ἰδοὺ
Englishman's Concordance
ἰδοὺ (idou) — 200 Occurrences

Matthew 1:20 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
INT: of him having pondered behold an angel of [the] Lord

Matthew 1:23 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἡ παρθένος
INT: Behold the virgin

Matthew 2:1 V-AMA-2S
GRK: τοῦ βασιλέως ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ
INT: the king behold magi from [the]

Matthew 2:9 V-AMA-2S
GRK: ἐπορεύθησαν καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ
INT: went away and behold the star

Matthew 2:13 V-AMA-2S
GRK: δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
INT: moreover they behold an angel of [the] Lord

Matthew 2:19 V-AMA-2S
GRK: τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
INT: Herod behold an angel of [the] Lord

Matthew 3:16 V-AMA-2S
GRK: ὕδατος καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν αὐτῷ
INT: water and behold were opened to him

Matthew 3:17 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ
INT: and Behold a voice out

Matthew 4:11 V-AMA-2S
GRK: διάβολος καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον
INT: devil and behold angels came

Matthew 7:4 V-AMA-2S
GRK: σου καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς
INT: of you and behold the beam

Matthew 8:2 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν
INT: And behold a leper having come

Matthew 8:24 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας
INT: And Behold a storm great

Matthew 8:29 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες
INT: And Behold they cried out saying

Matthew 8:32 V-AMA-2S
GRK: χοίρους καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα
INT: pigs and behold rushed all

Matthew 8:34 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ
INT: And behold all the

Matthew 9:2 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ
INT: And behold they brought to him

Matthew 9:3 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδού τινες τῶν
INT: And behold some of the

Matthew 9:10 V-AMA-2S
GRK: οἰκίᾳ καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι
INT: house that behold many tax collectors

Matthew 9:18 V-AMA-2S
GRK: λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς
INT: as he is speaking to them behold a ruler certain

Matthew 9:20 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα
INT: And behold a woman having had a flux of blood

Matthew 9:32 V-AMA-2S
GRK: δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ
INT: moreover were going out behold they brought to him

Matthew 10:16 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
INT: Behold I send forth

Matthew 11:8 V-AMA-2S
GRK: μαλακοῖς ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ τὰ
INT: fine [clothes] having been dressed Behold those who the

Matthew 11:10 V-AMA-2S
GRK: οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
INT: whom it has been written Behold I send

Matthew 11:19 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
INT: and they say Behold a man a glutton

Matthew 12:2 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Ἰδοὺ οἱ μαθηταί
INT: said to him Behold the disciples

Matthew 12:10 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα
INT: And behold [there was] a man hand

Matthew 12:18 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ὁ παῖς
INT: Behold the servant

Matthew 12:41 V-AMA-2S
GRK: Ἰωνᾶ καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ
INT: of Jonah and behold greater than Jonah

Matthew 12:42 V-AMA-2S
GRK: Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος
INT: of Solomon and behold greater than Solomon

Matthew 12:46 V-AMA-2S
GRK: τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: to the crowds behold the mother

Matthew 12:47 V-AMA-2S
GRK: τις αὐτῷ ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: someone to him behold the mother

Matthew 12:49 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: of him he said Behold the mother

Matthew 13:3 V-AMA-2S
GRK: παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ
INT: parables saying Behold went out the

Matthew 15:22 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία
INT: and behold a woman Canaanite

Matthew 17:3 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς
NAS: and Elijah appeared to them, talking
INT: and behold appeared to them

Matthew 17:5 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ
INT: he was speaking behold a cloud bright

Matthew 17:5 V-AMA-2S
GRK: αὐτούς καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ
INT: them and Behold a voice out of

Matthew 19:16 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν
INT: And behold one having come

Matthew 19:27 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
INT: said to him Behold we left

Matthew 20:18 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
INT: Behold we go up to

Matthew 20:30 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ
INT: And behold two blind [men]

Matthew 21:5 V-AMA-2S
GRK: θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς
INT: daughter of Zion Behold the king

Matthew 22:4 V-AMA-2S
GRK: τοῖς κεκλημένοις Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν
INT: to those having been invited Behold the dinner

