ἄνθρωπος
Englishman's Concordance
ἄνθρωπος (anthrōpos) — 123 Occurrences

Matthew 4:4 N-NMS
GRK: ζήσεται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ
NAS: It is written, MAN SHALL NOT LIVE
KJV: and said, It is written, Man shall not
INT: will live the man but by

Matthew 7:9 N-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν αἰτήσει
NAS: what man is there among
KJV: Or what man is there of
INT: of you a man who should ask

Matthew 8:9 N-NMS
GRK: γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ
NAS: For I also am a man under authority,
KJV: I am a man under authority,
INT: indeed I a man am under

Matthew 11:19 N-NMS
GRK: λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ
NAS: a gluttonous man and a drunkard,
KJV: they say, Behold a man gluttonous, and
INT: they say Behold a man a glutton and

Matthew 12:10 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων
NAS: And a man [was there] whose hand
KJV: there was a man which had
INT: And behold [there was] a man hand having

Matthew 12:11 N-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει
NAS: to them, What man is there among
KJV: What man shall there be
INT: of you man who will have

Matthew 12:12 N-NMS
GRK: οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου ὥστε
NAS: then is a man than a sheep!
KJV: then is a man better than
INT: then is more valuable a man than a sheep So that

Matthew 12:35 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
NAS: The good man brings out of [his] good
KJV: A good man out of the good
INT: The good man out of his

Matthew 12:35 N-NMS
GRK: ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
NAS: and the evil man brings
KJV: and an evil man out of the evil
INT: the evil man out of his

Matthew 13:28 N-NMS
GRK: αὐτοῖς Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν
INT: to them an enemy a man this did

Matthew 13:31 N-NMS
GRK: ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν
NAS: seed, which a man took and sowed
KJV: which a man took,
INT: which having taken a man sowed in

Matthew 13:44 N-NMS
GRK: ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν καὶ
NAS: which a man found
KJV: the which when a man hath found,
INT: which having found a man hid and

Matthew 16:26 N-NMS
GRK: γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν
NAS: will it profit a man if
KJV: For what is a man profited, if
INT: indeed is profited a man if the

Matthew 16:26 N-NMS
GRK: τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς
NAS: Or what will a man give in exchange
KJV: or what shall a man give in exchange
INT: what will give a man [as] an exchange for the

Matthew 17:14 N-NMS
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
NAS: to the crowd, a man came
KJV: to him a [certain] man, kneeling down
INT: came to him a man kneeling down to him

Matthew 19:5 N-NMS
GRK: τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα
NAS: REASON A MAN SHALL LEAVE
KJV: cause shall a man leave
INT: this will leave a man the father

Matthew 19:6 N-NMS
GRK: θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: let no man separate.
KJV: let not man put asunder.
INT: God united together man not let separate

Matthew 21:28 N-NMS
GRK: ὑμῖν δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα
NAS: But what do you think? A man had two
KJV: think ye? A [certain] man had two
INT: [do] you think a man had sons

Matthew 21:33 N-NMS
GRK: παραβολὴν ἀκούσατε Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης
KJV: There was a certain householder,
INT: parable hear A man there was a master of a house

Matthew 25:14 N-NMS
GRK: Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν
NAS: For [it is] just like a man [about] to go on a journey,
KJV: [the kingdom of heaven is] as a man travelling into a far country,
INT: as indeed indeed a man going on a journey called

Matthew 25:24 N-NMS
GRK: σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος θερίζων ὅπου
NAS: you to be a hard man, reaping
KJV: thou art an hard man, reaping where
INT: hard you are a man reaping where

Matthew 26:24 N-NMS
GRK: ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
NAS: good for that man if
KJV: man if he had not
INT: had been born the man that

Matthew 27:57 N-NMS
GRK: γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ
NAS: a rich man from Arimathea,
KJV: there came a rich man of Arimathaea,
INT: having arrived came a man rich from

Mark 1:23 N-NMS
GRK: συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι
NAS: Just then there was a man in their synagogue
KJV: their synagogue a man with an unclean
INT: synagogue of them a man with spirit

