λαβὼν
Englishman's Concordance
λαβὼν (labōn) — 41 Occurrences

Matthew 13:31 V-APA-NMS
GRK: σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν
NAS: a man took and sowed
KJV: which a man took, and sowed in
INT: of mustard which having taken a man sowed

Matthew 14:19 V-APA-NMS
GRK: τοῦ χόρτου λαβὼν τοὺς πέντε
NAS: on the grass, He took the five
KJV: the grass, and took the five loaves,
INT: the grass having taken the five

Matthew 17:27 V-APA-NMS
GRK: στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς
NAS: a shekel. Take that and give
KJV: that take, and give
INT: a four-drachma coin that having taken give to them

Matthew 25:16 V-APA-NMS
GRK: πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν
NAS: Immediately the one who had received the five
KJV: Then he that had received the five
INT: five talents having received traded with

Matthew 25:18 V-APA-NMS
GRK: τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν
NAS: But he who received the one
KJV: But he that had received one went
INT: [he who] one having received having gone away dug in

Matthew 25:20 V-APA-NMS
GRK: πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα
NAS: The one who had received the five
KJV: And so he that had received five
INT: five talents having received brought to [him] other

Matthew 26:26 V-APA-NMS
GRK: δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus took [some] bread,
KJV: were eating, Jesus took bread, and
INT: moreover of them having taken Jesus

Matthew 26:27 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ
NAS: And when He had taken a cup and given
KJV: And he took the cup, and
INT: And having taken a cup and

Matthew 27:24 V-APA-NMS
GRK: θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο
NAS: was starting, he took water
KJV: was made, he took water,
INT: a riot is arising having taken water he washed

Matthew 27:48 V-APA-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας
NAS: of them ran, and taking a sponge,
KJV: ran, and took a spunge, and
INT: them and having taken a sponge having filled [it]

Matthew 27:49 V-APA-NMS
GRK: ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν
INT: more moreover having taken a spear pierced

Matthew 27:59 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν τὸ σῶμα
NAS: And Joseph took the body and wrapped
KJV: when Joseph had taken the body,
INT: And having taken the body

Mark 6:41 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν τοὺς πέντε
NAS: And He took the five loaves
KJV: And when he had taken the five loaves
INT: And having taken the five

Mark 8:6 V-APA-NMS
GRK: γῆς καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ
NAS: on the ground; and taking the seven
KJV: and he took the seven
INT: ground And having taken the seven

Mark 9:36 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν
NAS: Taking a child, He set
KJV: And he took a child, and set
INT: And having taken a child he set

Mark 14:22 V-APA-NMS
GRK: ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας
NAS: While they were eating, He took [some] bread,
KJV: Jesus took bread,
INT: they were eating of them having taken bread having blessed

Mark 14:23 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας
NAS: And when He had taken a cup
KJV: And he took the cup,
INT: And having taken the cup having given thanks

Luke 6:4 V-APA-NMS
GRK: τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ
NAS: of God, and took and ate
KJV: of God, and did take and eat
INT: of the presence having taken ate and

Luke 9:16 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν δὲ τοὺς
NAS: Then He took the five loaves
KJV: Then he took the five loaves
INT: having taken moreover the

Luke 13:19 V-APA-NMS
GRK: σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν
NAS: a man took and threw
KJV: which a man took, and cast into
INT: of mustard which having taken a man cast

Luke 20:29 V-APA-NMS
GRK: ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν
NAS: and the first took a wife
KJV: and the first took a wife, and died
INT: the first having taken a wife died

Luke 22:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας
NAS: And when He had taken [some] bread
KJV: And he took bread, and gave thanks,
INT: And having taken bread having given thanks

Luke 24:30 V-APA-NMS
GRK: μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον
NAS: He had reclined [at the table] with them, He took the bread
KJV: with them, he took bread, and blessed
INT: with them having taken the bread

Luke 24:43 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν
NAS: and He took it and ate [it] before
KJV: And he took [it], and did eat before
INT: And having taken [it] before them

John 3:33 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν αὐτοῦ τὴν
NAS: He who has received His testimony
KJV: He that hath received his testimony
INT: the [one] having received his

John 13:4 V-APA-NMS
GRK: ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν
NAS: His garments; and taking a towel,
KJV: and took a towel,
INT: garments and having taken a towel he girded

John 13:30 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν οὖν τὸ
NAS: So after receiving the morsel he went
KJV: He then having received the sop went
INT: Having recieved therefore the

John 18:3 V-APA-NMS
GRK: οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν
NAS: then, having received the [Roman] cohort
KJV: then, having received a band
INT: Therefore Judas having procured the band

Acts 2:33 V-APA-NMS
GRK: τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ
NAS: of God, and having received from the Father
KJV: and having received of
INT: Holy having received from the

Acts 9:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν
NAS: and he took food and was strengthened.
KJV: And when he had received meat,
INT: and having taken food he was strengthened

Acts 16:3 V-APA-NMS
GRK: ἐξελθεῖν καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν
NAS: to go with him; and he took him and circumcised
KJV: him; and took and circumcised him
INT: to go forth and having taken he circumcised him

Acts 16:24 V-APA-NMS
GRK: παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς
NAS: and he, having received such
KJV: Who, having received such a charge,
INT: order such having received thrust them

Acts 26:10 V-APA-NMS
GRK: ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουμένων τε
NAS: in prisons, having received authority
KJV: in prison, having received authority
INT: chief priests authority having received being put to death moreover

Acts 27:35 V-APA-NMS
GRK: ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν
NAS: this, he took bread
KJV: spoken, he took bread, and gave thanks
INT: these things and having taken bread he gave thanks

1 Corinthians 4:7 V-APA-NMS
GRK: ὡς μὴ λαβών
NAS: as if you had not received it?
KJV: if thou hadst not received [it]?
INT: as not having received

2 Corinthians 11:8 V-APA-NMS
GRK: ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς
NAS: churches by taking wages
KJV: churches, taking wages
INT: churches I robbed having received support for

Philippians 2:7 V-APA-NMS
GRK: μορφὴν δούλου λαβών ἐν ὁμοιώματι
NAS: Himself, taking the form
KJV: of no reputation, and took upon him the form
INT: form of a servant having taken in [the] likeness

2 Timothy 1:5 V-APA-NMS
GRK: ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν
KJV: When I call to remembrance
INT: remembrance having taken of the in

Hebrews 9:19 V-APA-NMS
GRK: τῷ λαῷ λαβὼν τὸ αἷμα
NAS: to the Law, he took the blood
KJV: to the law, he took the blood
INT: the people having taken the blood

2 Peter 1:9 V-APA-NMS
GRK: μυωπάζων λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ
NAS: [or] short-sighted, having forgotten [his] purification
INT: short sighted forgetfulness having reveived the purification

2 Peter 1:17 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν γὰρ παρὰ
NAS: For when He received honor and glory
KJV: For he received from God
INT: Having received for from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page