Ἰησοῦς
Englishman's Concordance
Ἰησοῦς (Iēsous) — 462 Occurrences

Matthew 1:16 N-NMS
GRK: ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος
NAS: by whom Jesus was born,
KJV: whom was born Jesus, who is called
INT: whom was born Jesus who is called

Matthew 3:13 N-NMS
GRK: παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς
NAS: Then Jesus arrived from Galilee
KJV: Then cometh Jesus from Galilee
INT: comes Jesus from

Matthew 3:15 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: But Jesus answering said
KJV: And Jesus answering said
INT: moreover Jesus said unto

Matthew 3:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη
NAS: After being baptized, Jesus came
KJV: And Jesus, when he was baptized,
INT: moreover Jesus immediately went up

Matthew 4:1 N-NMS
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς
NAS: Then Jesus was led up by the Spirit
KJV: Then was Jesus led up of
INT: Then Jesus was led up into

Matthew 4:7 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πάλιν γέγραπται
NAS: Jesus said to him, On the other hand,
KJV: Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Again it has been written

Matthew 4:10 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ
NAS: Then Jesus said to him, Go,
KJV: saith Jesus unto him,
INT: to him Jesus Get you away Satan

Matthew 4:17 N-NMS
GRK: ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ
NAS: From that time Jesus began to preach
KJV: From that time Jesus began to preach,
INT: began Jesus to proclaim and

Matthew 7:28 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους
NAS: When Jesus had finished these
KJV: when Jesus had ended
INT: had finished Jesus the words

Matthew 8:4 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ
NAS: And Jesus said to him, See
KJV: And Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus See that no one

Matthew 8:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ
NAS: Now when Jesus heard
KJV: When Jesus heard
INT: moreover Jesus marveled and

Matthew 8:13 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ
NAS: And Jesus said to the centurion,
KJV: And Jesus said unto the centurion,
INT: said Jesus to the centurion

Matthew 8:14 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
NAS: When Jesus came into Peter's
KJV: And when Jesus was come into
INT: having come Jesus to the

Matthew 8:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ
NAS: Now when Jesus saw a crowd
KJV: Now when Jesus saw great
INT: moreover Jesus [a] crowd around

Matthew 8:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αἱ ἀλώπεκες
NAS: Jesus said to him, The foxes
KJV: And Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus foxes

Matthew 8:22 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ
NAS: But Jesus said to him, Follow
KJV: But Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said to him

Matthew 9:2 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν
NAS: their faith, Jesus said
KJV: a bed: and Jesus seeing their
INT: having seen Jesus the faith

Matthew 9:4 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις
NAS: And Jesus knowing their thoughts
KJV: And Jesus knowing their
INT: having known Jesus the thoughts

Matthew 9:9 N-NMS
GRK: παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν
NAS: As Jesus went on from there,
KJV: And as Jesus passed forth from thence,
INT: passing Jesus from there he saw

Matthew 9:15 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ δύνανται
NAS: And Jesus said
KJV: And Jesus said unto them,
INT: to them Jesus not Can

Matthew 9:19 N-NMS
GRK: ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: Jesus got up and [began] to follow
KJV: And Jesus arose, and followed
INT: having arisen Jesus followed him

Matthew 9:22 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ
NAS: But Jesus turning and seeing
KJV: But Jesus turned him about, and
INT: moreover Jesus having turned and

Matthew 9:23 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
NAS: When Jesus came into the official's
KJV: And when Jesus came into
INT: having come Jesus into the

Matthew 9:28 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πιστεύετε ὅτι
NAS: came up to Him, and Jesus said
KJV: to him: and Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus Believe you that

Matthew 9:30 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε
NAS: were opened. And Jesus sternly warned
KJV: and Jesus straitly charged
INT: them Jesus saying See that

Matthew 9:35 N-NMS
GRK: περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις
NAS: Jesus was going through all
KJV: And Jesus went about all
INT: went about Jesus the cities

Matthew 10:5 N-NMS
GRK: ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς
NAS: twelve Jesus sent
KJV: twelve Jesus sent forth,
INT: sent forth Jesus having instructed them

Matthew 11:1 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς
NAS: When Jesus had finished
KJV: when Jesus had made an end
INT: had finished Jesus commanding

Matthew 11:4 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: having answered Jesus said to them

Matthew 11:7 N-NMS
GRK: ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς
NAS: men were going [away], Jesus began
KJV: as they departed, Jesus began to say
INT: began Jesus to say to the

Matthew 11:25 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί
NAS: At that time Jesus said, I praise
KJV: that time Jesus answered and said,
INT: having answered Jesus said I praise

Matthew 12:1 N-NMS
GRK: ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν
NAS: At that time Jesus went through
KJV: time Jesus went
INT: went Jesus on the Sabbath

Matthew 12:15 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν
NAS: But Jesus, aware of [this], withdrew
KJV: But when Jesus knew
INT: moreover Jesus having known withdrew

Matthew 13:1 N-NMS
GRK: ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας
NAS: That day Jesus went out of the house
KJV: day went Jesus out of the house,
INT: having gone forth Jesus [from] the house

Matthew 13:34 N-NMS
GRK: ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς
NAS: these things Jesus spoke
KJV: spake Jesus unto the multitude
INT: spoke Jesus in parables

