ἀνθρώπου
Englishman's Concordance
ἀνθρώπου (anthrōpou) — 132 Occurrences

Matthew 8:20 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
NAS: but the Son of Man has
KJV: but the Son of man hath not
INT: [the] Son of man nowhere has

Matthew 9:6 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς
NAS: that the Son of Man has
KJV: that the Son of man hath power
INT: Son of man on the

Matthew 10:23 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: until the Son of Man comes.
KJV: till the Son of man be come.
INT: Son of man

Matthew 10:36 N-GMS
GRK: ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ
NAS: and A MAN'S ENEMIES
KJV: And a man's foes
INT: enemies of the man the household

Matthew 11:19 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ
NAS: The Son of Man came eating
KJV: The Son of man came eating
INT: Son the of man eating and

Matthew 12:8 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the Son of Man is Lord
KJV: For the Son of man is Lord
INT: son of the man

Matthew 12:32 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ
NAS: the Son of Man, it shall be forgiven
KJV: the Son of man, it shall be forgiven
INT: Son the of man it will be forgiven him

Matthew 12:40 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ
NAS: so will the Son of Man be three days
KJV: so shall the Son of man be three
INT: Son the of man in the

Matthew 12:43 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται δι'
NAS: goes out of a man, it passes
KJV: out of a man, he walketh
INT: from the man it goes through

Matthew 12:45 N-GMS
GRK: ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα
NAS: and the last state of that man becomes
KJV: [state] of that man is
INT: last the man of that worse

Matthew 13:37 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: seed is the Son of Man,
KJV: is the Son of man;
INT: Son of man

Matthew 13:41 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους
NAS: The Son of Man will send forth
KJV: The Son of man shall send forth his
INT: Son the of man the angels

Matthew 16:13 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: say that the Son of Man is?
KJV: that I the Son of man am?
INT: Son of man

Matthew 16:27 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν
NAS: For the Son of Man is going to come
KJV: For the Son of man shall come
INT: Son of the man to come in

Matthew 16:28 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν
NAS: the Son of Man coming
KJV: they see the Son of man coming in
INT: Son the of man coming in

Matthew 17:9 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
NAS: the Son of Man has risen
KJV: the Son of man be risen again
INT: Son of man from among [the] dead

Matthew 17:12 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν
NAS: also the Son of Man is going to suffer
KJV: also the Son of man suffer of
INT: Son of man is about to suffer

Matthew 17:22 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς
NAS: to them, The Son of Man is going
KJV: The Son of man shall be
INT: Son the of man to be betrayed into

Matthew 18:11 Noun-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ
KJV: For the Son of man is come to save
INT: Son of man to save that which

Matthew 19:10 N-GMS
GRK: αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς
NAS: the relationship of the man with his wife
KJV: If the case of the man be so
INT: case of the man with the

Matthew 19:28 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου
NAS: the Son of Man will sit
KJV: when the Son of man shall sit in
INT: Son the of man upon [the] throne

Matthew 20:18 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς
NAS: and the Son of Man will be delivered
KJV: the Son of man shall be betrayed
INT: Son the of man will be betrayed to the

Matthew 20:28 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
NAS: as the Son of Man did not come
KJV: Even as the Son of man came not
INT: Son the of man not came

Matthew 24:27 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man be.
KJV: the coming of the Son of man be.
INT: Son of man

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ
NAS: of the Son of Man will appear
KJV: the sign of the Son of man in heaven:
INT: Son the of man in heaven

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ
NAS: the SON OF MAN COMING
KJV: the Son of man coming
INT: Son of man coming on

Matthew 24:37 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of the Son of Man will be just like
KJV: the coming of the Son of man be.
INT: Son of man

Matthew 24:39 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man be.
KJV: the coming of the Son of man be.
INT: Son of man

Matthew 24:44 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: for the Son of Man is coming
KJV: not the Son of man cometh.
INT: Son the of man comes

Matthew 25:13 Noun-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
KJV: wherein the Son of man cometh.
INT: Son of man comes

Matthew 25:31 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ
NAS: the Son of Man comes
KJV: When the Son of man shall come in
INT: Son of man in the

Matthew 26:2 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς
NAS: and the Son of Man is [to be] handed
KJV: and the Son of man is betrayed to
INT: Son of man is betrayed over

Matthew 26:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς
NAS: The Son of Man [is to] go, just
KJV: The Son of man goeth as
INT: [the] Son of man goes as

Matthew 26:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν
NAS: the Son of Man is betrayed!
KJV: the Son of man is betrayed!
INT: Son of man is betrayed good

Matthew 26:45 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς
NAS: and the Son of Man is being betrayed
KJV: and the Son of man is betrayed into
INT: Son of man is betrayed into

Matthew 26:64 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ
NAS: THE SON OF MAN SITTING
KJV: shall ye see the Son of man sitting on
INT: Son of man sitting at

