ἀνθρώποις
Englishman's Concordance
ἀνθρώποις (anthrōpois) — 44 Occurrences

Matthew 6:5 N-DMP
GRK: φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀμὴν λέγω
NAS: that they may be seen by men. Truly
KJV: they may be seen of men. Verily I say
INT: they might be seen by men Truly I say

Matthew 6:14 N-DMP
GRK: ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα
NAS: you forgive others for their transgressions,
KJV: if ye forgive men their trespasses,
INT: you forgive men the trespasses

Matthew 6:15 N-DMP
GRK: ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα
NAS: you do not forgive others, then
KJV: ye forgive not men their trespasses,
INT: you forgive men the trespasses

Matthew 6:16 N-DMP
GRK: φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες ἀμὴν
NAS: that they will be noticed by men when they are fasting.
KJV: they may appear unto men to fast.
INT: they might appear to men fasting Truly

Matthew 6:18 N-DMP
GRK: φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ
NAS: will not be noticed by men, but by your Father
KJV: thou appear not unto men to fast, but
INT: you might appear to men fasting but

Matthew 9:8 N-DMP
GRK: τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις
NAS: such authority to men.
KJV: such power unto men.
INT: such to men

Matthew 12:31 N-DMP
GRK: ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις ἡ δὲ
NAS: shall be forgiven people, but blasphemy
KJV: shall be forgiven unto men: but
INT: will be forgiven men and

Matthew 19:26 N-DMP
GRK: αὐτοῖς Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν
NAS: said to them, With people this
KJV: unto them, With men this is
INT: to them With men this impossible

Matthew 23:5 N-DMP
GRK: θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις πλατύνουσιν γὰρ
NAS: to be noticed by men; for they broaden
KJV: for to be seen of men: they make broad
INT: be seen by men They make broad moreover

Matthew 23:28 N-DMP
GRK: φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι ἔσωθεν
NAS: righteous to men, but inwardly
KJV: appear righteous unto men, but within
INT: appear to men righteous inwardly

Mark 10:27 N-DMP
GRK: λέγει Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ'
NAS: said, With people it is impossible,
KJV: With men [it is] impossible,
INT: says With men [it is] impossible but

Luke 1:25 N-DMP
GRK: μου ἐν ἀνθρώποις
NAS: my disgrace among men.
KJV: reproach among men.
INT: of me among men

Luke 2:14 N-DMP
GRK: εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας
NAS: among men with whom He is pleased.
KJV: good will toward men.
INT: peace among men with whom he is pleased

Luke 2:52 N-DMP
GRK: θεῷ καὶ ἀνθρώποις
NAS: and in favor with God and men.
KJV: God and man.
INT: God and men

Luke 12:36 N-DMP
GRK: ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν
NAS: Be like men who are waiting
KJV: like unto men that wait
INT: you like to men waiting for the

Luke 16:15 N-DMP
GRK: τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα
NAS: among men is detestable
KJV: among men is
INT: that which among men [is] exalted [is] an abomination

Luke 18:27 N-DMP
GRK: ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ
NAS: The things that are impossible with people are possible
KJV: with men are
INT: impossible with men possible with

John 4:28 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς ἀνθρώποις
NAS: into the city and said to the men,
KJV: and saith to the men,
INT: says to the men

John 17:6 N-DMP
GRK: ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς
NAS: Your name to the men whom
KJV: name unto the men which
INT: name to the men whom you have given

Acts 4:12 N-DMP
GRK: δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ
NAS: among men by which
KJV: given among men, whereby we
INT: has been given among men by which

Acts 4:16 N-DMP
GRK: ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ὅτι
NAS: with these men? For the fact
KJV: shall we do to these men? for that
INT: shall we do to the men these that

Acts 5:4 N-DMP
GRK: οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ
NAS: You have not lied to men but to God.
KJV: not lied unto men, but unto God.
INT: not You did lie to men but

Acts 5:29 N-DMP
GRK: μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις
NAS: rather than men.
KJV: rather than men.
INT: rather than men

Acts 5:35 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί
NAS: to do with these men.
KJV: as touching these men.
INT: as regards the men these what

Acts 14:11 N-DMP
GRK: θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς
NAS: have become like men and have come down
KJV: us in the likeness of men.
INT: gods having become like men are come down to

Acts 15:26 N-DMP
GRK: ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς
NAS: men who have risked their lives
KJV: Men that have hazarded their
INT: men who have given up the

Acts 17:30 N-DMP
GRK: παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ
NAS: declaring to men that all
KJV: all men every where
INT: he commands men all everywhere

Romans 14:18 N-DMP
GRK: δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις
NAS: to God and approved by men.
KJV: and approved of men.
INT: approved by men

1 Corinthians 3:21 N-DMP
GRK: καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις πάντα γὰρ
NAS: boast in men. For all things
KJV: glory in men. For all things
INT: let boast in men all things indeed

1 Corinthians 4:9 N-DMP
GRK: ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις
NAS: both to angels and to men.
KJV: to angels, and to men.
INT: to angels and to men

1 Corinthians 14:2 N-DMP
GRK: γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ
NAS: does not speak to men but to God;
KJV: speaketh not unto men, but unto God:
INT: with a tongue not to men speaks but

1 Corinthians 14:3 N-DMP
GRK: δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν
NAS: speaks to men for edification
KJV: speaketh unto men [to] edification,
INT: however prophesies to men speaks [for] building up

Galatians 1:10 N-DMP
GRK: ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν εἰ
NAS: to please men? If
KJV: do I seek to please men? for if
INT: or do I seek men to please For if

Galatians 1:10 N-DMP
GRK: εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον Χριστοῦ
NAS: trying to please men, I would not be a bond-servant
KJV: yet pleased men, I should not
INT: For if yet men I were pleasing Christ's

Ephesians 4:8 N-DMP
GRK: δόματα τοῖς ἀνθρώποις
NAS: AND HE GAVE GIFTS TO MEN.
KJV: gave gifts unto men.
INT: gifts to men

Ephesians 6:7 N-DMP
GRK: καὶ οὐκ ἀνθρώποις
NAS: as to the Lord, and not to men,
KJV: and not to men:
INT: and not to men

Philippians 4:5 N-DMP
GRK: γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ κύριος
NAS: to all men. The Lord
KJV: unto all men. The Lord
INT: let be known to all men The Lord

Colossians 3:23 N-DMP
GRK: καὶ οὐκ ἀνθρώποις
NAS: rather than for men,
KJV: and not unto men;
INT: and not to men

1 Thessalonians 2:4 N-DMP
GRK: οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ
NAS: not as pleasing men, but God
KJV: as pleasing men, but God,
INT: not as men pleasing but

1 Thessalonians 2:15 N-DMP
GRK: καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων
NAS: but hostile to all men,
KJV: are contrary to all men:
INT: and all to men [are] contrary

2 Timothy 2:2 N-DMP
GRK: παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ
NAS: these to faithful men who will be able
KJV: to faithful men, who
INT: commit to faithful men such as competent

Titus 2:11 N-DMP
GRK: σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις
NAS: bringing salvation to all men,
KJV: hath appeared to all men,
INT: brings salvation for all men

Titus 3:8 N-DMP
GRK: ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις
NAS: are good and profitable for men.
KJV: and profitable unto men.
INT: profitable to men

Hebrews 9:27 N-DMP
GRK: ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν
NAS: as it is appointed for men to die
KJV: it is appointed unto men once
INT: it is apportioned to men once to die

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page