πῶς
Englishman's Concordance
πῶς (pōs) — 118 Occurrences

Matthew 6:28 Adv
GRK: τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν οὐ
NAS: Observe how the lilies
KJV: of the field, how they grow;
INT: of the field how they grow [they do] not

Matthew 7:4 Adv
GRK: πῶς ἐρεῖς τῷ
NAS: Or how can you say to your brother,
KJV: Or how wilt thou say to thy
INT: Or how will you say to the

Matthew 10:19 Adv
GRK: μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί
NAS: you over, do not worry about how or
KJV: no thought how or what
INT: not be anxious how or what

Matthew 12:4 Adv
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς
NAS: how he entered the house
KJV: How he entered into the house
INT: How he entered into

Matthew 12:26 Adv
GRK: ἑαυτὸν ἐμερίσθη πῶς οὖν σταθήσεται
NAS: himself; how then
KJV: against himself; how shall then
INT: himself he was divided How then will stand

Matthew 12:29 Adv
GRK: πῶς δύναταί τις
NAS: Or how can anyone
KJV: Or else how can one
INT: Or how is able anyone

Matthew 12:34 Adv
GRK: γεννήματα ἐχιδνῶν πῶς δύνασθε ἀγαθὰ
NAS: of vipers, how can
KJV: of vipers, how can ye,
INT: Offspring of vipers how are you able good things

Matthew 16:11 Adv
GRK: πῶς οὐ νοεῖτε
NAS: How is it that you do not understand
KJV: How is it that ye do
INT: How not understand you

Matthew 21:20 Adv
GRK: ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη
NAS: and asked, How did the fig tree
KJV: saying, How soon
INT: marveled saying How immediately is dried up

Matthew 22:12 Adv
GRK: αὐτῷ Ἑταῖρε πῶς εἰσῆλθες ὧδε
NAS: to him, 'Friend, how did you come
KJV: Friend, how camest thou
INT: to him Friend how did you enter here

Matthew 22:43 Adv
GRK: λέγει αὐτοῖς Πῶς οὖν Δαυὶδ
NAS: to them, Then how does David
KJV: unto them, How then
INT: He says to them How then David

Matthew 22:45 Adv
GRK: αὐτὸν κύριον πῶς υἱὸς αὐτοῦ
NAS: calls Him 'Lord,' how is He his son?
KJV: him Lord, how is he his
INT: him Lord how son of him

Matthew 23:33 Adv
GRK: γεννήματα ἐχιδνῶν πῶς φύγητε ἀπὸ
NAS: of vipers, how will you escape
KJV: of vipers, how can ye
INT: offspring of vipers how shall you escape from

Matthew 26:54 Adv
GRK: πῶς οὖν πληρωθῶσιν
NAS: How then will the Scriptures
KJV: But how then shall the scriptures
INT: How then should be fulfilled

Mark 2:26 Adv
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς
NAS: how he entered the house
KJV: How he went into
INT: how he entered into

Mark 3:23 Adv
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Πῶς δύναται Σατανᾶς
NAS: to them in parables, How can
KJV: in parables, How can Satan
INT: he said to them How can Satan

Mark 4:13 Adv
GRK: ταύτην καὶ πῶς πάσας τὰς
NAS: parable? How will you understand
KJV: parable? and how then will ye know all
INT: this and how all the

Mark 4:30 Adv
GRK: Καὶ ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν
NAS: And He said, How shall we picture
INT: And he said To what shall we liken the

Mark 5:16 Adv
GRK: οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ
NAS: it described to them how it had happened
KJV: them how it befell
INT: the [ones] having seen [it] how it happened to him

Mark 9:12 Adv
GRK: πάντα καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ
NAS: all things. And [yet] how is it written
KJV: all things; and how it is written of
INT: all things and how it has been written of

Mark 10:23 Adv
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς δυσκόλως οἱ
NAS: to His disciples, How hard
KJV: disciples, How hardly
INT: disciples of him How difficultly those

Mark 10:24 Adv
GRK: αὐτοῖς Τέκνα πῶς δύσκολόν ἐστιν
NAS: to them, Children, how hard
KJV: unto them, Children, how hard is it
INT: to them Children how difficult it is

