κόσμον
Englishman's Concordance
κόσμον (kosmon) — 46 Occurrences

Matthew 16:26 N-AMS
GRK: ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ
NAS: the whole world and forfeits
KJV: the whole world, and
INT: if the world whole he gain

Mark 8:36 N-AMS
GRK: κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ
NAS: the whole world, and forfeit
KJV: the whole world, and
INT: if he gain the world whole and

Mark 14:9 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν κόσμον καὶ ὃ
NAS: in the whole world, what
KJV: the whole world, [this] also
INT: [the] whole the world also what

Mark 16:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε
NAS: into all the world and preach
KJV: all the world, and preach
INT: into the world all proclaim

Luke 9:25 N-AMS
GRK: κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν
NAS: the whole world, and loses
KJV: if he gain the whole world, and lose
INT: having gained the world whole himself

John 1:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: coming into the world, enlightens
KJV: that cometh into the world.
INT: into the world

John 3:16 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν
NAS: loved the world, that He gave
KJV: so loved the world, that he gave
INT: God the world that the

John 3:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ
NAS: the Son into the world to judge
KJV: Son into the world to condemn
INT: into the world that he might judge

John 3:17 N-AMS
GRK: κρίνῃ τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα
NAS: to judge the world, but that the world
KJV: to condemn the world; but that
INT: he might judge the world but that

John 3:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν
NAS: has come into the world, and men
KJV: is come into the world, and men
INT: into the world and loved

John 6:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: who is to come into the world.
KJV: that should come into the world.
INT: into the world

John 8:26 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: from Him, these I speak to the world.
KJV: speak to the world those things which
INT: to the world

John 9:39 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον
NAS: I came into this world, so that those
KJV: into this world, that they which see
INT: into the world this came

John 10:36 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε
NAS: and sent into the world, 'You are blaspheming,'
KJV: sent into the world, Thou blasphemest;
INT: into the world you do say

John 11:27 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος
NAS: [even] He who comes into the world.
KJV: should come into the world.
INT: into the world comes

John 12:46 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα ἵνα
NAS: [as] Light into the world, so
KJV: a light into the world, that whosoever
INT: into the world have come that

John 12:47 N-AMS
GRK: κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα
NAS: to judge the world, but to save
KJV: to judge the world, but to
INT: I might judge the world but that

John 12:47 N-AMS
GRK: σώσω τὸν κόσμον
NAS: the world, but to save the world.
KJV: to save the world.
INT: I might save the world

John 16:8 N-AMS
GRK: ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας
NAS: will convict the world concerning
KJV: he will reprove the world of sin,
INT: will convict the world concerning sin

John 16:21 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: has been born into the world.
KJV: is born into the world.
INT: into the world

John 16:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον πάλιν ἀφίημι
NAS: and have come into the world; I am leaving
KJV: am come into the world: again, I leave
INT: into the world again I leave

John 16:28 N-AMS
GRK: ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι
NAS: I am leaving the world again
KJV: again, I leave the world, and go
INT: I leave the world and go

John 16:33 N-AMS
GRK: νενίκηκα τὸν κόσμον
NAS: I have overcome the world.
KJV: I have overcome the world.
INT: have overcome the world

John 17:5 N-AMS
GRK: τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ
NAS: I had with You before the world was.
KJV: thee before the world was.
INT: the world was with

John 17:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον κἀγὼ ἀπέστειλα
NAS: As You sent Me into the world, I also
KJV: me into the world, even so have
INT: into the world I also sent

John 17:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: I also have sent them into the world.
KJV: them into the world.
INT: into the world

John 18:37 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω
NAS: I have come into the world, to testify
KJV: into the world, that
INT: into the world that I might bear witness

John 21:25 N-AMS
GRK: οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ
NAS: that even the world itself
KJV: that even the world itself
INT: I suppose the world would contain the

Acts 17:24 N-AMS
GRK: ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα
NAS: who made the world and all things
KJV: God that made the world and all things
INT: having made the world and all things

Romans 3:6 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν κόσμον
NAS: will God judge the world?
KJV: God judge the world?
INT: God the world

Romans 5:12 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ
NAS: entered into the world, and death
KJV: entered into the world, and death
INT: into the world entered and

1 Corinthians 6:2 N-AMS
GRK: ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν καὶ
NAS: will judge the world? If
KJV: shall judge the world? and
INT: saints the world will judge and

1 Corinthians 7:31 N-AMS
GRK: χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ
NAS: who use the world, as though
KJV: they that use this world, as not
INT: using the world as not

2 Corinthians 5:19 N-AMS
GRK: ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ
NAS: reconciling the world to Himself,
KJV: reconciling the world unto himself,
INT: in Christ [the] world reconciling to himself

1 Timothy 1:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι
NAS: came into the world to save
KJV: came into the world to save sinners;
INT: into the world sinners to save

1 Timothy 6:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ὅτι οὐδὲ
NAS: nothing into the world, so
KJV: into [this] world, [and it is] certain
INT: into the world that neither

Hebrews 10:5 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον λέγει Θυσίαν
NAS: when He comes into the world, He says,
KJV: into the world, he saith,
INT: into the world he says Sacrifice

Hebrews 11:7 N-AMS
GRK: κατέκρινεν τὸν κόσμον καὶ τῆς
NAS: he condemned the world, and became
KJV: he condemned the world, and
INT: he condemned the world and of the

1 John 2:15 N-AMS
GRK: ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ
NAS: Do not love the world nor
KJV: not the world, neither
INT: Love the [do] world nor the things

1 John 2:15 N-AMS
GRK: ἀγαπᾷ τὸν κόσμον οὐκ ἔστιν
NAS: loves the world, the love
KJV: love the world, the love
INT: should love the world not is

1 John 4:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον
NAS: have gone out into the world.
KJV: are gone out into the world.
INT: into the world

1 John 4:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν
NAS: Son into the world so
KJV: Son into the world, that we might live
INT: into the world that we might live

1 John 5:4 N-AMS
GRK: νικᾷ τὸν κόσμον καὶ αὕτη
NAS: overcomes the world; and this
KJV: God overcometh the world: and this
INT: overcomes the world and this

1 John 5:4 N-AMS
GRK: νικήσασα τὸν κόσμον ἡ πίστις
NAS: that has overcome the world-- our faith.
KJV: that overcometh the world, [even] our
INT: having overcome the world the faith

1 John 5:5 N-AMS
GRK: νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ
NAS: is the one who overcomes the world, but he who believes
KJV: he that overcometh the world, but
INT: overcomes the world if not

2 John 1:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κόσμον οἱ μὴ
NAS: have gone out into the world, those
KJV: into the world, who
INT: into the world those who not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page