Matthew 13:53 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς
NAS: When Jesus had finished these
KJV: [that] when Jesus had finished
INT: had finished Jesus the parables

Matthew 13:57 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And they took offense at Him. But Jesus said
KJV: him. But Jesus said unto them,
INT: But Jesus said to them

Matthew 14:13 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
NAS: Now when Jesus heard
KJV: When Jesus heard [of it], he departed
INT: moreover Jesus withdrew from there

Matthew 14:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus said
KJV: But Jesus said unto them,
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 14:27 N-NMS
GRK: ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων
NAS: But immediately Jesus spoke
KJV: But straightway Jesus spake unto them,
INT: spoke Jesus to them saying

Matthew 14:31 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν
NAS: Immediately Jesus stretched
KJV: immediately Jesus stretched forth
INT: moreover Jesus having stretched out the

Matthew 15:21 N-NMS
GRK: ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς
NAS: Jesus went away from there,
KJV: Then Jesus went thence,
INT: from there Jesus withdrew to

Matthew 15:28 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ
NAS: Then Jesus said to her, O
KJV: Then Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to her

Matthew 15:29 N-NMS
GRK: ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ
NAS: Departing from there, Jesus went along
KJV: And Jesus departed from thence,
INT: from there Jesus went along

Matthew 15:32 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς
NAS: And Jesus called His disciples
KJV: Then Jesus called his
INT: moreover Jesus having called to [him] the

Matthew 15:34 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους
NAS: And Jesus said to them, How many
KJV: And Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus How many loaves

Matthew 16:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Watch
KJV: Then Jesus said unto them,
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 16:8 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί
NAS: But Jesus, aware of this, said,
KJV: [Which] when Jesus perceived, he said
INT: moreover Jesus said Why

Matthew 16:13 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ
NAS: Now when Jesus came into the district
KJV: When Jesus came into
INT: moreover Jesus into the

Matthew 16:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Blessed
KJV: And Jesus answered and said
INT: moreover Jesus said to him

Matthew 16:21 N-NMS
GRK: ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν
NAS: From that time Jesus began to show
KJV: began Jesus to shew
INT: began Jesus Christ to show

Matthew 16:24 N-NMS
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς
NAS: Then Jesus said to His disciples,
KJV: Then said Jesus unto his disciples,
INT: Then Jesus said to

Matthew 17:1 N-NMS
GRK: παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον
NAS: days later Jesus took with Him Peter
KJV: six days Jesus taketh Peter,
INT: takes with [him] Jesus Peter

Matthew 17:7 N-NMS
GRK: προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος
NAS: And Jesus came to [them] and touched
KJV: And Jesus came and touched
INT: having come to [them] Jesus and having touched

Matthew 17:9 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ
NAS: from the mountain, Jesus commanded
KJV: from the mountain, Jesus charged them,
INT: them Jesus saying To no one

Matthew 17:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: Then Jesus answered and said,
INT: moreover Jesus said O

Matthew 17:18 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐξῆλθεν
NAS: And Jesus rebuked him, and the demon
KJV: And Jesus rebuked the devil;
INT: him Jesus and went out

Matthew 17:22 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μέλλει ὁ
NAS: in Galilee, Jesus said
KJV: in Galilee, Jesus said unto them,
INT: to them Jesus is about the

Matthew 17:25 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί
NAS: into the house, Jesus spoke to him first,
KJV: into the house, Jesus prevented him,
INT: him Jesus saying What

Matthew 17:26 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἄρα¦γε ἐλεύθεροί
NAS: From strangers, Jesus said
KJV: Of strangers. Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus Then indeed free

Matthew 18:22 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω
NAS: Jesus said to him, I do not say
KJV: Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus not I say

Matthew 19:1 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους
NAS: When Jesus had finished these
KJV: [that] when Jesus had finished
INT: had finished Jesus the words

Matthew 19:14 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε
NAS: But Jesus said, Let
KJV: But Jesus said, Suffer
INT: moreover Jesus said Let

Matthew 19:18 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Τό
NAS: to Him, Which ones? And Jesus said,
KJV: Which? Jesus said, Thou shalt do
INT: moreover Jesus said

Matthew 19:21 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ θέλεις
NAS: Jesus said to him, If
KJV: Jesus said unto him,
INT: to him Jesus If you desire

Matthew 19:23 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς
NAS: And Jesus said to His disciples,
KJV: Then said Jesus unto his disciples,
INT: moreover Jesus said to the

Matthew 19:26 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And looking at [them] Jesus said
KJV: But Jesus beheld [them], and said
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 19:28 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Truly
KJV: And Jesus said unto them,
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 20:17 N-NMS
GRK: ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: As Jesus was about to go
KJV: And Jesus going up to
INT: going up Jesus to Jerusalem

Matthew 20:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ
NAS: But Jesus answered, You do not know
KJV: But Jesus answered and said,
INT: moreover Jesus said not

Matthew 20:25 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς
NAS: But Jesus called
KJV: But Jesus called them
INT: moreover Jesus having called to [him] them

Matthew 20:30 N-NMS
GRK: ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν
NAS: hearing that Jesus was passing
KJV: that Jesus passed by,
INT: having heard that Jesus is passing by cried out

