τὰ
Englishman's Concordance
τὰ (ta) — 843 Occurrences

Matthew 2:18 Art-ANP
GRK: Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς
INT: Rachel weeping [for] the children of her

Matthew 2:22 Art-ANP
GRK: ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς
INT: he withdrew into the district

Matthew 3:11 Art-ANP
GRK: εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι
INT: I am fit the sandals to carry

Matthew 4:20 Art-ANP
GRK: εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν
INT: immediately having left the nets they followed

Matthew 4:21 Art-ANP
GRK: αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν
INT: of them mending the nets of them

Matthew 5:16 Art-ANP
GRK: ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα
INT: they might see your good works

Matthew 6:12 Art-ANP
GRK: ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν
INT: forgive us the debts of us

Matthew 6:14 Art-ANP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν
INT: men the trespasses of them

Matthew 6:15 Art-ANP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν
INT: men the trespasses of them

Matthew 6:15 Art-ANP
GRK: ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν
INT: of you will forgive the trespasses of you

Matthew 6:16 Art-ANP
GRK: ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
INT: they disfigure indeed the appearance of them

Matthew 6:26 Art-ANP
GRK: ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ
INT: Look at the birds of the

Matthew 6:28 Art-ANP
GRK: μεριμνᾶτε καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ
INT: are you anxious observe the lilies of the

Matthew 6:32 Art-NNP
GRK: γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν
INT: indeed these things the Gentiles seek after

Matthew 8:16 Art-ANP
GRK: καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ
INT: and he cast out the spirits by a word

Matthew 8:20 Art-NNP
GRK: ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
INT: have and the birds of the

Matthew 8:33 Art-ANP
GRK: πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων
NAS: what had happened to the demoniacs.
INT: everything including the [events] of the [men] being possessed by demons

Matthew 9:34 Art-ANP
GRK: δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
INT: demons he casts out the demons

Matthew 10:2 Art-NNP
GRK: δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν
KJV: James [the son] of Zebedee,
INT: [the] twelve apostles the names are

Matthew 10:6 Art-ANP
GRK: μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ
INT: rather to the sheep

Matthew 10:6 Art-ANP
GRK: τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου
INT: the sheep lost of [the] house

Matthew 11:2 Art-ANP
GRK: τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ
INT: the prison the works of the

Matthew 11:8 Art-ANP
GRK: ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες
INT: Behold those who the fine [clothes] wear

Matthew 12:24 Art-ANP
GRK: οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ
INT: not casts out the demons if

Matthew 12:27 Art-ANP
GRK: Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ
INT: Beelzebul cast out the demons the

Matthew 12:28 Art-ANP
GRK: ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἄρα
INT: I cast out the demons then

Matthew 12:29 Art-ANP
GRK: ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ
INT: strong [man] and the goods of him

Matthew 12:45 Art-NNP
GRK: καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ
INT: and becomes the last the

Matthew 13:4 Art-NNP
GRK: καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν
INT: and having come the birds [and] devoured

Matthew 13:5 Art-ANP
GRK: ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου
INT: fell upon the rocky places where

Matthew 13:11 Art-ANP
GRK: δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς
INT: it has been given to know the mysteries of the

Matthew 13:16 Art-NNP
GRK: βλέπουσιν καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν
INT: they see and the ears of you

Matthew 13:20 Art-ANP
GRK: δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς
INT: moreover upon the rocky places having been sown

Matthew 13:26 Art-NNP
GRK: ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια
INT: appeared also the weeds

Matthew 13:29 Art-ANP
GRK: ποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε
INT: lest gathering the weeds you should uproot

Matthew 13:30 Art-ANP
GRK: Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ
INT: Gather first the weeds and

Matthew 13:32 Art-ANP
GRK: ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ
INT: so that come the birds of the

Matthew 13:38 Art-NNP
GRK: τῆς βασιλείας τὰ δὲ ζιζάνιά
INT: of the kingdom and [the] weeds

Matthew 13:40 Art-NNP
GRK: οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ
INT: therefore is gathered the weeds and

Matthew 13:41 Art-ANP
GRK: αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ
INT: of him all the causes of sin and

Matthew 13:48 Art-ANP
GRK: καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς
INT: having sat down they collected the good into

