ἀνθρώπων
Englishman's Concordance
ἀνθρώπων (anthrōpōn) — 100 Occurrences

Matthew 4:19 N-GMP
GRK: ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
NAS: you fishers of men.
KJV: you fishers of men.
INT: you fishers of men

Matthew 5:13 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
NAS: out and trampled under foot by men.
KJV: to be trodden under foot of men.
INT: by men

Matthew 5:16 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἴδωσιν
NAS: before men in such a way
KJV: shine before men, that they may see
INT: before men so that they might see

Matthew 6:1 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ
NAS: before men to be noticed
KJV: alms before men, to be seen of them:
INT: before the men in order

Matthew 6:2 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀμὴν λέγω
NAS: that they may be honored by men. Truly
KJV: of men. Verily
INT: from the men Truly I say

Matthew 10:17 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ
NAS: But beware of men, for they will hand
KJV: beware of men: for they will deliver
INT: of men they will deliver indeed

Matthew 10:32 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ
NAS: Me before men, I will also
KJV: me before men, him
INT: before men will confess also I

Matthew 10:33 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι κἀγὼ
NAS: denies Me before men, I will also deny
KJV: me before men, him will I also
INT: before men will deny I also

Matthew 15:9 N-GMP
GRK: διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.'
KJV: the commandments of men.
INT: teachings [the] precepts of men

Matthew 16:23 N-GMP
GRK: τὰ τῶν ἀνθρώπων
NAS: on God's interests, but man's.
KJV: but those that be of men.
INT: the things of men

Matthew 17:22 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: to be delivered into the hands of men;
KJV: into the hands of men:
INT: into [the] hands of men

Matthew 19:12 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν
NAS: eunuchs by men; and there are [also] eunuchs
KJV: were made eunuchs of men: and there be
INT: by men and there are

Matthew 21:25 N-GMP
GRK: ἢ ἐξ ἀνθρώπων οἱ δὲ
NAS: or from men? And they [began] reasoning
KJV: or of men? And they reasoned
INT: or from men and

Matthew 21:26 N-GMP
GRK: εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων φοβούμεθα τὸν
NAS: we say, 'From men,' we fear
KJV: Of men; we fear
INT: we should say From men we fear the

Matthew 22:16 N-GMP
GRK: εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
KJV: not the person of men.
INT: on [the] appearance of men

Matthew 23:4 N-GMP
GRK: ὤμους τῶν ἀνθρώπων αὐτοὶ δὲ
NAS: and lay them on men's shoulders,
KJV: lay [them] on men's shoulders; but
INT: shoulders of men themselves however

Matthew 23:7 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββί
NAS: and being called Rabbi by men.
KJV: to be called of men, Rabbi, Rabbi.
INT: by men Rabbi

Matthew 23:13 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὑμεῖς γὰρ
NAS: of heaven from people; for you do not enter
KJV: of heaven against men: for ye
INT: before men you indeed

Mark 1:17 N-GMP
GRK: γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων
NAS: you become fishers of men.
KJV: to become fishers of men.
INT: to become fishers of men

Mark 3:28 N-GMP
GRK: υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα
NAS: the sons of men, and whatever
KJV: unto the sons of men, and
INT: sons the of men the sins

Mark 7:7 N-GMP
GRK: διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.'
KJV: the commandments of men.
INT: [as] teachings precepts of men

Mark 7:8 N-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων βαπτισμοὺς ξεστῶν
NAS: you hold to the tradition of men.
KJV: the tradition of men, [as] the washing
INT: tradition of men the washings of vessels

Mark 7:21 N-GMP
GRK: καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ
NAS: out of the heart of men, proceed
KJV: out of the heart of men, proceed evil
INT: heart of men the thoughts

Mark 8:33 N-GMP
GRK: τὰ τῶν ἀνθρώπων
NAS: on God's interests, but man's.
KJV: but the things that be of men.
INT: the things of men

Mark 9:31 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν
NAS: into the hands of men, and they will kill
KJV: the hands of men, and
INT: into [the] hands of men and they will kill

