βασιλείας
Englishman's Concordance
βασιλείας (basileias) — 25 Occurrences

Matthew 4:8 N-AFP
GRK: πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου
NAS: Him all the kingdoms of the world
KJV: him all the kingdoms of the world, and
INT: all the kingdoms of the world

Matthew 4:23 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων
NAS: the gospel of the kingdom, and healing
KJV: the gospel of the kingdom, and
INT: gospel of the kingdom and healing

Matthew 8:12 N-GFS
GRK: υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς
NAS: but the sons of the kingdom will be cast
KJV: the children of the kingdom shall be cast out
INT: sons of the kingdom will be cast out into

Matthew 9:35 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων
NAS: the gospel of the kingdom, and healing
KJV: the gospel of the kingdom, and
INT: gospel of the kingdom and healing

Matthew 13:11 N-GFS
GRK: μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν
NAS: the mysteries of the kingdom of heaven,
KJV: the mysteries of the kingdom of heaven,
INT: mysteries of the kingdom of the heavens

Matthew 13:19 N-GFS
GRK: λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ
NAS: the word of the kingdom and does not understand
KJV: the word of the kingdom, and
INT: word of the kingdom and not [it]

Matthew 13:38 N-GFS
GRK: υἱοὶ τῆς βασιλείας τὰ δὲ
NAS: are the sons of the kingdom; and the tares
KJV: the children of the kingdom; but
INT: sons of the kingdom and

Matthew 13:41 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα
NAS: and they will gather out of His kingdom all
KJV: his kingdom all things
INT: out of the kingdom of him all

Matthew 16:19 N-GFS
GRK: κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν
NAS: you the keys of the kingdom of heaven;
KJV: the keys of the kingdom of heaven:
INT: keys of the kingdom of the heavens

Matthew 24:14 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ
NAS: gospel of the kingdom shall be preached
KJV: gospel of the kingdom shall be preached
INT: gospel of the kingdom in all

Mark 4:11 N-GFS
GRK: δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: the mystery of the kingdom of God,
KJV: the mystery of the kingdom of God:
INT: has been given of the kingdom of God

Mark 6:23 N-GFS
GRK: ἡμίσους τῆς βασιλείας μου
NAS: it to you; up to half of my kingdom.
KJV: the half of my kingdom.
INT: half of the kingdom of me

Mark 12:34 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: to him, You are not far from the kingdom of God.
KJV: far from the kingdom of God. And
INT: from the kingdom of God

Luke 1:33 N-GFS
GRK: καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ
NAS: forever, and His kingdom will have no
KJV: and of his kingdom there shall be no
INT: and of the kingdom of him not

Luke 4:5 N-AFP
GRK: πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης
NAS: Him all the kingdoms of the world
KJV: all the kingdoms of the world
INT: all the kingdoms of the world

Luke 8:10 N-GFS
GRK: μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: the mysteries of the kingdom of God,
KJV: the mysteries of the kingdom of God:
INT: mysteries of the kingdom of God

Luke 9:11 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: to them about the kingdom of God
KJV: unto them of the kingdom of God, and
INT: concerning the kingdom of God

Luke 18:29 N-GFS
GRK: ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: for the sake of the kingdom of God,
KJV: for the kingdom of God's
INT: for the sake of the kingdom of God

Acts 1:3 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: of the things concerning the kingdom of God.
KJV: of the things pertaining to the kingdom of God:
INT: concerning the kingdom of God

Acts 8:12 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: about the kingdom of God
KJV: the things concerning the kingdom of God,
INT: concerning the kingdom of God

Acts 19:8 N-GFS
GRK: περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: [them] about the kingdom of God.
KJV: the things concerning the kingdom of God.
INT: concerning the kingdom of God

2 Thessalonians 1:5 N-GFS
GRK: ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ
NAS: that you will be considered worthy of the kingdom of God,
KJV: may be counted worthy of the kingdom of God,
INT: you of the kingdom of God

Hebrews 1:8 N-GFS
GRK: ῥάβδος τῆς βασιλείας σου
NAS: SCEPTER IS THE SCEPTER OF HIS KINGDOM.
KJV: [is] the sceptre of thy kingdom.
INT: the sceptre of the kingdom of you

Hebrews 11:33 N-AFP
GRK: πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας εἰργάσαντο δικαιοσύνην
NAS: conquered kingdoms, performed
KJV: subdued kingdoms, wrought
INT: faith overcame kingdoms performed righteousness

James 2:5 N-GFS
GRK: κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο
NAS: and heirs of the kingdom which
KJV: heirs of the kingdom which
INT: heirs of the kingdom which he promised

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page