βασιλέα
Englishman's Concordance
βασιλέα (basilea) — 15 Occurrences

Matthew 1:6 N-AMS
GRK: Δαυὶδ τὸν βασιλέα Δαυὶδ δὲ
NAS: of David the king. David
KJV: begat David the king; and David
INT: David the king David moreover

Mark 6:25 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα
NAS: in a hurry to the king and asked,
KJV: unto the king, and asked,
INT: to the king she asked saying

Mark 15:9 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: me to release for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: to you the King of the Jews

Mark 15:12 N-AMS
GRK: λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: you call the King of the Jews?
KJV: ye call the King of the Jews?
INT: you call the King of the Jews

Luke 23:2 N-AMS
GRK: ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι
NAS: that He Himself is Christ, a King.
KJV: is Christ a King.
INT: himself Christ a king is

John 6:15 N-AMS
GRK: ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν
NAS: to make Him king, withdrew
KJV: make him a king, he departed again
INT: that they might make king withdrew again

John 18:39 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: that I release for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: to you the king of the Jews

John 19:12 N-AMS
GRK: πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν
NAS: himself out [to be] a king opposes
KJV: himself a king speaketh against
INT: Everyone who king himself making

John 19:15 N-AMS
GRK: Πιλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω
NAS: to them, Shall I crucify your King? The chief priests
KJV: your King? The chief priests
INT: Pilate the king of you will I crucify

John 19:15 N-AMS
GRK: Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ
NAS: We have no king but Caesar.
KJV: We have no king but Caesar.
INT: Not we have a king if not

Acts 13:21 N-AMS
GRK: κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα καὶ ἔδωκεν
NAS: they asked for a king, and God
KJV: they desired a king: and
INT: And then they asked for a king and gave

Acts 13:22 N-AMS
GRK: αὐτοῖς εἰς βασιλέα ᾧ καὶ
NAS: up David to be their king, concerning whom
KJV: David to be their king; to whom also
INT: to them as king to whom also

Acts 17:7 N-AMS
GRK: Καίσαρος πράσσουσι βασιλέα ἕτερον λέγοντες
NAS: that there is another king, Jesus.
KJV: another king, [one] Jesus.
INT: of Ceasar do king another saying

1 Peter 2:17 N-AMS
GRK: φοβεῖσθε τὸν βασιλέα τιμᾶτε
NAS: God, honor the king.
KJV: God. Honour the king.
INT: fear the king honor

Revelation 9:11 N-AMS
GRK: ἐπ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον
NAS: They have as king over them, the angel
KJV: And they had a king over them,
INT: over them a king the angel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page