Matthew 13:48 Art-ANP
GRK: εἰς ἄγγη τὰ δὲ σαπρὰ
INT: into vessels and [the] bad

Matthew 14:28 Art-ANP
GRK: σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα
INT: you upon the waters

Matthew 14:29 Art-ANP
GRK: περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ
INT: walked upon the water moreover

Matthew 15:18 Art-NNP
GRK: τὰ δὲ ἐκπορευόμενα
KJV: But those things which proceed out of
INT: the things [that] moreover go forth

Matthew 15:20 Art-NNP
GRK: ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν
KJV: are [the things] which defile
INT: These things are they which defile the

Matthew 15:21 Art-ANP
GRK: ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου
INT: withdrew to the district of Tyre

Matthew 15:24 Art-ANP
GRK: μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ
INT: not to the sheep

Matthew 15:24 Art-ANP
GRK: τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου
INT: the sheep lost of [the] house

Matthew 15:27 Art-NNP
GRK: καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει
INT: even indeed the dogs eat

Matthew 15:39 Art-ANP
GRK: ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν
INT: came to the region of Magadan

Matthew 16:3 Art-ANP
GRK: γινώσκετε διακρίνειν τὰ δὲ σημεῖα
INT: you know [how] to discern moreover [the] signs

Matthew 16:13 Art-ANP
GRK: Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας
INT: Jesus into the parts of Caesarea

Matthew 16:23 Art-ANP
GRK: οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ
INT: not your thoughts are of the things of God

Matthew 16:23 Art-ANP
GRK: θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων
INT: of God but the things of men

Matthew 17:2 Art-NNP
GRK: ὁ ἥλιος τὰ δὲ ἱμάτια
INT: the sun and [the] clothes

Matthew 17:24 Art-ANP
GRK: προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες
INT: came those who the didrachmas received

Matthew 17:24 Art-ANP
GRK: οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα
INT: not does he pay the didrachmas

Matthew 18:3 Art-ANP
GRK: γένησθε ὡς τὰ παιδία οὐ
INT: become as the little children no

Matthew 18:7 Art-ANP
GRK: γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα πλὴν
INT: indeed to come the trespasses yet

Matthew 18:12 Art-ANP
GRK: οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα
KJV: and seeketh that which is gone astray?
INT: [does he] not having left the ninety nine

Matthew 18:12 Art-ANP
GRK: ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ
INT: nine on the mountains and

Matthew 18:25 Art-ANP
GRK: γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ
INT: wife and the children and

Matthew 18:31 Art-ANP
GRK: σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν
INT: fellow servants of him what things having taken place they were grieved

Matthew 18:31 Art-ANP
GRK: ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα
INT: of themselves all that having taken place

Matthew 19:1 Art-ANP
GRK: ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς
INT: came to the region

Matthew 19:14 Art-ANP
GRK: εἶπεν Ἄφετε τὰ παιδία καὶ
INT: said Let the little children and

Matthew 19:21 Art-ANP
GRK: πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ
INT: sell your possessions and

Matthew 21:7 Art-ANP
GRK: ἐπ' αὐτῶν τὰ ἱμάτια καὶ
INT: upon them their cloaks and

Matthew 21:8 Art-ANP
GRK: ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν
INT: spread their the cloaks on

Matthew 21:15 Art-ANP
GRK: οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ
INT: the scribes the wonders which

Matthew 22:4 Art-NNP
GRK: μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα
INT: of me and the fatted beasts are killed

Matthew 22:7 Art-ANP
GRK: καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ
INT: and having sent the armies of him

Matthew 22:21 Art-ANP
GRK: Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι
KJV: unto Caesar the things which are Caesar's;
INT: give then the things of Ceasar to Ceasar

Matthew 22:21 Art-ANP
GRK: Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ
KJV: unto God the things that are God's.
INT: to Ceasar and the things of God

Matthew 23:3 Art-ANP
GRK: κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν
INT: after however the works of them

Matthew 23:5 Art-ANP
GRK: πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν
INT: all moreover the works of them

Matthew 23:5 Art-ANP
GRK: πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν
INT: They make broad moreover the phylacteries of them

Matthew 23:5 Art-ANP
GRK: καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα
INT: and enlarge their tassles

Matthew 23:23 Art-ANP
GRK: καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ
INT: and you have neglected the weightier [matters] of the

Matthew 23:29 Art-ANP
GRK: καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν
INT: and adorn the monuments of the