Mark 2:27 N-NMS
GRK: οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ
NAS: for man, and not man for the Sabbath.
KJV: man, and not man for the sabbath:
INT: not the man on account of the

Mark 3:1 N-NMS
GRK: ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων
NAS: into a synagogue; and a man was there
KJV: and there was a man there which had
INT: there was there a man withered having

Mark 4:26 N-NMS
GRK: θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν
NAS: of God is like a man who casts seed
KJV: as if a man should cast seed
INT: of God as a man should cast the

Mark 5:2 N-NMS
GRK: τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι
NAS: immediately a man from the tombs
KJV: out of the tombs a man with an unclean
INT: the tombs a man with a spirit

Mark 7:11 N-NMS
GRK: Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ
NAS: If a man says
KJV: say, If a man shall say to his father
INT: If say a man to the father

Mark 8:37 N-NMS
GRK: γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς
NAS: For what will a man give in exchange
KJV: what shall a man give in exchange
INT: indeed shall give a man [as] an exchange for the

Mark 10:7 N-NMS
GRK: τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα
NAS: REASON A MAN SHALL LEAVE
KJV: For this cause shall a man leave his
INT: this will leave a man the Father

Mark 10:9 N-NMS
GRK: θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
NAS: let no man separate.
KJV: let not man put asunder.
INT: God united together man not let separate

Mark 12:1 N-NMS
GRK: λαλεῖν Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν καὶ
NAS: to them in parables: A man PLANTED
KJV: parables. A [certain] man planted
INT: to say A vineyard a man planted and

Mark 13:34 N-NMS
GRK: ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς
NAS: [It is] like a man away on a journey,
KJV: [For the Son of man is] as a man taking a far journey,
INT: [it is] like a man going out of the region having left

Mark 14:13 N-NMS
GRK: ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
NAS: into the city, and a man will meet
KJV: you a man bearing
INT: will meet you a man a pitcher of water

Mark 14:21 N-NMS
GRK: ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
NAS: [It would have been] good for that man if
KJV: were it for that man if he
INT: had been born the man that

Mark 15:39 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ
NAS: Truly this man was the Son of God!
KJV: Truly this man was the Son
INT: this man Son of God

Luke 2:25 N-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν
NAS: And there was a man in Jerusalem whose
KJV: behold, there was a man in Jerusalem,
INT: And behold a man there was in

Luke 2:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος
NAS: and this man was righteous
KJV: and the same man [was] just and
INT: and the man this [was] righteous

Luke 4:4 N-NMS
GRK: ζήσεται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ
NAS: him, It is written, MAN SHALL NOT LIVE
KJV: It is written, That man shall not
INT: will live the man but by

Luke 4:33 N-NMS
GRK: συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα
NAS: In the synagogue there was a man possessed
KJV: there was a man, which had
INT: synagogue was a man having a spirit

Luke 6:6 N-NMS
GRK: καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ
NAS: and was teaching; and there was a man there
KJV: there was a man whose right
INT: and there was a man there and

Luke 6:45 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
NAS: The good man out of the good treasure
KJV: A good man out of the good
INT: The good man out of the

Luke 7:8 N-NMS
GRK: γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ
NAS: am a man placed under
KJV: also am a man set under
INT: indeed I a man am under

Luke 7:34 N-NMS
GRK: λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ
NAS: a gluttonous man and a drunkard,
KJV: a gluttonous man, and
INT: you say Behold a man a glutton and

Luke 9:25 N-NMS
GRK: γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν
NAS: For what is a man profited
KJV: what is a man advantaged, if he gain
INT: indeed is profited a man having gained the

Luke 10:30 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν
NAS: and said, A man was going down
KJV: said, A certain [man] went down from
INT: Jesus said A man certain was going down

Luke 13:19 N-NMS
GRK: ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς
NAS: seed, which a man took and threw
KJV: which a man took,
INT: which having taken a man cast into

