ἔλαβον
Englishman's Concordance
ἔλαβον (elabon) — 26 Occurrences

Matthew 12:14 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ' αὐτοῦ
KJV: went out, and held a council
INT: Pharisees a counsel held against him

Matthew 20:9 V-AIA-3P
GRK: ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον
NAS: came, each one received a denarius.
KJV: hour, they received every man
INT: eleventh hour they received each a denarius

Matthew 20:10 V-AIA-3P
GRK: λήμψονται καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ
NAS: of them also received a denarius.
KJV: they likewise received every man
INT: they would receive but they received those each

Matthew 22:15 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν
KJV: the Pharisees, and took counsel
INT: Pharisees counsel took how him

Matthew 25:3 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ' ἑαυτῶν
NAS: took their lamps, they took no oil
KJV: their lamps, and took no oil
INT: of them no did take with themselves

Matthew 25:4 V-AIA-3P
GRK: δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν
NAS: but the prudent took oil in flasks
KJV: But the wise took oil in
INT: but [the] wise took oil in

Matthew 27:1 V-AIA-3P
GRK: γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ
KJV: of the people took counsel
INT: having arrived counsel took all the

Matthew 27:9 V-AIA-3P
GRK: λέγοντος Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα
NAS: was fulfilled: AND THEY TOOK THE THIRTY
KJV: And they took the thirty
INT: saying And they took the thirty

Matthew 27:30 V-AIA-3P
GRK: εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον
NAS: They spat on Him, and took the reed
KJV: upon him, and took the reed, and
INT: upon him they took the reed

Mark 14:65 V-AIA-3P
GRK: ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον
NAS: And the officers received Him with slaps
INT: with the palm him struck

John 1:12 V-AIA-3P
GRK: ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν
NAS: But as many as received Him, to them He gave
KJV: But as many as received him, to them
INT: as many as however received him he gave

John 10:18 V-AIA-1S
GRK: τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ
NAS: commandment I received from My Father.
KJV: This commandment have I received of my
INT: commandment I received from the

John 12:13 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον τὰ βαΐα
NAS: took the branches of the palm trees
KJV: Took branches of palm trees,
INT: took the branches

John 17:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν
NAS: Me I have given to them; and they received [them] and truly
KJV: they have received [them], and
INT: and they received [them] and knew

John 19:23 V-AIA-3P
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια
NAS: Jesus, took His outer garments
KJV: Jesus, took his
INT: Jesus took the garments

John 19:40 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον οὖν τὸ
NAS: So they took the body of Jesus
KJV: Then took they the body
INT: They took therefore the

Acts 10:47 V-AIA-3P
GRK: τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ
NAS: who have received the Holy
KJV: which have received the Holy
INT: Holy received as also

Acts 20:24 V-AIA-1S
GRK: διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ
NAS: which I received from the Lord
KJV: which I have received of
INT: ministry which I received from the

2 Corinthians 11:24 V-AIA-1S
GRK: παρὰ μίαν ἔλαβον
NAS: Five times I received from the Jews
KJV: five times received I forty
INT: except one I received

2 Corinthians 12:16 V-AIA-1S
GRK: δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
NAS: crafty fellow that I am, I took you in by deceit.
KJV: being crafty, I caught you with guile.
INT: with trickery you I caught

Philippians 3:12 V-AIA-1S
GRK: ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη
NAS: Not that I have already obtained [it] or
KJV: I had already attained, either
INT: that already I received or already

Hebrews 11:35 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον γυναῖκες ἐξ
NAS: Women received [back] their dead
KJV: Women received their dead
INT: Received women by

Hebrews 11:36 V-AIA-3P
GRK: μαστίγων πεῖραν ἔλαβον ἔτι δὲ
NAS: and others experienced mockings
KJV: others had trial
INT: of scourgings trial received yes moreover

Revelation 10:10 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον
NAS: I took the little book
KJV: And I took the little book out of
INT: And I took the little scroll

Revelation 17:12 V-AIA-3P
GRK: βασιλείαν οὔπω ἔλαβον ἀλλὰ ἐξουσίαν
NAS: have not yet received a kingdom,
KJV: kings, which have received no kingdom
INT: a kingdom not yet received but authority

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα
NAS: his image, and had not received the mark
KJV: neither had received [his] mark upon
INT: and not did take the mark

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λεμὰ — 2 Occ.
εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page