Mark 11:2 N-GMP
GRK: οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε
NAS: no one yet has ever
KJV: whereon never man sat; loose
INT: no one not yet of men has sat having untied

Mark 11:30 N-GMP
GRK: ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἀποκρίθητέ μοι
NAS: from heaven, or from men? Answer Me.
KJV: or of men? answer me.
INT: or from men Answer me

Mark 11:32 N-GMP
GRK: εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο τὸν
NAS: But shall we say, 'From men? -- they were afraid
KJV: Of men; they feared
INT: should we say From men they feared the

Mark 12:14 N-GMP
GRK: εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ' ἐπ'
NAS: for You are not partial to any, but teach
KJV: not the person of men, but teachest
INT: on [the] appearance of men but with

Luke 9:44 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: into the hands of men.
KJV: into the hands of men.
INT: into [the] hands of men

Luke 9:56 Noun-GMP
GRK: ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι αλλα
KJV: come to destroy men's lives, but
INT: did come [the] lives of men to destroy but

Luke 12:8 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ
NAS: Me before men, the Son
KJV: me before men, him
INT: before the men also the

Luke 12:9 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον
NAS: Me before men will be denied
KJV: me before men shall be denied before
INT: before men will be denied before

Luke 16:15 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ὁ δὲ
NAS: in the sight of men, but God
KJV: yourselves before men; but God
INT: before men but

Luke 18:11 N-GMP
GRK: λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων ἅρπαγες ἄδικοι
KJV: other men [are], extortioners,
INT: rest of the men swindlers unrighteous

Luke 19:30 N-GMP
GRK: οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν καὶ
NAS: on which no one yet has ever sat;
KJV: whereon yet never man sat: loose
INT: no one ever yet of men sat and

Luke 20:4 N-GMP
GRK: ἢ ἐξ ἀνθρώπων
NAS: from heaven or from men?
KJV: or of men?
INT: or from men

Luke 20:6 N-GMP
GRK: εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ὁ λαὸς
NAS: we say, 'From men,' all
KJV: we say, Of men; all the people
INT: we should say From men the people

Luke 21:26 N-GMP
GRK: ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
NAS: men fainting from fear
KJV: Men's hearts failing them for
INT: fainting at heart men from fear

Luke 24:7 N-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ
NAS: of sinful men, and be crucified,
KJV: of sinful men, and
INT: into hands of men sinful and

John 1:4 N-GMP
GRK: φῶς τῶν ἀνθρώπων
NAS: and the life was the Light of men.
KJV: was the light of men.
INT: light of men

John 5:41 N-GMP
GRK: Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω
NAS: I do not receive glory from men;
KJV: honour from men.
INT: Glory from men not I take

John 8:17 N-GMP
GRK: ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία
NAS: that the testimony of two men is true.
KJV: the testimony of two men is true.
INT: of two men the witness

John 12:43 N-GMP
GRK: δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ
NAS: the approval of men rather
KJV: they loved the praise of men more than
INT: glory of men more than

Acts 4:17 N-GMP
GRK: τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων
NAS: no longer to any man in this name.
KJV: henceforth to no man in this
INT: this to no man

Acts 5:38 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ
NAS: from these men and let them alone,
KJV: from these men, and let
INT: from the men these and

Acts 5:38 N-GMP
GRK: ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ
NAS: action is of men, it will be overthrown;
KJV: be of men, it will come to nought:
INT: be from men the plan

Acts 15:17 N-GMP
GRK: κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον
NAS: THAT THE REST OF MANKIND MAY SEEK
KJV: the residue of men might seek after
INT: remnant the of men the Lord

Acts 17:26 N-GMP
GRK: πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ
NAS: nation of mankind to live
KJV: all nations of men for to dwell on
INT: every nation of men to dwell upon

Acts 19:35 N-GMP
GRK: γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ
NAS: what man is there after all
KJV: of Ephesus, what man is there that
INT: indeed is there man who not

Romans 1:18 N-GMP
GRK: καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν
NAS: and unrighteousness of men who suppress
KJV: unrighteousness of men, who hold
INT: and unrighteousness of men who the