Luke 14:2 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν
NAS: in front of Him was a man suffering from dropsy.
KJV: there was a certain man before him
INT: And behold a man certain there was

Luke 14:16 N-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπός τις ἐποίει
NAS: But He said to him, A man was giving
KJV: unto him, A certain man made a great
INT: he said to him A man certain make

Luke 14:30 N-NMS
GRK: Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν
NAS: saying, 'This man began to build
KJV: Saying, This man began to build,
INT: This the man began to build

Luke 15:4 N-NMS
GRK: Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν
NAS: What man among you, if he has
KJV: What man of you,
INT: What man of you

Luke 15:11 N-NMS
GRK: Εἶπεν δέ Ἄνθρωπός τις εἶχεν
NAS: And He said, A man had two
KJV: he said, A certain man had two
INT: he said moreover A man certain had

Luke 16:1 N-NMS
GRK: τοὺς μαθητάς Ἄνθρωπός τις ἦν
NAS: There was a rich man who
KJV: a certain rich man, which had
INT: the disciples A man certain there was

Luke 16:19 N-NMS
GRK: Ἄνθρωπος δέ τις
NAS: there was a rich man, and he habitually dressed
KJV: a certain rich man, which was clothed
INT: a man moreover certain

Luke 19:12 N-NMS
GRK: εἶπεν οὖν Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς
KJV: A certain nobleman went
INT: He said therefore A man certain of noble birth

Luke 19:21 N-NMS
GRK: σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ
NAS: you are an exacting man; you take
KJV: an austere man: thou takest up
INT: you because a man harsh you are

Luke 19:22 N-NMS
GRK: ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι
NAS: an exacting man, taking
KJV: was an austere man, taking up that
INT: that I a man harsh am

Luke 20:9 N-NMS
GRK: παραβολὴν ταύτην Ἄνθρωπος τις ἐφύτευσεν
NAS: parable: A man planted
KJV: A certain man planted
INT: parable this A certain man certain planted

Luke 22:10 N-NMS
GRK: συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος
NAS: the city, a man will meet
KJV: the city, there shall a man meet you,
INT: will meet you a man a pitcher of water

Luke 23:6 N-NMS
GRK: εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν
NAS: whether the man was a Galilean.
KJV: whether the man were
INT: whether the man a Galilean is

Luke 23:47 N-NMS
GRK: Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος
NAS: Certainly this man was innocent.
KJV: was a righteous man.
INT: Indeed the man this righteous

John 1:6 N-NMS
GRK: Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ
NAS: There came a man sent from God,
KJV: There was a man sent from
INT: There was a man sent from

John 2:10 N-NMS
GRK: αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν
NAS: to him, Every man serves
KJV: Every man at the beginning
INT: to him Every man first the

John 3:1 N-NMS
GRK: Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν
NAS: Now there was a man of the Pharisees,
KJV: There was a man of the Pharisees,
INT: there was moreover a man of the

John 3:4 N-NMS
GRK: Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων
NAS: can a man be born
KJV: How can a man be born when he is
INT: How can a man be born old

John 3:27 N-NMS
GRK: Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ
NAS: answered and said, A man can receive
KJV: and said, A man can receive
INT: nothing Is able a man to receive nothing

John 4:50 N-NMS
GRK: ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ
NAS: lives. The man believed
KJV: liveth. And the man believed the word
INT: believed the man the word

John 5:5 N-NMS
GRK: δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα
NAS: A man was there who had been
KJV: And a certain man was there,
INT: moreover a certain man there thirty eight

John 5:9 N-NMS
GRK: ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος καὶ ἦρεν
NAS: Immediately the man became well,
KJV: immediately the man was made
INT: well the man and took up

John 5:12 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών
NAS: him, Who is the man who said
KJV: him, What man is that which
INT: is the man the [one] having said

John 5:15 N-NMS
GRK: ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν
NAS: The man went away, and told
KJV: The man departed, and
INT: Went away the man and told

John 7:23 N-NMS
GRK: λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ
NAS: If a man receives circumcision
KJV: If a man on the sabbath day
INT: receives a man on Sabbath

