πάντας
Englishman's Concordance
πάντας (pantas) — 90 Occurrences

Matthew 2:4 Adj-AMP
GRK: καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: Gathering together all the chief priests
KJV: when he had gathered all the chief priests
INT: And having gathered together all the chief priests

Matthew 2:16 Adj-AMP
GRK: ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας
NAS: and slew all the male children
KJV: and slew all the children
INT: having sent forth he put to death all the boys

Matthew 4:24 Adj-AMP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς
NAS: and they brought to Him all who were ill,
KJV: they brought unto him all sick people
INT: they brought to him all sick

Matthew 8:16 Adj-AMP
GRK: λόγῳ καὶ πάντας τοὺς κακῶς
NAS: and healed all who were ill.
KJV: and healed all that were sick:
INT: by a word and all who sick

Matthew 12:15 Adj-AMP
GRK: ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
NAS: followed Him, and He healed them all,
KJV: he healed them all;
INT: he healed them all

Matthew 14:35 Adj-AMP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς
NAS: and brought to Him all who were sick;
KJV: unto him all that were
INT: brought to him all those who sick

Matthew 21:12 Adj-AMP
GRK: καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας
NAS: and drove out all those
KJV: and cast out all them that sold and
INT: and cast out all those selling

Matthew 22:10 Adj-AMP
GRK: ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον
NAS: and gathered together all they found,
KJV: and gathered together all as many as
INT: highways brought together all as many as they found

Matthew 26:1 Adj-AMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους
NAS: Jesus had finished all these words,
KJV: Jesus had finished all these sayings,
INT: Jesus all the words

Mark 1:32 Adj-AMP
GRK: πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς
NAS: they [began] bringing to Him all who were ill
KJV: unto him all that were diseased,
INT: to him all who sick

Mark 2:12 Adj-AMP
GRK: ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν
NAS: so that they were all amazed
KJV: they were all amazed,
INT: so that were amazed all and glorified

Mark 5:40 Adj-AMP
GRK: δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν
NAS: at Him. But putting them all out, He took along
INT: moreover having put out all takes with [him] the

Mark 6:39 Adj-AMP
GRK: αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια
NAS: And He commanded them all to sit down
KJV: them to make all sit down by companies
INT: them to make recline all groups [by] groups

Luke 1:65 Adj-AMP
GRK: ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς
NAS: Fear came on all those living around
KJV: on all that dwelt round about
INT: came upon all fear those who

Luke 4:36 Adj-AMP
GRK: θάμβος ἐπὶ πάντας καὶ συνελάλουν
NAS: came upon them all, and they [began] talking
INT: astonishment upon all and they spoke

Luke 5:9 Adj-AMP
GRK: αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν
NAS: had seized him and all his companions
KJV: and all that were
INT: him and all those with

Luke 6:10 Adj-AMP
GRK: καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν
NAS: After looking around at them all, He said
KJV: them all, he said
INT: And having looked around on all them he said

Luke 6:19 Adj-AMP
GRK: καὶ ἰᾶτο πάντας
NAS: from Him and healing [them] all.
KJV: and healed [them] all.
INT: and healed all

Luke 7:16 Adj-AMP
GRK: δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον
NAS: gripped them all, and they [began] glorifying
INT: moreover fear all and they glorified

Luke 9:23 Adj-AMP
GRK: δὲ πρὸς πάντας Εἴ τις
NAS: And He was saying to [them] all, If
KJV: to [them] all, If any [man]
INT: moreover to all If any one

Luke 12:41 Adj-AMP
GRK: καὶ πρὸς πάντας
NAS: to us, or to everyone [else] as well?
KJV: even to all?
INT: also to all

Luke 13:2 Adj-AMP
GRK: ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους
NAS: than all [other] Galileans
KJV: above all the Galilaeans,
INT: sinners beyond all the Galileans

Luke 13:4 Adj-AMP
GRK: ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους
NAS: than all the men
KJV: sinners above all men that dwelt
INT: were beyond all the men

Luke 13:28 Adj-AMP
GRK: Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας
NAS: and Jacob and all the prophets
KJV: Jacob, and all the prophets, in
INT: Jacob and all the prophets

Luke 17:27 Adj-AMP
GRK: καὶ ἀπώλεσεν πάντας
NAS: came and destroyed them all.
INT: and destroyed all

Luke 17:29 Adj-AMP
GRK: καὶ ἀπώλεσεν πάντας
NAS: from heaven and destroyed them all.
INT: and destroyed all

Luke 21:35 Adj-AMP
GRK: γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους
NAS: for it will come upon all those
KJV: on all them that dwell
INT: indeed upon all those sitting

John 2:15 Adj-AMP
GRK: ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ
NAS: and drove [them] all out of the temple,
KJV: he drove them all out of
INT: of cords all he drove out from

John 2:24 Adj-AMP
GRK: αὐτὸν γινώσκειν πάντας
NAS: Himself to them, for He knew all men,
KJV: he knew all [men],
INT: him knowing all [men]

John 12:32 Adj-AMP
GRK: τῆς γῆς πάντας ἑλκύσω πρὸς
NAS: will draw all men to Myself.
KJV: will draw all [men] unto
INT: the earth all will draw to