Matthew 20:32 N-NMS
GRK: στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς
NAS: And Jesus stopped and called
KJV: And Jesus stood still, and called
INT: having stopped Jesus called them

Matthew 20:34 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν
NAS: Moved with compassion, Jesus touched
KJV: So Jesus had compassion
INT: moreover Jesus touched the

Matthew 21:1 N-NMS
GRK: Ἐλαιῶν τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο
NAS: of Olives, then Jesus sent two
KJV: then sent Jesus two disciples,
INT: of Olives then Jesus sent two

Matthew 21:6 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
NAS: just as Jesus had instructed
KJV: did as Jesus commanded them,
INT: them Jesus

Matthew 21:11 N-NMS
GRK: ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ
NAS: is the prophet Jesus, from Nazareth
KJV: This is Jesus the prophet of
INT: the prophet Jesus he who [is] from

Matthew 21:12 N-NMS
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ
NAS: And Jesus entered the temple
KJV: And Jesus went into
INT: And entered Jesus into the

Matthew 21:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: [children] are saying? And Jesus said
KJV: say? And Jesus saith unto them,
INT: moreover Jesus says to them

Matthew 21:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 21:24 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: Jesus said to them, I will also
KJV: And Jesus answered and said
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 21:31 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: The first. Jesus said
KJV: The first. Jesus saith
INT: to them Jesus Truly I say

Matthew 21:42 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
NAS: Jesus said to them, Did you never
KJV: Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus never Did you read

Matthew 22:1 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν
NAS: Jesus spoke to them again
KJV: And Jesus answered and spake
INT: having answered Jesus again spoke

Matthew 22:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν
NAS: But Jesus perceived their malice,
KJV: But Jesus perceived their
INT: however Jesus the malice

Matthew 22:29 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 22:41 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
NAS: were gathered together, Jesus asked them a question:
KJV: were gathered together, Jesus asked
INT: them Jesus

Matthew 23:1 N-NMS
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς
NAS: Then Jesus spoke to the crowds
KJV: Then spake Jesus to the multitude, and
INT: Then Jesus spoke to the

Matthew 24:1 N-NMS
GRK: ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ
NAS: Jesus came out from the temple
KJV: And Jesus went out, and departed
INT: having gone forth Jesus from the

Matthew 24:4 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to them

Matthew 26:1 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς
NAS: When Jesus had finished all
KJV: when Jesus had finished
INT: had finished Jesus all the

Matthew 26:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus, aware of this, said
KJV: When Jesus understood [it], he said
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 26:19 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἡτοίμασαν
NAS: did as Jesus had directed
KJV: did as Jesus had appointed them;
INT: them Jesus and prepared

Matthew 26:26 N-NMS
GRK: λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ
NAS: While they were eating, Jesus took
KJV: as they were eating, Jesus took bread,
INT: having taken Jesus bread and

Matthew 26:31 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πάντες ὑμεῖς
NAS: Then Jesus said to them, You will all
KJV: Then saith Jesus unto them, All
INT: to them Jesus All you

Matthew 26:34 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: Jesus said to him, Truly
KJV: Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Truly I say

Matthew 26:36 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον
NAS: Then Jesus came with them to a place
KJV: Then cometh Jesus with them
INT: them Jesus to a place

Matthew 26:50 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Friend,
KJV: And Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said to him

Matthew 26:52 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν
NAS: Then Jesus said to him, Put
KJV: Then said Jesus unto him, Put up again
INT: to him Jesus Return the

Matthew 26:55 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις
NAS: At that time Jesus said to the crowds,
KJV: said Jesus to the multitudes,
INT: said Jesus to the crowds

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα καὶ
NAS: But Jesus kept silent.
KJV: But Jesus held his peace. And
INT: moreover Jesus was silent And

Matthew 26:64 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας
NAS: Jesus said to him, You have said
KJV: Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus You have said

Matthew 27:11 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοὺς ἐστάθη ἔμπροσθεν
NAS: Now Jesus stood before
KJV: And Jesus stood before
INT: moreover Jesus stood before

Matthew 27:11 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ
NAS: of the Jews? And Jesus said
KJV: of the Jews? And Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said You

Matthew 27:37 N-NMS
GRK: ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
NAS: THIS IS JESUS THE KING
KJV: THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
INT: This is Jesus the king

Matthew 27:46 N-NMS
GRK: ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
NAS: hour Jesus cried
KJV: the ninth hour Jesus cried with a loud
INT: cried out Jesus with a voice loud

Matthew 27:50 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας
NAS: And Jesus cried out again
KJV: Jesus, when he had cried again
INT: moreover Jesus again having cried

Matthew 28:9 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς
NAS: And behold, Jesus met them and greeted
KJV: behold, Jesus met them,
INT: also behold Jesus met them

Matthew 28:10 N-NMS
GRK: αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε
NAS: Then Jesus said
KJV: Then said Jesus unto them, Be
INT: to them Jesus not Fear

Matthew 28:16 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
NAS: which Jesus had designated.
KJV: where Jesus had appointed
INT: them Jesus

Matthew 28:18 N-NMS
GRK: προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus came up and spoke
KJV: And Jesus came and spake
INT: having come to [them] Jesus spoke to them