John 7:46 N-NMS
GRK: ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος
NAS: Never has a man spoken
KJV: answered, Never man spake like
INT: spoke like this [any] man

John 9:11 N-NMS
GRK: ἐκεῖνος Ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος
NAS: He answered, The man who is called
KJV: and said, A man that is called Jesus
INT: he the man called

John 9:16 N-NMS
GRK: θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τὸ
NAS: This man is not from God,
KJV: the Pharisees, This man is not
INT: God the man for the

John 9:16 N-NMS
GRK: Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα
NAS: How can a man who is a sinner perform
KJV: How can a man that is a sinner do
INT: How can a man a sinner such

John 9:24 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν
NAS: we know that this man is a sinner.
KJV: that this man is a sinner.
INT: this man a sinner is

John 9:30 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν
NAS: The man answered and said
KJV: The man answered and
INT: Answered the man and said

John 10:33 N-NMS
GRK: ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς
NAS: You, being a man, make
KJV: that thou, being a man, makest thyself
INT: because you a man being make

John 11:47 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ
NAS: For this man is performing
KJV: for this man doeth many
INT: this man many does

John 11:50 N-NMS
GRK: ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ
NAS: for you that one man die
KJV: that one man should die for
INT: that one man should die for

John 16:21 N-NMS
GRK: ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν
NAS: of the joy that a child has been born
KJV: joy that a man is born into
INT: that has been born a man into the

John 19:5 N-NMS
GRK: Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος
NAS: to them, Behold, the Man!
KJV: unto them, Behold the man!
INT: Behold the man

Acts 4:22 N-NMS
GRK: τεσσεράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ' ὃν
NAS: for the man was more than forty
KJV: For the man was above
INT: forty the man on whom

Acts 6:13 N-NMS
GRK: λέγοντας Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ
NAS: who said, This man incessantly speaks
KJV: which said, This man ceaseth not
INT: saying the man this not

Acts 10:26 N-NMS
GRK: ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι
NAS: up; I too am [just] a man.
KJV: also am a man.
INT: I myself a man am

Acts 19:16 N-NMS
GRK: ἐφαλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ' αὐτοὺς
NAS: And the man, in whom was the evil
KJV: And the man in whom
INT: having lept the man on them

Acts 21:28 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ
NAS: This is the man who preaches
KJV: This is the man, that teacheth all
INT: is the man who against

Acts 21:39 N-NMS
GRK: Παῦλος Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι
KJV: I am a man [which am] a Jew of Tarsus,
INT: Paul I a man indeed am

Acts 22:26 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός
NAS: to do? For this man is a Roman.
KJV: for this man is a Roman.
INT: indeed man this a Roman

Acts 26:31 N-NMS
GRK: πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος
NAS: This man is not doing
KJV: This man doeth nothing
INT: does the man this

Acts 26:32 N-NMS
GRK: ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ
NAS: to Festus, This man might have been
KJV: This man might
INT: might the man this if

Acts 28:4 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὃν
NAS: this man is a murderer,
KJV: No doubt this man is a murderer,
INT: is the man this whom

Romans 3:4 N-NMS
GRK: πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης καθὼς
NAS: every man [be found] a liar,
KJV: but every man a liar; as
INT: every moreover man a liar as

Romans 6:6 N-NMS
GRK: παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα
NAS: that our old self was crucified
KJV: old man is crucified with
INT: old of us man was crucified with [him] that

Romans 7:24 N-NMS
GRK: ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος τίς με
NAS: Wretched man that I am! Who
KJV: O wretched man that I am! who
INT: O wretched I am man who me

Romans 10:5 N-NMS
GRK: ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν
NAS: writes that the man who practices
KJV: That the man which doeth
INT: having practiced that man will live by

1 Corinthians 2:14 N-NMS
GRK: ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται
NAS: But a natural man does not accept
KJV: But the natural man receiveth not
INT: [the] natural moreover man not receives

