κόσμου
Englishman's Concordance
κόσμου (kosmou) — 72 Occurrences

Matthew 4:8 N-GMS
GRK: βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν
NAS: the kingdoms of the world and their glory;
KJV: the kingdoms of the world, and
INT: kingdoms of the world and the

Matthew 5:14 N-GMS
GRK: φῶς τοῦ κόσμου οὐ δύναται
NAS: You are the light of the world. A city
KJV: the light of the world. A city
INT: light of the world not is able

Matthew 13:35 Noun-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
INT: from [the] foundation of [the] world

Matthew 24:21 N-GMS
GRK: ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ
NAS: the beginning of the world until
KJV: the beginning of the world to this
INT: from [the] beginning of [the] world until

Matthew 25:34 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: for you from the foundation of the world.
KJV: from the foundation of the world:
INT: from [the] foundation of [the] world

Luke 11:50 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς
NAS: the foundation of the world, may be charged
KJV: the foundation of the world, may be required
INT: from [the] foundation of [the] world of the

Luke 12:30 N-GMS
GRK: ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν ὑμῶν
NAS: the nations of the world eagerly seek;
KJV: the nations of the world seek after:
INT: nations of the world seek after of you

John 1:29 N-GMS
GRK: ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
NAS: who takes away the sin of the world!
KJV: taketh away the sin of the world.
INT: sin of the world

John 4:42 N-GMS
GRK: σωτὴρ τοῦ κόσμου
NAS: is indeed the Savior of the world.
KJV: the Christ, the Saviour of the world.
INT: Savior of the world

John 6:51 N-GMS
GRK: τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
NAS: for the life of the world is My flesh.
KJV: for the life of the world.
INT: the of the world life

John 8:12 N-GMS
GRK: φῶς τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουθῶν
NAS: the Light of the world; he who follows
KJV: the light of the world: he that followeth
INT: light of the world he that follows

John 8:23 N-GMS
GRK: τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ ἐγὼ
NAS: you are of this world, I am
KJV: of this world; I am
INT: this the world are I

John 8:23 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
NAS: I am not of this world.
KJV: of this world.
INT: of the world this

John 9:5 N-GMS
GRK: εἰμὶ τοῦ κόσμου
NAS: I am the Light of the world.
KJV: I am the light of the world.
INT: I am of the world

John 11:9 N-GMS
GRK: φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει
NAS: the light of this world.
KJV: the light of this world.
INT: light the world of this he sees

John 12:31 N-GMS
GRK: ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου νῦν
NAS: is upon this world; now
KJV: the judgment of this world: now shall
INT: is the world of this now

John 12:31 N-GMS
GRK: ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται
NAS: of this world will be cast
KJV: the prince of this world be cast out.
INT: prince of the world this will be cast

John 13:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς
NAS: out of this world to the Father,
KJV: out of this world unto the Father,
INT: out of the world this to

John 14:30 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων καὶ
NAS: with you, for the ruler of the world is coming,
KJV: the prince of this world cometh, and
INT: the of this world ruler and

John 15:19 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε ὁ
NAS: If you were of the world, the world
KJV: ye were of the world, the world would
INT: of the world you were the

John 15:19 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ
NAS: but because you are not of the world, but I chose
KJV: not of the world, but I
INT: of the world not you are

John 15:19 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου διὰ τοῦτο
NAS: but I chose you out of the world, because
KJV: out of the world, therefore
INT: out of the world on account of this

John 16:11 N-GMS
GRK: ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται
NAS: of this world has been judged.
KJV: the prince of this world is judged.
INT: ruler the world of this has been judged

John 17:6 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου σοὶ ἦσαν
NAS: You gave Me out of the world; they were Yours
KJV: me out of the world: thine they were,
INT: out of the world Yours they were

John 17:9 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ
NAS: on behalf of the world, but of those whom
KJV: not for the world, but for
INT: concerning the world make I request but

John 17:14 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ
NAS: them, because they are not of the world, even
KJV: not of the world, even as I
INT: of the world as I

John 17:14 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου
NAS: even as I am not of the world.
KJV: not of the world.
INT: of the world

John 17:15 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ' ἵνα
NAS: You to take them out of the world, but to keep
KJV: them out of the world, but that
INT: out of the world but that

John 17:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν
NAS: They are not of the world, even
KJV: not of the world, even as I
INT: Of the world not they are

John 17:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου
NAS: even as I am not of the world.
KJV: not of the world.
INT: of the world

John 17:24 N-GMS
GRK: πρὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: Me before the foundation of the world.
KJV: before the foundation of the world.
INT: before [the] foundation of [the] world

John 18:36 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου εἰ
NAS: is not of this world. If
KJV: of this world: if my
INT: of the world this if

John 18:36 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν
NAS: were of this world, then My servants
KJV: of this world, then would my
INT: of the world this were

Romans 1:20 N-GMS
GRK: ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν
NAS: the creation of the world His invisible
KJV: the creation of the world are clearly seen,
INT: from [the] creation of [the] world by the things made

Romans 4:13 N-GMS
GRK: αὐτὸν εἶναι κόσμου ἀλλὰ διὰ
NAS: that he would be heir of the world was not through
KJV: heir of the world, [was] not
INT: he should be [of the] world but by

Romans 11:12 N-GMS
GRK: αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ
NAS: is riches for the world and their failure
KJV: [be] the riches of the world, and
INT: of them [is] riches of [the] world and the

Romans 11:15 N-GMS
GRK: αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου τίς ἡ
NAS: is the reconciliation of the world, what
KJV: [be] the reconciling of the world, what
INT: of them [be the] reconciliation of [the] world what the

1 Corinthians 1:20 N-GMS
GRK: σοφίαν τοῦ κόσμου
NAS: made foolish the wisdom of the world?
KJV: the wisdom of this world?
INT: wisdom the world

