Ezra 6:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
638 [e]וְ֠אַף
wə-’ap̄
AndConj-w | Conj
3984 [e]מָאנֵ֣י
mā-nê
articlesN-mpc
1005 [e]בֵית־
ḇêṯ-
of houseN-msc
426 [e]אֱלָהָא֮
’ĕ-lā-hā
of God theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
letPro-r
1722 [e]דַהֲבָ֣ה
ḏa-hă-ḇāh
gold theN-msd
3702 [e]וְכַסְפָּא֒
wə-ḵas-pā
and silverConj-w | N-msd
1768 [e]דִּ֣י
whichPro-r
5020 [e]נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר
nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣar,
NebuchadnezzarN-proper-ms
5312 [e]הַנְפֵּ֛ק
han-pêq
tookV-Hifil-Perf-3ms
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
1965 [e]הֵיכְלָ֥א
hê-ḵə-lā
temple theN-msd
1768 [e]דִי־
ḏî-
which [is]Pro-r
3390 [e]בִירוּשְׁלֶ֖ם
ḇî-rū-šə-lem
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
2987 [e]וְהֵיבֵ֣ל
wə-hê-ḇêl
and broughtConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
895 [e]לְבָבֶ֑ל
lə-ḇā-ḇel;
to BabylonPrep-l | N-proper-fs
8421 [e]יַהֲתִיב֗וּן
ya-hă-ṯî-ḇūn,
be restoredV-Hifil-Imperf-3mp
1946 [e]וִ֠יהָךְ
wî-hāḵ
and taken backConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms
1965 [e]לְהֵיכְלָ֤א
lə-hê-ḵə-lā
to temple thePrep-l | N-msd
1768 [e]דִי־
ḏî-
which [is]Pro-r
3390 [e]בִירֽוּשְׁלֶם֙
ḇî-rū-šə-lem
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
870 [e]לְאַתְרֵ֔הּ
lə-’aṯ-rêh,
[each] to its placePrep-l | N-msc | 3ms
5182 [e]וְתַחֵ֖ת
wə-ṯa-ḥêṯ
and deposit [them]Conj-w | V-Hifil-ConjImperf-2ms
1005 [e]בְּבֵ֥ית
bə-ḇêṯ
in housePrep-b | N-msc
426 [e]אֱלָהָֽא׃
’ĕ-lā-hā.
of God theN-msd
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 6:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אַף מָאנֵ֣י בֵית־אֱלָהָא֮ דִּ֣י דַהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּ֛ק מִן־הֵיכְלָ֥א דִי־בִירוּשְׁלֶ֖ם וְהֵיבֵ֣ל לְבָבֶ֑ל יַהֲתִיב֗וּן וִ֠יהָךְ לְהֵיכְלָ֤א דִי־בִירֽוּשְׁלֶם֙ לְאַתְרֵ֔הּ וְתַחֵ֖ת בְּבֵ֥ית אֱלָהָֽא׃ ס

עזרא 6:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואף מאני בית־אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן־היכלא די־בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די־בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא׃ ס

עזרא 6:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואף מאני בית־אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן־היכלא די־בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די־בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא׃ ס

עזרא 6:5 Hebrew Bible
ואף מאני בית אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן היכלא די בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Also let the gold and silver utensils of the house of God, which Nebuchadnezzar took from the temple in Jerusalem and brought to Babylon, be returned and brought to their places in the temple in Jerusalem; and you shall put them in the house of God.'

King James Bible
And also let the golden and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took forth out of the temple which is at Jerusalem, and brought unto Babylon, be restored, and brought again unto the temple which is at Jerusalem, every one to his place, and place them in the house of God.

Holman Christian Standard Bible
The gold and silver articles of God's house that Nebuchadnezzar took from the temple in Jerusalem and carried to Babylon must also be returned. They are to be brought to the temple in Jerusalem where they belong and put into the house of God.
Treasury of Scripture Knowledge

the golden

Ezra 1:7,8 Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the …

Ezra 5:14 And the vessels also of gold and silver of the house of God, which …

Jeremiah 27:16,18-22 Also I spoke to the priests and to all this people, saying, Thus …

Daniel 1:2 And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part …

Daniel 5:2 Belshazzar, whiles he tasted the wine…

which Nebuchadnezzar

2 Kings 24:13 And he carried out there all the treasures of the house of the LORD, …

2 Kings 25:14,15 And the pots, and the shovels, and the snuffers, and the spoons, …

2 Chronicles 36:6,7,10,18 Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him …

Jeremiah 52:19 And the basins, and the fire pans, and the bowls, and the caldrons, …

brought. Chal. go

Links
Ezra 6:5Ezra 6:5 NIVEzra 6:5 NLTEzra 6:5 ESVEzra 6:5 NASBEzra 6:5 KJVEzra 6:5 Bible AppsEzra 6:5 Biblia ParalelaEzra 6:5 Chinese BibleEzra 6:5 French BibleEzra 6:5 German BibleBible Hub
Ezra 6:4
Top of Page
Top of Page