935. βασιλεύς (basileus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 935. βασιλεύς (basileus) — 115 Occurrences

Matthew 1:6 N-AMS
GRK: Δαυὶδ τὸν βασιλέα Δαυὶδ δὲ
NAS: of David the king. David
KJV: begat David the king; and David
INT: David the king David moreover

Matthew 2:1 N-GMS
GRK: Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἰδοὺ μάγοι
NAS: of Herod the king, magi
KJV: of Herod the king, behold,
INT: of Herod the king behold magi

Matthew 2:2 N-NMS
GRK: ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: is He who has been born King of the Jews?
KJV: he that is born King of the Jews?
INT: the [one] having been born King of the Jews

Matthew 2:3 N-NMS
GRK: δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη
NAS: When Herod the king heard
KJV: Herod the king had heard
INT: moreover the king Herod he was troubled

Matthew 2:9 N-GMS
GRK: ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ
NAS: hearing the king, they went their way;
KJV: they had heard the king, they departed;
INT: having heard the king went away and

Matthew 5:35 N-GMS
GRK: τοῦ μεγάλου βασιλέως
NAS: for it is THE CITY OF THE GREAT KING.
KJV: the city of the great King.
INT: of the great King

Matthew 10:18 N-AMP
GRK: δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν
NAS: governors and kings for My sake,
KJV: governors and kings for my sake,
INT: also and kings you will be brought on account of

Matthew 11:8 N-GMP
GRK: οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν
NAS: soft [clothing] are in kings' palaces!
KJV: [clothing] are in kings' houses.
INT: houses the of kings are

Matthew 14:9 N-NMS
GRK: λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς
NAS: Although he was grieved, the king commanded
KJV: And the king was sorry:
INT: having been grieved the king but on account of the

Matthew 17:25 N-NMP
GRK: Σίμων οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: From whom do the kings of the earth
KJV: whom do the kings of the earth take
INT: Simon The kings of the earth

Matthew 18:23 N-DMS
GRK: οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν
NAS: may be compared to a king who
KJV: unto a certain king, which
INT: heavens to a man a king who would

Matthew 21:5 N-NMS
GRK: Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί
NAS: BEHOLD YOUR KING IS COMING
KJV: Behold, thy King cometh unto thee,
INT: Behold the king of you comes

Matthew 22:2 N-DMS
GRK: οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν
KJV: unto a certain king, which
INT: heavens to a man a king who made

Matthew 22:7 N-NMS
GRK: ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη καὶ
NAS: But the king was enraged, and he sent
KJV: But when the king heard
INT: moreover [the] king was angry and

Matthew 22:11 N-NMS
GRK: δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς
NAS: But when the king came
KJV: And when the king came in to see
INT: moreover the king to see the

Matthew 22:13 N-NMS
GRK: τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς
NAS: Then the king said to the servants,
KJV: said the king to the servants,
INT: Then the king said to the

Matthew 25:34 N-NMS
GRK: ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ
NAS: Then the King will say to those
KJV: Then shall the King say unto them on
INT: will say the king to those on

Matthew 25:40 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς
NAS: The King will answer and say
KJV: And the King shall answer and say
INT: having answered the king will say to them

Matthew 27:11 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, saying, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews? And
INT: are the king of the Jews

Matthew 27:29 N-VMS
GRK: λέγοντες Χαῖρε βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, saying, Hail, King of the Jews!
KJV: saying, Hail, King of the Jews!
INT: saying Hail king of the Jews

Matthew 27:37 N-NMS
GRK: ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
KJV: IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
INT: Jesus the king of the Jews

Matthew 27:42 N-NMS
GRK: δύναται σῶσαι βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν
NAS: Himself. He is the King of Israel;
KJV: If he be the King of Israel, let him
INT: his is able to save King of Israel he is

Mark 6:14 N-NMS
GRK: ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης φανερὸν
NAS: And King Herod heard
KJV: [them].And king Herod heard
INT: heard the king Herod [of him] well known

