κόσμῳ
Englishman's Concordance
κόσμῳ (kosmō) — 36 Occurrences

Matthew 18:7 N-DMS
GRK: Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν
NAS: Woe to the world because
KJV: Woe unto the world because of
INT: Woe to the world because of the

Matthew 26:13 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ κόσμῳ λαληθήσεται καὶ
NAS: in the whole world, what
KJV: the whole world, [there] shall also
INT: all the world will be spoken of also

John 1:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ
NAS: He was in the world, and the world
KJV: He was in the world, and the world
INT: In the world he was and

John 6:33 N-DMS
GRK: διδοὺς τῷ κόσμῳ
NAS: and gives life to the world.
KJV: giveth life unto the world.
INT: gives to the world

John 7:4 N-DMS
GRK: σεαυτὸν τῷ κόσμῳ
NAS: show Yourself to the world.
KJV: shew thyself to the world.
INT: yourself to the world

John 9:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς
NAS: I am in the world, I am
KJV: I am in the world, I am the light
INT: in the world I might be [the] light

John 12:25 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς
NAS: in this world will keep
KJV: in this world shall keep it
INT: in the world this to

John 13:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος
NAS: who were in the world, He loved
KJV: which were in the world, he loved them
INT: in the world to [the] end

John 14:22 N-DMS
GRK: οὐχὶ τῷ κόσμῳ
NAS: Yourself to us and not to the world?
KJV: and not unto the world?
INT: not to the world

John 16:33 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε
NAS: peace. In the world you have
KJV: In the world ye shall have
INT: In the world tribulation you have

John 17:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ καὶ αὐτοὶ
NAS: no longer in the world; and [yet] they themselves
KJV: no more in the world, but these
INT: in the world and themselves

John 17:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν κἀγὼ
NAS: and [yet] they themselves are in the world, and I come
KJV: are in the world, and I
INT: in the world are and I

John 17:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν
NAS: I speak in the world so
KJV: in the world, that
INT: in the world that they might have

John 18:20 N-DMS
GRK: λελάληκα τῷ κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε
NAS: openly to the world; I always
KJV: spake openly to the world; I ever
INT: spoke to the world I always

Romans 1:8 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ κόσμῳ
NAS: throughout the whole world.
KJV: of throughout the whole world.
INT: all the world

Romans 5:13 N-DMS
GRK: ἦν ἐν κόσμῳ ἁμαρτία δὲ
NAS: sin was in the world, but sin
KJV: was in the world: but sin
INT: was in [the] world sin moreover

1 Corinthians 4:9 N-DMS
GRK: ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις
NAS: a spectacle to the world, both
KJV: a spectacle unto the world, and
INT: we became to the world both to angels

1 Corinthians 8:4 N-DMS
GRK: εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι
NAS: as an idol in the world, and that there is no
KJV: [is] nothing in the world, and that
INT: an idol [is] in [the] world and that [there is]

1 Corinthians 11:32 N-DMS
GRK: σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν
NAS: along with the world.
KJV: be condemned with the world.
INT: with the world we should be condemned

1 Corinthians 14:10 N-DMS
GRK: εἰσὶν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν
NAS: of languages in the world, and no
KJV: in the world, and
INT: are in [the] world and none

2 Corinthians 1:12 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ περισσοτέρως δὲ
NAS: we have conducted ourselves in the world, and especially
KJV: in the world, and
INT: in the world more abundantly moreover

Galatians 6:14 N-DMS
GRK: ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ
NAS: has been crucified to me, and I to the world.
KJV: unto me, and I unto the world.
INT: has been crucified and I [to the] world

Ephesians 2:12 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ
NAS: hope and without God in the world.
KJV: without God in the world:
INT: in the world

Philippians 2:15 N-DMS
GRK: φωστῆρες ἐν κόσμῳ
NAS: you appear as lights in the world,
KJV: lights in the world;
INT: lights in [the] world

Colossians 1:6 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον
NAS: as in all the world also
KJV: all the world; and
INT: all the world are bringing forth fruit

Colossians 2:20 N-DMS
GRK: ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε
NAS: you were living in the world, do you submit yourself to decrees,
KJV: in the world, are ye subject to ordinances,
INT: alive in [the] world do you subject yourselves to decrees

1 Timothy 3:16 N-DMS
GRK: ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν
NAS: Believed on in the world, Taken
KJV: in the world, received up
INT: was believed on in [the] world was received up in

James 2:5 N-DMS
GRK: πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν
NAS: of this world [to be] rich
KJV: the poor of this world rich in
INT: poor of this world rich in

1 Peter 5:9 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι
NAS: by your brethren who are in the world.
KJV: brethren that are in the world.
INT: in the world in your brotherhood

2 Peter 1:4 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ
NAS: the corruption that is in the world by lust.
KJV: that is in the world through
INT: in the world through lust

2 Peter 2:5 N-DMS
GRK: ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας
NAS: a flood upon the world of the ungodly;
KJV: the flood upon the world of the ungodly;
INT: preserved [the] flood upon [the] world of [the] ungodly having brought in

1 John 2:15 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἐάν τις
NAS: nor the things in the world. If
KJV: the things [that are] in the world. If
INT: in the world If anyone

1 John 2:16 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία
NAS: For all that is in the world, the lust
KJV: that [is] in the world, the lust
INT: in the world the desire

1 John 4:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη
NAS: and now it is already in the world.
KJV: is it in the world.
INT: in the world is it already

1 John 4:4 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ
NAS: is He who is in you than he who is in the world.
KJV: than he that is in the world.
INT: in the world

1 John 4:17 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ
NAS: are we in this world.
KJV: in this world.
INT: in the world this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page