ἄνθρωπον
Englishman's Concordance
ἄνθρωπον (anthrōpon) — 62 Occurrences

Matthew 9:9 N-AMS
GRK: ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ
NAS: He saw a man called
KJV: he saw a man, named
INT: from there he saw a man sitting at

Matthew 9:32 Noun-AMS
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον
INT: they brought to him a man mute possessed by a demon

Matthew 10:35 N-AMS
GRK: γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ
NAS: to SET A MAN AGAINST
KJV: to set a man at variance
INT: for to set at variance a man against the

Matthew 11:8 N-AMS
GRK: ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς
NAS: out to see? A man dressed
KJV: for to see? A man clothed
INT: went you out to see a man in fine [clothes]

Matthew 15:11 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ
NAS: [that] defiles the man, but what
KJV: defileth a man; but
INT: defiles the man but that which

Matthew 15:11 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: this defiles the man.
KJV: this defileth a man.
INT: defiles the man

Matthew 15:18 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: and those defile the man.
KJV: and they defile the man.
INT: defile the man

Matthew 15:20 N-AMS
GRK: κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον τὸ δὲ
NAS: are the things which defile the man; but to eat
KJV: defile a man: but
INT: defile the man moreover

Matthew 15:20 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: hands does not defile the man.
KJV: defileth not a man.
INT: defiles the man

Matthew 22:11 N-AMS
GRK: εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον
NAS: he saw a man there
KJV: he saw there a man which had not
INT: beheld there a man not clothed with

Matthew 26:72 N-AMS
GRK: οἶδα τὸν ἄνθρωπον
NAS: I do not know the man.
KJV: not know the man.
INT: I know the man

Matthew 26:74 N-AMS
GRK: οἶδα τὸν ἄνθρωπον καὶ εὐθέως
NAS: I do not know the man! And immediately
KJV: I know not the man. And immediately
INT: I know the man And immediately

Matthew 27:32 N-AMS
GRK: δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι
NAS: out, they found a man of Cyrene
KJV: they found a man of Cyrene,
INT: moreover they found a man of Cyrene by name

Mark 2:27 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ
NAS: was made for man, and not man
KJV: was made for man, and not man
INT: on account of the man was made and

Mark 7:15 N-AMS
GRK: κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον
NAS: are what defile the man.
INT: defile the man

Mark 7:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται
NAS: goes into the man from outside
KJV: into the man, [it] cannot
INT: into the man not is able

Mark 7:20 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: that is what defiles the man.
KJV: that defileth the man.
INT: defiles the man

Mark 7:23 N-AMS
GRK: κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: from within and defile the man.
KJV: and defile the man.
INT: defile the man

Mark 8:36 N-AMS
GRK: γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν
NAS: does it profit a man to gain
KJV: shall it profit a man, if
INT: indeed shall it profit a man if he gain the

Mark 14:71 N-AMS
GRK: οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν
NAS: this man you are talking
KJV: not this man of whom ye speak.
INT: I know the man this whom

Luke 5:18 N-AMS
GRK: ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν
NAS: on a bed a man who
KJV: in a bed a man which was
INT: upon a mat a man who was

Luke 7:25 N-AMS
GRK: ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς
NAS: out to see? A man dressed
KJV: for to see? A man clothed
INT: have you gone out to see a man in fine

Luke 8:35 N-AMS
GRK: καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ
NAS: and found the man from whom
KJV: and found the man, out of whom
INT: seated the man from whom

Luke 18:2 N-AMS
GRK: φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος
NAS: God and did not respect man.
KJV: neither regarded man:
INT: fearing and man not respecting

Luke 18:4 N-AMS
GRK: φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι
NAS: nor respect man,
KJV: nor regard man;
INT: I fear nor man respect

Luke 23:14 N-AMS
GRK: μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς
NAS: this man to me as one who incites
KJV: Ye have brought this man unto me, as
INT: to me the man this as

John 1:9 N-AMS
GRK: φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς
NAS: enlightens every man.
INT: enlightens every man coming into

John 4:29 N-AMS
GRK: Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν
NAS: Come, see a man who told
KJV: Come, see a man, which told
INT: Come see a man who told

John 5:7 N-AMS
GRK: ἀσθενῶν Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω
NAS: I have no man to put me into the pool
KJV: I have no man, when the water
INT: sick [man] Sir a man not I have

John 7:22 N-AMS
GRK: σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον
NAS: you circumcise a man.
KJV: the sabbath day circumcise a man.
INT: Sabbath you circumcise a man

John 7:23 N-AMS
GRK: ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα
NAS: an entire man well
KJV: I have made a man every whit
INT: because entirely a man sound I made

John 7:51 N-AMS
GRK: κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ
NAS: does not judge a man unless
KJV: law judge [any] man, before it hear
INT: does judge the man if not

John 8:40 N-AMS
GRK: με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν
NAS: to kill Me, a man who
KJV: to kill me, a man that hath told
INT: me to kill a man who the