Matthew 23:37 Art-ANP
GRK: ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου
INT: would I have gathered together the children of you

Matthew 23:37 Art-ANP
GRK: ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς
INT: a hen gathers together the chicks of her

Matthew 24:16 Art-ANP
GRK: φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
INT: let them flee to the mountains

Matthew 24:17 Art-ANP
GRK: καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς
INT: let him come down to take anything out of the

Matthew 24:32 Art-ANP
GRK: ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ
INT: tender and the leaves it puts forth

Matthew 25:14 Art-ANP
GRK: παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: delivered to them the property of him

Matthew 25:16 Art-ANP
GRK: πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα
INT: having gone he who the five talents

Matthew 25:17 Art-ANP
GRK: ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν
INT: In like manner he with the two gained

Matthew 25:20 Art-ANP
GRK: προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα
INT: having come he who the five talents

Matthew 25:22 Art-ANP
GRK: καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα
NAS: the one who [had received] the two
INT: also he with the two talents

Matthew 25:27 Art-ANP
GRK: οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου
INT: therefore to put the money of me

Matthew 25:28 Art-ANP
GRK: τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα
INT: to him who has the ten talents

Matthew 25:32 Art-NNP
GRK: αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη καὶ
INT: him all the nations and

Matthew 25:32 Art-ANP
GRK: ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ
INT: shepherd separates the sheep from

Matthew 25:33 Art-ANP
GRK: καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα
INT: and he will set indeed [the] sheep

Matthew 25:33 Art-ANP
GRK: δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια
INT: [the] right hand of him and [the] goats

Matthew 26:31 Art-NNP
GRK: καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς
INT: and will be scattered the sheep of the

Matthew 26:65 Art-ANP
GRK: ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
INT: high priest tears the garments of him

Matthew 27:3 Art-ANP
GRK: μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια
INT: having regretted [it] returned the thirty pieces of silver

Matthew 27:5 Art-ANP
GRK: καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς
INT: And having cast down the pieces of silver into

Matthew 27:6 Art-ANP
GRK: ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν
INT: [the] chief priests having taken the pieces of silver said

Matthew 27:9 Art-ANP
GRK: Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια
INT: And they took the thirty pieces of silver

Matthew 27:25 Art-ANP
GRK: καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν
INT: and on the children of us

Matthew 27:31 Art-ANP
GRK: ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
INT: they put on him the garments of him

Matthew 27:35 Art-ANP
GRK: αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
KJV: it might be fulfilled which was spoken
INT: him they divided the garments of him

Matthew 27:35 Art-AMP
GRK: προφήτου διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια μου
INT: prophet They divided the garments of me

Matthew 27:52 Art-NNP
GRK: καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν
KJV: of the saints which slept
INT: and the tombs were opened

Matthew 27:54 Art-ANP
GRK: σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν
INT: earthquake and the things that took place feared

Matthew 28:11 Art-ANP
GRK: ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα
INT: chief priests all things that having were done

Matthew 28:15 Art-AMP
GRK: δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν
INT: moreover having taken the money they did

Matthew 28:19 Art-ANP
GRK: μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες
INT: disciple all the nations baptizing

Mark 1:18 Art-ANP
GRK: εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν
INT: immediately having left the nets they followed

Mark 1:19 Art-ANP
GRK: πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα
INT: boat mending the nets

Mark 1:34 Art-ANP
GRK: ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια ὅτι
INT: he allowed to speak the demons because

Mark 1:39 Art-ANP
GRK: Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων
INT: Galilee and demons casting out

Mark 2:2 Art-ANP
GRK: χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν
INT: to have space not even at the

Mark 3:11 Art-NNP
GRK: καὶ τὰ πνεύματα τὰ
INT: and the spirits

Mark 3:11 Art-NNP
GRK: τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν
INT: the spirits unclean when

Mark 3:15 Art-ANP
GRK: ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια
INT: authority to cast out demons

Mark 3:22 Art-ANP
GRK: δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
INT: demons he casts out the demons

Mark 3:27 Art-ANP
GRK: ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ
INT: strong man having entered the goods of him

Mark 3:28 Art-NNP
GRK: τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ
INT: the of men the sins and

Mark 4:4 Art-NNP
GRK: καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ
INT: and came the birds and