Mark 2:10 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας
NAS: that the Son of Man has
KJV: that the Son of man hath power
INT: Son of man to forgive sins

Mark 2:28 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
NAS: So the Son of Man is Lord even
KJV: Therefore the Son of man is Lord
INT: Son of man also even of the

Mark 5:8 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: to him, Come out of the man, you unclean
KJV: out of the man, [thou] unclean
INT: out of the man

Mark 7:15 N-GMS
GRK: ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς
NAS: outside the man which can
KJV: from without a man, that
INT: from outside the man entering into

Mark 7:15 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν
NAS: into him; but the things which proceed out of the man are what defile
KJV: are they that defile the man.
INT: out of the man proceed are

Mark 7:20 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο
NAS: That which proceeds out of the man, that is what defiles
KJV: out of the man, that
INT: out of the man goes forth that

Mark 8:31 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
NAS: them that the Son of Man must
KJV: that the Son of man must suffer
INT: Son of man many things to suffer

Mark 8:38 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν
NAS: the Son of Man will also
KJV: shall the Son of man be ashamed, when
INT: Son of man will be ashamed of him

Mark 9:9 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
NAS: the Son of Man rose
KJV: till the Son of man were risen from
INT: Son of man from among [the] dead

Mark 9:12 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ
NAS: of the Son of Man that He will suffer
KJV: of the Son of man, that he must suffer
INT: Son of man that many things

Mark 9:31 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς
NAS: them, The Son of Man is to be delivered
KJV: The Son of man is delivered into
INT: Son of man is delivered into [the]

Mark 10:33 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς
NAS: and the Son of Man will be delivered
KJV: the Son of man shall be delivered
INT: Son of man will be betrayed to the

Mark 10:45 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
NAS: the Son of Man did not come
KJV: even the Son of man came not
INT: Son of man not came

Mark 13:26 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν
NAS: THE SON OF MAN COMING
KJV: the Son of man coming
INT: Son of man coming in

Mark 14:21 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς
NAS: For the Son of Man [is to] go just
KJV: The Son of man indeed goeth,
INT: [the] Son of man goes as

Mark 14:21 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν
NAS: the Son of Man is betrayed!
KJV: whom the Son of man is betrayed! good
INT: Son of man is betrayed better

Mark 14:41 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς
NAS: the Son of Man is being betrayed
KJV: the Son of man is betrayed
INT: Son of man into the

Mark 14:62 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
NAS: THE SON OF MAN SITTING
KJV: ye shall see the Son of man sitting on
INT: Son of man at [the] right hand

Luke 5:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει
NAS: that the Son of Man has
KJV: that the Son of man hath power
INT: Son of man authority has

Luke 6:5 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: to them, The Son of Man is Lord
KJV: That the Son of man is Lord
INT: Son of man

Luke 6:22 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: for the sake of the Son of Man.
KJV: evil, for the Son of man's sake.
INT: Son of man

Luke 7:34 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ
NAS: The Son of Man has come eating
KJV: The Son of man is come eating
INT: Son of man eating and

Luke 8:29 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ
NAS: to come out of the man. For it had seized
KJV: to come out of the man. For oftentimes
INT: from the man many indeed

Luke 8:33 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς
NAS: came out of the man and entered
KJV: out of the man, and entered
INT: from the man they entered into

Luke 9:22 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
NAS: saying, The Son of Man must suffer
KJV: The Son of man must suffer
INT: Son of man many things to suffer

Luke 9:26 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν
NAS: the Son of Man will be ashamed
KJV: shall the Son of man be ashamed, when
INT: Son of man will be ashamed of when

Luke 9:44 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι
NAS: for the Son of Man is going
KJV: for the Son of man shall be delivered
INT: [the] Son of man is about to be betrayed

Luke 9:56 Noun-GMS
GRK: ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
KJV: For the Son of man is not
INT: [thr] Son of man not did come

Luke 9:58 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει
NAS: but the Son of Man has
KJV: but the Son of man hath not
INT: [the] Son the of man not has

Luke 11:24 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται δι'
NAS: goes out of a man, it passes
KJV: out of a man, he walketh
INT: from the man it goes through

Luke 11:26 N-GMS
GRK: ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα
NAS: and the last state of that man becomes
KJV: the last [state] of that man is worse
INT: last of the man of that worse

Luke 11:30 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ
NAS: will the Son of Man be to this
KJV: also the Son of man be to this
INT: Son of man to the generation

Luke 12:8 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν
NAS: the Son of Man will confess
KJV: shall the Son of man also confess
INT: Son of man will confess in

Luke 12:10 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ
NAS: the Son of Man, it will be forgiven
KJV: the Son of man, it shall be forgiven
INT: Son of man it will be forgiven him

