Romans 13:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
1063 [e]γάρ
gar
For,Conj
3756 [e]Οὐ
Ou
NotAdv
3431 [e]μοιχεύσεις,
moicheuseis
you shall commit adultery,V-FIA-2S
3756 [e]Οὐ
Ou
NotAdv
5407 [e]φονεύσεις,
phoneuseis
you shall murder,V-FIA-2S
3756 [e]Οὐ
Ou
NotAdv
2813 [e]κλέψεις,
klepseis
you shall steal,V-FIA-2S
3756 [e]Οὐκ
Ouk
NotAdv
1937 [e]ἐπιθυμήσεις,
epithymēseis
you shall covet,”V-FIA-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1487 [e]εἴ
ei
ifConj
5100 [e]τις
tis
anyIPro-NFS
2087 [e]ἑτέρα
hetera
otherAdj-NFS
1785 [e]ἐντολή,
entolē
commandment,N-NFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3056 [e]λόγῳ
logō
wordN-DMS
3778 [e]τούτῳ
toutō
thisDPro-DMS
346 [e]ἀνακεφαλαιοῦται,
anakephalaioutai
it is summed up,V-PIM/P-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
the [saying]:Art-DMS
25 [e]Ἀγαπήσεις
Agapēseis
You shall loveV-FIA-2S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
4139 [e]πλησίον
plēsion
neighborAdv
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
4572 [e]σεαυτόν.
seauton
yourself.”PPro-AM2S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: Nestle 1904
τὸ γάρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὸ γάρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὸ γάρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tὸ γάρ, Οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ γάρ, Οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις Οὐ φονεύσεις Οὐ κλέψεις Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, Οὐκ ἐπιθυμήσεις καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν

Romans 13:9 Hebrew Bible
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃

Romans 13:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܦ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܩܛܘܠ ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ ܘܠܐ ܬܪܓ ܘܐܢ ܐܝܬ ܦܘܩܕܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ ܡܫܬܠܡ ܕܬܪܚܡ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this, "YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY, YOU SHALL NOT MURDER, YOU SHALL NOT STEAL, YOU SHALL NOT COVET," and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, "YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF."

King James Bible
For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Holman Christian Standard Bible
The commandments: Do not commit adultery; do not murder; do not steal; do not covet; and whatever other commandment--all are summed up by this: Love your neighbor as yourself.
Treasury of Scripture Knowledge

For this.

Exodus 20:12-17 Honor your father and your mother: that your days may be long on …

Deuteronomy 5:16-21 Honor your father and your mother, as the LORD your God has commanded …

Matthew 19:18,19 He said to him, Which? Jesus said, You shall do no murder, You shall …

Mark 10:19 You know the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do …

Luke 18:20 You know the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do …

covet.

Romans 7:7,8 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. No, I had not …

love.

Leviticus 19:18,34 You shall not avenge, nor bear any grudge against the children of …

Matthew 22:39 And the second is like to it, You shall love your neighbor as yourself.

Mark 12:31 And the second is like, namely this, You shall love your neighbor …

Luke 10:27 And he answering said, You shall love the Lord your God with all …

Galatians 5:13 For, brothers, you have been called to liberty; only use not liberty …

James 2:8-10 If you fulfill the royal law according to the scripture, You shall …

Links
Romans 13:9Romans 13:9 NIVRomans 13:9 NLTRomans 13:9 ESVRomans 13:9 NASBRomans 13:9 KJVRomans 13:9 Bible AppsRomans 13:9 Biblia ParalelaRomans 13:9 Chinese BibleRomans 13:9 French BibleRomans 13:9 German BibleBible Hub
Romans 13:8
Top of Page
Top of Page