Mark 4:11 Art-NNP
GRK: ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
INT: in parables the everything is done

Mark 4:16 Art-ANP
GRK: οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι
INT: they who upon the rocky places are sown

Mark 4:19 Art-ANP
GRK: αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι
INT: of the other things desires

Mark 4:32 Art-ANP
GRK: σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ
INT: shadow of it the birds of the

Mark 4:37 Art-NNP
GRK: ἀνέμου καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν
INT: of wind And the waves beat

Mark 5:13 Art-NNP
GRK: καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ
INT: And having gone out the spirits

Mark 5:13 Art-NNP
GRK: τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον
INT: the spirits unclean entered

Mark 5:26 Art-ANP
GRK: καὶ δαπανήσασα τὰ παρ' αὐτῆς
INT: and having spent the of her

Mark 5:27 Art-ANP
GRK: ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ
INT: having heard concerning

Mark 7:15 Art-NNP
GRK: αὐτόν ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ
INT: him but the things which out of the

Mark 7:15 Art-NNP
GRK: ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν
INT: proceed are the things which defile the

Mark 7:19 Art-ANP
GRK: καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα
INT: purifying all the food

Mark 7:23 Art-NNP
GRK: πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν
INT: all these evils from within

Mark 7:24 Art-ANP
GRK: ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου
INT: he went away into the region of Tyre

Mark 7:27 Art-ANP
GRK: πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα οὐ
INT: first to be satisfied the children not

Mark 7:28 Art-NNP
GRK: κύριε καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω
INT: Lord for even the dogs under

Mark 7:33 Art-ANP
GRK: αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ
INT: of him to the ears of him

Mark 8:10 Art-ANP
GRK: ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
INT: he came into the district of Dalmanutha

Mark 8:23 Art-ANP
GRK: πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ
INT: having spit upon the eyes of him

Mark 8:33 Art-ANP
GRK: οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ
INT: not your thoughts are of the things of God

Mark 8:33 Art-ANP
GRK: θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων
INT: of God but the things of men

Mark 9:3 Art-NNP
GRK: καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
INT: and the garments of him

Mark 10:1 Art-ANP
GRK: ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς
INT: he comes into the region

Mark 10:14 Art-ANP
GRK: αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι
INT: to them Permit the little children to come

Mark 10:23 Art-ANP
GRK: δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
INT: difficultly those riches having

Mark 10:32 Art-ANP
GRK: αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ
INT: them to tell the things which were about to him

Mark 11:7 Art-ANP
GRK: ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν
INT: they cast upon it the cloaks of them

Mark 11:8 Art-ANP
GRK: καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν
INT: and many the cloaks of them

Mark 11:25 Art-ANP
GRK: ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν
INT: might forgive you the trespasses of you

Mark 11:26 Art-AMP
GRK: οὐρανοῖς ἀφησεὶ τὰ παραπτώματα ὑμῶν
INT: heaven will forgive the trespasses of you

Mark 12:17 Art-ANP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε
KJV: to God the things that are God's.
INT: said to them the things of Ceasar give

Mark 12:17 Art-ANP
GRK: Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ
INT: to Ceasar and the things of God

Mark 13:10 Art-ANP
GRK: εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον
INT: to all the nations first

Mark 13:14 Art-ANP
GRK: φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
INT: let them flee to the mountains

Mark 13:16 Art-ANP
GRK: ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι
INT: let him return to the things behind to take

Mark 13:28 Art-ANP
GRK: καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα γινώσκετε
INT: and it puts forth the leaves you know

Mark 14:1 Art-NNP
GRK: ΠΑΣΧΑ καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ
INT: passover and the [feast of] unleavened bread after

Mark 14:27 Art-NNP
GRK: ποιμένα καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται
INT: shepherd and the sheep will be scattered

Mark 15:19 Art-ANP
GRK: καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν
INT: and bending the knees knelt down

Mark 15:20 Art-ANP
GRK: ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
INT: put on him the garments of him

Mark 15:24 Art-ANP
GRK: καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
INT: also they divided the garments of him

Mark 16:20 Art-ANP
GRK: Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς
INT: all moreover the these instructions

Luke 1:44 Art-ANP
GRK: σου εἰς τὰ ὦτά μου
INT: of you into the ears of me

Luke 1:65 Art-NNP
GRK: διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα
INT: were being talked of all the things words these