Romans 2:16 N-GMP
GRK: κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ
NAS: the secrets of men through
KJV: the secrets of men by
INT: secrets of men according to the

Romans 2:29 N-GMP
GRK: οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ
NAS: and his praise is not from men, but from God.
KJV: [is] not of men, but of
INT: [is] not of men but of

Romans 12:17 N-GMP
GRK: ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων
NAS: in the sight of all men.
KJV: in the sight of all men.
INT: before all men

Romans 12:18 N-GMP
GRK: μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες
NAS: on you, be at peace with all men.
KJV: with all men.
INT: with all men being at peace

1 Corinthians 1:25 N-GMP
GRK: σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν καὶ
NAS: is wiser than men, and the weakness
KJV: is wiser than men; and the weakness
INT: wiser than men is and

1 Corinthians 1:25 N-GMP
GRK: ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων
NAS: of God is stronger than men.
KJV: is stronger than men.
INT: stronger than men

1 Corinthians 2:5 N-GMP
GRK: ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐν
NAS: on the wisdom of men, but on the power
KJV: in the wisdom of men, but in
INT: in wisdom of men but in

1 Corinthians 2:11 N-GMP
GRK: γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ
NAS: For who among men knows
KJV: For what man knoweth the things
INT: indeed knows of men the things of the

1 Corinthians 7:23 N-GMP
GRK: γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων
NAS: do not become slaves of men.
KJV: ye the servants of men.
INT: become servants of men

1 Corinthians 13:1 N-GMP
GRK: γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ
NAS: with the tongues of men and of angels,
KJV: with the tongues of men and
INT: tongues the of men I speak and

1 Corinthians 15:19 N-GMP
GRK: ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν
NAS: we are of all men most to be pitied.
KJV: we are of all men most miserable.
INT: more to be pitied than all men we are

1 Corinthians 15:39 N-GMP
GRK: ἄλλη μὲν ἀνθρώπων ἄλλη δὲ
NAS: but there is one [flesh] of men, and another
KJV: [kind of] flesh of men,
INT: one indeed of men another moreover

2 Corinthians 3:2 N-GMP
GRK: ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων
NAS: and read by all men;
KJV: of all men:
INT: by all men

2 Corinthians 4:2 N-GMP
GRK: πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ
NAS: to every man's conscience
KJV: to every man's conscience in the sight
INT: every conscience of men before

2 Corinthians 8:21 N-GMP
GRK: καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων
NAS: but also in the sight of men.
KJV: also in the sight of men.
INT: also before men

Galatians 1:1 N-GMP
GRK: οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων οὐδὲ δι'
NAS: an apostle (not [sent] from men nor
KJV: (not of men, neither by
INT: not from men nor through

Ephesians 3:5 N-GMP
GRK: υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν
NAS: to the sons of men, as it has now
KJV: unto the sons of men, as
INT: sons of men as now

Ephesians 4:14 N-GMP
GRK: κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ
NAS: by the trickery of men, by craftiness
KJV: the sleight of men, [and] cunning craftiness,
INT: sleight the of men in craftiness

Philippians 2:7 N-GMP
GRK: ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος
NAS: in the likeness of men.
KJV: in the likeness of men:
INT: in [the] likeness of men having become

Colossians 2:8 N-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ
NAS: to the tradition of men, according
KJV: the tradition of men, after
INT: tradition of men according to the

Colossians 2:22 N-GMP
GRK: διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων
NAS: and teachings of men?
KJV: and doctrines of men?
INT: teachings of men

1 Thessalonians 2:6 N-GMP
GRK: ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε
NAS: glory from men, either
KJV: Nor of men sought we glory,
INT: seeking from men glory neither

1 Thessalonians 2:13 N-GMP
GRK: οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς
NAS: [it] not [as] the word of men, but [for] what
KJV: [it] not [as] the word of men, but as
INT: not [the] word of men but even as

2 Thessalonians 3:2 N-GMP
GRK: καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων οὐ γὰρ
NAS: and evil men; for not all
KJV: and wicked men: for all
INT: and evil men not indeed

