John 18:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]Ταῦτα
tauta
These thingsDPro-ANP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3004 [e]εἰπόντος
eipontos
having said,V-APA-GMS
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
3936 [e]παρεστηκὼς
parestēkōs
standing byV-RPA-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
5257 [e]ὑπηρετῶν
hypēretōn
officersN-GMP
1325 [e]ἔδωκεν
edōken
gaveV-AIA-3S
4475 [e]ῥάπισμα
rhapisma
a blow with the palmN-ANS
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
to Jesus,N-DMS
3004 [e]εἰπών
eipōn
having said,V-APA-NMS
3779 [e]Οὕτως
Houtōs
ThusAdv
611 [e]ἀποκρίνῃ
apokrinē
answer YouV-PIM/P-2S
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
749 [e]ἀρχιερεῖ;
archierei
high priest?N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: Nestle 1904
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tαῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ, εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκε ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών· Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών· οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκε ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ, εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ

John 18:22 Hebrew Bible
ויהי כדברו הדברים האלה ויך אחד המשרתים העמד שמה את ישוע על הלחי ויאמר הכזאת תענה את הכהן הגדול׃

John 18:22 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܚܕ ܡܢ ܕܚܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܡܚܝܗܝ ܥܠ ܦܟܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܟܢܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܪܒ ܟܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When He had said this, one of the officers standing nearby struck Jesus, saying, "Is that the way You answer the high priest?"

King James Bible
And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?

Holman Christian Standard Bible
When He had said these things, one of the temple police standing by slapped Jesus, saying, "Is this the way you answer the high priest?"
Treasury of Scripture Knowledge

struck.

Job 16:10 They have gaped on me with their mouth; they have smitten me on the …

Job 30:10-12 They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit in my face…

Isaiah 50:5-7 The Lord GOD has opened my ear, and I was not rebellious, neither …

Jeremiah 20:2 Then Pashur smote Jeremiah the prophet, and put him in the stocks …

Micah 5:1 Now gather yourself in troops, O daughter of troops: he has laid …

Matthew 26:67,68 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote …

Mark 14:65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet …

Luke 22:63,64 And the men that held Jesus mocked him, and smote him…

Acts 23:2,3 And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite …

the palm of his hand. or, a rod. Answerest.

Acts 23:4,5 And they that stood by said, Revile you God's high priest…

Links
John 18:22John 18:22 NIVJohn 18:22 NLTJohn 18:22 ESVJohn 18:22 NASBJohn 18:22 KJVJohn 18:22 Bible AppsJohn 18:22 Biblia ParalelaJohn 18:22 Chinese BibleJohn 18:22 French BibleJohn 18:22 German BibleBible Hub
John 18:21
Top of Page
Top of Page