υἱῷ
Englishman's Concordance
υἱῷ (huiō) — 15 Occurrences

Matthew 21:9 N-DMS
GRK: Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ Εὐλογημένος
NAS: Hosanna to the Son of David;
KJV: Hosanna to the Son of David:
INT: Hosanna to the Son of David blessed [is]

Matthew 21:15 N-DMS
GRK: Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ ἠγανάκτησαν
NAS: Hosanna to the Son of David,
KJV: Hosanna to the Son of David;
INT: Hosanna to the Son of David they were indignant

Matthew 22:2 N-DMS
GRK: γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ
NAS: gave a wedding feast for his son.
KJV: a marriage for his son,
INT: a wedding feast for the son of him

Luke 12:53 N-DMS
GRK: πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς
NAS: father against son and son against
KJV: against the son, and
INT: father against son and son

Luke 18:31 N-DMS
GRK: προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the prophets about the Son of Man
KJV: the prophets concerning the Son of man
INT: prophets about the Son of man

John 3:36 N-DMS
GRK: ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται
NAS: but he who does not obey the Son will not see
KJV: he that believeth not the Son shall
INT: is not subject to the Son not will see

John 4:5 N-DMS
GRK: Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ
NAS: that Jacob gave to his son Joseph;
KJV: gave to his son Joseph.
INT: Joseph the son of him

John 5:22 N-DMS
GRK: δέδωκεν τῷ υἱῷ
NAS: all judgment to the Son,
KJV: all judgment unto the Son:
INT: has given to the Son

John 5:26 N-DMS
GRK: καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν
NAS: so He gave to the Son also to have
KJV: hath he given to the Son to have
INT: also to the Son he gave life

John 14:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ υἱῷ
NAS: may be glorified in the Son.
KJV: may be glorified in the Son.
INT: in the Son

Hebrews 1:2 N-DMS
GRK: ἡμῖν ἐν υἱῷ ὃν ἔθηκεν
NAS: has spoken to us in His Son, whom
KJV: by [his] Son, whom
INT: to us in [his] Son whom he appointed

Hebrews 7:3 N-DMS
GRK: δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ
NAS: but made like the Son of God,
KJV: made like unto the Son of God;
INT: moreover to the Son of God

1 John 2:24 N-DMS
GRK: ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν
NAS: will abide in the Son and in the Father.
KJV: shall continue in the Son, and in
INT: in the Son and in

1 John 5:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν
NAS: and this life is in His Son.
KJV: in his Son.
INT: in the Son his is

1 John 5:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ
NAS: and we are in Him who is true, in His Son Jesus
KJV: [even] in his Son Jesus Christ.
INT: in the Son of him Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page