Luke 2:19 Art-ANP
GRK: πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα
INT: all was treasuring up the sayings these

Luke 2:39 Art-ANP
GRK: ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν
INT: they had performed everything according to the

Luke 2:51 Art-ANP
GRK: διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν
INT: treasured up all these words in

Luke 3:5 Art-NNP
GRK: καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς
INT: and will become the crooked into

Luke 5:2 Art-ANP
GRK: ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα
INT: having gone out washed the nets

Luke 5:4 Art-ANP
GRK: καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν
INT: and let down the nets of you

Luke 5:5 Art-ANP
GRK: σου χαλάσω τὰ δίκτυα
INT: of you I will let down the net

Luke 5:6 Art-NNP
GRK: διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν
INT: was breaking moreover the nets of them

Luke 5:7 Art-ANP
GRK: ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε
INT: filled both the boats so that

Luke 5:11 Art-ANP
GRK: καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ
INT: And having brought the boats to

Luke 6:23 Art-ANP
GRK: οὐρανῷ κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ
INT: heaven according to these things them for

Luke 6:26 Art-ANP
GRK: ἄνθρωποι κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ
INT: men according to these things them for

Luke 6:30 Art-ANP
GRK: τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ
INT: him who takes away what [is] yours not

Luke 6:34 Art-ANP
GRK: ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα
INT: that they might receive the same amount

Luke 7:1 Art-ANP
GRK: ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ
INT: he had completed all the words of him

Luke 8:5 Art-NNP
GRK: κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
INT: it was trampled upon and the birds of the

Luke 8:10 Art-ANP
GRK: δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς
INT: it has been given to know the mysteries of the

Luke 8:29 Art-ANP
GRK: καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο
INT: and breaking the chains he was driven

Luke 8:33 Art-NNP
GRK: ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ
INT: having gone out moreover the demons from

Luke 8:35 Art-NNP
GRK: ἀφ' οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν
INT: from whom the demons had gone out

Luke 8:38 Art-NNP
GRK: οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι
INT: whom had gone the demons to be [taken]

Luke 9:1 Art-ANP
GRK: ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ
INT: over all the demons and

Luke 9:7 Art-ANP
GRK: ὁ τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα
INT: the tetarch the things being done all

Luke 9:44 Art-ANP
GRK: ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν
INT: you into the ears of you

Luke 9:58 Art-NNP
GRK: ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
INT: have and the birds of the

Luke 9:62 Art-ANP
GRK: βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός
INT: looking on the things behind fit

Luke 10:7 Art-ANP
GRK: καὶ πίνοντες τὰ παρ' αὐτῶν
INT: and drinking the things [supplied] by them

Luke 10:8 Art-ANP
GRK: ὑμᾶς ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν
INT: you eat the things set before you

Luke 10:17 Art-NNP
GRK: Κύριε καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται
INT: Lord even the demons are subject

Luke 10:20 Art-NNP
GRK: χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν
INT: rejoice that the spirits to you

Luke 10:20 Art-NNP
GRK: δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν
INT: moreover that the names of you

Luke 10:34 Art-ANP
GRK: προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ
INT: having approached bound up the wounds of him

Luke 11:7 Art-NNP
GRK: κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου
INT: has been shut and the children of me

Luke 11:15 Art-ANP
GRK: δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
INT: demons he casts out the demons

Luke 11:17 Art-ANP
GRK: εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν
INT: knowing their the thoughts said

Luke 11:18 Art-ANP
GRK: ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια
INT: cast out I the demons

Luke 11:19 Art-ANP
GRK: Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ
INT: Beelzebul cast out the demons the

Luke 11:20 Art-ANP
GRK: ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἄρα
INT: I cast out the demons then

Luke 11:21 Art-NNP
GRK: εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: peace are the possessions of him

Luke 11:22 Art-ANP
GRK: ἐπεποίθει καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ
INT: he had trusted and the plunder of him

Luke 11:26 Art-NNP
GRK: καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ
INT: and becomes the last of the

Luke 11:41 Art-ANP
GRK: πλὴν τὰ ἐνόντα δότε
INT: But [of] the things [which] are within give

Luke 11:44 Art-NNP
GRK: ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ
KJV: as graves which appear not, and
INT: you are as graves

