ἄνθρωποι
Englishman's Concordance
ἄνθρωποι (anthrōpoi) — 27 Occurrences

Matthew 7:12 N-NMP
GRK: ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ
NAS: treat people the same way
KJV: ye would that men should do to you,
INT: to you the men so also

Matthew 8:27 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες
NAS: The men were amazed, and said,
KJV: But the men marvelled, saying,
INT: and [the] men marveled saying

Matthew 12:36 N-NMP
GRK: λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ
NAS: word that people speak,
KJV: that men shall speak,
INT: may speak men they will give of

Matthew 16:13 N-NMP
GRK: λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν
NAS: Who do people say
KJV: saying, Whom do men say that I
INT: do pronounce men to be the

Mark 8:27 N-NMP
GRK: λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι
NAS: to them, Who do people say
KJV: Whom do men say that I
INT: do pronounce men to be

Luke 6:22 N-NMP
GRK: ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν
NAS: are you when men hate
KJV: are ye, when men shall hate you,
INT: you men and when

Luke 6:26 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὰ
NAS: [to you] when all men speak well
KJV: when all men shall speak well
INT: all men according to these things

Luke 6:31 N-NMP
GRK: ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς
NAS: Treat others the same way you want
KJV: ye would that men should do to you,
INT: to you men do to them

Luke 11:44 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες
NAS: tombs, and the people who walk
KJV: appear not, and the men that walk over
INT: and the men who walk

Luke 18:10 N-NMP
GRK: Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν
NAS: Two men went up into the temple
KJV: Two men went up into
INT: Two men two went up

John 3:19 N-NMP
GRK: ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ
NAS: into the world, and men loved
KJV: the world, and men loved darkness
INT: loved men rather the

John 6:14 N-NMP
GRK: Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ
NAS: Therefore when the people saw the sign
KJV: Then those men, when they had seen
INT: Therefore people having seen what

Acts 4:13 N-NMP
GRK: καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν
NAS: and untrained men, they were amazed,
KJV: and ignorant men, they marvelled; and
INT: having understood that men unschooled they are

Acts 14:15 N-NMP
GRK: ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς
NAS: We are also men of the same nature
KJV: are men of like passions
INT: are with you men proclaiming the gospel to you

Acts 16:17 N-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ
NAS: These men are bond-servants
KJV: saying, These men are the servants
INT: These men servants of the

Acts 16:20 N-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν
NAS: These men are throwing
KJV: saying, These men, being Jews,
INT: These men exceedingly trouble of us

1 Corinthians 3:4 N-NMP
GRK: Ἀπολλώ οὐκ ἄνθρωποί ἐστε
NAS: I am of Apollos, are you not [mere] men?
INT: of Apollos not fleshly are you

2 Timothy 3:2 N-NMP
GRK: γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι φιλάργυροι
NAS: For men will be lovers of self,
KJV: For men shall be
INT: indeed men lovers of self lovers of money

2 Timothy 3:8 N-NMP
GRK: τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν
NAS: the truth, men of depraved
KJV: the truth: men of corrupt
INT: the truth men utterly corrupted

2 Timothy 3:13 N-NMP
GRK: πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες
NAS: But evil men and impostors
KJV: But evil men and seducers
INT: evil moreover men and impostors

Hebrews 6:16 N-NMP
GRK: ἄνθρωποι γὰρ κατὰ
NAS: For men swear by one greater
KJV: For men verily swear
INT: men indeed by

Hebrews 7:8 N-NMP
GRK: δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν ἐκεῖ
NAS: mortal men receive
KJV: And here men that die receive
INT: tithes dying men receive in that place

2 Peter 1:21 N-NMP
GRK: ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι
NAS: will, but men moved
KJV: but holy men of God spake
INT: hereafter of God men

Jude 1:4 N-NMP
GRK: γάρ τινες ἄνθρωποι οἱ πάλαι
NAS: For certain persons have crept in unnoticed,
KJV: there are certain men crept in unawares,
INT: indeed certain men they who of old

Revelation 9:6 N-NMP
GRK: ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον
NAS: And in those days men will seek death
KJV: those days shall men seek death,
INT: will seek men death

Revelation 16:9 N-NMP
GRK: ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα
NAS: Men were scorched with fierce
KJV: And men were scorched with great
INT: were scorched the men with heat great

Revelation 16:21 N-NMP
GRK: ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν
NAS: upon men; and men blasphemed
KJV: and men blasphemed
INT: blasphemed the men God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page