755. ἀρχιτρίκλινος (architriklinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 755. ἀρχιτρίκλινος (architriklinos) — 3 Occurrences

John 2:8 N-DMS
GRK: φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ οἱ δὲ
NAS: and take it to the headwaiter. So
KJV: bear unto the governor of the feast. And
INT: carry to the master of the feast and

John 2:9 N-NMS
GRK: ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ
NAS: When the headwaiter tasted the water
KJV: When the ruler of the feast had tasted
INT: had tasted the master of the feast the water

John 2:9 N-NMS
GRK: νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος
NAS: knew), the headwaiter called
KJV: knew;) the governor of the feast called
INT: bridegroom the master of the feast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page