Mark 11:18 Adv
GRK: καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν
NAS: [this], and [began] seeking how to destroy
KJV: sought how they might destroy
INT: and they sought how him they shall destroy

Mark 12:26 Adv
GRK: τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ
NAS: [the burning] bush, how God
INT: the bush how spoke to him

Mark 12:35 Adv
GRK: τῷ ἱερῷ Πῶς λέγουσιν οἱ
NAS: in the temple, How [is it that] the scribes
KJV: in the temple, How say the scribes
INT: the temple How say the

Mark 12:41 Adv
GRK: γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος
NAS: and [began] observing how the people
KJV: and beheld how the people
INT: treasury he saw how the crowd

Mark 14:1 Adv
GRK: οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν
NAS: were seeking how to seize
KJV: sought how they might take
INT: the scribes how him by

Mark 14:11 Adv
GRK: καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως
NAS: And he [began] seeking how to betray
KJV: he sought how he might conveniently
INT: And he sought how him conveniently

Luke 1:34 Adv
GRK: τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο
NAS: to the angel, How can this
KJV: unto the angel, How shall this
INT: the angel How will be this

Luke 6:42 Adv
GRK: πῶς δύνασαι λέγειν
NAS: Or how can you say
KJV: Either how canst thou say
INT: how are you able to say

Luke 8:18 Adv
GRK: Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε ὃς
NAS: take care how you listen;
KJV: Take heed therefore how ye hear: for
INT: Take heed therefore how you hear whoever

Luke 8:36 Adv
GRK: οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ
NAS: it reported to them how the man who was demon-possessed
KJV: them by what means he that was possessed of the devils
INT: the [ones] having seen [it] how was healed the [one]

Luke 10:26 Adv
GRK: τί γέγραπται πῶς ἀναγινώσκεις
NAS: in the Law? How does it read
KJV: in the law? how readest thou?
INT: what has been written how read you

Luke 11:18 Adv
GRK: ἑαυτὸν διεμερίσθη πῶς σταθήσεται ἡ
NAS: himself, how will his kingdom
KJV: against himself, how shall his
INT: himself be divided how will stand the

Luke 12:11 Adv
GRK: μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί
NAS: do not worry about how or
KJV: ye no thought how or what thing
INT: not be anxious how or what

Luke 12:27 Adv
GRK: τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει οὐ
NAS: the lilies, how they grow:
KJV: the lilies how they grow:
INT: the lilies how they grow not

Luke 12:50 Adv
GRK: βαπτισθῆναι καὶ πῶς συνέχομαι ἕως
NAS: to undergo, and how distressed
KJV: and how am I straitened
INT: to be baptized [with] and how I am distressed until

Luke 12:56 Adv
GRK: δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε
NAS: and the sky, but why do you not analyze
KJV: but how is it that ye do not
INT: moreover this how not do you know

Luke 14:7 Adv
GRK: παραβολήν ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας
NAS: when He noticed how they had been picking
KJV: when he marked how they chose out
INT: a parable remarking how the first places

Luke 18:24 Adv
GRK: γενόμενον εἶπεν Πῶς δυσκόλως οἱ
NAS: at him and said, How hard
KJV: he said, How hardly
INT: was [and] said How difficulty those

Luke 20:41 Adv
GRK: πρὸς αὐτούς Πῶς λέγουσιν τὸν
NAS: He said to them, How [is it that] they say
KJV: unto them, How say they that Christ
INT: to them How do they say the

Luke 20:44 Adv
GRK: καλεῖ καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός
NAS: Him 'Lord,' and how is He his son?
KJV: him Lord, how is he then
INT: calls and how of him son

Luke 22:2 Adv
GRK: γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν
NAS: were seeking how they might put Him to death;
KJV: sought how they might kill
INT: scribes the how they might put to death him

Luke 22:4 Adv
GRK: στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ
NAS: and officers how he might betray
KJV: and captains, how he might betray him
INT: captains the how to them he might betray

John 3:4 Adv
GRK: ὁ Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος
NAS: Nicodemus said to Him, How can a man
KJV: unto him, How can a man
INT: Nicodemus How can a man

John 3:9 Adv
GRK: εἶπεν αὐτῷ Πῶς δύναται ταῦτα
NAS: said to Him, How can
KJV: said unto him, How can these things
INT: said to him How can these things