Luke 12:16 N-GMS
GRK: αὐτοὺς λέγων Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου
NAS: of a rich man was very productive.
KJV: rich man brought forth plentifully:
INT: them saying Of a man certain rich

Luke 12:40 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
NAS: for the Son of Man is coming
KJV: for the Son of man cometh at an hour
INT: Son of man comes

Luke 17:22 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ
NAS: of the Son of Man, and you will not see
KJV: of the Son of man, and
INT: Son of man to see and

Luke 17:24 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ
NAS: so will the Son of Man be in His day.
KJV: shall also the Son of man be in
INT: Son of man in the

Luke 17:26 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: in the days of the Son of Man:
KJV: the days of the Son of man.
INT: Son of man

Luke 17:30 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται
NAS: that the Son of Man is revealed.
KJV: when the Son of man is revealed.
INT: Son of man is revealed

Luke 18:8 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα
NAS: when the Son of Man comes,
KJV: the Son of man cometh,
INT: Son of man having come indeed

Luke 18:31 N-GMS
GRK: υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: about the Son of Man will be accomplished.
KJV: concerning the Son of man shall be accomplished.
INT: Son of man

Luke 19:10 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ
NAS: For the Son of Man has come to seek
KJV: For the Son of man is come to seek
INT: Son of man to seek and

Luke 21:27 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν
NAS: THE SON OF MAN COMING
KJV: the Son of man coming
INT: Son of man coming in

Luke 21:36 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: before the Son of Man.
KJV: before the Son of man.
INT: Son of man

Luke 22:22 N-GMS
GRK: μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ
NAS: the Son of Man is going
KJV: truly the Son of man goeth, as
INT: indeed of man according to what

Luke 22:48 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως
NAS: the Son of Man with a kiss?
KJV: the Son of man with a kiss?
INT: Son of man you betray

Luke 22:69 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ
NAS: on THE SON OF MAN WILL BE SEATED
KJV: shall the Son of man sit on
INT: Son of man sitting at

Luke 24:7 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ
NAS: that the Son of Man must
KJV: The Son of man must be delivered
INT: Son of man must

John 1:51 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and descending on the Son of Man.
KJV: upon the Son of man.
INT: Son of man

John 2:25 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ
NAS: concerning man, for He Himself
KJV: should testify of man: for he
INT: concerning the man he indeed

John 3:13 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν
NAS: from heaven: the Son of Man.
KJV: heaven, [even] the Son of man which is
INT: Son of man who is

John 3:14 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: must the Son of Man be lifted up;
KJV: must the Son of man be lifted up:
INT: Son of man

John 5:27 N-GMS
GRK: ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν
NAS: because He is [the] Son of Man.
KJV: he is the Son of man.
INT: because Son of man he is

John 5:34 N-GMS
GRK: οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν
NAS: which I receive is not from man, but I say
KJV: testimony from man: but these things
INT: not from man the witness

John 6:27 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει
NAS: the Son of Man will give
KJV: the Son of man shall give
INT: Son of man to you will give

John 6:53 N-GMS
GRK: υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε
NAS: of the Son of Man and drink
KJV: the flesh of the Son of man, and drink
INT: Son of man and shall have drunk

John 6:62 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου
NAS: the Son of Man ascending
KJV: the Son of man ascend up
INT: Son of man ascending up where

John 8:28 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου τότε γνώσεσθε
NAS: up the Son of Man, then
KJV: the Son of man, then
INT: Son of man then you will know

John 9:35 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: Do you believe in the Son of Man?
INT: Son of Man

John 12:23 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: for the Son of Man to be glorified.
KJV: the Son of man should be glorified.
INT: Son of man

John 12:34 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου τίς ἐστιν
NAS: The Son of Man must
KJV: The Son of man must be lifted up?
INT: Son of man Who is

John 12:34 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
NAS: is this Son of Man?
KJV: this Son of man?
INT: Son of man

John 13:31 N-GMS
GRK: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ
NAS: is the Son of Man glorified,
KJV: is the Son of man glorified, and
INT: Son of man and

John 18:17 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου λέγει
NAS: [one] of this man's disciples,
KJV: [one] of this man's disciples? He
INT: are of the man this Says

John 18:29 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου
NAS: do you bring against this Man?
KJV: against this man?
INT: against the man this

Acts 4:9 N-GMS
GRK: ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς ἐν
NAS: to a sick man, as to how
KJV: to the impotent man, by
INT: as to a good work [to the] man crippled by

Acts 5:28 N-GMS
GRK: αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου
NAS: to bring this man's blood upon us.
KJV: to bring this man's blood upon
INT: blood the man of this

Acts 7:56 N-GMS
GRK: υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
NAS: up and the Son of Man standing
KJV: and the Son of man standing on
INT: Son of man at the right [hand]

