1577. ἐκκλησία (ekklésia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1577. ἐκκλησία (ekklésia) — 114 Occurrences

Matthew 16:18 N-AFS
GRK: μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι
NAS: I will build My church; and the gates
KJV: I will build my church; and the gates
INT: my church and [the] gates

Matthew 18:17 N-DFS
GRK: εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐὰν δὲ
NAS: to them, tell it to the church; and if
KJV: tell [it] unto the church: but
INT: tell [it] to the church if moreover

Matthew 18:17 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω
NAS: even to the church, let him be to you as a Gentile
KJV: he neglect to hear the church, let him be
INT: also the church he fail to listen to let him be

Acts 5:11 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ
NAS: over the whole church, and over all
KJV: upon all the church, and upon
INT: all the church and upon

Acts 7:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ
NAS: This is the one who was in the congregation in the wilderness
KJV: in the church in
INT: in the congregation in the

Acts 8:1 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν
NAS: against the church in Jerusalem,
KJV: against the church which
INT: against the church which [was] in

Acts 8:3 N-AFS
GRK: ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς
NAS: [began] ravaging the church, entering
KJV: he made havock of the church, entering into
INT: was destroying the church by the

Acts 9:31 N-NFS
GRK: μὲν οὖν ἐκκλησία καθ' ὅλης
NAS: So the church throughout all
KJV: Then had the churches rest throughout
INT: indeed then churches throughout all

Acts 11:22 N-GFS
GRK: ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης
NAS: the ears of the church at Jerusalem,
KJV: the ears of the church which
INT: ears of the church which was

Acts 11:26 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι
NAS: they met with the church and taught
KJV: with the church, and
INT: in the church and taught

Acts 12:1 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας
NAS: belonged to the church in order to mistreat
KJV: certain of the church.
INT: of the church

Acts 12:5 N-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν
NAS: fervently by the church to God.
KJV: without ceasing of the church unto God
INT: by the church to

Acts 13:1 N-AFS
GRK: τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ
NAS: there were at Antioch, in the church that was [there], prophets
KJV: there were in the church that was at
INT: the being church prophets and

Acts 14:23 N-AFS
GRK: αὐτοῖς κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι
NAS: for them in every church, having prayed
KJV: in every church, and had prayed
INT: for them in every church elders having prayed

Acts 14:27 N-AFS
GRK: συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα
NAS: and gathered the church together,
KJV: had gathered the church together,
INT: having gathered together the church they declared all that

Acts 15:3 N-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν
NAS: being sent on their way by the church, they were passing through
KJV: by the church, they passed through
INT: by the church passed through

Acts 15:4 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν
NAS: they were received by the church and the apostles
KJV: of the church, and
INT: by the church and the

Acts 15:22 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας
NAS: with the whole church, to choose
KJV: with the whole church, to send chosen
INT: all the church having chosen men

Acts 15:41 N-AFP
GRK: ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας
NAS: strengthening the churches.
KJV: Cilicia, confirming the churches.
INT: strengthening the churches

Acts 16:5 N-NFP
GRK: μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ
NAS: So the churches were being strengthened
KJV: were the churches established
INT: indeed Therefore churches were strengthened in the

Acts 18:22 N-AFS
GRK: ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς
NAS: up and greeted the church, and went down
KJV: saluted the church, he went down
INT: having greeted the church he went down to

Acts 19:32 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ ἐκκλησία συνκεχυμένη καὶ
NAS: thing and some another, for the assembly was in confusion
KJV: for the assembly was
INT: indeed the church confused and

Acts 19:39 N-DFS
GRK: τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται
NAS: in the lawful assembly.
KJV: in a lawful assembly.
INT: the lawful assembly it will be solved

Acts 19:41 N-AFS
GRK: ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν
NAS: this he dismissed the assembly.
KJV: spoken, he dismissed the assembly.
INT: he dismissed the assembly

Acts 20:17 N-GFS
GRK: πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
NAS: to him the elders of the church.
KJV: and called the elders of the church.
INT: elders of the church

Acts 20:28 N-AFS
GRK: ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ
NAS: to shepherd the church of God
KJV: to feed the church of God,
INT: to shepherd the church of God

Romans 16:1 N-GFS
GRK: διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν
NAS: who is a servant of the church which is at Cenchrea;
KJV: a servant of the church which
INT: servant of the church in

Romans 16:4 N-NFP
GRK: πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν
NAS: all the churches of the Gentiles;
KJV: also all the churches of the Gentiles.
INT: all the churches of the Gentiles

Romans 16:5 N-AFS
GRK: οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον
NAS: also [greet] the church that is in their house.
KJV: Likewise [greet] the church that is in
INT: house of them church greet Epaenetus