John 3:12 Adv
GRK: οὐ πιστεύετε πῶς ἐὰν εἴπω
NAS: and you do not believe, how will you believe
KJV: not, how shall ye believe,
INT: not you believe how if I say

John 4:9 Adv
GRK: ἡ Σαμαρῖτις Πῶς σὺ Ἰουδαῖος
NAS: said to Him, How is it that You, being
KJV: unto him, How is it that thou,
INT: Samaritan How you a Jew

John 5:44 Adv
GRK: πῶς δύνασθε ὑμεῖς
NAS: How can you believe,
KJV: How can ye
INT: How are able you

John 5:47 Adv
GRK: οὐ πιστεύετε πῶς τοῖς ἐμοῖς
NAS: his writings, how will you believe
KJV: his writings, how shall ye believe my
INT: not you believe how in the of me

John 6:42 Adv
GRK: τὴν μητέρα πῶς νῦν λέγει
NAS: we know? How does He now
KJV: we know? how is it then that he
INT: the mother how therefore says he

John 6:52 Adv
GRK: Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος
NAS: saying, How can
KJV: themselves, saying, How can this man
INT: Jews saying How is able he

John 7:15 Adv
GRK: Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς οὗτος γράμματα
NAS: saying, How has this man
KJV: saying, How knoweth
INT: Jews saying How this one writings

John 8:33 Adv
GRK: δεδουλεύκαμεν πώποτε πῶς σὺ λέγεις
NAS: to anyone; how is it that You say,
KJV: to any man: how sayest
INT: have been under bondage ever how you say

John 9:10 Adv
GRK: οὖν αὐτῷ Πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν
NAS: they were saying to him, How then
KJV: said they unto him, How were thine
INT: therefore to him How so were opened

John 9:15 Adv
GRK: οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν ὁ
NAS: him again how he received his sight.
KJV: him how he had received his sight.
INT: the Pharisees how he received sight

John 9:16 Adv
GRK: δὲ ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος
NAS: But others were saying, How can a man
KJV: Others said, How can a man
INT: also said How can a man

John 9:19 Adv
GRK: τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς οὖν βλέπει
NAS: blind? Then how does he now see?
KJV: was born blind? how then doth he
INT: blind he was born how then does he see

John 9:21 Adv
GRK: πῶς δὲ νῦν
NAS: but how he now sees,
KJV: But by what means he now
INT: how moreover now

John 9:26 Adv
GRK: ἐποίησέν σοι πῶς ἤνοιξέν σου
NAS: did He do to you? How did He open
KJV: did he to thee? how opened he thine
INT: did he to you how opened he of you

John 11:36 Adv
GRK: Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν
NAS: were saying, See how He loved him!
KJV: the Jews, Behold how he loved him!
INT: Jews Behold how he loved him

John 12:34 Adv
GRK: αἰῶνα καὶ πῶς λέγεις σὺ
NAS: forever; and how can You say,
KJV: ever: and how sayest thou,
INT: age and how say you

John 14:5 Adv
GRK: ποῦ ὑπάγεις πῶς δυνάμεθα τὴν
NAS: You are going, how do we know
KJV: thou goest; and how can we know
INT: where you go how can we the

John 14:9 Adv
GRK: τὸν πατέρα πῶς σὺ λέγεις
NAS: the Father; how [can] you say,
KJV: the Father; and how sayest thou
INT: the Father how you say

Acts 2:8 Adv
GRK: καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν
NAS: And how is it that we each hear
KJV: And how hear we
INT: and how we hear

Acts 4:21 Adv
GRK: εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς
KJV: nothing how they might punish
INT: finding the how they might punish them

Acts 8:31 Adv
GRK: δὲ εἶπεν Πῶς γὰρ ἂν
NAS: Well, how could
INT: and he said how indeed anyhow

Acts 9:27 Adv
GRK: διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ
NAS: and described to them how he had seen
KJV: unto them how he had seen
INT: related to them how on the

Acts 9:27 Adv
GRK: αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ
NAS: and that He had talked to him, and how at Damascus
KJV: and how he had preached boldly
INT: to him and how in Damascus

Acts 11:13 Adv
GRK: δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν
NAS: And he reported to us how he had seen
KJV: he shewed us how he had seen an angel
INT: moreover to us how he saw the