Acts 12:22 N-GMS
GRK: καὶ οὐκ ἀνθρώπου
NAS: of a god and not of a man!
KJV: and not of a man.
INT: and not of a man

Acts 17:29 N-GMS
GRK: καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τὸ θεῖον
NAS: by the art and thought of man.
KJV: by art and man's device.
INT: and imagination of man that which [is] divine

Acts 25:22 N-GMS
GRK: αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι Αὔριον
NAS: to hear the man myself.
KJV: also hear the man myself. To morrow,
INT: myself the man to hear tomorrow

Romans 1:23 N-GMS
GRK: εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν
NAS: of corruptible man and of birds
KJV: to corruptible man, and
INT: of an image of mortal man and of birds

Romans 2:9 N-GMS
GRK: πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου
NAS: for every soul of man who does evil,
KJV: every soul of man that doeth evil,
INT: every soul of man that produces

Romans 4:6 N-GMS
GRK: μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ
NAS: of the blessing on the man to whom
KJV: the blessedness of the man, unto whom
INT: blessednesss of the man to whom

Romans 5:12 N-GMS
GRK: δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία
NAS: as through one man sin entered
KJV: by one man sin entered
INT: by one man sin

Romans 5:15 N-GMS
GRK: τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of the one Man, Jesus
KJV: [which is] by one man, Jesus Christ,
INT: of the one man Jesus Christ

Romans 5:19 N-GMS
GRK: τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν
NAS: the one man's disobedience
KJV: by one man's disobedience many
INT: of the one man sinners were appointed

Romans 7:1 N-GMS
GRK: κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ' ὅσον
NAS: has jurisdiction over a person as long
KJV: hath dominion over a man as long as
INT: rules over the man for as long as

1 Corinthians 2:9 N-GMS
GRK: ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη
NAS: THE HEART OF MAN, ALL
KJV: the heart of man, the things which
INT: into heart of man not came

1 Corinthians 2:11 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ
NAS: knows the [thoughts] of a man except
KJV: the things of a man, save
INT: the things of the man if not

1 Corinthians 2:11 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν
NAS: the spirit of the man which is in him? Even
KJV: save the spirit of man which is in
INT: spirit of the man which [is] in

1 Corinthians 15:21 N-GMS
GRK: γὰρ δι' ἀνθρώπου θάνατος καὶ
NAS: For since by a man [came] death,
KJV: since by man [came] death, by
INT: indeed by man [is] death also

1 Corinthians 15:21 N-GMS
GRK: καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν
NAS: [came] death, by a man also
KJV: by man [came] also
INT: also by man resurrection of [the] dead

Galatians 1:1 N-GMS
GRK: οὐδὲ δι' ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ
NAS: the agency of man, but through
KJV: neither by man, but by
INT: nor through man but through

Galatians 1:12 N-GMS
GRK: ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό
NAS: received it from man, nor
KJV: it of man, neither was I taught
INT: I from man received it

Galatians 2:6 N-GMS
GRK: ὁ θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει
KJV: accepteth no man's person:) for
INT: God of man not does accept

Galatians 3:15 N-GMS
GRK: λέγω ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην
NAS: of human relations: even though
KJV: Though [it be] but a man's covenant,
INT: I am speaking even of man a confirmed covenant

Hebrews 2:6 N-GMS
GRK: ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ
NAS: THE SON OF MAN, THAT YOU ARE CONCERNED ABOUT
KJV: or the son of man, that thou visitest
INT: or son of man that you care for

2 Peter 1:21 N-GMS
GRK: γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία
NAS: made by an act of human will,
KJV: by the will of man: but
INT: indeed by [the] will of man was brought prophecy

2 Peter 2:16 N-GMS
GRK: ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον
NAS: with a voice of a man, restrained
KJV: speaking with man's voice forbad
INT: mute in a man's voice having spoken

Revelation 1:13 N-GMS
GRK: ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου ἐνδεδυμένον ποδήρη
NAS: a son of man, clothed
KJV: unto the Son of man, clothed with a garment
INT: [one] like [a] Son of man clothed in [a garment] reaching to the feet

Revelation 4:7 N-GMS
GRK: πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου καὶ τὸ
NAS: like that of a man, and the fourth
KJV: a face as a man, and the fourth
INT: face as a man and the

Revelation 13:18 N-GMS
GRK: ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν καὶ
NAS: for the number is that of a man; and his number
KJV: it is the number of a man; and his
INT: number indeed a man's it is and

Revelation 14:14 N-GMS
GRK: ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου ἔχων ἐπὶ
NAS: a son of man, having
KJV: like unto the Son of man, having on
INT: like [a] son of man having on

Revelation 21:17 N-GMS
GRK: πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν
NAS: seventy-two yards, [according to] human measurements,
KJV: [according to] the measure of a man, that is,
INT: cubits measure of a man that is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page