Matthew 23:34 V-AMA-2S
GRK: διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
INT: Because of this behold I send

Matthew 23:38 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν
INT: Behold is left to you

Matthew 24:23 V-AMA-2S
GRK: ὑμῖν εἴπῃ Ἰδοὺ ὧδε ὁ
INT: to you says Behold here [is] the

Matthew 24:25 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν
INT: Behold I have foretold [it] to you

Matthew 24:26 V-AMA-2S
GRK: εἴπωσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐν τῇ
INT: they say to you Behold in the

Matthew 24:26 V-AMA-2S
GRK: μὴ ἐξέλθητε Ἰδοὺ ἐν τοῖς
INT: not go forth [or] Behold [he is] in the

Matthew 25:6 V-AMA-2S
GRK: κραυγὴ γέγονεν Ἰδοὺ ὁ νυμφίος
INT: a cry there was Behold the bridegroom

Matthew 26:45 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἀναπαύεσθε ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ
INT: and take your rest Behold has drawn near the

Matthew 26:46 V-AMA-2S
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ
INT: Rise up let us go behold has drawn near he who

Matthew 26:47 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς
INT: of him as he is speaking behold Judas one

Matthew 26:51 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν
INT: And behold one of those

Matthew 27:51 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα
INT: And behold the veil

Matthew 28:2 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο
INT: And behold an earthquake there was

Matthew 28:7 V-AMA-2S
GRK: νεκρῶν καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς
INT: dead and behold he goes before you

Matthew 28:7 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν ὄψεσθε ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν
INT: him you will see Behold I have told you

Matthew 28:9 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν
INT: of him also behold Jesus met

Matthew 28:11 V-AMA-2S
GRK: δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς
INT: moreover they Behold some of the

Matthew 28:20 V-AMA-2S
GRK: ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ'
INT: you And Behold I with

Mark 1:2 V-AMA-2S
GRK: τῷ προφήτῃ Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν
INT: the prophet Behold I send the

Mark 3:32 V-AMA-2S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: they said to him Behold the mother

Mark 4:3 V-AMA-2S
GRK: Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ
INT: Listen behold went out the

Mark 10:28 V-AMA-2S
GRK: Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
INT: Peter to him Behold we left

Mark 10:33 V-AMA-2S
GRK: ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
INT: Behold we go up to

Mark 14:41 V-AMA-2S
GRK: ἡ ὥρα ἰδοὺ παραδίδοται ὁ
INT: the hour Behold is delivered up the

Mark 14:42 V-AMA-2S
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ὁ παραδιδούς
INT: Rise let us go behold he who is betraying

Luke 1:20 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν
INT: and Behold you will be silent

Luke 1:31 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν
INT: and Behold you will conceive in

Luke 1:36 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ
INT: And Behold Elizabeth who

Luke 1:38 V-AMA-2S
GRK: δὲ Μαριάμ Ἰδοὺ ἡ δούλη
INT: moreover Mary Behold the handmaid

Luke 1:44 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ γὰρ ὡς
INT: Behold indeed as

Luke 1:48 V-AMA-2S
GRK: δούλης αὐτοῦ ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ
INT: handmaiden of him Behold indeed from

Luke 2:10 V-AMA-2S
GRK: Μὴ φοβεῖσθε ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι
INT: not Fear behold indeed I bring good news

Luke 2:25 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν
INT: And behold a man there was

Luke 2:34 V-AMA-2S
GRK: μητέρα αὐτοῦ Ἰδοὺ οὗτος κεῖται
INT: mother of him Behold this [child] is appointed

Luke 2:48 V-AMA-2S
GRK: ἡμῖν οὕτως ἰδοὺ ὁ πατήρ
INT: to us thus behold the father

Luke 5:12 V-AMA-2S
GRK: πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης
INT: cities that behold a man full

Luke 5:18 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες
INT: And behold men carrying

Luke 6:23 V-AMA-2S
GRK: καὶ σκιρτήσατε ἰδοὺ γὰρ ὁ
INT: and leap for joy Behold indeed the

Luke 7:12 V-AMA-2S
GRK: πόλεως καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς
INT: town also behold was being carried out [one] who had died