Acts 12:17 Adv
GRK: διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ κύριος
NAS: he described to them how the Lord
KJV: unto them how the Lord
INT: he related to them how the Lord

Acts 15:36 Adv
GRK: τοῦ κυρίου πῶς ἔχουσιν
NAS: of the Lord, [and see] how they are.
KJV: of the Lord, [and see] how they do.
INT: of the Lord how they are

Acts 20:18 Adv
GRK: τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ' ὑμῶν
NAS: in Asia, how I was with you the whole
KJV: Asia, after what manner I have been
INT: Asia how with you

Acts 27:12 Adv-I
GRK: ἐκεῖθεν εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες
INT: from there also if somehow they might be able having arrived

Romans 1:10 Adv-I
GRK: δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ
INT: imploring if perhaps now at length

Romans 3:6 Adv
GRK: γένοιτο ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ
NAS: be! For otherwise, how will God
KJV: God forbid: for then how shall God
INT: may it be otherwise how will judge

Romans 4:10 Adv
GRK: πῶς οὖν ἐλογίσθη
NAS: How then was it credited?
KJV: How was it then
INT: How then was it credited

Romans 6:2 Adv
GRK: τῇ ἁμαρτίᾳ πῶς ἔτι ζήσομεν
NAS: May it never be! How shall we who died
KJV: God forbid. How shall we, that
INT: to sin how still will we live

Romans 8:32 Adv
GRK: παρέδωκεν αὐτόν πῶς οὐχὶ καὶ
NAS: Him over for us all, how will He not also
KJV: us all, how shall he not
INT: gave up him how not also

Romans 10:14 Adv
GRK: Πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται
NAS: How then will they call
KJV: How then shall they call on
INT: How then shall they call

Romans 10:14 Adv
GRK: οὐκ ἐπίστευσαν πῶς δὲ πιστεύσωσιν
NAS: they have not believed? How will they believe
KJV: and how shall they believe in
INT: not they believed how moreover shall they believe on [him]

Romans 10:14 Adv
GRK: οὐκ ἤκουσαν πῶς δὲ ἀκούσωσιν
NAS: they have not heard? And how will they hear
KJV: heard? and how shall they hear without
INT: not they heard how moreover shall they hear

Romans 10:15 Adv
GRK: πῶς δὲ κηρύξωσιν
NAS: How will they preach unless
KJV: And how shall they preach, except
INT: how moreover shall they preach

Romans 11:14 Adv-I
GRK: εἴ πως παραζηλώσω μου
INT: if at all I shall provoke to jealousy of me

Romans 11:21 Prtcl
GRK: ἐφείσατο μή πως οὐδὲ σοῦ
INT: spared not at all neither you

1 Corinthians 3:10 Adv
GRK: δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ
NAS: must be careful how he builds
KJV: take heed how he buildeth
INT: however let take heed how he builds up

1 Corinthians 7:32 Adv
GRK: τοῦ κυρίου πῶς ἀρέσῃ τῷ
NAS: about the things of the Lord, how he may please
KJV: the Lord, how he may please
INT: of the Lord how he shall please the

1 Corinthians 7:33 Adv
GRK: τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῇ
NAS: about the things of the world, how he may please
KJV: of the world, how he may please
INT: of the world how he shall please the

1 Corinthians 7:34 Adv
GRK: τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ
NAS: about the things of the world, how she may please
KJV: of the world, how she may please
INT: of the world how she shall please the

1 Corinthians 8:9 Adv-I
GRK: δὲ μή πως ἡ ἐξουσία
INT: however lest somehow the right

1 Corinthians 9:27 Adv-I
GRK: δουλαγωγῶ μή πως ἄλλοις κηρύξας
INT: bring [it] into servitude not hardly to others having preached

1 Corinthians 14:7 Adv
GRK: μὴ δῷ πῶς γνωσθήσεται τὸ
NAS: in the tones, how will it be known
KJV: in the sounds, how shall it be known
INT: not they give how will be known what [is]

1 Corinthians 14:9 Adv
GRK: λόγον δῶτε πῶς γνωσθήσεται τὸ
NAS: that is clear, how will it be known
KJV: easy to be understood, how shall it be known
INT: speech you give how will be known that