Luke 11:44 Art-NNP
GRK: τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα καὶ
INT: graves unmarked and

Luke 11:47 Art-ANP
GRK: ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν
INT: for you build the tombs of the

Luke 12:18 Art-ANP
GRK: σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου
INT: grain and the goods of me

Luke 12:27 Art-ANP
GRK: κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς
INT: Consider the lilies how

Luke 12:30 Art-NNP
GRK: γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ
INT: indeed all the nations of the

Luke 12:33 Art-ANP
GRK: Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν
INT: Sell the possessions of you

Luke 13:19 Art-NNP
GRK: δένδρον καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
INT: a tree and the birds of the

Luke 13:34 Art-ANP
GRK: ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου
INT: would I have gathered those children of you

Luke 14:26 Art-ANP
GRK: γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ
INT: wife and the children and

Luke 14:32 Art-AMP
GRK: ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην
INT: having sent he asks for peace

Luke 15:4 Art-ANP
GRK: οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα
INT: not leaves the ninety nine

Luke 15:31 Art-NNP
GRK: καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά
INT: and all that [is] mine your

Luke 16:1 Art-ANP
GRK: ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: as wasting the possessions to him

Luke 16:6 Art-ANP
GRK: Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ
INT: Take your the bill and

Luke 16:7 Art-ANP
GRK: Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ
INT: Take your bill and

Luke 16:21 Art-ANP
GRK: ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ
INT: coming licked the sores of him

Luke 16:25 Art-ANP
GRK: ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου
INT: that you did fully receive the [things] good of you

Luke 16:25 Art-ANP
GRK: Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά νῦν
INT: Lazarus likewise the [things] evil now

Luke 17:1 Art-ANP
GRK: ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ
INT: it is that the trespasses not

Luke 17:9 Art-ANP
GRK: ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα
INT: because he did the things having been commanded

Luke 17:10 Art-ANP
GRK: ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν
INT: you might have done all the [things] having been commanded you

Luke 17:30 Art-ANP
GRK: κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται
INT: according them will it be

Luke 17:31 Art-NNP
GRK: δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ
INT: housetop and the goods of him

Luke 17:31 Art-ANP
GRK: ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω
INT: let him return to the things behind

Luke 18:15 Art-ANP
GRK: αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα
INT: to him also the little children that

Luke 18:16 Art-ANP
GRK: λέγων Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι
INT: said Let the little children to come

Luke 18:24 Art-ANP
GRK: δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
INT: difficulty those riches having

Luke 18:27 Art-NNP
GRK: δὲ εἶπεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ
INT: but he said The things impossible with

Luke 18:28 Art-ANP
GRK: ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν
INT: we have left the own [and] followed

Luke 18:31 Art-NNP
GRK: τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ
INT: will be accomplished all things which having been written by

Luke 18:34 Art-ANP
GRK: οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα
INT: neither they knew that which was said

Luke 19:8 Art-ANP
GRK: κύριον Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου
INT: Lord Behold the half of me

Luke 19:35 Art-ANP
GRK: ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ
INT: having cast their garments on

Luke 19:36 Art-ANP
GRK: αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν
INT: of him they were spreading the garments of them

Luke 19:42 Art-ANP
GRK: καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην
INT: even you the things for peace

Luke 19:44 Art-ANP
GRK: σε καὶ τὰ τέκνα σου
INT: you and the children of you

Luke 20:25 Art-ANP
GRK: Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι
KJV: unto God the things which be God's.
INT: therefore give the things of Ceasar to Ceasar

Luke 20:25 Art-ANP
GRK: Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ
INT: to Ceasar and the things of God

Luke 21:1 Art-ANP
GRK: τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν
INT: the treasury the gifts of them

Luke 21:4 Art-ANP
GRK: ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα αὕτη
INT: cast in the gifts of her

Luke 21:21 Art-ANP
GRK: φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη καὶ
NAS: to the mountains, and those who
INT: let them flee to the moutains and

Luke 21:22 Art-ANP
GRK: πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
INT: that may be accomplished all things that have been written

Luke 21:24 Art-ANP
GRK: αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα
INT: will be led captive into the nations all

Luke 21:29 Art-ANP
GRK: καὶ πάντα τὰ δένδρα
INT: and all the trees

Luke 21:36 Art-ANP
GRK: ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι
INT: these things all which are about to come to pass

