πρῶτον
Englishman's Concordance
πρῶτον (prōton) — 58 Occurrences

Matthew 5:24 Adv
GRK: καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ
KJV: go thy way; first be reconciled
INT: and go away first be reconciled to

Matthew 6:33 Adv
GRK: ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν
KJV: But seek ye first the kingdom of God,
INT: seek you however first the kingdom

Matthew 7:5 Adv
GRK: ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ
KJV: Thou hypocrite, first cast out
INT: hypocrite cast out first out of the

Matthew 8:21 Adv
GRK: ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ
KJV: suffer me first to go and
INT: allow me first to go and

Matthew 12:29 Adv
GRK: ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν
KJV: except he first bind
INT: if not first he bind the

Matthew 13:30 Adv
GRK: θερισταῖς Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια
KJV: Gather ye together first the tares,
INT: harvesters Gather first the weeds

Matthew 17:10 Adv
GRK: δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
KJV: Elias must first come?
INT: must come first

Matthew 17:27 Adv
GRK: τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον
KJV: the fish that first cometh up;
INT: the having come up first fish take

Matthew 23:26 Adv
GRK: τυφλέ καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς
KJV: cleanse first that [which is] within
INT: blind cleanse first the inside

Mark 3:27 Adv
GRK: ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν
KJV: he will first bind
INT: if not first the strong man

Mark 4:28 Adv
GRK: γῆ καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον εἶτα
KJV: of herself; first the blade,
INT: earth brings forth fruit first a plant then

Mark 7:27 Adv
GRK: αὐτῇ Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ
KJV: Let the children first be filled: for
INT: to her Let first to be satisfied the

Mark 9:11 Adv
GRK: δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
KJV: Elias must first come?
INT: must come first

Mark 9:12 Adv
GRK: μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα
KJV: cometh first, and restoreth
INT: indeed having come first restores all things

Mark 13:10 Adv
GRK: τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι
KJV: must first be published
INT: the nations first must be proclaimed

Mark 16:9 Adv
GRK: σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ
KJV: he appeared first to Mary
INT: of the week he appeared first to Mary

Luke 6:42 Adv
GRK: ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν
KJV: cast out first the beam
INT: Hypocrite cast out first the beam

Luke 9:59 Adv
GRK: Ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι
KJV: suffer me first to go and bury
INT: allow me first having gone away to bury

Luke 9:61 Adv
GRK: σοι κύριε πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν
KJV: me first go bid them farewell,
INT: you Lord first however allow

Luke 10:5 Adv
GRK: εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον λέγετε Εἰρήνη
KJV: house ye enter, first say, Peace
INT: you might enter house first say Peace

Luke 11:38 Adv
GRK: ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ
KJV: he had not first washed before
INT: that not first he washed before

Luke 12:1 Adv
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς
KJV: his disciples first of all, Beware ye
INT: disciples of him first Take heed to yourselves

Luke 14:28 Adv
GRK: οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει
KJV: not down first, and counteth the cost,
INT: to build not first having sat down counts

Luke 14:31 Adv
GRK: οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ
KJV: not down first, and consulteth whether
INT: not having sat down first takes counsel whether

Luke 17:25 Adv
GRK: πρῶτον δὲ δεῖ
KJV: But first must he
INT: first however it behoves

Luke 21:9 Adv
GRK: ταῦτα γενέσθαι πρῶτον ἀλλ' οὐκ
KJV: must first come to pass;
INT: these things take place first but not

John 1:41 Adv
GRK: εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν
INT: Finds he first the brother

John 2:10 Adv
GRK: Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν
KJV: man at the beginning doth set forth
INT: Every man first the good

John 7:51 Adv
GRK: μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ' αὐτοῦ
INT: not it have heard first from himself

John 15:18 Adv
GRK: ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν
KJV: it hated me before [it hated] you.
INT: that me before you it has hated

John 18:13 Adv
GRK: πρὸς Ἅνναν πρῶτον ἦν γὰρ
KJV: to Annas first; for he was
INT: to Annas first he was indeed

Acts 3:26 Adv
GRK: ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ
KJV: Unto you first God, having raised up
INT: To you first having raised up

Acts 7:12 Adv
GRK: πατέρας ἡμῶν πρῶτον
KJV: our fathers first.
INT: fathers of us first

Acts 13:46 Adv
GRK: ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν
KJV: should first have been spoken
INT: was necessary first to be spoken the

Acts 15:14 Adv
GRK: ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς
KJV: God at the first did visit
INT: related how first God

Acts 26:20 Adv
GRK: ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε καὶ
KJV: shewed first unto them of
INT: in Damascus first both and

Romans 1:8 Adv
GRK: Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ
KJV: First, I thank my
INT: First indeed I thank

Romans 1:16 Adv
GRK: Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι
KJV: to the Jew first, and
INT: to Jewish both first and to Greek

Romans 2:9 Adv
GRK: Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος
KJV: evil, of the Jew first, and also
INT: of Jewish both first and of Greek

Romans 2:10 Adv
GRK: Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι
KJV: good, to the Jew first, and also
INT: to Jewish both first and to Greek

Romans 3:2 Adv
GRK: πάντα τρόπον πρῶτον μὲν γὰρ
KJV: every way: chiefly, because that
INT: every way chiefly indeed for

Romans 15:24 Adv
GRK: ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους
KJV: you, if first I be somewhat
INT: if of you first in part

1 Corinthians 11:18 Adv
GRK: πρῶτον μὲν γὰρ
KJV: For first of all, when ye
INT: First indeed for

1 Corinthians 12:28 Adv
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον
KJV: the church, first apostles,
INT: the church first apostles secondly

1 Corinthians 15:46 Adv
GRK: ἀλλ' οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν
KJV: that [was] not first which is spiritual,
INT: But not first [was] the spiritual

2 Corinthians 8:5 Adv
GRK: ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ
KJV: but first gave
INT: themselves they gave first to the Lord

1 Thessalonians 4:16 Adv
GRK: Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον
KJV: Christ shall rise first:
INT: Christ will rise first

2 Thessalonians 2:3 Adv
GRK: ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ
KJV: a falling away first, and
INT: the apostasy first and shall have been revealed

1 Timothy 2:1 Adv
GRK: Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι
KJV: therefore, that, first of all,
INT: I exhort therefore first of all to be made

1 Timothy 3:10 Adv
GRK: δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον εἶτα διακονείτωσαν
KJV: these also first be proved; then
INT: moreover let them be proved first then let them serve

1 Timothy 5:4 Adv
GRK: ἔχει μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον
KJV: let them learn first to shew piety
INT: have let them learn first [as to] the own

2 Timothy 1:5 Adv
GRK: ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ
KJV: which dwelt first in thy
INT: which dwelt first in the

2 Timothy 2:6 Adv
GRK: γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν
INT: farmer must first of the fruits

Hebrews 7:2 Adv
GRK: ἐμέρισεν Ἀβραάμ πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος
KJV: all; first being by interpretation
INT: divided Abraham first indeed translated

James 3:17 Adv
GRK: ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή
KJV: that is from above is first pure, then
INT: [the] from above wisdom first indeed pure

1 Peter 4:17 Adv
GRK: εἰ δὲ πρῶτον ἀφ' ἡμῶν
KJV: and if [it] first [begin] at us,
INT: if moreover first from us

2 Peter 1:20 Adv
GRK: τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι
KJV: Knowing this first, that no
INT: this first knowing that

2 Peter 3:3 Adv
GRK: τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι
KJV: this first, that
INT: this first knowing that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page