Mark 1:9 N-NMS
GRK: ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ
NAS: In those days Jesus came from Nazareth
KJV: those days, that Jesus came from
INT: days [that] came Jesus from Nazareth

Mark 1:14 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
NAS: had been taken into custody, Jesus came
KJV: was put in prison, Jesus came
INT: came Jesus into

Mark 1:17 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Δεῦτε ὀπίσω
NAS: And Jesus said to them, Follow
KJV: And Jesus said unto them,
INT: to them Jesus Come after

Mark 1:25 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι
NAS: And Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him,
INT: him Jesus saying Be silent

Mark 2:5 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν
NAS: And Jesus seeing their faith
KJV: When Jesus saw their
INT: having seen Jesus the faith

Mark 2:8 N-NMS
GRK: ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι
NAS: Immediately Jesus, aware in His spirit
KJV: immediately when Jesus perceived
INT: having known Jesus in the spirit

Mark 2:17 N-NMS
GRK: ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: And hearing [this], Jesus said
KJV: When Jesus heard [it], he saith
INT: having heard Jesus says to them

Mark 2:19 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ δύνανται
NAS: And Jesus said to them, While
KJV: And Jesus said unto them,
INT: to them Jesus not Can

Mark 3:7 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν
NAS: Jesus withdrew to the sea
KJV: But Jesus withdrew himself with
INT: And Jesus with the

Mark 5:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ πάντες
NAS: what great things Jesus had done
KJV: how great things Jesus had done
INT: for him Jesus and all

Mark 5:30 N-NMS
GRK: εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν
NAS: Immediately Jesus, perceiving
KJV: And Jesus, immediately knowing
INT: immediately Jesus having known in

Mark 5:36 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν
NAS: But Jesus, overhearing what
KJV: As soon as Jesus heard the word
INT: what moreover Jesus having heard the

Mark 6:4 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ
NAS: Jesus said to them, A prophet
KJV: But Jesus said unto them,
INT: to them Jesus Not

Mark 8:27 N-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ
NAS: Jesus went out, along
KJV: And Jesus went out, and
INT: went forth Jesus and the

Mark 9:2 N-NMS
GRK: παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον
NAS: days later, Jesus took with Him Peter
KJV: days Jesus taketh
INT: takes with [him] Jesus Peter

Mark 9:23 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, 'If
KJV: Jesus said unto him,
INT: and Jesus said to him

Mark 9:25 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει
NAS: When Jesus saw that a crowd
KJV: When Jesus saw that
INT: moreover Jesus that was running together

Mark 9:27 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς
NAS: But Jesus took him by the hand
KJV: But Jesus took him
INT: and Jesus having taken by the

Mark 9:39 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ
NAS: But Jesus said, Do not hinder
KJV: But Jesus said, Forbid
INT: and Jesus said not

Mark 10:5 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus said to them, Because
KJV: And Jesus answered and said
INT: also Jesus said to them

Mark 10:14 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ
NAS: But when Jesus saw
KJV: But when Jesus saw
INT: moreover Jesus was indignant and

Mark 10:18 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Why
KJV: And Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said to him

Mark 10:21 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ
NAS: Looking at him, Jesus felt a love
KJV: Then Jesus beholding him
INT: moreover Jesus having looked upon him

Mark 10:23 N-NMS
GRK: περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς
NAS: And Jesus, looking around, said
KJV: And Jesus looked round about,
INT: having looked around Jesus says the

Mark 10:24 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς
NAS: at His words. But Jesus answered
KJV: words. But Jesus answereth again,
INT: however Jesus again having answered

Mark 10:27 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει Παρὰ
NAS: Looking at them, Jesus said,
KJV: And Jesus looking upon them
INT: them Jesus says With

Mark 10:29 N-NMS
GRK: ἔφη ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: Jesus said, Truly
KJV: And Jesus answered and said,
INT: said Jesus Truly I say

Mark 10:32 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐθαμβοῦντο
NAS: up to Jerusalem, and Jesus was walking on ahead
KJV: Jerusalem; and Jesus went before
INT: them Jesus and they were astonished

Mark 10:38 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus said
KJV: But Jesus said unto them,
INT: and Jesus said to them

Mark 10:39 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: to Him, We are able. And Jesus said
KJV: We can. And Jesus said unto them,
INT: and Jesus said to them

Mark 10:42 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: Calling them to Himself, Jesus said
KJV: But Jesus called them
INT: them Jesus says to them

Mark 10:47 N-NMS
GRK: ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός
NAS: When he heard that it was Jesus the Nazarene,
KJV: it was Jesus of Nazareth,
INT: having heard that Jesus of Nazareth

Mark 10:49 N-NMS
GRK: στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε
NAS: And Jesus stopped and said,
KJV: And Jesus stood still, and commanded
INT: having stopped Jesus commanded to be called

Mark 10:51 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί
NAS: And answering him, Jesus said, What
KJV: And Jesus answered and said
INT: him Jesus says What

Mark 10:52 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Go;
KJV: And Jesus said unto him,
INT: And Jesus said to him

Mark 11:6 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκαν
NAS: to them just as Jesus had told
KJV: even as Jesus had commanded:
INT: commanded Jesus And they allowed