John 9:1 N-AMS
GRK: παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ
NAS: by, He saw a man blind
KJV: he saw a man which was blind
INT: passing by he saw a man blind from

John 9:24 N-AMS
GRK: οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου
NAS: they called the man who
KJV: again called they the man that was
INT: therefore the man out of a second time

John 18:14 N-AMS
GRK: συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ
NAS: for one man to die
KJV: that one man should die
INT: it is profitable for one man to perish for

Acts 4:14 N-AMS
GRK: τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν
NAS: And seeing the man who had been healed
KJV: beholding the man which was healed
INT: and [the] man beholding with

Acts 9:33 N-AMS
GRK: δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι
NAS: There he found a man named Aeneas,
KJV: he found a certain man named Aeneas,
INT: moreover there a man certain by name

Acts 10:28 N-AMS
GRK: ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον
NAS: any man unholy
KJV: call any man common or
INT: unclean to call man

Acts 22:25 N-AMS
GRK: Παῦλος Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ
NAS: for you to scourge a man who is a Roman
KJV: to scourge a man that is a Roman,
INT: Paul if A man a Roman and

Acts 25:16 N-AMS
GRK: χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν ἢ
NAS: over any man before
KJV: to deliver any man to die,
INT: to give up any man before that

Romans 3:5 N-AMS
GRK: ὀργήν κατὰ ἄνθρωπον λέγω
NAS: is He? (I am speaking in human terms.)
KJV: (I speak as a man)
INT: wrath According to man I speak

Romans 3:28 N-AMS
GRK: δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων
NAS: For we maintain that a man is justified
KJV: we conclude that a man is justified
INT: to be justified by faith a man apart from works

Romans 7:22 N-AMS
GRK: τὸν ἔσω ἄνθρωπον
NAS: of God in the inner man,
KJV: after the inward man:
INT: the inward man

1 Corinthians 3:3 N-AMS
GRK: καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε
NAS: and are you not walking like mere men?
KJV: walk as men?
INT: and according to man walk

1 Corinthians 9:8 N-AMS
GRK: Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ
NAS: according to human judgment, am I? Or
KJV: these things as a man? or saith
INT: not according to a man these things do I speak

1 Corinthians 15:32 N-AMS
GRK: εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν
NAS: If from human motives
KJV: after the manner of men I have fought with beasts
INT: If according to man I fought wild beasts in

2 Corinthians 12:2 N-AMS
GRK: οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ
NAS: I know a man in Christ who fourteen
KJV: I knew a man in Christ
INT: I know a man in Christ

2 Corinthians 12:3 N-AMS
GRK: τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον εἴτε ἐν
NAS: such a man-- whether
KJV: I knew such a man, (whether in
INT: such a man whether in

Galatians 1:11 N-AMS
GRK: ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον
NAS: by me is not according to man.
KJV: not after man.
INT: it is according to man

Galatians 3:15 N-AMS
GRK: Ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον λέγω ὅμως
NAS: in terms of human relations:
KJV: after the manner of men; Though [it be] but
INT: Brothers according to man I am speaking even

Ephesians 2:15 N-AMS
GRK: ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην
NAS: new man, [thus] establishing
KJV: one new man, [so] making peace;
INT: one new man making peace

Ephesians 3:16 N-AMS
GRK: τὸν ἔσω ἄνθρωπον
NAS: His Spirit in the inner man,
KJV: in the inner man;
INT: the inner man

Ephesians 4:22 N-AMS
GRK: τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον
NAS: the old self, which is being corrupted
KJV: the old man, which
INT: the old man which is being corrupted

Ephesians 4:24 N-AMS
GRK: τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ
NAS: on the new self, which in [the likeness of] God
KJV: the new man, which
INT: the new man according to

Colossians 1:28 N-AMS
GRK: νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες
NAS: every man and teaching
KJV: warning every man, and teaching
INT: admonishing every man and teaching

Colossians 1:28 N-AMS
GRK: διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ
NAS: every man with all
KJV: teaching every man in all
INT: teaching every man in all

Colossians 1:28 N-AMS
GRK: παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν
NAS: every man complete
KJV: we may present every man perfect in
INT: we might present every man perfect in

Colossians 3:9 N-AMS
GRK: τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς
NAS: the old self with its [evil] practices,
KJV: the old man with
INT: the old man with the

1 Thessalonians 4:8 N-AMS
GRK: ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ
NAS: [this] is not rejecting man but the God
KJV: despiseth not man, but God,
INT: sets aside not man sets aside but

Titus 3:10 N-AMS
GRK: αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν
NAS: Reject a factious man after a first
KJV: A man that is an heretick after
INT: A factious man after one

Revelation 9:5 N-AMS
GRK: ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον
NAS: when it stings a man.
KJV: when he striketh a man.
INT: when it might strike a man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page