Mark 6:22 N-NMS
GRK: ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ
NAS: and his dinner guests; and the king said
KJV: them that sat with him, the king said
INT: and [the] king said to the

Mark 6:25 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα
NAS: in a hurry to the king and asked,
KJV: unto the king, and asked,
INT: to the king she asked saying

Mark 6:26 N-NMS
GRK: γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς
NAS: And although the king was very sorry,
KJV: And the king was exceeding sorry;
INT: having been made the king on account of the

Mark 6:27 N-NMS
GRK: ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν
NAS: Immediately the king sent
KJV: immediately the king sent
INT: having sent the king an executioner he commanded

Mark 13:9 N-GMP
GRK: ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν
NAS: governors and kings for My sake,
KJV: rulers and kings for my sake,
INT: governors and kings you will be brought because of

Mark 15:2 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: questioned Him, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews? And
INT: are the King of the Jews

Mark 15:9 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: me to release for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: to you the King of the Jews

Mark 15:12 N-AMS
GRK: λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: you call the King of the Jews?
KJV: ye call the King of the Jews?
INT: you call the King of the Jews

Mark 15:18 N-VMS
GRK: αὐτόν Χαῖρε βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, Hail, King of the Jews!
KJV: him, Hail, King of the Jews!
INT: him Hail King of the Jews

Mark 15:26 N-NMS
GRK: ἐπιγεγραμμένη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: Him read, THE KING OF THE JEWS.
KJV: written over, THE KING OF THE JEWS.
INT: read The King of the Jews

Mark 15:32 N-NMS
GRK: χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω
NAS: Let [this] Christ, the King of Israel,
KJV: Let Christ the King of Israel descend
INT: Christ the King of Israel let him descend

Luke 1:5 N-GMS
GRK: ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας
NAS: of Herod, king of Judea,
KJV: of Herod, the king of Judaea,
INT: days of Herod king of Judea

Luke 10:24 N-NMP
GRK: προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν
NAS: prophets and kings wished
KJV: prophets and kings have desired to see
INT: prophets and kings desired to see

Luke 14:31 N-NMS
GRK: ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ
NAS: what king, when he sets
KJV: Or what king, going to make
INT: Or what king proceeding with another

Luke 14:31 N-DMS
GRK: πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἰς
NAS: another king in battle,
KJV: against another king, sitteth not
INT: proceeding with another king to engage in

Luke 19:38 N-NMS
GRK: ἐρχόμενος ὁ βασιλεύς ἐν ὀνόματι
NAS: BLESSED IS THE KING WHO COMES
KJV: Blessed [be] the King that cometh
INT: who comes the king in [the] name

Luke 21:12 N-AMP
GRK: ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας
NAS: you before kings and governors
KJV: being brought before kings and rulers
INT: bringing [you] before kings and governors

Luke 22:25 N-NMP
GRK: αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν
NAS: And He said to them, The kings of the Gentiles
KJV: unto them, The kings of the Gentiles
INT: to them The kings of the Gentiles

Luke 23:2 N-AMS
GRK: ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι
NAS: that He Himself is Christ, a King.
KJV: is Christ a King.
INT: himself Christ a king is

Luke 23:3 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, saying, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews? And
INT: are the king of the Jews

Luke 23:37 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: If You are the King of the Jews,
KJV: thou be the king of the Jews, save
INT: are the king of the Jews

Luke 23:38 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: Him, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
KJV: THIS IS THE KING OF THE JEWS.
INT: him the king of the Jews

John 1:49 N-NMS
GRK: θεοῦ σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ
NAS: of God; You are the King of Israel.
KJV: thou art the King of Israel.
INT: of God you King are

John 6:15 N-AMS
GRK: ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν
NAS: to make Him king, withdrew
KJV: make him a king, he departed again
INT: that they might make king withdrew again

John 12:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
NAS: OF THE LORD, even the King of Israel.
KJV: Blessed [is] the King of Israel
INT: even the king of Israel