Mark 11:22 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: And Jesus answered saying
KJV: And Jesus answering saith
INT: having answered Jesus says to them

Mark 11:29 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, I will ask
KJV: And Jesus answered and said
INT: and Jesus said to them

Mark 11:33 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: We do not know. And Jesus said
KJV: tell. And Jesus answering saith
INT: And Jesus says to them

Mark 12:17 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Render
KJV: And Jesus answering said
INT: And Jesus said to them

Mark 12:24 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐ διὰ
NAS: Jesus said to them, Is this
KJV: And Jesus answering said
INT: to them Jesus Not because of

Mark 12:29 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη
NAS: Jesus answered, The foremost
KJV: And Jesus answered him,
INT: answered Jesus the foremost

Mark 12:34 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν
NAS: When Jesus saw that he had answered
KJV: And when Jesus saw that
INT: And Jesus having seen him

Mark 12:35 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων
NAS: And Jesus [began] to say, as He taught
KJV: And Jesus answered
INT: having answered Jesus said teaching

Mark 13:2 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Do you see
KJV: [are here]!And Jesus answering said
INT: And Jesus said to him

Mark 13:5 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν
NAS: And Jesus began to say
KJV: And Jesus answering them
INT: and Jesus began to say

Mark 14:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε
NAS: But Jesus said, Let her alone;
KJV: And Jesus said, Let
INT: moreover Jesus said Let alone

Mark 14:18 N-NMS
GRK: ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἀμὴν
NAS: [at the table] and eating, Jesus said,
KJV: and did eat, Jesus said, Verily
INT: were eating Jesus said Truly

Mark 14:27 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες
NAS: And Jesus said to them, You will all
KJV: And Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus All

Mark 14:30 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: And Jesus said to him, Truly
KJV: And Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus Truly I say

Mark 14:48 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Have you come
KJV: And Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to them

Mark 14:62 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ
NAS: And Jesus said, I am;
KJV: And Jesus said, I
INT: and Jesus said I

Mark 14:72 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν
NAS: how Jesus had made
KJV: the word that Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Before

Mark 15:5 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν
NAS: But Jesus made no
KJV: But Jesus yet answered
INT: but Jesus no longer nothing

Mark 15:34 N-NMS
GRK: ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
NAS: hour Jesus cried
KJV: hour Jesus cried
INT: cried Jesus with a voice loud

Mark 15:37 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν
NAS: And Jesus uttered a loud
KJV: And Jesus cried with a loud
INT: and Jesus having uttered a cry

Mark 16:19 N-NMS
GRK: οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ
NAS: when the Lord Jesus had spoken
INT: therefore [the] Lord Jesus after

Mark 16:20 N-NMS
GRK: αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς
INT: himself Jesus after that from east

Luke 2:21 N-NMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς τὸ κληθὲν
NAS: was [then] called Jesus, the name given
KJV: was called JESUS, which
INT: name of him Jesus which [he] had been called

Luke 2:43 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς
NAS: the boy Jesus stayed behind
KJV: the child Jesus tarried behind
INT: they remained behind Jesus the boy

Luke 2:52 N-NMS
GRK: Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν
NAS: And Jesus kept increasing in wisdom
KJV: And Jesus increased in wisdom
INT: And Jesus advanced in

Luke 3:23 N-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ
NAS: When He began His ministry, Jesus Himself
KJV: And Jesus himself began
INT: himself was Jesus beginning [to be] about

Luke 4:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς δὲ πλήρης
NAS: Jesus, full of the Holy
KJV: And Jesus being full of the Holy
INT: Jesus moreover full

Luke 4:4 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Γέγραπται ὅτι
NAS: And Jesus answered
KJV: And Jesus answered him,
INT: him Jesus It has been written That

Luke 4:8 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: Jesus answered him, It is written,
KJV: And Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to him

Luke 4:12 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται
NAS: And Jesus answered
KJV: And Jesus answering said
INT: to him Jesus It has been said

Luke 4:14 N-NMS
GRK: ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ
NAS: And Jesus returned to Galilee
KJV: And Jesus returned in
INT: returned Jesus in the

Luke 4:35 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι
NAS: But Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him,
INT: him Jesus saying Be silent

Luke 5:10 N-NMS
GRK: Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ
NAS: with Simon. And Jesus said
KJV: with Simon. And Jesus said unto
INT: Simon Jesus not Fear

Luke 5:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς
NAS: But Jesus, aware of their reasonings,
KJV: But when Jesus perceived their
INT: moreover Jesus the reasonings

Luke 5:31 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answering said
INT: having answered Jesus said to

Luke 5:34 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus said to them, You cannot
INT: moreover Jesus said to

Luke 6:3 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Οὐδὲ τοῦτο
NAS: And Jesus answering them said,
KJV: And Jesus answering them
INT: said Jesus Not even this

Luke 6:9 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς
NAS: And Jesus said to them, I ask
KJV: Then said Jesus unto them,
INT: then Jesus to them

Luke 7:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν
NAS: Now Jesus [started] on His way
KJV: Then Jesus went with
INT: and Jesus went with

Luke 7:9 N-NMS
GRK: ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν
NAS: Now when Jesus heard this,
KJV: [it].When Jesus heard these things,
INT: these things Jesus marveled at him

