ἰδὼν
Englishman's Concordance
ἰδὼν (idōn) — 61 Occurrences

Matthew 2:16 V-APA-NMS
GRK: Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη
INT: Then Herod having seen that he had been tricked

Matthew 3:7 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ πολλοὺς
INT: having seen moreover many

Matthew 5:1 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς
INT: having seen moreover the

Matthew 8:18 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover

Matthew 9:2 V-APA-NMS
GRK: βεβλημένον καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
INT: lying and having seen Jesus

Matthew 9:4 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
INT: And having known Jesus

Matthew 9:22 V-APA-NMS
GRK: στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν
INT: having turned and having seen her said

Matthew 9:23 V-APA-NMS
GRK: ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς
INT: ruler and having seen the flute-players

Matthew 9:36 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς
INT: having seen moreover the

Matthew 21:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν
INT: and having seen fig tree one

Matthew 27:3 V-APA-NMS
GRK: Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ
INT: Then having seen Judas the [one]

Matthew 27:24 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover

Mark 2:5 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
INT: and having seen Jesus

Mark 5:6 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν
INT: and having seen Jesus

Mark 5:22 V-APA-NMS
GRK: Ἰάϊρος καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει
INT: Jarius and having seen him falls

Mark 6:48 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους
NAS: Seeing them straining at the oars,
INT: And he having seen them straining

Mark 8:33 V-APA-NMS
GRK: ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς
INT: having turned and having seen the disciples

Mark 9:20 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ
INT: him And having seen him the

Mark 9:25 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover

Mark 10:14 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen [it] moreover

Mark 11:13 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ
INT: And having seen a fig tree from

Mark 12:28 V-APA-NMS
GRK: αὐτῶν συζητούντων ἰδὼν ὅτι καλῶς
INT: them reasoning together having seen that well

Mark 12:34 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι
INT: Jesus having seen him that

Mark 15:39 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover the

Luke 1:12 V-APA-NMS
GRK: ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών καὶ φόβος
INT: was troubled Zechariah having seen [him] and fear

Luke 5:8 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ Σίμων
INT: having seen moreover Simon

Luke 5:12 V-APA-NMS
GRK: πλήρης λέπρας ἰδὼν δὲ τὸν
INT: full of leprosy having seen moreover

Luke 5:20 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν
INT: And having seen the faith

Luke 7:13 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ
INT: And having seen her the

Luke 7:39 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover the

Luke 8:28 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ τὸν
INT: having seen moreover

Luke 10:31 V-APA-NMS
GRK: ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν
INT: that and having seen him he passed by on the opposite side

Luke 10:32 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν
INT: having come and having seen passed by on the opposite side

Luke 10:33 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη
INT: him and having seen was moved with compassion

Luke 11:38 V-APA-NMS
GRK: δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι
INT: moreover [the] Pharisee having seen [it] marveled that

Luke 13:12 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ αὐτὴν
INT: having seen moreover her

Luke 17:14 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς
INT: And having seen [them] he said to them

Luke 17:15 V-APA-NMS
GRK: ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη
INT: of them having seen that he was healed

Luke 18:24 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ αὐτὸν
INT: having seen moreover him

Luke 18:43 V-APA-NMS
GRK: ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον
INT: the people having seen [it] gave praise

Luke 19:41 V-APA-NMS
GRK: ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν
INT: as he drew near having seen the city

Luke 22:58 V-APA-NMS
GRK: βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη
INT: a little another having seen him said

Luke 23:8 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν
INT: and Herod having seen Jesus

Luke 23:47 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover the

John 5:6 V-APA-NMS
GRK: τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
INT: Him having seen Jesus

John 19:26 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα
INT: Jesus therefore having seen [his] mother

John 21:21 V-APA-NMS
GRK: τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος
INT: Him then having seen Peter

Acts 3:3 V-APA-NMS
GRK: ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ
INT: who having seen Peter and

Acts 3:12 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen [it] moreover

Acts 7:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον
INT: and having seen a certain one being wronged

Acts 7:31 V-APA-NMS
GRK: δὲ Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν τὸ
INT: and Moses having seen [it] marveled at the

Acts 7:34 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν εἶδον τὴν
INT: Having seen I saw the

Acts 8:18 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
NAS: when Simon saw that the Spirit
INT: having seen moreover

Acts 11:23 V-APA-NMS
GRK: παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν
INT: having come and having seen the grace

Acts 12:3 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὅτι
INT: having seen now that

Acts 13:12 V-APA-NMS
GRK: τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος
INT: Then having seen the procounsul

Acts 14:9 V-APA-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει
INT: to him and having seen that he has

Acts 16:27 V-APA-NMS
GRK: δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς
INT: jailor and having seen opened the

Acts 28:15 V-APA-NMS
GRK: Ταβερνῶν οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος
INT: Taverns whom having seen Paul

Philippians 1:27 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε
INT: having come and having seen you or

Revelation 17:6 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα
INT: And I marveled having seen her with wonder

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page