John 12:15 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται
NAS: BEHOLD, YOUR KING IS COMING,
KJV: behold, thy King cometh, sitting
INT: behold the king of you comes

John 18:33 N-NMS
GRK: εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: and said to Him, Are You the King of the Jews?
KJV: Art thou the King of the Jews?
INT: are the king of the Jews

John 18:37 N-NMS
GRK: Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ
NAS: to Him, So You are a king? Jesus
KJV: Art thou a king then? Jesus
INT: Pilate Then a king are you

John 18:37 N-NMS
GRK: λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ
NAS: [correctly] that I am a king. For this
KJV: I am a king. To this
INT: say [it] that a king am I

John 18:39 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: that I release for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: to you the king of the Jews

John 19:3 N-NMS
GRK: Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Hail, King of the Jews!
KJV: said, Hail, King of the Jews! and
INT: Hail king of the Jews

John 19:12 N-AMS
GRK: πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν
NAS: himself out [to be] a king opposes
KJV: himself a king speaketh against
INT: Everyone who king himself making

John 19:14 N-NMS
GRK: Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν
NAS: to the Jews, Behold, your King!
KJV: Behold your King!
INT: Behold the king of you

John 19:15 N-AMS
GRK: Πιλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω
NAS: to them, Shall I crucify your King? The chief priests
KJV: your King? The chief priests
INT: Pilate the king of you will I crucify

John 19:15 N-AMS
GRK: Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ
NAS: We have no king but Caesar.
KJV: We have no king but Caesar.
INT: Not we have a king if not

John 19:19 N-NMS
GRK: ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS.
KJV: OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
INT: Nazareth the king of the Jews

John 19:21 N-NMS
GRK: γράφε Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: Do not write, The King of the Jews;
KJV: Write not, The King of the Jews; but
INT: Write The king of the Jews

John 19:21 N-NMS
GRK: ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: I am King of the Jews.'
KJV: said, I am King of the Jews.
INT: he said King of the Jews

Acts 4:26 N-NMP
GRK: παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: THE KINGS OF THE EARTH
KJV: The kings of the earth stood up,
INT: Stood up the kings of the earth

Acts 7:10 N-GMS
GRK: ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ
NAS: of Pharaoh, king of Egypt,
KJV: of Pharaoh king of Egypt;
INT: before Pharoah king of Egypt and

Acts 7:18 N-NMS
GRK: οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ'
NAS: THERE AROSE ANOTHER KING OVER EGYPT
KJV: Till another king arose, which
INT: that arose king another over

Acts 9:15 N-GMP
GRK: τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε
NAS: the Gentiles and kings and the sons
KJV: and kings, and
INT: and also kings [the] children moreover

Acts 12:1 N-NMS
GRK: Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας
NAS: that time Herod the king laid hands
KJV: Herod the king stretched forth
INT: Herod the king [his] hands

Acts 12:20 N-GMS
GRK: κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην
NAS: Blastus the king's chamberlain,
KJV: Blastus the king's chamberlain
INT: bedchamber of the king sought peace

Acts 13:21 N-AMS
GRK: κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα καὶ ἔδωκεν
NAS: they asked for a king, and God
KJV: they desired a king: and
INT: And then they asked for a king and gave

Acts 13:22 N-AMS
GRK: αὐτοῖς εἰς βασιλέα ᾧ καὶ
NAS: up David to be their king, concerning whom
KJV: David to be their king; to whom also
INT: to them as king to whom also

Acts 17:7 N-AMS
GRK: Καίσαρος πράσσουσι βασιλέα ἕτερον λέγοντες
NAS: that there is another king, Jesus.
KJV: another king, [one] Jesus.
INT: of Ceasar do king another saying

Acts 25:13 N-NMS
GRK: Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη
NAS: had elapsed, King Agrippa
KJV: certain days king Agrippa and
INT: Agrippa the king and Bernice

Acts 25:14 N-DMS
GRK: Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ
NAS: case before the king, saying,
KJV: cause unto the king, saying,
INT: Festus the king laid before the things