Luke 7:40 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus answered him, Simon,
KJV: And Jesus answering said
INT: having answered Jesus said to

Luke 8:30 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Τί σοὶ
NAS: And Jesus asked him, What
KJV: And Jesus asked him,
INT: him Jesus What your

Luke 8:39 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
NAS: what great things Jesus had done
KJV: how great things Jesus had done
INT: for him Jesus

Luke 8:45 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ
NAS: And Jesus said, Who
KJV: And Jesus said, Who
INT: said Jesus Who [is] the [one]

Luke 8:46 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό
NAS: But Jesus said, Someone
KJV: And Jesus said, Somebody
INT: but Jesus said Touched

Luke 8:50 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη
NAS: But when Jesus heard
KJV: But when Jesus heard [it], he answered
INT: but Jesus having heard answered

Luke 9:36 N-NMS
GRK: φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος καὶ
NAS: had spoken, Jesus was found
KJV: was past, Jesus was found
INT: voice was found Jesus alone and

Luke 9:41 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said,
INT: moreover Jesus said O

Luke 9:42 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι
NAS: him [to the ground] and threw him into a convulsion. But Jesus rebuked
KJV: [him]. And Jesus rebuked
INT: moreover Jesus the spirit

Luke 9:47 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν
NAS: But Jesus, knowing
KJV: And Jesus, perceiving the thought
INT: but Jesus having known the

Luke 9:50 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε
NAS: But Jesus said to him, Do not hinder
KJV: And Jesus said unto
INT: him Jesus not Forbid

Luke 9:58 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αἱ ἀλώπεκες
NAS: And Jesus said to him, The foxes
KJV: And Jesus said unto him,
INT: to him Jesus The foxes

Luke 9:62 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν
NAS: But Jesus said to him, No one,
KJV: And Jesus said unto
INT: him Jesus No one having laid

Luke 10:30 N-NMS
GRK: ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄνθρωπός
NAS: Jesus replied and said,
KJV: And Jesus answering said,
INT: having taken [it] up Jesus said A man

Luke 10:37 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πορεύου καὶ
NAS: him. Then Jesus said
KJV: Then said Jesus unto him, Go,
INT: to him Jesus Go and

Luke 13:12 N-NMS
GRK: αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ
NAS: When Jesus saw her, He called her over
KJV: [herself].And when Jesus saw her,
INT: her Jesus called to [her] and

Luke 13:14 N-NMS
GRK: ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν τῷ
NAS: because Jesus had healed
KJV: because that Jesus had healed
INT: healed Jesus said to the

Luke 14:3 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus answered and spoke
KJV: And Jesus answering spake
INT: having answered Jesus spoke to

Luke 17:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν οὐχὶ
NAS: Then Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said,
INT: moreover Jesus said Not

Luke 18:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ
NAS: But Jesus called for them, saying,
KJV: But Jesus called them
INT: But Jesus having called to [him] them

Luke 18:19 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τί με
NAS: And Jesus said to him, Why
KJV: And Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Why me

Luke 18:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: When Jesus heard [this], He said
KJV: up.Now when Jesus heard these things,
INT: moreover Jesus said to him

Luke 18:24 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον
NAS: And Jesus looked at him and said,
KJV: And when Jesus saw that he
INT: him Jesus sorrowful was

Luke 18:37 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος
NAS: They told him that Jesus of Nazareth
KJV: that Jesus of Nazareth
INT: him Jesus of Nazareth

Luke 18:40 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν
NAS: And Jesus stopped and commanded
KJV: And Jesus stood, and commanded
INT: moreover Jesus commanded him

Luke 18:42 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said
KJV: And Jesus said unto him,
INT: And Jesus said to him

Luke 19:5 N-NMS
GRK: ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: When Jesus came to the place,
KJV: And when Jesus came to
INT: having looked up Jesus said to

Luke 19:9 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον
NAS: And Jesus said to him, Today
KJV: And Jesus said unto
INT: him Jesus today

Luke 20:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Nor
KJV: [it was].And Jesus said unto them,
INT: And Jesus said to them

Luke 20:34 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οἱ υἱοὶ
NAS: Jesus said to them, The sons
KJV: And Jesus answering said
INT: to them Jesus The sons

Luke 22:48 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς δὲ εἶπεν
NAS: But Jesus said to him, Judas,
KJV: But Jesus said unto him,
INT: Jesus moreover said

Luke 22:51 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐᾶτε
NAS: But Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answered and said,
INT: moreover Jesus said allow you

Luke 22:52 N-NMS
GRK: εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς
NAS: Then Jesus said to the chief priests
KJV: Then Jesus said unto
INT: said moreover Jesus to the [ones]

Luke 23:28 N-NMS
GRK: αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Θυγατέρες
NAS: But Jesus turning to them said,
KJV: But Jesus turning unto
INT: them Jesus said Daughters

Luke 23:34 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ
NAS: But Jesus was saying, Father,
KJV: Then said Jesus, Father, forgive
INT: and Jesus said Father

Luke 23:46 N-NMS
GRK: μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Πάτερ
NAS: And Jesus, crying out with a loud
KJV: And when Jesus had cried with a loud
INT: loud Jesus said Father