Acts 4:33 Adj-AMP
GRK: ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς
NAS: and abundant grace was upon them all.
KJV: upon them all.
INT: was upon all them

Acts 5:5 Adj-AMP
GRK: μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας
NAS: came over all who heard of it.
KJV: on all them that heard
INT: great upon all who heard

Acts 5:11 Adj-AMP
GRK: καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας
NAS: and over all who heard
KJV: upon as many as heard
INT: and upon all who heard

Acts 9:14 Adj-AMP
GRK: ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους
NAS: to bind all who call
KJV: to bind all that call
INT: chief priests to bind all who call on

Acts 9:40 Adj-AMP
GRK: δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος
NAS: sent them all out and knelt
KJV: put them all forth,
INT: moreover out all Peter

Acts 10:38 Adj-AMP
GRK: καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους
NAS: and healing all who were oppressed
KJV: and healing all that were oppressed of
INT: and healing all that were being oppressed

Acts 10:44 Adj-AMP
GRK: ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας
NAS: fell upon all those
KJV: fell on all them which heard the word.
INT: Holy upon all those hearing

Acts 11:23 Adj-AMP
GRK: καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει
NAS: and [began] to encourage them all with resolute
KJV: exhorted them all, that with purpose
INT: and exhorted all of the resolute purpose

Acts 17:30 Adj-AMP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν
NAS: to men that all [people] everywhere
KJV: but now commandeth all men every where
INT: men all everywhere to repent

Acts 18:2 Adj-AMP
GRK: Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους
NAS: had commanded all the Jews
KJV: had commanded all Jews
INT: Claudius to depart all the Jews

Acts 18:23 Adj-AMP
GRK: Φρυγίαν ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς
NAS: strengthening all the disciples.
KJV: strengthening all the disciples.
INT: Phrygian strengthening all the disciples

Acts 19:10 Adj-AMP
GRK: δύο ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας
NAS: years, so that all who lived in Asia
KJV: so that all they which dwelt in
INT: two so that all those who inhabited

Acts 19:17 Adj-AMP
GRK: φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς καὶ
NAS: fell upon them all and the name
KJV: on them all, and the name
INT: fear upon all them and

Acts 21:21 Adj-AMP
GRK: τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων
NAS: you, that you are teaching all the Jews
KJV: thou teachest all the Jews
INT: the Gentiles all Jews telling

Acts 21:28 Adj-AMP
GRK: τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων
NAS: who preaches to all men everywhere
KJV: that teacheth all [men] every where
INT: place this all everywhere teaches

Acts 22:15 Adj-AMP
GRK: αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν
NAS: For you will be a witness for Him to all men
KJV: witness unto all men of what
INT: for him to all men of what

Acts 26:29 Adj-AMP
GRK: ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς
NAS: you, but also all who hear
KJV: but also all that hear me
INT: but also all those hearing

Acts 27:24 Adj-AMP
GRK: ὁ θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας
NAS: has granted you all those
KJV: thee all them that sail
INT: God all those sailing

Acts 27:44 Adj-AMP
GRK: οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ
NAS: it happened that they all were brought safely
KJV: that they escaped all safe
INT: thus it came to pass all were brought safely to

Acts 28:2 Adj-AMP
GRK: πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ
NAS: a fire and received us all.
KJV: us every one, because
INT: a fire they received all of us because of

Acts 28:30 Adj-AMP
GRK: καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους
NAS: and was welcoming all who came
KJV: and received all that came in unto
INT: and welcomed all who came in

Romans 3:9 Adj-AMP
GRK: καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν
NAS: Jews and Greeks are all under sin;
KJV: Gentiles, that they are all under sin;
INT: and Greeks all under sin

Romans 3:22 Adj-AMP
GRK: Χριστοῦ εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας
NAS: Christ for all those
KJV: Christ unto all and upon
INT: Christ toward all those that believe

Romans 5:12 Adj-AMP
GRK: οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ
NAS: death spread to all men, because
KJV: passed upon all men, for
INT: thus to all men

Romans 5:18 Adj-AMP
GRK: παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς
NAS: condemnation to all men,
KJV: of one [judgment came] upon all men to
INT: trespass [it was] toward all men to

Romans 5:18 Adj-AMP
GRK: δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς
NAS: justification of life to all men.
KJV: [the free gift came] upon all men
INT: act of righteousness toward all men to

Romans 10:12 Adj-AMP
GRK: πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους
NAS: abounding in riches for all who call
KJV: is rich unto all that call upon him.
INT: [is] rich toward all that call upon

Romans 11:32 Adj-AMP
GRK: θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν
NAS: has shut up all in disobedience
KJV: hath concluded them all in
INT: God all in disobedience

Romans 11:32 Adj-AMP
GRK: ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ
NAS: so that He may show mercy to all.
KJV: that he might have mercy upon all.
INT: that all he might show mercy to

Romans 16:15 Adj-AMP
GRK: σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους
NAS: and Olympas, and all the saints
KJV: and all the saints
INT: with them all saints