Acts 25:24 N-VMS
GRK: Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες
NAS: Festus said, King Agrippa, and all
KJV: Festus said, King Agrippa, and
INT: Festus Agrippa king and all

Acts 25:26 N-VMS
GRK: ἐπὶ σοῦ βασιλεῦ Ἀγρίππα ὅπως
NAS: before you, King Agrippa,
KJV: before thee, O king Agrippa, that,
INT: before you king Agrippa so that

Acts 26:2 N-VMS
GRK: ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι
NAS: fortunate, King Agrippa,
KJV: happy, king Agrippa,
INT: by [the] Jews king Agrippa I esteem

Acts 26:7 N-VMS
GRK: ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
NAS: hope, O King, I am being accused
KJV: hope's sake, king Agrippa,
INT: by the Jews O king

Acts 26:13 N-VMS
GRK: ὁδὸν εἶδον βασιλεῦ οὐρανόθεν ὑπὲρ
NAS: at midday, O King, I saw on the way
KJV: At midday, O king, I saw in
INT: road I saw O king from heaven above

Acts 26:19 N-VMS
GRK: Ὅθεν βασιλεῦ Ἀγρίππα οὐκ
NAS: So, King Agrippa, I did not prove
KJV: Whereupon, O king Agrippa, I was
INT: Whereupon O king Agrippa not

Acts 26:26 N-NMS
GRK: τούτων ὁ βασιλεύς πρὸς ὃν
NAS: For the king knows about
KJV: For the king knoweth of
INT: these things the king to whom

Acts 26:27 N-VMS
GRK: πιστεύεις βασιλεῦ Ἀγρίππα τοῖς
NAS: King Agrippa, do you believe
KJV: King Agrippa, believest thou
INT: Believe you King Agrippa the

Acts 26:30 N-NMS
GRK: τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ
NAS: The king stood up and the governor
KJV: thus spoken, the king rose up, and
INT: then the king and the

2 Corinthians 11:32 N-GMS
GRK: Ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν
NAS: under Aretas the king was guarding
KJV: under Aretas the king kept
INT: under Aretas the king was guarding the

1 Timothy 1:17 N-DMS
GRK: Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων
NAS: Now to the King eternal, immortal,
KJV: Now unto the King eternal, immortal,
INT: to moreover [the] King of the ages

1 Timothy 2:2 N-GMP
GRK: ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων
NAS: for kings and all
KJV: For kings, and [for] all
INT: for kings and all

1 Timothy 6:15 N-NMS
GRK: δυνάστης ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων
NAS: Sovereign, the King of kings
KJV: only Potentate, the King of kings, and
INT: Ruler the King of those being kings

Hebrews 7:1 N-NMS
GRK: ὁ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλήμ ἱερεὺς
NAS: Melchizedek, king of Salem,
KJV: Melchisedec, king of Salem,
INT: Melchizadek King of Salem priest

Hebrews 7:1 N-GMP
GRK: κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας
NAS: from the slaughter of the kings and blessed
KJV: the slaughter of the kings, and
INT: slaughter of the kings and having blessed

Hebrews 7:2 N-NMS
GRK: μὲν ἑρμηνευόμενος Βασιλεὺς Δικαιοσύνης ἔπειτα
NAS: by the translation [of his name], king of righteousness,
KJV: being by interpretation King of righteousness,
INT: indeed translated king of righteousness then

Hebrews 7:2 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Βασιλεὺς Σαλήμ ὅ
NAS: and then also king of Salem, which
KJV: also King of Salem,
INT: moreover also king of Salem which

Hebrews 7:2 N-NMS
GRK: ὅ ἐστιν βασιλεὺς Εἰρήνης
NAS: of Salem, which is king of peace.
KJV: of Salem, which is, King of peace;
INT: which is king of peace

Hebrews 11:23 N-GMS
GRK: διάταγμα τοῦ βασιλέως
NAS: and they were not afraid of the king's edict.
KJV: not afraid of the king's commandment.
INT: edict of the king