Romans 16:16 N-NFP
GRK: ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ
NAS: kiss. All the churches of Christ greet
KJV: kiss. The churches of Christ
INT: you the churches all

Romans 16:23 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς ἐκκλησίας ἀσπάζεται ὑμᾶς
NAS: to me and to the whole church, greets
KJV: and of the whole church, saluteth you.
INT: all of the church Greets you

1 Corinthians 1:2 N-DFS
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: To the church of God
KJV: Unto the church of God which
INT: to the church of God

1 Corinthians 4:17 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
NAS: everywhere in every church.
KJV: in every church.
INT: in every church I teach

1 Corinthians 6:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε
NAS: them as judges who are of no account in the church?
KJV: in the church.
INT: in the church those set you up

1 Corinthians 7:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι
NAS: I direct in all the churches.
KJV: in all churches.
INT: in the churches all I order

1 Corinthians 10:32 N-DFS
GRK: καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: to Greeks or to the church of God;
KJV: nor to the church of God:
INT: and to the church of God

1 Corinthians 11:16 N-NFP
GRK: οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ
NAS: nor have the churches of God.
KJV: custom, neither the churches of God.
INT: nor the churches of God

1 Corinthians 11:18 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα
NAS: place, when you come together as a church, I hear
KJV: in the church, I hear
INT: you in church I hear divisions

1 Corinthians 11:22 N-GFS
GRK: ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ
NAS: do you despise the church of God
KJV: or despise ye the church of God, and
INT: or the church of God

1 Corinthians 12:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους
NAS: has appointed in the church, first
KJV: some in the church, first apostles,
INT: in the church first apostles

1 Corinthians 14:4 N-AFS
GRK: δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ
NAS: edifies the church.
KJV: edifieth the church.
INT: however prophesies [the] church builds up

1 Corinthians 14:5 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
NAS: so that the church may receive
KJV: that the church may receive
INT: that the church building up might receive

1 Corinthians 14:12 N-GFS
GRK: οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα
NAS: for the edification of the church.
KJV: to the edifying of the church.
INT: building up of the church seek that

1 Corinthians 14:19 N-DFS
GRK: ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε
NAS: however, in the church I desire
KJV: Yet in the church I had rather speak
INT: but in [the] church I desire five

1 Corinthians 14:23 N-NFS
GRK: συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ
NAS: if the whole church assembles together
KJV: the whole church be come together
INT: comes together the church whole together

1 Corinthians 14:28 N-DFS
GRK: σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ
NAS: he must keep silent in the church; and let him speak
KJV: in the church; and
INT: let him be silent in [the] church to himself moreover

1 Corinthians 14:33 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων
NAS: as in all the churches of the saints.
KJV: in all churches of the saints.
INT: all the churches of the saints

1 Corinthians 14:34 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν οὐ
NAS: are to keep silent in the churches; for they are not permitted
KJV: in the churches: for
INT: in the churches let them be silent not

1 Corinthians 14:35 N-DFS
GRK: λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ
NAS: for a woman to speak in church.
KJV: to speak in the church.
INT: to speak in church

1 Corinthians 15:9 N-AFS
GRK: ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ
NAS: I persecuted the church of God.
KJV: I persecuted the church of God.
INT: I persecuted the church of God

1 Corinthians 16:1 N-DFP
GRK: διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας
NAS: as I directed the churches of Galatia,
KJV: I have given order to the churches of Galatia,
INT: I directed the churches of Galatia

1 Corinthians 16:19 N-NFP
GRK: ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας
NAS: The churches of Asia greet
KJV: The churches of Asia salute
INT: you the churches of Asia

1 Corinthians 16:19 N-DFS
GRK: οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
NAS: in the Lord, with the church that is in their house.
KJV: with the church that is in
INT: house of them church

2 Corinthians 1:1 N-DFS
GRK: ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: [our] brother, To the church of God
KJV: [our] brother, unto the church of God
INT: brother to the church of God

2 Corinthians 8:1 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας
NAS: which has been given in the churches of Macedonia,
KJV: bestowed on the churches of Macedonia;
INT: in the churches of Macedonia

2 Corinthians 8:18 N-GFP
GRK: πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: [has spread] through all the churches;
KJV: throughout all the churches;
INT: all of the churches

2 Corinthians 8:19 N-GFP
GRK: ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν
NAS: been appointed by the churches to travel
KJV: of the churches to travel
INT: by the churches fellow traveler of us

2 Corinthians 8:23 N-GFP
GRK: ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν δόξα Χριστοῦ
NAS: [they are] messengers of the churches, a glory
KJV: [be enquired of, they are] the messengers of the churches, [and] the glory
INT: our [they are] messengers of [the] churches [the] glory of Christ

