ἰδεῖν
Englishman's Concordance
ἰδεῖν (idein) — 39 Occurrences

Matthew 11:8 V-ANA
GRK: τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν
INT: what went you out to see a man in

Matthew 11:9 V-ANA
GRK: ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν ναί λέγω
INT: went you out a prophet to see Yes I say

Matthew 12:38 V-ANA
GRK: σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
INT: you a sign to see

Matthew 13:17 V-ANA
GRK: δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε
NAS: desired to see what
INT: righteous [men] desired to see what you see

Matthew 26:58 V-ANA
GRK: τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος
INT: the guards to see the outcome

Mark 5:14 V-ANA
GRK: καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν
INT: And they went out to see what it is

Mark 5:32 V-ANA
GRK: καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο
INT: And he looked around to see her who this

Luke 2:26 V-ANA
GRK: ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν
INT: Holy not he should see death before

Luke 7:25 V-ANA
GRK: τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν
INT: what have you gone out to see a man in

Luke 7:26 V-ANA
GRK: τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην ναί
INT: what have you gone out to see a prophet Yes

Luke 8:20 V-ANA
GRK: ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε
INT: are standing outside to see wishing you

Luke 8:35 V-ANA
GRK: ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς
INT: they went out moreover to see what had taken place

Luke 9:9 V-ANA
GRK: καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν
INT: And he sought to see him

Luke 10:24 V-ANA
GRK: βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς
NAS: wished to see the things which
INT: kings desired to see what you

Luke 14:18 V-ANA
GRK: ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν ἐρωτῶ
INT: need going out to see it I pray

Luke 17:22 V-ANA
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ
INT: of man to see and not

Luke 19:3 V-ANA
GRK: καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν
INT: And he was seeking to see Jesus

Luke 23:8 V-ANA
GRK: χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ
INT: time wishing to see him because of

Luke 23:8 V-ANA
GRK: τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ
INT: some sign to see by him

John 3:3 V-ANA
GRK: οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν
INT: not he is able to see the kingdom

John 12:21 V-ANA
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν
INT: Jesus to see

Acts 2:27 V-ANA
GRK: ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν
INT: holy one of you to see decay

Acts 13:35 V-ANA
GRK: ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν
INT: Holy One of you to see decay

Acts 15:6 V-ANA
GRK: οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ
INT: the elders to see about the

Acts 19:21 V-ANA
GRK: καὶ Ῥώμην ἰδεῖν
INT: also Rome to see

Acts 22:14 V-ANA
GRK: αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον
INT: of him and to see the Righteous One

Acts 22:18 V-ANA
GRK: καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά
INT: and saw him saying

Acts 28:20 V-ANA
GRK: παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι
INT: I called for you to see and to speak to [you]

Romans 1:11 V-ANA
GRK: ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς ἵνα
INT: I long indeed to see you that

1 Corinthians 16:7 V-ANA
GRK: ἐν παρόδῳ ἰδεῖν ἐλπίζω γὰρ
INT: in passing to see I hope however

Philippians 2:26 V-ANA
GRK: πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ ἀδημονῶν
INT: all you behold moreover [was] deeply distressed

1 Thessalonians 2:17 V-ANA
GRK: πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ
INT: person of you to see with much

1 Thessalonians 3:6 V-ANA
GRK: ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ
INT: longing us to see even as also

1 Thessalonians 3:10 V-ANA
GRK: εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ
INT: for to see your

1 Timothy 6:16 V-ANA
GRK: ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται ᾧ
INT: of men nor to see is able to whom

2 Timothy 1:4 V-ANA
GRK: ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν μεμνημένος σου
INT: longing you to see remembering your

Hebrews 11:5 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον καὶ
INT: not to see death and

1 Peter 3:10 V-ANA
GRK: ἀγαπᾷν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς
INT: to love and to see days good

3 John 1:14 V-ANA
GRK: εὐθέως σε ἰδεῖν καὶ στόμα
INT: immediately you to see and mouth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page