Hebrews 11:27 N-GMS
GRK: θυμὸν τοῦ βασιλέως τὸν γὰρ
NAS: the wrath of the king; for he endured,
KJV: the wrath of the king: for
INT: anger of the king indeed

1 Peter 2:13 N-DMS
GRK: κύριον εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι
NAS: whether to a king as the one in authority,
KJV: whether it be to the king, as
INT: Lord whether to [the] king as supreme

1 Peter 2:17 N-AMS
GRK: φοβεῖσθε τὸν βασιλέα τιμᾶτε
NAS: God, honor the king.
KJV: God. Honour the king.
INT: fear the king honor

Revelation 1:5 N-GMP
GRK: ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς
NAS: and the ruler of the kings of the earth.
KJV: the prince of the kings of the earth.
INT: ruler of the kings of the earth

Revelation 6:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: Then the kings of the earth
KJV: And the kings of the earth, and
INT: And the kings of the earth

Revelation 9:11 N-AMS
GRK: ἐπ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον
NAS: They have as king over them, the angel
KJV: And they had a king over them,
INT: over them a king the angel

Revelation 10:11 N-DMP
GRK: γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς
NAS: and nations and tongues and kings.
KJV: tongues, and kings.
INT: tongues and kings many

Revelation 15:3 N-NMS
GRK: σου ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν
NAS: are Your ways, King of the nations!
KJV: [are] thy ways, thou King of saints.
INT: of you the King of the nations

Revelation 16:12 N-GMP
GRK: ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ
NAS: would be prepared for the kings from the east.
KJV: that the way of the kings of the east
INT: way of the kings the of the

Revelation 16:14 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης
NAS: go out to the kings of the whole
KJV: unto the kings of the earth
INT: to the kings of the habitable [world]

Revelation 17:2 N-NMP
GRK: ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: with whom the kings of the earth
KJV: whom the kings of the earth
INT: committed sexual immorality the kings of the earth

Revelation 17:10 N-NMP
GRK: καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν
KJV: seven kings: five
INT: And kings seven there are

Revelation 17:12 N-NMP
GRK: εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν οἵτινες
NAS: you saw are ten kings who have not yet
KJV: are ten kings, which have received
INT: you saw ten kings are which

Revelation 17:12 N-NMP
GRK: ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν
NAS: authority as kings with the beast
KJV: power as kings one hour
INT: authority as kings one hour

Revelation 17:14 N-NMS
GRK: ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ
NAS: of lords and King of kings,
KJV: of lords, and King of kings: and
INT: he is and King of kings and

Revelation 17:14 N-GMP
GRK: καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ οἱ
NAS: and King of kings, and those
KJV: King of kings: and
INT: and King of kings and those that [are]

Revelation 17:18 N-GMP
GRK: ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς
NAS: over the kings of the earth.
KJV: reigneth over the kings of the earth.
INT: over the kings of the earth

Revelation 18:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: of her immorality, and the kings of the earth
KJV: and the kings of the earth
INT: and the kings of the earth

Revelation 18:9 N-NMP
GRK: αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: And the kings of the earth,
KJV: And the kings of the earth, who
INT: her the kings of the earth

Revelation 19:16 N-NMS
GRK: ὄνομα γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ
NAS: written, KING OF KINGS,
KJV: a name written, KING OF KINGS, AND
INT: a name written King of kings and

Revelation 19:16 N-GMP
GRK: γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ
NAS: KING OF KINGS, AND LORD
KJV: written, KING OF KINGS, AND LORD
INT: written King of kings and Lord

Revelation 19:18 N-GMP
GRK: φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας
NAS: the flesh of kings and the flesh
KJV: the flesh of kings, and
INT: you might eat flesh of kings and flesh

Revelation 19:19 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: the beast and the kings of the earth
KJV: and the kings of the earth,
INT: and the kings of the earth

Revelation 21:24 N-NMP
GRK: καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: by its light, and the kings of the earth
KJV: and the kings of the earth
INT: and the kings of the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page