1 Corinthians 4:1 N-NMS
GRK: ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας
NAS: Let a man regard us in this manner,
KJV: Let a man so account
INT: of us let reckon a man as servants

1 Corinthians 6:18 N-NMS
GRK: ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ
NAS: [other] sin that a man commits
KJV: sin that a man doeth is
INT: if might practice a man outside the

1 Corinthians 11:28 N-NMS
GRK: δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν καὶ
NAS: But a man must examine himself,
KJV: But let a man examine himself,
INT: let examine moreover a man himself and

1 Corinthians 15:45 N-NMS
GRK: ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς
NAS: The first MAN, Adam,
KJV: The first man Adam
INT: the first man Adam into

1 Corinthians 15:47 N-NMS
GRK: ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς
NAS: The first man is from the earth,
KJV: The first man [is] of the earth,
INT: the first man out of earth

1 Corinthians 15:47 N-NMS
GRK: ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ
NAS: earthy; the second man is from heaven.
KJV: the second man [is] the Lord
INT: the second man out of heaven

2 Corinthians 4:16 N-NMS
GRK: ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται ἀλλ'
NAS: our outer man is decaying,
KJV: our outward man perish, yet
INT: outward of us man is being brought to decay yet

Galatians 2:16 N-NMS
GRK: οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων
NAS: knowing that a man is not justified
KJV: Knowing that a man is not
INT: not is justified a man by works

Galatians 6:1 N-NMS
GRK: καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι
NAS: even if anyone is caught in any
KJV: Brethren, if a man be overtaken in
INT: even be taken a man in some

Galatians 6:7 N-NMS
GRK: ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος τοῦτο καὶ
NAS: for whatever a man sows,
KJV: for whatsoever a man soweth, that
INT: if might sow a man that also

Ephesians 5:31 N-NMS
GRK: τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα
NAS: REASON A MAN SHALL LEAVE
KJV: this cause shall a man leave his
INT: this will leave a man his father

Philippians 2:8 N-NMS
GRK: εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν
INT: having been found as a man he humbled himself

2 Thessalonians 2:3 N-NMS
GRK: ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας
NAS: first, and the man of lawlessness
KJV: and that man of sin
INT: shall have been revealed the man of lawlessness

1 Timothy 2:5 N-NMS
GRK: καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς
NAS: and men, [the] man Christ
KJV: and men, the man Christ Jesus;
INT: and men [the] man Christ Jesus

2 Timothy 3:17 N-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος πρὸς πᾶν
NAS: so that the man of God
KJV: That the man of God may be
INT: of God man to every

Hebrews 2:6 N-NMS
GRK: Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ
NAS: WHAT IS MAN, THAT YOU REMEMBER
KJV: What is man, that thou art mindful
INT: What is man that you are mindful

Hebrews 8:2 N-NMS
GRK: κύριος οὐκ ἄνθρωπος
NAS: the Lord pitched, not man.
KJV: and not man.
INT: Lord not man

Hebrews 13:6 N-NMS
GRK: ποιήσει μοι ἄνθρωπος
NAS: WHAT WILL MAN DO
KJV: fear what man shall do unto me.
INT: will do to me man

James 1:7 N-NMS
GRK: οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι
NAS: For that man ought not to expect
KJV: not that man think that
INT: let suppose the man that that

James 1:19 N-NMS
GRK: δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς
KJV: let every man be swift
INT: also every man swift for

James 2:24 N-NMS
GRK: ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ
NAS: You see that a man is justified
KJV: by works a man is justified, and
INT: works is justified a man and not

James 5:17 N-NMS
GRK: Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς
NAS: Elijah was a man with a nature like
KJV: was a man subject to like passions as
INT: Elijah a man was of like feelings

1 Peter 3:4 N-NMS
GRK: τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ
NAS: but [let it be] the hidden person of the heart,
KJV: [let it be] the hidden man of the heart,
INT: of the heart man in the

Revelation 16:18 N-NMP
GRK: ἀφ' οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ
NAS: since man came
KJV: not since men were upon
INT: since men were on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page