2 Corinthians 8:24 N-GFP
GRK: πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: before the churches, show
KJV: before the churches, the proof
INT: face of the churches

2 Corinthians 11:8 N-AFP
GRK: ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν
NAS: other churches by taking
KJV: I robbed other churches, taking wages
INT: Other churches I robbed having received

2 Corinthians 11:28 N-GFP
GRK: πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: for all the churches.
KJV: the care of all the churches.
INT: concering all the churches

2 Corinthians 12:13 N-AFP
GRK: τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας εἰ μὴ
NAS: to the rest of the churches, except
KJV: to other churches, except [it be] that
INT: the rest [of the] churches if not

Galatians 1:2 N-DFP
GRK: ἀδελφοί ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας
NAS: the brethren who are with me, To the churches of Galatia:
KJV: me, unto the churches of Galatia:
INT: brothers to the churches of Galatia

Galatians 1:13 N-AFS
GRK: ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ
NAS: I used to persecute the church of God
KJV: I persecuted the church of God,
INT: I was persecuting the church of God

Galatians 1:22 N-DFP
GRK: προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας
NAS: by sight to the churches of Judea
KJV: by face unto the churches of Judaea
INT: by face to the churches of Judea

Ephesians 1:22 N-DFS
GRK: πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: over all things to the church,
KJV: over all [things] to the church,
INT: all things to the church

Ephesians 3:10 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος
NAS: through the church to the rulers
KJV: by the church the manifold
INT: through the church the manifold

Ephesians 3:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν
NAS: to Him [be] the glory in the church and in Christ
KJV: [be] glory in the church by Christ
INT: in the church and in

Ephesians 5:23 N-GFS
GRK: κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας αὐτὸς σωτὴρ
NAS: is the head of the church, He Himself
KJV: is the head of the church: and
INT: [is] head of the church he Savior

Ephesians 5:24 N-NFS
GRK: ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ
NAS: But as the church is subject
KJV: as the church is subject
INT: even as the church is subjected

Ephesians 5:25 N-AFS
GRK: ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν
NAS: also loved the church and gave Himself
KJV: also loved the church, and gave
INT: loved the church and himself

Ephesians 5:27 N-AFS
GRK: ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν
NAS: to Himself the church in all her glory,
KJV: a glorious church, not
INT: glorious the church not having

Ephesians 5:29 N-AFS
GRK: χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν
NAS: as Christ also [does] the church,
KJV: even as the Lord the church:
INT: Christ the church

Ephesians 5:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἐκκλησίαν
NAS: to Christ and the church.
KJV: Christ and the church.
INT: as to the church

Philippians 3:6 N-AFS
GRK: διώκων τὴν ἐκκλησίαν κατὰ δικαιοσύνην
NAS: a persecutor of the church; as to the righteousness
KJV: persecuting the church; touching
INT: persecuting the church according to righteousness

Philippians 4:15 N-NFS
GRK: οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς
NAS: no church shared
KJV: no church communicated with
INT: not any with me church had fellowship with regard to

Colossians 1:18 N-GFS
GRK: σώματος τῆς ἐκκλησίας ὅς ἐστιν
NAS: of the body, the church; and He is the beginning,
KJV: of the body, the church: who
INT: body the church who is

Colossians 1:24 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἐκκλησία
NAS: which is the church, in filling
KJV: sake, which is the church:
INT: is the church

Colossians 4:15 N-AFS
GRK: οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν
NAS: and also Nympha and the church that is in her house.
KJV: and the church which is in
INT: house of her church

Colossians 4:16 N-DFS
GRK: τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ καὶ
NAS: read in the church of the Laodiceans;
KJV: in the church of the Laodiceans;
INT: the of [the] Laodiceans church it might be read and

1 Thessalonians 1:1 N-DFS
GRK: ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν
NAS: and Timothy, To the church of the Thessalonians
KJV: Timotheus, unto the church of the Thessalonians
INT: Timothy to the church of the Thessalonians in

1 Thessalonians 2:14 N-GFP
GRK: ἀδελφοί τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: imitators of the churches of God
KJV: followers of the churches of God
INT: brothers of the churches of God

2 Thessalonians 1:1 N-DFS
GRK: ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν
NAS: and Timothy, To the church of the Thessalonians
KJV: Timotheus, unto the church of the Thessalonians
INT: Timothy to the church of Thessalonians in

2 Thessalonians 1:4 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ
NAS: of you among the churches of God
KJV: you in the churches of God for
INT: in the churches of God