Luke 24:15 N-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο
NAS: and discussing, Jesus Himself
KJV: reasoned, Jesus himself
INT: that himself Jesus having drawn near went with

John 1:38 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος
NAS: And Jesus turned and saw
KJV: Then Jesus turned, and
INT: however Jesus and having beheld

John 1:42 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Σὺ
NAS: him to Jesus. Jesus looked
KJV: Jesus. And when Jesus beheld him,
INT: him Jesus said You

John 1:43 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀκολούθει μοι
NAS: Philip. And Jesus said
KJV: The day following Jesus would go forth
INT: to him Jesus Follow me

John 1:47 N-NMS
GRK: εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ
NAS: Jesus saw Nathanael
KJV: Jesus saw Nathanael
INT: Saw Jesus Nathanael

John 1:48 N-NMS
GRK: γινώσκεις ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: do You know me? Jesus answered
KJV: knowest thou me? Jesus answered and
INT: know you Answered Jesus and said

John 1:50 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 2:2 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ
NAS: and both Jesus and His disciples
KJV: And both Jesus was called, and
INT: also Jesus and the

John 2:4 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ
NAS: And Jesus said to her, Woman,
KJV: Jesus saith unto her,
INT: to her Jesus What to me

John 2:7 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεμίσατε τὰς
NAS: Jesus said to them, Fill
KJV: Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus Fill the

John 2:11 N-NMS
GRK: σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ
NAS: of [His] signs Jesus did
KJV: of miracles did Jesus in Cana
INT: signs Jesus in Cana

John 2:13 N-NMS
GRK: Ἰεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς
NAS: was near, and Jesus went
KJV: at hand, and Jesus went up to
INT: Jerusalem Jesus

John 2:19 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered them, Destroy
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 2:22 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: and the word which Jesus had spoken.
KJV: the word which Jesus had said.
INT: had spoken Jesus

John 2:24 N-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν
NAS: But Jesus, on His part,
KJV: But Jesus did not
INT: self moreover Jesus not did entrust

John 3:3 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 3:5 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν
NAS: Jesus answered, Truly,
KJV: Jesus answered, Verily,
INT: Answered Jesus Truly truly

John 3:10 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 3:22 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ
NAS: these things Jesus and His disciples
KJV: these things came Jesus and his
INT: came Jesus and the

John 4:1 N-NMS
GRK: ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν
NAS: had heard that Jesus was making
KJV: had heard that Jesus made and
INT: knew Jesus that heard

John 4:1 N-NMS
GRK: Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς
INT: Pharisees that Jesus more disciples

John 4:2 N-NMS
GRK: καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ
NAS: (although Jesus Himself
KJV: (Though Jesus himself baptized
INT: although indeed Jesus himself not

John 4:6 N-NMS
GRK: ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ
NAS: So Jesus, being wearied
KJV: there. Jesus therefore,
INT: Therefore Jesus being wearied from

John 4:7 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Δός μοι
NAS: water. Jesus said
KJV: to draw water: Jesus saith unto her,
INT: to her Jesus Give me

John 4:10 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 4:13 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 4:17 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Καλῶς εἶπας
NAS: husband. Jesus said
KJV: no husband. Jesus said unto her,
INT: to her Jesus correctly did you say

John 4:21 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Πίστευέ μοι
NAS: Jesus said to her, Woman,
KJV: Jesus saith unto her,
INT: to her Jesus believe me

John 4:26 N-NMS
GRK: αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι
NAS: Jesus said to her, I who speak
KJV: Jesus saith unto her,
INT: to her Jesus I am [he]

John 4:34 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐμὸν βρῶμά
NAS: Jesus said to them, My food
KJV: Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus my food

John 4:44 N-NMS
GRK: αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι
NAS: For Jesus Himself testified
KJV: For Jesus himself testified,
INT: himself indeed Jesus testified that

John 4:47 N-NMS
GRK: ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ
NAS: When he heard that Jesus had come
KJV: heard that Jesus was come out of
INT: having heard that Jesus had come out of

John 4:48 N-NMS
GRK: οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν
NAS: So Jesus said to him, Unless
KJV: Then said Jesus unto him,
INT: therefore Jesus to him

John 4:50 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πορεύου ὁ
NAS: Jesus said to him, Go;
KJV: Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus Go the

John 4:50 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο
NAS: the word that Jesus spoke
KJV: that Jesus had spoken
INT: to him Jesus and went away

John 4:53 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὁ υἱός
NAS: in which Jesus said
KJV: in the which Jesus said unto him,
INT: to him Jesus the son

John 4:54 N-NMS
GRK: ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ
NAS: sign that Jesus performed
KJV: miracle [that] Jesus did,
INT: did Jesus having come out of

John 5:1 N-NMS
GRK: καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: of the Jews, and Jesus went
KJV: of the Jews; and Jesus went up to
INT: and went up Jesus to Jerusalem

John 5:6 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ
NAS: When Jesus saw him lying
KJV: When Jesus saw him
INT: having seen Jesus lying and

John 5:8 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἔγειρε ἆρον
NAS: Jesus said to him, Get
KJV: Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus Arise take up