Luke 22:41 Art-ANP
GRK: καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο
INT: and having fallen on the knees he prayed

Luke 23:28 Art-ANP
GRK: καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν
INT: and for the children of you

Luke 23:34 Art-ANP
GRK: διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
INT: dividing moreover the garments of him

Luke 23:48 Art-ANP
GRK: ταύτην θεωρήσαντες τὰ γενόμενα τύπτοντες
INT: this having seen the things which had taken place beating

Luke 23:48 Art-ANP
GRK: γενόμενα τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον
INT: had taken place beating the breasts returned [home]

Luke 24:5 Art-ANP
GRK: καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς
INT: and bowing the faces to

Luke 24:11 Art-NNP
GRK: ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα
INT: like idle talk the words of them

Luke 24:12 Art-ANP
GRK: παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα
INT: having stooped down he sees the linen clothes only

Luke 24:18 Art-ANP
GRK: οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν
INT: not have known the things which have come to pass in

Luke 24:19 Art-ANP
GRK: εἶπαν αὐτῷ Τὰ περὶ Ἰησοῦ
INT: he said to him The things concerning Jesus

Luke 24:27 Art-ANP
GRK: ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ
INT: the Scriptures the things concerning himself

Luke 24:35 Art-ANP
GRK: αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ
NAS: They [began] to relate their experiences on the road
INT: they related the things on the

Luke 24:44 Art-ANP
GRK: πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν
INT: be fulfilled all things that have been written in

Luke 24:47 Art-ANP
GRK: εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι
INT: to all nations having begun

John 1:11 Art-ANP
GRK: Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν
NAS: to His own, and those who were His own
INT: To the own he came

John 2:15 Art-ANP
GRK: τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα
INT: the temple both sheep

John 2:23 Art-ANP
GRK: θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ
INT: beholding of him the signs which

John 3:2 Art-ANP
GRK: δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν
INT: is able these signs to do

John 3:12 Art-ANP
GRK: εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον
INT: If the things earthly I said

John 3:12 Art-ANP
GRK: εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε
INT: I say to you the things heavenly will you believe

John 3:19 Art-NNP
GRK: αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα
INT: of them evil the works

John 3:20 Art-NNP
GRK: μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ
INT: not might be exposed the works of him

John 3:21 Art-NNP
GRK: φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι
INT: might appear his works that

John 3:34 Art-ANP
GRK: ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ
INT: God the words

John 4:12 Art-NNP
GRK: αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ
INT: of him and the livestock of him

John 5:29 Art-ANP
GRK: ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες
NAS: of life, those who committed
INT: will come forth those the [ones] good having practiced

John 5:29 Art-ANP
GRK: οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες
INT: those moreover the [ones] evil having done

John 5:36 Art-NNP
GRK: τοῦ Ἰωάννου τὰ γὰρ ἔργα
INT: that of John indeed [the] works

John 5:36 Art-NNP
GRK: αὐτά αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ
INT: them same the works which

John 6:2 Art-ANP
GRK: ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ
NAS: He was performing on those who were sick.
INT: because they saw the signs which

John 6:12 Art-ANP
GRK: αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα
INT: of him Gather together the having over and above fragments

John 6:24 Art-ANP
GRK: αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ
INT: themselves into the boats and

John 6:28 Art-ANP
GRK: ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ
INT: that we might work the works

John 6:63 Art-NNP
GRK: ὠφελεῖ οὐδέν τὰ ῥήματα ἃ
INT: profits nothing the words which

John 6:66 Art-ANP
GRK: ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ
INT: departed to the back and

John 7:3 Art-ANP
GRK: θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ἃ
INT: may see of you the works which

John 7:7 Art-NNP
GRK: αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ
INT: it that the works of it

John 8:20 Art-ANP
GRK: Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν
INT: These words he spoke

John 8:29 Art-ANP
GRK: ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ
INT: because I the things pleasing to him

John 8:39 Art-ANP
GRK: Ἀβραάμ ἐστε τὰ ἔργα τοῦ
INT: of Abraham you were the works

John 8:41 Art-ANP
GRK: ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ
INT: You do the works of the

John 8:47 Art-ANP
GRK: τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ
INT: God the words

John 9:3 Art-NNP
GRK: ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ
INT: that should appear the works

John 9:4 Art-ANP
GRK: δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ
INT: it behoves to work the works of the [one]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page