1 Corinthians 14:16 Adv
GRK: τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό
NAS: in the spirit [only], how will the one who fills
KJV: with the spirit, how shall he that occupieth
INT: of the uninstructed how will he say the

1 Corinthians 15:12 Adv
GRK: νεκρῶν ἐγήγερται πῶς λέγουσιν ἐν
NAS: from the dead, how do some
KJV: from the dead, how say some
INT: [the] dead he has been raised how say among

1 Corinthians 15:35 Adv
GRK: ἐρεῖ τις Πῶς ἐγείρονται οἱ
NAS: will say, How are the dead
KJV: some [man] will say, How are the dead
INT: will say someone How are raised the

2 Corinthians 2:7 Adv-I
GRK: παρακαλέσαι μή πως τῇ περισσοτέρᾳ
INT: encourage lest perhaps with the more abundant

2 Corinthians 3:8 Adv
GRK: πῶς οὐχὶ μᾶλλον
NAS: how will the ministry of the Spirit
KJV: How shall not
INT: how not rather

2 Corinthians 9:4 Adv-I
GRK: μή πως ἐὰν ἔλθωσιν
INT: not perhaps if should come

2 Corinthians 11:3 Adv-I
GRK: δὲ μή πως ὡς ὁ
INT: however lest by any means as the

2 Corinthians 12:20 Adv-I
GRK: γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ
INT: indeed lest perhaps having come not

2 Corinthians 12:20 Adv-I
GRK: θέλετε μή πως ἔρις ζῆλος
INT: you do wish lest perhaps quarrels jealousies

Galatians 2:2 Adv-I
GRK: δοκοῦσιν μή πως εἰς κενὸν
INT: of repute lest hardly in vain

Galatians 2:14 Adv
GRK: Ἰουδαϊκῶς ζῇς πῶς τὰ ἔθνη
NAS: and not like the Jews, how [is it that] you compel
INT: like a Jew live why the Gentiles

Galatians 4:9 Adv
GRK: ὑπὸ θεοῦ πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν
NAS: by God, how is it that you turn back
KJV: of God, how turn ye again
INT: by God how do you turn again

Galatians 4:11 Adv-I
GRK: ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα
INT: you lest perhaps in vain I have toiled

Ephesians 5:15 Adv
GRK: οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε μὴ
NAS: be careful how you walk,
KJV: See then that ye walk circumspectly,
INT: therefore carefully how you walk not

Philippians 3:11 Adv-I
GRK: εἴ πως καταντήσω εἰς
INT: if at all I might arrive at

Colossians 4:6 Adv
GRK: ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς
NAS: so that you will know how you should
KJV: that ye may know how ye
INT: seasoned to know how it behoves you

1 Thessalonians 1:9 Adv
GRK: ὑμᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς
NAS: we had with you, and how you turned
KJV: you, and how ye turned to
INT: you and how you turned to

1 Thessalonians 3:5 Adv-I
GRK: ὑμῶν μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς
INT: of you lest somehow did tempt you

1 Thessalonians 4:1 Adv
GRK: ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς
NAS: that as you received from us [instruction] as to how you ought
KJV: of us how ye ought
INT: us how it behoves you

2 Thessalonians 3:7 Adv
GRK: γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι
NAS: know how you ought
KJV: yourselves know how ye ought to follow
INT: indeed you know how it behoves [you] to imitate

1 Timothy 3:5 Adv
GRK: οὐκ οἶδεν πῶς ἐκκλησίας θεοῦ
NAS: household, how will he take care
KJV: house, how shall he take care of
INT: not knows how [the] church of God

1 Timothy 3:15 Adv
GRK: ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν
NAS: that you will know how one ought
KJV: thou mayest know how thou oughtest
INT: that you might know how it behoves [one] in [the]

Hebrews 2:3 Adv
GRK: πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα
NAS: how will we escape if we neglect
KJV: How shall we escape,
INT: how we will escape

1 John 3:17 Adv
GRK: ἀπ' αὐτοῦ πῶς ἡ ἀγάπη
NAS: against him, how does the love
KJV: him, how dwelleth
INT: from him how the love

Revelation 3:3 Adv
GRK: μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ
NAS: remember what you have received
KJV: therefore how thou hast received
INT: Remember therefore how you have received and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page