1 Corinthians 1:27 N-GMS
GRK: μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ
NAS: the foolish things of the world to shame
KJV: the foolish things of the world to
INT: foolish things of the world chose

1 Corinthians 1:27 N-GMS
GRK: ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ
NAS: the weak things of the world to shame
KJV: the weak things of the world to
INT: weak things of the world chose

1 Corinthians 1:28 N-GMS
GRK: ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ
NAS: and the base things of the world and the despised
KJV: base things of the world, and
INT: low-born of the world and the

1 Corinthians 2:12 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ
NAS: not the spirit of the world, but the Spirit
KJV: the spirit of the world, but
INT: spirit of the world received but

1 Corinthians 3:19 N-GMS
GRK: σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία
NAS: of this world is foolishness
KJV: of this world is
INT: wisdom the world of this foolishness

1 Corinthians 4:13 N-GMS
GRK: περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν πάντων
NAS: as the scum of the world, the dregs
KJV: the filth of the world, [and are] the offscouring
INT: refuse of the world we are become of all [the]

1 Corinthians 5:10 N-GMS
GRK: πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ
NAS: of this world, or
KJV: of this world, or
INT: sexually immoral the world of this or

1 Corinthians 5:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν
NAS: you would have to go out of the world.
KJV: go out of the world.
INT: out of the world to go

1 Corinthians 7:31 N-GMS
GRK: σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου
NAS: of this world is passing away.
KJV: of this world passeth away.
INT: present form the world of this

1 Corinthians 7:33 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ
NAS: is concerned about the things of the world, how
KJV: for the things that are of the world, how
INT: the things of the world how he shall please

1 Corinthians 7:34 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ
NAS: is concerned about the things of the world, how
KJV: for the things of the world, how
INT: the things of the world how she shall please

2 Corinthians 7:10 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον
NAS: but the sorrow of the world produces
KJV: the sorrow of the world worketh
INT: and [the] of the world grief death

Galatians 4:3 N-GMS
GRK: στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι
NAS: the elemental things of the world.
KJV: under the elements of the world:
INT: basic principles of the world were held in bondage

Ephesians 1:4 N-GMS
GRK: πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς
NAS: the foundation of the world, that we would be holy
KJV: the foundation of the world, that we
INT: before [the] foundation of [the] world to be we

Ephesians 2:2 N-GMS
GRK: αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου κατὰ
NAS: of this world, according
KJV: of this world, according to
INT: age the world of this according to

Colossians 2:8 N-GMS
GRK: στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ
NAS: to the elementary principles of the world, rather
KJV: the rudiments of the world, and
INT: principles of the world and not

Colossians 2:20 N-GMS
GRK: στοιχείων τοῦ κόσμου τί ὡς
NAS: to the elementary principles of the world, why,
KJV: the rudiments of the world, why,
INT: principles of the world why as if

Hebrews 4:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων
NAS: from the foundation of the world.
KJV: from the foundation of the world.
INT: from [the] foundation of [the] world having been finished

Hebrews 9:26 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου νυνὶ δὲ
NAS: the foundation of the world; but now
KJV: the foundation of the world: but
INT: from [the] foundation of [the] world now however

James 1:27 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ κόσμου
NAS: oneself unstained by the world.
KJV: unspotted from the world.
INT: from the world

James 4:4 N-GMS
GRK: φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ
NAS: that friendship with the world is hostility
KJV: the friendship of the world is
INT: friendship of the world hostility [with]

James 4:4 N-GMS
GRK: εἶναι τοῦ κόσμου ἐχθρὸς τοῦ
NAS: to be a friend of the world makes
KJV: a friend of the world is
INT: to be of the world an enemy

1 Peter 1:20 N-GMS
GRK: πρὸ καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος δὲ
NAS: the foundation of the world, but has appeared
KJV: the foundation of the world, but
INT: before [the] foundation of [the] world having been revealed however

2 Peter 2:5 N-GMS
GRK: καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο
NAS: the ancient world, but preserved
KJV: not the old world, but saved
INT: and [the] ancient world not spared

2 Peter 2:20 N-GMS
GRK: μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει
NAS: the defilements of the world by the knowledge
KJV: the pollutions of the world through
INT: pollutions of the world through [the] knowledge

1 John 2:2 N-GMS
GRK: ὅλου τοῦ κόσμου
NAS: for [those of] the whole world.
KJV: for [the sins of] the whole world.
INT: all the world

1 John 2:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν
NAS: is not from the Father, but is from the world.
KJV: is of the world.
INT: of the world is

1 John 3:17 N-GMS
GRK: βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ
NAS: has the world's goods,
KJV: whoso hath this world's good, and
INT: goods of the world and might see

1 John 4:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν διὰ
NAS: They are from the world; therefore
KJV: are of the world: therefore speak they
INT: of the world are because of

1 John 4:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ
NAS: they speak [as] from the world, and the world
KJV: speak they of the world, and the world
INT: of the world they speak and

1 John 4:14 N-GMS
GRK: σωτῆρα τοῦ κόσμου
NAS: [to be] the Savior of the world.
KJV: [to be] the Saviour of the world.
INT: Savior of the world

Revelation 11:15 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου
NAS: The kingdom of the world has become
KJV: The kingdoms of this world are become
INT: kingdoms of the world of the Lord's

Revelation 13:8 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: from the foundation of the world in the book
KJV: from the foundation of the world.
INT: from [the] founding of [the] world

Revelation 17:8 N-GMS
GRK: ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βλεπόντων τὸ
NAS: from the foundation of the world, will wonder
KJV: the foundation of the world, when they behold
INT: from [the] foundation of [the] world seeing the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page