λαβοῦσα
Englishman's Concordance
λαβοῦσα (labousa) — 6 Occurrences

Matthew 13:33 V-APA-NFS
GRK: ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν
NAS: which a woman took and hid in three
KJV: which a woman took, and hid in
INT: to leaven which having taken a woman hid

Luke 13:21 V-APA-NFS
GRK: ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν
NAS: which a woman took and hid in three
KJV: which a woman took and hid in
INT: to leaven which having taken a woman hid

John 12:3 V-APA-NFS
GRK: οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου
NAS: Mary then took a pound of very costly
KJV: Then took Mary a pound
INT: Therefore Mary having taken a litra of ointment

Romans 7:8 V-APA-NFS
GRK: ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία
NAS: But sin, taking opportunity through
KJV: But sin, taking occasion by
INT: opportunity however having taken sin

Romans 7:11 V-APA-NFS
GRK: ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς
NAS: for sin, taking an opportunity through
KJV: For sin, taking occasion by
INT: sin an occasion having taken by the

Hebrews 2:3 V-APA-NFS
GRK: ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ
KJV: at the first began to be spoken
INT: which a commencement having received to be spoken [of] by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page