John 5:13 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου
NAS: who it was, for Jesus had slipped away
KJV: for Jesus had conveyed himself away,
INT: indeed Jesus had moved away a crowd

John 5:14 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ
NAS: Afterward Jesus found
KJV: Afterward Jesus findeth him
INT: him Jesus in the

John 5:15 N-NMS
GRK: Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ
NAS: the Jews that it was Jesus who had made
KJV: that it was Jesus, which had made
INT: Jews that Jesus it is the [one]

John 5:17 Noun-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς
INT: But Jesus answered them

John 5:19 N-NMS
GRK: οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν
NAS: Therefore Jesus answered
KJV: Then answered Jesus and said
INT: therefore Jesus and said

John 6:1 N-NMS
GRK: ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς
NAS: these things Jesus went away
KJV: After these things Jesus went over
INT: went away Jesus over the

John 6:3 N-NMS
GRK: τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ
NAS: Then Jesus went up on the mountain,
KJV: And Jesus went up into
INT: the moutain Jesus and there

John 6:5 N-NMS
GRK: ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος
NAS: Therefore Jesus, lifting up His eyes
KJV: When Jesus then lifted up
INT: eyes Jesus and having seen

John 6:10 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς
NAS: Jesus said, Have
KJV: And Jesus said, Make
INT: said Jesus Make the

John 6:11 N-NMS
GRK: ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας
NAS: Jesus then took
KJV: And Jesus took the loaves;
INT: loaves Jesus and having given thanks

John 6:15 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς οὖν γνοὺς
NAS: So Jesus, perceiving
KJV: When Jesus therefore perceived
INT: Jesus therefore having known

John 6:17 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
NAS: dark, and Jesus had not yet
KJV: dark, and Jesus was not
INT: them Jesus

John 6:22 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ
NAS: one, and that Jesus had not entered
KJV: and that Jesus went not
INT: of him that Jesus into the

John 6:24 N-NMS
GRK: ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν
NAS: saw that Jesus was not there,
KJV: saw that Jesus was not
INT: crowd that Jesus not is

John 6:26 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered them and said,
KJV: Jesus answered them
INT: them Jesus and said

John 6:29 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 6:32 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν
NAS: Jesus then said
KJV: Then Jesus said unto them,
INT: to them Jesus Truly truly

John 6:35 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι
NAS: Jesus said to them, I am
KJV: And Jesus said unto them,
INT: to them Jesus I am

John 6:42 N-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς
NAS: Is not this Jesus, the son
KJV: not this Jesus, the son of Joseph,
INT: this Is Jesus the Son

John 6:43 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus therefore answered
INT: Answered Jesus and said

John 6:53 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν
NAS: So Jesus said to them, Truly,
KJV: Then Jesus said unto them,
INT: to them Jesus Truly truly

John 6:61 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ
NAS: But Jesus, conscious
KJV: When Jesus knew in
INT: however Jesus in himself

John 6:64 N-NMS
GRK: ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν
NAS: do not believe. For Jesus knew
KJV: not. For Jesus knew from
INT: [the] beginning Jesus who they are

John 6:67 N-NMS
GRK: οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα
NAS: So Jesus said to the twelve,
KJV: Then said Jesus unto the twelve,
INT: therefore Jesus to the twelve

John 6:70 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐκ ἐγὼ
NAS: Jesus answered them, Did I Myself
KJV: Jesus answered them,
INT: them Jesus Not I

John 7:1 N-NMS
GRK: περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ
NAS: these things Jesus was walking
KJV: After these things Jesus walked in
INT: was walking Jesus in

John 7:6 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ὁ καιρὸς
NAS: So Jesus said to them, My time
KJV: Then Jesus said unto them,
INT: to them Jesus Time

John 7:14 N-NMS
GRK: μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ
NAS: of the feast Jesus went
KJV: the feast Jesus went up
INT: [it] being in middle went up Jesus into the

John 7:16 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: So Jesus answered them and said,
KJV: Jesus answered them,
INT: them Jesus and said

John 7:21 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered them, I did
KJV: Jesus answered and
INT: Answered Jesus and said

John 7:28 N-NMS
GRK: διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων
NAS: Then Jesus cried out in the temple,
KJV: Then cried Jesus in the temple
INT: teaching Jesus and saying

John 7:33 N-NMS
GRK: οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἔτι χρόνον
NAS: Therefore Jesus said, For a little
KJV: Then said Jesus unto them, Yet
INT: therefore Jesus Yet time

John 7:37 N-NMS
GRK: εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν
NAS: [day] of the feast, Jesus stood
KJV: [day] of the feast, Jesus stood
INT: stood Jesus and cried out

John 7:39 N-NMS
GRK: πνεῦμα ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη
NAS: [given], because Jesus was not yet
KJV: [given]; because that Jesus was
INT: [the] Spirit because Jesus not yet was glorified

John 8:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη
NAS: But Jesus went to the Mount
KJV: Jesus went unto
INT: Jesus however went

John 8:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας
NAS: grounds for accusing Him. But Jesus stooped
KJV: him. But Jesus stooped down,
INT: moreover Jesus down having stooped

John 8:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ μηδένα
NAS: Straightening up, Jesus said
KJV: When Jesus had lifted up himself, and
INT: moreover Jesus and no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page