Romans 16:19 Adj-AMP
GRK: ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο ἐφ'
NAS: has reached to all; therefore
KJV: unto all [men]. I am glad
INT: obedience to all reached over

1 Corinthians 7:7 Adj-AMP
GRK: θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι
NAS: Yet I wish that all men were even
KJV: For I would that all men were
INT: Yet I wish moreover all men to be

1 Corinthians 14:5 Adj-AMP
GRK: θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν
NAS: I wish that you all spoke
KJV: that ye all spake
INT: I desire moreover all you to speak

1 Corinthians 15:25 Adj-AMP
GRK: οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς
NAS: until He has put all His enemies under
KJV: till he hath put all enemies under
INT: that he shall have put all enemies

2 Corinthians 2:3 Adj-AMP
GRK: πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι
NAS: having confidence in you all that my joy
KJV: in you all, that my
INT: trusting in all you that

2 Corinthians 2:5 Adj-AMP
GRK: μὴ ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς
NAS: not to say too much-- to all of you.
KJV: overcharge you all.
INT: not I might put it too severely to all you

2 Corinthians 5:10 Adj-AMP
GRK: τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι
NAS: For we must all appear before
KJV: we must all appear before
INT: indeed all we be revealed

2 Corinthians 9:13 Adj-AMP
GRK: καὶ εἰς πάντας
NAS: of your contribution to them and to all,
KJV: and unto all [men];
INT: and toward all

Galatians 6:10 Adj-AMP
GRK: ἀγαθὸν πρὸς πάντας μάλιστα δὲ
NAS: good to all people, and especially
KJV: good unto all [men], especially unto
INT: good toward all especially moreover

Ephesians 1:15 Adj-AMP
GRK: τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: you and your love for all the saints,
KJV: love unto all the saints,
INT: toward all the saints

Ephesians 3:9 Adj-AMP
GRK: καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ
INT: and to enlighten all what [is] the

Philippians 1:7 Adj-AMP
GRK: τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας
NAS: of the gospel, you all are partakers
KJV: of the gospel, ye all are partakers
INT: of the grace all you are

Philippians 1:8 Adj-AMP
GRK: ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν
NAS: I long for you all with the affection
KJV: you all in
INT: how I long after all you in

Philippians 2:26 Adj-AMP
GRK: ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν
NAS: he was longing for you all and was distressed
KJV: you all, and
INT: longing after he was all you behold

Colossians 1:4 Adj-AMP
GRK: ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: which you have for all the saints;
KJV: [which ye have] to all the saints,
INT: you have toward all the saints

1 Thessalonians 3:12 Adj-AMP
GRK: καὶ εἰς πάντας καθάπερ καὶ
NAS: for one another, and for all people, just
KJV: and toward all [men], even as
INT: and toward all even as also

1 Thessalonians 4:10 Adj-AMP
GRK: αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: it toward all the brethren
KJV: it toward all the brethren which
INT: this toward all the brothers

1 Thessalonians 5:14 Adj-AMP
GRK: μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας
NAS: the weak, be patient with everyone.
KJV: be patient toward all [men].
INT: be patient toward all

1 Thessalonians 5:15 Adj-AMP
GRK: καὶ εἰς πάντας
NAS: for one another and for all people.
KJV: and to all [men].
INT: and toward all

1 Thessalonians 5:26 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι
NAS: Greet all the brethren with a holy
KJV: Greet all the brethren with
INT: the brothers all with a kiss

1 Timothy 2:4 Adj-AMP
GRK: ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει
NAS: who desires all men to be saved
KJV: Who will have all men to be saved,
INT: who all men wishes

2 Timothy 2:24 Adj-AMP
GRK: εἶναι πρὸς πάντας διδακτικόν ἀνεξίκακον
NAS: but be kind to all, able to teach,
KJV: unto all [men], apt to teach,
INT: to be toward all able to teach forbearing

Titus 3:2 Adj-AMP
GRK: πραΰτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους
NAS: every consideration for all men.
KJV: meekness unto all men.
INT: humility toward all men

Philemon 1:5 Adj-AMP
GRK: καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: Jesus and toward all the saints;
KJV: and toward all saints;
INT: and toward all the saints

Hebrews 13:24 Adj-AMP
GRK: Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους
NAS: Greet all of your leaders and all
KJV: Salute all them that have the rule
INT: greet all the leaders

Hebrews 13:24 Adj-AMP
GRK: ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: of your leaders and all the saints.
KJV: over you, and all the saints. They of
INT: of you and all the saints

1 Peter 2:17 Adj-AMP
GRK: πάντας τιμήσατε τὴν
NAS: Honor all people, love
KJV: Honour all [men]. Love
INT: everyone show honor to the

2 Peter 3:9 Adj-AMP
GRK: ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν
NAS: to perish but for all to come
KJV: but that all should come
INT: to perish but all to repentance

Jude 1:25 Adj-AMP
GRK: καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας
INT: both to all the ages

Revelation 13:16 Adj-AMP
GRK: καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς
NAS: And he causes all, the small
KJV: And he causeth all, both small and
INT: And it causes all the small

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page