κόσμος
Englishman's Concordance
κόσμος (kosmos) — 32 Occurrences

Matthew 13:38 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ κόσμος τὸ δὲ
NAS: and the field is the world; and [as for] the good
KJV: The field is the world; the good
INT: is the world and

John 1:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ
NAS: He was in the world, and the world was made
KJV: the world, and the world was made by
INT: and the world through him

John 1:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ
NAS: through Him, and the world did not know
KJV: him, and the world knew him
INT: and the world him not

John 3:17 N-NMS
GRK: σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ
NAS: the world, but that the world might be saved
KJV: but that the world through him
INT: might be saved the world through him

John 7:7 N-NMS
GRK: δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς
NAS: The world cannot hate
KJV: The world cannot hate
INT: is able the world to hate you

John 12:19 N-NMS
GRK: ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ
NAS: good; look, the world has gone after
KJV: behold, the world is gone
INT: Behold the world after him

John 14:17 N-NMS
GRK: ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται
NAS: whom the world cannot
KJV: whom the world cannot
INT: whom the world not is able

John 14:19 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι
NAS: a little while the world will no longer
KJV: a little while, and the world seeth me
INT: and the world me no more

John 14:27 N-NMS
GRK: καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ
NAS: I give to you; not as the world gives
KJV: not as the world giveth, give
INT: as the world gives I

John 14:31 N-NMS
GRK: γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ
NAS: but so that the world may know
KJV: But that the world may know that
INT: might know the world that I love

John 15:18 N-NMS
GRK: Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ
NAS: If the world hates you, you know
KJV: If the world hate you,
INT: If the world you hates

John 15:19 N-NMS
GRK: ἦτε ὁ κόσμος ἂν τὸ
NAS: you were of the world, the world would love
KJV: of the world, the world would love
INT: you were the world anyhow the

John 15:19 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ κόσμος
NAS: because of this the world hates you.
KJV: therefore the world hateth
INT: you the world

John 16:20 N-NMS
GRK: ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται ὑμεῖς
NAS: and lament, but the world will rejoice;
KJV: but the world shall rejoice:
INT: however [the] world will rejoice you

John 17:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς
NAS: them Your word; and the world has hated
KJV: word; and the world hath hated them,
INT: and the world hated them

John 17:21 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι
NAS: may be in Us, so that the world may believe
KJV: us: that the world may believe that
INT: that the world might believe that

John 17:23 N-NMS
GRK: γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ
NAS: so that the world may know
KJV: and that the world may know that
INT: might know the world that you

John 17:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ
NAS: although the world has not known
KJV: O righteous Father, the world hath not
INT: although the world you not

Romans 3:19 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ κόσμος τῷ θεῷ
NAS: and all the world may become
KJV: and all the world may become guilty
INT: all the world to God

1 Corinthians 1:21 N-NMS
GRK: ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς
NAS: of God the world through
KJV: the wisdom of God the world by wisdom
INT: knew the world by the

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ
NAS: Cephas or the world or life
KJV: Cephas, or the world, or life,
INT: Cephas or [the] world or life

1 Corinthians 6:2 N-NMS
GRK: κρίνεται ὁ κόσμος ἀνάξιοί ἐστε
NAS: If the world is judged
KJV: and if the world shall be judged by
INT: is judged the world unworthy are you

Galatians 6:14 N-NMS
GRK: οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ
NAS: which the world has been crucified
KJV: whom the world is crucified
INT: whom to me [the] world has been crucified and I

Hebrews 11:38 N-NMS
GRK: ἄξιος ὁ κόσμος ἐπὶ ἐρημίαις
NAS: ([men] of whom the world was not worthy),
KJV: (Of whom the world was not
INT: worthy the world in deserts

James 3:6 N-NMS
GRK: πῦρ ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας
NAS: is a fire, the [very] world of iniquity;
KJV: [is] a fire, a world of iniquity:
INT: a fire the world of unrighteousness

1 Peter 3:3 N-NMS
GRK: ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος
NAS: Your adornment must not be [merely] external--
KJV: Whose adorning let it not
INT: putting on of garments adorning

2 Peter 3:6 N-NMS
GRK: ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς
NAS: which the world at that time
KJV: Whereby the world that then was,
INT: the then world with water having been deluged

1 John 2:17 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ
NAS: The world is passing away,
KJV: And the world passeth away, and
INT: and the world is passing away and

1 John 3:1 N-NMS
GRK: τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει
NAS: reason the world does not know
KJV: of God: therefore the world knoweth us
INT: this the world not knows

1 John 3:13 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ κόσμος
NAS: brethren, if the world hates you.
KJV: brethren, if the world hate you.
INT: you the world

1 John 4:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει
NAS: [as] from the world, and the world listens
KJV: the world, and the world heareth them.
INT: and the world them hears

1 John 5:19 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν
NAS: and that the whole world lies
KJV: and the whole world lieth in
INT: and the world whole in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page