ἔλαβεν
Englishman's Concordance
ἔλαβεν (elaben) — 20 Occurrences

Matthew 8:17 V-AIA-3S
GRK: ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς
NAS: HE HIMSELF TOOK OUR INFIRMITIES
KJV: saying, Himself took our infirmities,
INT: infirmities of us he took and our

Matthew 15:36 V-AIA-3S
GRK: ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ
NAS: and He took the seven loaves
KJV: And he took the seven loaves
INT: having taken the seven

Mark 12:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα καὶ
NAS: and the first took a wife,
KJV: and the first took a wife, and
INT: the first took a wife and

Mark 12:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν καὶ
NAS: The second one married her, and died
KJV: And the second took her, and
INT: the second took her and

Mark 15:23 V-AIA-3S
GRK: δὲ οὐκ ἔλαβεν
NAS: mixed with myrrh; but He did not take it.
KJV: but he received [it] not.
INT: moreover not did take [it]

Luke 5:26 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ
NAS: They were all struck with astonishment
KJV: And they were all amazed,
INT: And amazement seized all and

Luke 7:16 V-AIA-3S
GRK: Ἔλαβεν δὲ φόβος
NAS: Fear gripped them all,
KJV: And there came a fear on all:INT: Seized moreover fear

Luke 20:31 V-AIA-3S
GRK: ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν ὡσαύτως
NAS: and the third married her; and in the same way
KJV: And the third took her; and
INT: the third took her likewise

John 6:11 V-AIA-3S
GRK: ἔλαβεν οὖν τοὺς
NAS: then took the loaves,
KJV: And Jesus took the loaves; and
INT: Took moreover the

John 13:12 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια
NAS: their feet, and taken His garments
KJV: feet, and had taken his garments,
INT: of them and taken the garments

John 19:1 V-AIA-3S
GRK: Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος
NAS: Pilate then took Jesus and scourged
KJV: Pilate therefore took Jesus, and
INT: Then therefore took Pilate

John 19:27 V-AIA-3S
GRK: τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς
NAS: the disciple took her into his own
KJV: hour that disciple took her unto
INT: hour took the disciple

John 19:30 V-AIA-3S
GRK: ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος
NAS: Jesus had received the sour wine,
KJV: therefore had received the vinegar,
INT: When therefore took the vinegar

Acts 24:27 V-AIA-3S
GRK: δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ
KJV: Porcius Festus came into Felix' room:
INT: moreover having been completed received [as] successor

Romans 4:11 V-AIA-3S
GRK: καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα
NAS: and he received the sign
KJV: And he received the sign
INT: And [the] sign he received of circumcision [as] a seal

1 Corinthians 11:23 V-AIA-3S
GRK: ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
NAS: in which He was betrayed took bread;
KJV: which he was betrayed took bread:
INT: in which he was betrayed took bread

Hebrews 2:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν
NAS: and disobedience received a just
KJV: disobedience received a just
INT: and disobedience received righteous recompense

Hebrews 11:11 V-AIA-3S
GRK: καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ παρὰ
NAS: herself received ability
KJV: Sara herself received strength to
INT: [the] conception of seed received and beyond

1 Peter 4:10 V-AIA-3S
GRK: ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς
NAS: As each one has received a [special] gift,
KJV: every man hath received the gift,
INT: each as he received a gift to

Revelation 5:8 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον
NAS: When He had taken the book, the four
KJV: when he had taken the book,
INT: And when he took the book

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
λαλιά — 2 Occ.
λαλιὰν — 2 Occ.
λεμὰ — 2 Occ.
εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page