1 Timothy 3:5 N-GFS
GRK: οἶδεν πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται
NAS: will he take care of the church of God?),
KJV: shall he take care of the church of God?)
INT: knows how [the] church of God will he take care of

1 Timothy 3:15 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος
NAS: which is the church of the living
KJV: which is the church of the living God,
INT: which is [the] church of God [the] living

1 Timothy 5:16 N-NFS
GRK: βαρείσθω ἡ ἐκκλησία ἵνα ταῖς
NAS: she must assist them and the church must not be burdened,
KJV: let not the church be charged; that
INT: let be burdened the church that to the

Philemon 1:2 N-DFS
GRK: οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
NAS: our fellow soldier, and to the church in your house:
KJV: and to the church in
INT: house of you church

Hebrews 2:12 N-GFS
GRK: ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
NAS: IN THE MIDST OF THE CONGREGATION I WILL SING YOUR PRAISE.
KJV: the midst of the church will I sing praise
INT: in [the] midst of [the] congregation I will sing praise you

Hebrews 12:23 N-DFS
GRK: πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων
NAS: to the general assembly and church of the firstborn
KJV: and church of the firstborn,
INT: [to the] general assembly and to [the] church of [the] firstborn [ones] enrolled

James 5:14 N-GFS
GRK: πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν
NAS: for the elders of the church and they are to pray
KJV: for the elders of the church; and
INT: elders of the church and let them pray

3 John 1:6 N-GFS
GRK: ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας οὓς καλῶς
NAS: before the church. You will do
KJV: before the church: whom
INT: love before [the] church who well

3 John 1:9 N-DFS
GRK: τι τῇ ἐκκλησίᾳ ἀλλ' ὁ
NAS: something to the church; but Diotrephes,
KJV: I wrote unto the church: but
INT: something to the church but who

3 John 1:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει
NAS: [to do so] and puts [them] out of the church.
KJV: casteth [them] out of the church.
INT: from the church casts [them] out

Revelation 1:4 N-DFP
GRK: ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν
NAS: to the seven churches that are in Asia:
KJV: to the seven churches which
INT: to the seven churches that [are] in

Revelation 1:11 N-DFP
GRK: ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις εἰς Ἔφεσον
NAS: [it] to the seven churches: to Ephesus
KJV: [it] unto the seven churches which
INT: to the seven churches to Ephesus

Revelation 1:20 N-GFP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν καὶ
NAS: of the seven churches, and the seven
KJV: of the seven churches: and
INT: of the seven churches are and

Revelation 1:20 N-NFP
GRK: ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν
NAS: lampstands are the seven churches.
KJV: are the seven churches.
INT: seven seven churches are

Revelation 2:1 N-GFS
GRK: ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: To the angel of the church in Ephesus
KJV: Unto the angel of the church of Ephesus
INT: in Ephesus church write These things

Revelation 2:7 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ νικῶντι
NAS: says to the churches. To him who overcomes,
KJV: saith unto the churches; To him
INT: says to the churches To him that overcomes

Revelation 2:8 N-GFS
GRK: ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Smyrna
KJV: unto the angel of the church in Smyrna
INT: in Smyrna the church write These things

Revelation 2:11 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Ὁ νικῶν
NAS: says to the churches. He who overcomes
KJV: saith unto the churches; He that overcometh
INT: says to the churches He that overcomes

Revelation 2:12 N-GFS
GRK: ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Pergamum
KJV: to the angel of the church in
INT: in Pergamum church write These things

Revelation 2:17 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ νικῶντι
NAS: says to the churches. To him who overcomes,
KJV: saith unto the churches; To him
INT: says to the churches To him that overcomes

Revelation 2:18 N-GFS
GRK: ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Thyatira
KJV: unto the angel of the church in
INT: in Thyatira church write These things

Revelation 2:23 N-NFP
GRK: πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ
NAS: and all the churches will know
KJV: and all the churches shall know that
INT: all the churches that I

Revelation 2:29 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 3:1 N-GFS
GRK: ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: To the angel of the church in Sardis
KJV: unto the angel of the church in
INT: in Sardis church write These things

Revelation 3:6 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 3:7 N-GFS
GRK: ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Philadelphia
KJV: to the angel of the church in
INT: in Philadelphia church write These things

Revelation 3:13 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 3:14 N-GFS
GRK: ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: To the angel of the church in Laodicea
KJV: unto the angel of the church of the Laodiceans
INT: in Laodicea church write These things

Revelation 3:22 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 22:16 N-DFP
GRK: ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις ἐγώ εἰμι
NAS: to you these things for the churches. I am
KJV: these things in the churches. I am
INT: in the churches I am

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page