Luke 7:25 V-AMA-2S
GRK: ἱματίοις ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ ἐν
INT: clothing arrayed Behold they who in

Luke 7:27 V-AMA-2S
GRK: οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν
INT: whom it has been written Behold I send the

Luke 7:34 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
INT: and you say Behold a man a glutton

Luke 7:37 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις
INT: And behold a woman who

Luke 8:41 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ
INT: And behold came a man

Luke 9:30 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο
INT: And behold men two

Luke 9:38 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ
INT: And behold a man from

Luke 9:39 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει
INT: and behold a spirit takes

Luke 10:3 V-AMA-2S
GRK: ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς
INT: Go Behold I send forth you

Luke 10:19 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν
INT: Behold I give you

Luke 10:25 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ νομικός τις
INT: And behold a lawyer certain

Luke 11:31 V-AMA-2S
GRK: Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος
INT: of Solomon and behold greater than Solomon

Luke 11:32 V-AMA-2S
GRK: Ἰωνᾶ καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ
INT: of Jonah and behold more than Jonah

Luke 11:41 V-AMA-2S
GRK: ἐλεημοσύνην καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ
INT: alms and Behold all things clean

Luke 13:7 V-AMA-2S
GRK: τὸν ἀμπελουργόν Ἰδοὺ τρία ἔτη
INT: the vinedresser Behold three years

Luke 13:11 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα
INT: And behold a woman a spirit

Luke 13:16 V-AMA-2S
GRK: ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ
INT: Satan Behold ten and

Luke 13:30 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι
INT: And Behold there are last

Luke 13:32 V-AMA-2S
GRK: ἀλώπεκι ταύτῃ Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια
INT: fox that Behold I cast out demons

Luke 13:35 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν
NAS: to you [desolate]; and I say to you, you will not see Me until
INT: Behold is left to you

Luke 14:2 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις
INT: And behold a man certain

Luke 15:29 V-AMA-2S
GRK: πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη
INT: father of himself Behold so many years

Luke 17:21 V-AMA-2S
GRK: οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ
INT: nor will they say Behold here or

Luke 17:21 V-AMA-2S
GRK: ἤ Ἐκεῖ ἰδοὺ γὰρ ἡ
INT: or there Behold indeed the

Luke 17:23 V-AMA-2S
GRK: ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ ἤ
INT: they will say to you Behold there or

Luke 17:23 V-AMA-2S
GRK: ἐκεῖ ἤ Ἰδοὺ ὧδε μὴ
INT: there or Behold here not

Luke 18:28 V-AMA-2S
GRK: ὁ Πέτρος Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες
INT: Peter Behold we have left

Luke 18:31 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτούς Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
INT: to them Behold we go up to

Luke 19:2 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι
INT: and behold a man by name

Luke 19:8 V-AMA-2S
GRK: τὸν κύριον Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά
INT: the Lord Behold the half

Luke 19:20 V-AMA-2S
GRK: λέγων Κύριε ἰδοὺ ἡ μνᾶ
INT: saying Lord behold the mina

Luke 22:10 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν
INT: he said to them Behold on having entered of you

Luke 22:21 V-AMA-2S
GRK: πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ
INT: Moreover behold the hand

Luke 22:31 V-AMA-2S
GRK: Σίμων Σίμων ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς
INT: Simon Simon Behold Satan

Luke 22:38 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε
INT: they said Lord behold swords here [are]

Luke 22:47 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος καὶ
INT: of him as he was speaking behold a crowd and

Luke 23:14 V-AMA-2S
GRK: λαόν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον
INT: people and behold I before

Luke 23:15 V-AMA-2S
GRK: ἡμᾶς καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον
INT: us and Behold nothing worthy

Luke 23:29 V-AMA-2S
GRK: ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι
INT: for Behold are coming days

Luke 23:50 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι
INT: And behold a man by name

Luke 24:4 V-AMA-2S
GRK: τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο
INT: this that behold men two

Luke 24:13 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ
INT: And Behold two of

Luke 24:49 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
INT: And Behold I send

John 4:35 V-AMA-2S
GRK: θερισμὸς ἔρχεται ἰδοὺ λέγω ὑμῖν
INT: harvest comes Behold I say to you

