Ἰεροσόλυμα
Englishman's Concordance
Ἰεροσόλυμα (Ierosolyma) — 38 Occurrences

Matthew 2:1 N-AFS
GRK: παρεγένοντο εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: arrived in Jerusalem, saying,
KJV: the east to Jerusalem,
INT: arrived at Jerusalem

Matthew 2:3 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα Ἰεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ
NAS: and all Jerusalem with him.
KJV: and all Jerusalem with him.
INT: and all Jerusalem with him

Matthew 3:5 N-NFS
GRK: πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα καὶ πᾶσα
NAS: Then Jerusalem was going
KJV: to him Jerusalem, and all
INT: to him Jerusalem and all

Matthew 5:35 N-AFS
GRK: μήτε εἰς Ἰεροσόλυμα ὅτι πόλις
NAS: or by Jerusalem, for it is THE CITY
KJV: neither by Jerusalem; for it is
INT: nor by Jerusalem because [the] city

Matthew 16:21 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ
NAS: go to Jerusalem, and suffer
KJV: go unto Jerusalem, and suffer
INT: him to Jerusalem to go away and

Matthew 20:17 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς
NAS: to go up to Jerusalem, He took
KJV: going up to Jerusalem took the twelve
INT: Jesus to Jerusalem he took the

Matthew 20:18 N-AFS
GRK: ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ
NAS: we are going up to Jerusalem; and the Son
KJV: we go up to Jerusalem; and the Son
INT: we go up to Jerusalem and the

Matthew 21:1 N-AFS
GRK: ἤγγισαν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ἦλθον
NAS: they had approached Jerusalem and had come
KJV: unto Jerusalem, and
INT: they drew near to Jerusalem and came

Matthew 21:10 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς Ἰεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα
NAS: When He had entered Jerusalem, all
KJV: was come into Jerusalem, all the city
INT: of him into Jerusalem was moved all

Mark 10:32 N-AFS
GRK: ἀναβαίνοντες εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ἦν
NAS: going up to Jerusalem, and Jesus
KJV: going up to Jerusalem; and Jesus
INT: going up to Jerusalem and was

Mark 10:33 N-AFS
GRK: ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ
NAS: we are going up to Jerusalem, and the Son
KJV: we go up to Jerusalem; and the Son
INT: we go up to Jerusalem and the

Mark 11:1 N-AFS
GRK: ἐγγίζουσιν εἰς Ἰεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ
NAS: As they approached Jerusalem, at Bethphage
INT: they drew near to Jerusalem to Bethphage

Mark 11:11 N-AFS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς Ἰεροσόλυμα εἰς τὸ
NAS: Jesus entered Jerusalem [and came] into the temple;
KJV: entered into Jerusalem, and into
INT: he entered into Jerusalem into the

Mark 11:15 N-AFS
GRK: ἔρχονται εἰς Ἰεροσόλυμα Καὶ εἰσελθὼν
NAS: they came to Jerusalem. And He entered
KJV: they come to Jerusalem: and Jesus
INT: they come to Jerusalem and having entered

Mark 11:27 N-AFS
GRK: πάλιν εἰς Ἰεροσόλυμα Καὶ ἐν
NAS: again to Jerusalem. And as He was walking
KJV: again to Jerusalem: and as he
INT: again to Jerusalem And in

Mark 15:41 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: who came up with Him to Jerusalem.
KJV: with him unto Jerusalem.
INT: him to Jerusalem

Luke 2:22 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ
NAS: they brought Him up to Jerusalem to present
KJV: to Jerusalem, to present
INT: him to Jerusalem to present to the

Luke 13:22 N-AFS
GRK: ποιούμενος εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: on His way to Jerusalem.
INT: making toward Jerusalem

Luke 19:28 N-AFS
GRK: ἀναβαίνων εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: on ahead, going up to Jerusalem.
KJV: ascending up to Jerusalem.
INT: going up to Jersualem

John 2:13 N-AFS
GRK: ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: went up to Jerusalem,
INT: went up to Jerusalem Jesus

John 5:1 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: went up to Jerusalem.
INT: Jesus to Jerusalem

John 11:55 N-AFS
GRK: πολλοὶ εἰς Ἰεροσόλυμα ἐκ τῆς
NAS: went up to Jerusalem out of the country
KJV: up to Jerusalem before
INT: many to Jerusalem out of the

John 12:12 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: that Jesus was coming to Jerusalem,
KJV: was coming to Jerusalem,
INT: Jesus into Jerusalem

Acts 8:25 N-AFS
GRK: ὑπέστρεφον εἰς Ἰεροσόλυμα πολλάς τε
NAS: they started back to Jerusalem, and were preaching the gospel
INT: returned to Jerusalem to many moreover

Acts 13:13 N-AFS
GRK: ὑπέστρεψεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: left them and returned to Jerusalem.
KJV: returned to Jerusalem.
INT: returned to Jerusalem

Acts 18:21 Noun-AFS
GRK: ποιῆσαι εἰς Ἰεροσόλυμα Πάλιν ἀνακάμψω
KJV: in Jerusalem: but
INT: to keep at Jerusalem again I will return

Acts 19:21 N-AFS
GRK: πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα εἰπὼν ὅτι
NAS: to go to Jerusalem after he had passed through
INT: to go to Jerusalem having said

Acts 20:16 N-AFS
GRK: γενέσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: for he was hurrying to be in Jerusalem, if
KJV: at Jerusalem the day
INT: to be in Jerusalem

Acts 21:4 N-AFS
GRK: ἐπιβαίνειν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: not to set foot in Jerusalem.
INT: to go up to Jerusalem

Acts 21:15 N-AFS
GRK: ἀνεβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and started on our way up to Jerusalem.
INT: we went up to Jerusalem

Acts 21:17 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀσμένως ἀπεδέξαντο
NAS: we arrived in Jerusalem, the brethren
KJV: to Jerusalem, the brethren
INT: us at Jerusalem gladly received

Acts 25:1 N-AFS
GRK: ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας
NAS: went up to Jerusalem from Caesarea.
KJV: Caesarea to Jerusalem.
INT: went up to Jerusalem from Ceasarea

Acts 25:9 N-AFS
GRK: Θέλεις εἰς Ἰεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ
NAS: to go up to Jerusalem and stand trial
KJV: to Jerusalem, and there
INT: Are you willing to Jeruslaem having gone up there

Acts 25:15 N-AFS
GRK: μου εἰς Ἰεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ
NAS: and when I was at Jerusalem, the chief priests
KJV: at Jerusalem, the chief priests
INT: on my [stay] in Jerusalem made a presentation the

Acts 25:20 N-AFS
GRK: πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι
NAS: to go to Jerusalem and there
INT: to go to Jerusalem and there to be judged

Galatians 1:17 N-AFS
GRK: ἀνῆλθον εἰς Ἰεροσόλυμα πρὸς τοὺς
NAS: did I go up to Jerusalem to those
KJV: to Jerusalem to
INT: went I up to Jerusalem to those [who were]

Galatians 1:18 N-AFS
GRK: ἀνῆλθον εἰς Ἰεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν
NAS: I went up to Jerusalem to become acquainted
KJV: I went up to Jerusalem to see Peter,
INT: I went up to Jerusalem to make acquaintance with Peter

Galatians 2:1 N-AFS
GRK: ἀνέβην εἰς Ἰεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα
NAS: up again to Jerusalem with Barnabas,
KJV: again to Jerusalem with Barnabas,
INT: I went up to Jerusalem with Barnabas

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page