1 Timothy 2:1 N-GMP
GRK: ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων
NAS: on behalf of all men,
KJV: for all men;
INT: for all men

1 Timothy 2:5 N-GMP
GRK: θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς
NAS: between God and men, [the] man
KJV: between God and men, the man Christ
INT: between God and men [the] man Christ

1 Timothy 4:10 N-GMP
GRK: σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα πιστῶν
NAS: of all men, especially
KJV: of all men, specially
INT: Savior of all men especially of believers

1 Timothy 5:24 N-GMP
GRK: Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι
NAS: of some men are quite evident,
KJV: Some men's sins are
INT: Of some men the sins

1 Timothy 6:5 N-GMP
GRK: διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν
NAS: and constant friction between men of depraved
KJV: Perverse disputings of men of corrupt
INT: constant frictions corrupted of men in mind

1 Timothy 6:16 N-GMP
GRK: εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν
NAS: whom no man has seen or
KJV: whom no man hath seen,
INT: did see no one of men nor to see

Titus 1:14 N-GMP
GRK: καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν
NAS: and commandments of men who turn away
KJV: commandments of men, that turn from
INT: and commandments of men turning away from the

Hebrews 5:1 N-GMP
GRK: ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ
NAS: from among men is appointed
KJV: taken from among men is ordained for
INT: high priest from among men being taken for

Hebrews 5:1 N-GMP
GRK: λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ
NAS: on behalf of men in things pertaining
KJV: for men in things [pertaining] to
INT: being taken for men is appointed in things

James 3:8 N-GMP
GRK: δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων ἀκατάστατον κακόν
KJV: can no man tame; [it is] an unruly
INT: to subdue is able of men [it is] an unrestrainable evil

1 Peter 2:4 N-GMP
GRK: ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον
NAS: which has been rejected by men, but is choice
KJV: indeed of men, but chosen
INT: living by men indeed rejected

1 Peter 2:15 N-GMP
GRK: τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν
NAS: the ignorance of foolish men.
KJV: the ignorance of foolish men:
INT: of senseless men ignorance

1 Peter 4:2 N-GMP
GRK: τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ
NAS: for the lusts of men, but for the will
KJV: to the lusts of men, but
INT: no longer men's lusts but

2 Peter 3:7 N-GMP
GRK: τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων
NAS: and destruction of ungodly men.
KJV: perdition of ungodly men.
INT: of ungodly men

1 John 5:9 N-GMP
GRK: μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν ἡ
NAS: the testimony of men, the testimony
KJV: the witness of men, the witness
INT: testimony of men we receive the

Revelation 8:11 N-GMP
GRK: πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ
NAS: and many men died
KJV: and many men died of
INT: many of the men died of

Revelation 9:7 N-GMP
GRK: ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων
NAS: were like the faces of men.
KJV: [were] as the faces of men.
INT: as faces of men

Revelation 9:15 N-GMP
GRK: τρίτον τῶν ἀνθρώπων
NAS: a third of mankind.
KJV: slay the third part of men.
INT: third of men

Revelation 9:18 N-GMP
GRK: τρίτον τῶν ἀνθρώπων ἐκ τοῦ
NAS: A third of mankind was killed by these
KJV: was the third part of men killed, by
INT: third of the men by the

Revelation 9:20 N-GMP
GRK: λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ
NAS: The rest of mankind, who
KJV: And the rest of the men which were
INT: rest of the men who not

Revelation 11:13 N-GMP
GRK: σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά
KJV: were slain of men seven
INT: earthquake names of men thousand seven

Revelation 13:13 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
NAS: to the earth in the presence of men.
KJV: the earth in the sight of men,
INT: before men

Revelation 14:4 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ
NAS: from among men as first fruits
KJV: from among men, [being] the firstfruits
INT: from among the men [as] firstfruits

Revelation 18:13 N-GMP
GRK: καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων
NAS: and slaves and human lives.
KJV: and souls of men.
INT: and souls of men

Revelation 21:3 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ σκηνώσει
NAS: is among men, and He will dwell
KJV: [is] with men, and
INT: [is] with men and he will tabernacle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page