John 12:15 V-AMA-2S
GRK: θυγάτηρ Σιών ἰδοὺ ὁ βασιλεύς
INT: daughter of Zion behold the king

John 16:32 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα
INT: Behold is coming an hour

John 19:5 V-AMA-2S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος
INT: he says to them Behold the man

Acts 1:10 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο
INT: he also behold men two

Acts 2:7 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί
INT: saying not you see all these

Acts 5:9 V-AMA-2S
GRK: πνεῦμα Κυρίου ἰδοὺ οἱ πόδες
INT: Spirit of [the] Lord Behold the feet

Acts 5:25 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῖς ὅτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες
INT: to them Behold the men

Acts 5:28 V-AMA-2S
GRK: τούτῳ καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν
INT: this and Behold you have filled

Acts 7:56 V-AMA-2S
GRK: καὶ εἶπεν Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς
INT: and said Behold I see the

Acts 8:27 V-AMA-2S
GRK: ἐπορεύθη καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ
INT: he went And Behold a man an Ethiopian

Acts 8:36 V-AMA-2S
GRK: ὁ εὐνοῦχος Ἰδοὺ ὕδωρ τί
INT: the eunuch Behold water what

Acts 9:10 V-AMA-2S
GRK: δὲ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγώ κύριε
INT: and he said Behold [here am] I Lord

Acts 9:11 V-AMA-2S
GRK: ὀνόματι Ταρσέα ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται
INT: by name of Tarsus Behold indeed he prays

Acts 10:17 V-AMA-2S
GRK: ὃ εἶδεν ἰδοὺ οἱ ἄνδρες
INT: which he was behold the men

Acts 10:19 V-AMA-2S
GRK: τὸ πνεῦμα Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς
INT: the Spirit Behold men three

Acts 10:21 V-AMA-2S
GRK: αὑτὸν εἶπεν Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι
INT: him said Behold I am

Acts 10:30 V-AMA-2S
GRK: μου καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη
INT: of me and behold a man stood

Acts 11:11 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς
INT: And Behold at once three

Acts 12:7 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
INT: And behold an angel of [the] Lord

Acts 13:11 V-AMA-2S
GRK: καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου
INT: And now behold [the] hand of the Lord

Acts 13:25 V-AMA-2S
GRK: ἐγώ ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται μετ'
INT: I [he] but Behold he comes after

Acts 13:46 V-AMA-2S
GRK: αἰωνίου ζωῆς ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς
INT: of eternal life Behold we turn to

Acts 16:1 V-AMA-2S
GRK: Λύστραν καὶ ἰδοὺ μαθητής τις
INT: Lystra also behold a disciple certain

Acts 20:22 V-AMA-2S
GRK: καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ
INT: And now Behold bound I

Acts 20:25 V-AMA-2S
GRK: καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα
INT: And now Behold I know

Acts 27:24 V-AMA-2S
GRK: παραστῆναι καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι
INT: stand before and Behold has granted to you

Romans 9:33 V-AMA-2S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἰδοὺ τίθημι ἐν
INT: as it has been written Behold I place in

1 Corinthians 15:51 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν
INT: Behold a mystery to you

2 Corinthians 5:17 V-AMA-2S
GRK: ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ γέγονεν καινά
INT: old things passed away Behold have become new

2 Corinthians 6:2 V-AMA-2S
GRK: ἐβοήθησά σοι ἰδοὺ νῦν καιρὸς
INT: I helped you Behold now [the] time

2 Corinthians 6:2 V-AMA-2S
GRK: καιρὸς εὐπρόσδεκτος ἰδοὺ νῦν ἡμέρα
INT: [the] time well-accepted behold now [the] day

2 Corinthians 6:9 V-AMA-2S
GRK: ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν ὡς
INT: dying and Behold we live as

2 Corinthians 7:11 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ
INT: Behold indeed this very

2 Corinthians 12:14 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ τρίτον τοῦτο
INT: Behold third time this

Galatians 1:20 V-AMA-2S
GRK: γράφω ὑμῖν ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ
INT: I write to you Behold before

Hebrews 2:13 V-AMA-2S
GRK: καὶ πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ
INT: And again Behold I and

