2 Corinthians 9:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]μή
NotAdv
4459 [e]πως
pōs
perhapsAdv
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
2064 [e]ἔλθωσιν
elthōsin
should comeV-ASA-3P
4862 [e]σὺν
syn
withPrep
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
mePPro-D1S
3110 [e]Μακεδόνες
Makedones
MacedoniansN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2147 [e]εὕρωσιν
heurōsin
findV-ASA-3P
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
532 [e]ἀπαρασκευάστους
aparaskeuastous
unprepared,Adj-AMP
2617 [e]καταισχυνθῶμεν
kataischynthōmen
would be put to shameV-ASP-1P
1473 [e]ἡμεῖς,
hēmeis
we — PPro-N1P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3004 [e]λέγωμεν
legōmen
we might sayV-PSA-1P
4771 [e]ὑμεῖς,
hymeis
you — PPro-N2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5287 [e]ὑποστάσει
hypostasei
confidenceN-DFS
3778 [e]ταύτῃ.
tautē
this.DPro-DFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Nestle 1904
μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν / λέγω ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
μήπως, ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς― ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς― ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
μήπως ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μή πως, ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα μή λέγωμεν ὑμεῖς ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως

2 Corinthians 9:4 Hebrew Bible
פן בבוא אתי אנשים ממקדוניא ימצאו אתכם לא מזמנים ונבוש אנחנו ואינני אמר אתם בבטחון הזה אשר התהללנו בו׃

2 Corinthians 9:4 Aramaic NT: Peshitta
ܕܠܡܐ ܢܐܬܘܢ ܥܡܝ ܡܩܕܘܢܝܐ ܘܢܫܟܚܘܢܟܘܢ ܟܕ ܠܐ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܢܒܗܬ ܚܢܢ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܕܐܢܬܘܢ ܬܒܗܬܘܢ ܒܫܘܒܗܪܐ ܗܘ ܕܐܫܬܒܗܪܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
otherwise if any Macedonians come with me and find you unprepared, we-- not to speak of you-- will be put to shame by this confidence.

King James Bible
Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be ashamed in this same confident boasting.

Holman Christian Standard Bible
For if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to mention you, would be embarrassed in that situation.
Treasury of Scripture Knowledge

they.

2 Corinthians 9:2 For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you …

2 Corinthians 8:1-5 Moreover, brothers, we do you to wit of the grace of God bestowed …

be ashamed.

2 Corinthians 8:24 Why show you to them, and before the churches, the proof of your …

2 Corinthians 11:17 That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were …

Links
2 Corinthians 9:42 Corinthians 9:4 NIV2 Corinthians 9:4 NLT2 Corinthians 9:4 ESV2 Corinthians 9:4 NASB2 Corinthians 9:4 KJV2 Corinthians 9:4 Bible Apps2 Corinthians 9:4 Biblia Paralela2 Corinthians 9:4 Chinese Bible2 Corinthians 9:4 French Bible2 Corinthians 9:4 German BibleBible Hub
2 Corinthians 9:3
Top of Page
Top of Page