εὐαγγέλιον
Englishman's Concordance
εὐαγγέλιον (euangelion) — 41 Occurrences

Matthew 4:23 N-ANS
GRK: κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
NAS: and proclaiming the gospel of the kingdom,
KJV: preaching the gospel of the kingdom,
INT: proclaiming the gospel of the kingdom

Matthew 9:35 N-ANS
GRK: κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
NAS: and proclaiming the gospel of the kingdom,
KJV: preaching the gospel of the kingdom,
INT: proclaiming the gospel of the kingdom

Matthew 24:14 N-NNS
GRK: τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
NAS: This gospel of the kingdom
KJV: this gospel of the kingdom
INT: this gospel of the kingdom

Matthew 26:13 N-NNS
GRK: κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν
NAS: this gospel is preached
KJV: this gospel shall be preached
INT: shall be proclaimed the gospel this in

Mark 1:14 N-ANS
GRK: κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
NAS: preaching the gospel of God,
KJV: preaching the gospel of the kingdom
INT: proclaiming the gospel of God

Mark 13:10 N-NNS
GRK: κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: The gospel must first
KJV: And the gospel must first
INT: be proclaimed the gospel

Mark 14:9 N-NNS
GRK: κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον
NAS: to you, wherever the gospel is preached
KJV: this gospel shall be preached
INT: shall be proclaimed the gospel in [the] whole

Mark 16:15 N-ANS
GRK: κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ
NAS: and preach the gospel to all
KJV: and preach the gospel to every
INT: proclaim the gospel to all the

Acts 20:24 N-ANS
GRK: διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος
NAS: to testify solemnly of the gospel of the grace
KJV: to testify the gospel of the grace
INT: to testify fully the gospel of the grace

Romans 1:1 N-ANS
GRK: ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ
NAS: set apart for the gospel of God,
KJV: separated unto the gospel of God,
INT: set apart for [the] gospel of God

Romans 1:16 N-ANS
GRK: ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον δύναμις γὰρ
NAS: For I am not ashamed of the gospel, for it is the power
KJV: ashamed of the gospel of Christ:
INT: I am ashamed of the gospel [the] power indeed

Romans 2:16 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ
NAS: according to my gospel, God
KJV: according to my gospel.
INT: according to the gospel of me by

Romans 11:28 N-ANS
GRK: μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι'
NAS: From the standpoint of the gospel they are enemies
KJV: As concerning the gospel, [they are] enemies
INT: indeed the gospel [they are] enemies for sake of

Romans 15:16 N-ANS
GRK: ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
NAS: ministering as a priest the gospel of God,
KJV: ministering the gospel of God,
INT: administering in sacred service the gospel of God

Romans 15:19 N-ANS
GRK: πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ
NAS: I have fully preached the gospel of Christ.
KJV: have fully preached the gospel of Christ.
INT: to have fully preached the gospel of Christ

Romans 16:25 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ
NAS: you according to my gospel and the preaching
KJV: to my gospel, and
INT: according to gospel my and

1 Corinthians 9:14 N-ANS
GRK: τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ
NAS: who proclaim the gospel to get their living
KJV: that they which preach the gospel should live
INT: to those the gospel proclaiming of

1 Corinthians 9:18 N-ANS
GRK: θήσω τὸ εὐαγγέλιον εἰς τὸ
NAS: I may offer the gospel without charge,
KJV: I may make the gospel of Christ
INT: I should make the gospel so as

1 Corinthians 9:23 N-ANS
GRK: διὰ τὸ εὐαγγέλιον ἵνα συνκοινωνὸς
NAS: for the sake of the gospel, so
KJV: I do for the gospel's sake, that
INT: on account of the gospel that a fellow-partaker

1 Corinthians 15:1 N-ANS
GRK: ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην
NAS: to you, brethren, the gospel which
KJV: unto you the gospel which
INT: brothers the gospel which I proclaimed

2 Corinthians 2:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ
NAS: to Troas for the gospel of Christ
KJV: [preach] Christ's gospel, and
INT: for the gospel of Christ

2 Corinthians 4:3 N-NNS
GRK: κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν ἐν
NAS: if our gospel is veiled,
KJV: if our gospel be hid,
INT: concealed gospel our to

2 Corinthians 9:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ
NAS: to your confession of the gospel of Christ
KJV: unto the gospel of Christ,
INT: to the gospel of Christ

2 Corinthians 11:4 N-ANS
GRK: ἐλάβετε ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ
NAS: a different gospel which
KJV: or another gospel, which ye have
INT: you did take or glad tidings different which

2 Corinthians 11:7 N-ANS
GRK: τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν
NAS: I preached the gospel of God
KJV: to you the gospel of God
INT: of God gospel I proclaimed to you

Galatians 1:6 N-ANS
GRK: εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον
NAS: of Christ, for a different gospel;
KJV: unto another gospel:
INT: to a different gospel

Galatians 1:7 N-ANS
GRK: μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ
NAS: to distort the gospel of Christ.
KJV: would pervert the gospel of Christ.
INT: to pervert the gospel of Christ

Galatians 1:11 N-ANS
GRK: ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν
NAS: brethren, that the gospel which was preached
KJV: that the gospel which
INT: brothers the gospel having been proclaimed

Galatians 2:2 N-ANS
GRK: αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω
NAS: up; and I submitted to them the gospel which
KJV: unto them that gospel which
INT: them the gospel which I proclaim

Galatians 2:7 N-ANS
GRK: πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας
NAS: that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised,
KJV: that the gospel of the uncircumcision
INT: I have been entrusted with the gospel of the uncircumcision

Ephesians 1:13 N-ANS
GRK: ἀληθείας τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας
NAS: of truth, the gospel of your salvation--
KJV: of truth, the gospel of your
INT: of truth the gospel of the salvation

Philippians 1:5 N-ANS
GRK: εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς
NAS: of your participation in the gospel from the first
KJV: in the gospel from
INT: in the gospel from the

Philippians 2:22 N-ANS
GRK: εἰς τὸ εὐαγγέλιον
NAS: that he served with me in the furtherance of the gospel like
KJV: me in the gospel.
INT: for the gospel

1 Thessalonians 1:5 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ
NAS: for our gospel did not come
KJV: For our gospel came not
INT: Because the gospel from us not

1 Thessalonians 2:2 N-ANS
GRK: ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
NAS: to speak to you the gospel of God
KJV: unto you the gospel of God with
INT: you the gospel of God

1 Thessalonians 2:4 N-ANS
GRK: πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν
NAS: to be entrusted with the gospel, so
KJV: to be put in trust with the gospel, even so
INT: to be entrusted with the gospel so we speak

1 Thessalonians 2:8 N-ANS
GRK: μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
NAS: to you not only the gospel of God
KJV: unto you, not the gospel of God only,
INT: only the gospel of God

1 Thessalonians 2:9 N-ANS
GRK: ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
NAS: of you, we proclaimed to you the gospel of God.
KJV: unto you the gospel of God.
INT: you the gospel of God

1 Timothy 1:11 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης
NAS: to the glorious gospel of the blessed
KJV: to the glorious gospel of the blessed
INT: according to the gospel of the glory

2 Timothy 2:8 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου
NAS: of David, according to my gospel,
KJV: according to my gospel:
INT: according to gospel my

Revelation 14:6 N-ANS
GRK: μεσουρανήματι ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι
NAS: an eternal gospel to preach
KJV: the everlasting gospel to preach
INT: mid-heaven having [the] glad tidings everlasting to preach

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page