 V-AIM-3S
GRK: προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου
KJV: behind [him], and touched the hem
INT: having come behind touched the fringe

Matthew 9:21 V-ASM-1S
GRK: Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου
KJV: I may but touch his garment,
INT: If only I shall touch the clothing

Matthew 9:29 V-AIM-3S
GRK: τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν
KJV: Then touched he their eyes,
INT: Then he touched the eyes

Matthew 14:36 V-ASM-3P
GRK: ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου
KJV: they might only touch the hem of his
INT: that only they might touch the fringe

Matthew 14:36 V-AIM-3P
GRK: καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν
KJV: as many as touched were made perfectly whole.
INT: and as many as touched were cured

Matthew 17:7 V-APM-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν
KJV: Jesus came and touched them, and
INT: Jesus and having touched them said

Matthew 20:34 V-AIM-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων
KJV: had compassion [on them], and touched their
INT: Jesus touched the eyes

Mark 1:41 V-AIM-3S
GRK: χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει
KJV: [his] hand, and touched him,
INT: hand of him he touched him and says

Mark 3:10 V-ASM-3P
GRK: ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον
KJV: him for to touch him, as many as
INT: that him they might touch as many as had

Mark 5:27 V-AIM-3S
GRK: ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου
KJV: behind, and touched his
INT: crowd behind touched the clothing

Mark 5:28 V-ASM-1S
GRK: ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν
KJV: she said, If I may touch but his
INT: if I shall touch but the

Mark 5:30 V-AIM-3S
GRK: Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων
KJV: and said, Who touched my clothes?
INT: Who of me touched the garments

Mark 5:31 V-AIM-3S
GRK: Τίς μου ἥψατο
KJV: sayest thou, Who touched me?
INT: Who me touched

Mark 6:56 V-ASM-3P
GRK: ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται καὶ ὅσοι
KJV: that they might touch if
INT: clothing of him they might touch and as many as

Mark 6:56 V-AIM-3P
GRK: ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσώζοντο
KJV: as touched him
INT: as many as anyhow touched him were healed

Mark 7:33 V-AIM-3S
GRK: καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης
KJV: and he spit, and touched his tongue;
INT: and having spit he touched the tongue

Mark 8:22 V-ASM-3S
GRK: ἵνα αὐτοῦ ἅψηται
KJV: him to touch him.
INT: that him he might touch

Mark 10:13 V-ASM-3S
GRK: ἵνα αὐτῶν ἅψηται οἱ δὲ
KJV: to him, that he should touch them: and
INT: that them he might touch moreover

Luke 5:13 V-AIM-3S
GRK: τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων
KJV: [his] hand, and touched him,
INT: [his] hand he touched him saying

Luke 6:19 V-PNM
GRK: ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ ὅτι
KJV: multitude sought to touch him: for
INT: crowd sought to touch him for

Luke 7:14 V-AIM-3S
GRK: καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ
KJV: And he came and touched the bier: and
INT: And having come up he touched the coffin

Luke 7:39 V-PIM-3S
GRK: γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ ὅτι
KJV: [this is] that toucheth him:
INT: woman [is] who touches him for

Luke 8:44 V-AIM-3S
GRK: προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου
KJV: behind [him], and touched the border
INT: having come behind touched the fringe

Luke 8:45 V-APM-NMS
GRK: Τίς ὁ ἁψάμενός μου ἀρνουμένων
KJV: said, Who touched me? When
INT: Who [is] the [one] having touched me Denying

Luke 8:45 V-APM-NMS
GRK: Τίς ὁ ἁψάμενός μου
KJV: thou, Who touched me?
INT: Who [is it] that was touching me

Luke 8:46 V-AIM-3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό μού τις
KJV: said, Somebody hath touched me: for
INT: Jesus said Touched me someone

Luke 8:47 V-AIM-3S
GRK: ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν
KJV: what cause she had touched him, and
INT: what cause she touched him she declared

Luke 18:15 V-PSM-3S
GRK: ἵνα αὐτῶν ἅπτηται ἰδόντες δὲ
KJV: infants, that he would touch them: but
INT: that them he might touch having seen however

Luke 22:51 V-APM-NMS
GRK: τούτου καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου
KJV: far. And he touched his ear,
INT: thus And having touched the ear

John 20:17 V-PMM-2S
GRK: Μή μου ἅπτου οὔπω γὰρ
KJV: saith unto her, Touch me not;
INT: Not me touch not yet indeed

1 Corinthians 7:1 V-PNM
GRK: γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι
KJV: for a man not to touch a woman.
INT: a woman not to touch

2 Corinthians 6:17 V-PMM-2P
GRK: ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε κἀγὼ εἰσδέξομαι
KJV: the Lord, and touch not the unclean
INT: [the] unclean not touch and I will receive

Colossians 2:21 V-ASM-2S
GRK: Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ
KJV: (Touch not; taste
INT: not You might handle not You might taste

1 John 5:18 V-PIM-3S
GRK: πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ
KJV: and that wicked one toucheth him not.
INT: evil [one] not does touch him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page