Hebrews 8:8 V-AMA-2S
GRK: αὐτοὺς λέγει Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται
INT: to them he says Behold days are coming

Hebrews 10:7 V-AMA-2S
GRK: τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω ἐν
INT: Then I said Behold I come in

Hebrews 10:9 V-AMA-2S
GRK: τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω τοῦ
INT: then he said Behold I come

James 3:4 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ καὶ τὰ
INT: Behold also the

James 3:5 V-AMA-2S
GRK: μεγάλα αὐχεῖ ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ
INT: exceeding things boasts Behold a little fire

James 5:4 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ ὁ μισθὸς
INT: Behold the wage

James 5:7 V-AMA-2S
GRK: τοῦ κυρίου ἰδοὺ ὁ γεωργὸς
INT: of the Lord Behold the farmer

James 5:9 V-AMA-2S
GRK: μὴ κριθῆτε ἰδοὺ ὁ κριτὴς
INT: not you be condemned Behold the judge

James 5:11 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς
NAS: of Job and have seen the outcome
INT: Behold we call blessed the [ones]

1 Peter 2:6 V-AMA-2S
GRK: ἐν γραφῇ Ἰδοὺ τίθημι ἐν
INT: in Scripture Behold I place in

Jude 1:14 V-AMA-2S
GRK: Ἑνὼχ λέγων Ἰδοὺ ἦλθεν Κύριος
INT: Enoch saying Behold came [the] Lord

Revelation 1:7 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ
INT: Behold he comes with

Revelation 1:18 V-AMA-2S
GRK: νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ
INT: dead and behold alive I am

Revelation 2:10 V-AMA-2S
GRK: μέλλεις πάσχειν ἰδοὺ μέλλει βάλλειν
INT: you are about to suffer Behold is about to cast

Revelation 2:22 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν
INT: Behold cast her

Revelation 3:8 V-AMA-2S
GRK: τὰ ἔργα ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν
INT: works Behold I have set before

Revelation 3:9 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ διδῶ ἐκ
INT: Behold I give of

Revelation 3:9 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ψεύδονται ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς
INT: but do lie Behold I will cause them

Revelation 3:20 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ
INT: Behold I stand at

Revelation 4:1 V-AMA-2S
GRK: εἶδον καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη
INT: I looked and behold a door opened

Revelation 4:2 V-AMA-2S
GRK: πνεύματι καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο
INT: [the] Spirit and behold a throne was set

Revelation 5:5 V-AMA-2S
GRK: Μὴ κλαῖε ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ
INT: not Do weep Behold overcame the

Revelation 6:2 V-AMA-2S
GRK: εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός
INT: I saw and behold a horse white

Revelation 6:5 V-AMA-2S
GRK: εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας
INT: I looked And behold a horse black

Revelation 6:8 V-AMA-2S
GRK: εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός
INT: I looked and behold a horse pale

Revelation 7:9 V-AMA-2S
GRK: εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς
INT: I looked and behold a crowd great

Revelation 9:12 V-AMA-2S
GRK: μία ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι
INT: first is past Behold come yet

Revelation 11:14 V-AMA-2S
GRK: δευτέρα ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἡ Οὐαὶ
INT: second is past Behold the woe

Revelation 12:3 V-AMA-2S
GRK: οὐρανῷ καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας
INT: heaven and behold a dragon great

Revelation 14:1 V-AMA-2S
GRK: εἶδον καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον
INT: I saw and behold the Lamb

Revelation 14:14 V-AMA-2S
GRK: εἶδον καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή
INT: I looked and behold a cloud white

Revelation 16:15 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς
INT: Behold I come as

Revelation 19:11 V-AMA-2S
GRK: ἠνεῳγμένον καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός
INT: opened and behold a horse white

Revelation 21:3 V-AMA-2S
GRK: θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ
INT: heaven saying Behold the tabernacle

Revelation 21:5 V-AMA-2S
GRK: τῷ θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ
INT: the throne Behold new I make

Revelation 22:7 V-AMA-2S
GRK: καί Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ
INT: and Behold I am coming quickly

Revelation 22:12 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ
INT: behold I am coming quickly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page