λαβεῖν
Englishman's Concordance
λαβεῖν (labein) — 22 Occurrences

Matthew 5:40 V-ANA
GRK: χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ
NAS: to sue you and take your shirt,
KJV: at the law, and take away thy coat,
INT: tunic of you take yield to him

Matthew 15:26 V-ANA
GRK: ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον
NAS: It is not good to take the children's
KJV: not meet to take the children's bread,
INT: it is good to take the bread

Matthew 16:5 V-ANA
GRK: ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν
NAS: [of the sea], but they had forgotten to bring [any] bread.
KJV: they had forgotten to take bread.
INT: they forgot bread to take

Matthew 21:34 V-ANA
GRK: τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς
NAS: to the vine-growers to receive his produce.
KJV: the husbandmen, that they might receive the fruits
INT: the tenants to receive the fruits

Mark 7:27 V-ANA
GRK: ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον
NAS: for it is not good to take the children's
KJV: not meet to take the children's bread,
INT: it is good to take the bread

Mark 8:14 V-ANA
GRK: Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους καὶ
NAS: And they had forgotten to take bread,
KJV: [the disciples] had forgotten to take bread,
INT: And they forgot to take loaves and

Luke 6:34 V-ANA
GRK: ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν ποία ὑμῖν
NAS: you expect to receive, what
INT: whom you hope to receive what to you

Luke 19:12 V-ANA
GRK: χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν
NAS: country to receive a kingdom
KJV: country to receive for himself
INT: a country distant to receive for himself a kingdom

John 6:21 V-ANA
GRK: ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: they were willing to receive Him into the boat,
KJV: Then they willingly received him into
INT: They were willing then to receive him into

John 10:18 V-ANA
GRK: ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν ταύτην
NAS: authority to take it up again.
KJV: I have power to take it again.
INT: I have again to take it This

John 14:17 V-ANA
GRK: οὐ δύναται λαβεῖν ὅτι οὐ
NAS: cannot receive, because
KJV: cannot receive, because
INT: not is able receive because not

Acts 1:25 V-ANA
GRK: λαβεῖν τὸν τόπον
NAS: to occupy this ministry
KJV: That he may take part of this
INT: to receive the part

Acts 3:3 V-ANA
GRK: ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν
NAS: he [began] asking to receive alms.
INT: asked alms to receive

Acts 3:5 V-ANA
GRK: παρ' αὐτῶν λαβεῖν
NAS: expecting to receive something
KJV: expecting to receive something
INT: from them to receive

Acts 10:43 V-ANA
GRK: ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ
NAS: who believes in Him receives forgiveness
KJV: him shall receive remission
INT: [that] forgiveness of sins receives through the

Acts 15:14 V-ANA
GRK: θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν
NAS: concerned Himself about taking from among
KJV: the Gentiles, to take out of
INT: God visited to take out of Gentiles

Acts 26:18 V-ANA
GRK: θεόν τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν
NAS: to God, that they may receive forgiveness
KJV: that they may receive forgiveness
INT: God that might receive they forgiveness

Hebrews 10:26 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν
NAS: after receiving the knowledge
KJV: after that we have received the knowledge
INT: after [we are] to receive the knowledge

Revelation 4:11 V-ANA
GRK: θεὸς ἡμῶν λαβεῖν τὴν δόξαν
NAS: and our God, to receive glory
KJV: worthy, O Lord, to receive glory and
INT: God of us to receive glory

Revelation 5:9 V-ANA
GRK: Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον
NAS: Worthy are You to take the book
KJV: Thou art worthy to take the book, and
INT: Worthy are you to take the book

Revelation 5:12 V-ANA
GRK: τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν
NAS: that was slain to receive power
KJV: that was slain to receive power,
INT: who has been slain to receive the power

Revelation 6:4 V-ANA
GRK: ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην
NAS: on it, it was granted to take peace
KJV: that sat thereon to take peace from
INT: was given to him to take the peace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page