ἐλάβομεν
Englishman's Concordance
ἐλάβομεν (elabomen) — 7 Occurrences

Matthew 16:7 V-AIA-1P
GRK: Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
NAS: [He said that] because we did not bring [any] bread.
KJV: [It is] because we have taken no
INT: bread not we took

Luke 5:5 V-AIA-1P
GRK: κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν ἐπὶ δὲ
NAS: night and caught nothing,
KJV: the night, and have taken nothing:
INT: having toiled nothing have we taken at however

John 1:16 V-AIA-1P
GRK: ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν
NAS: we have all received, and grace
KJV: all we received, and grace
INT: we all received moreover grace

Romans 1:5 V-AIA-1P
GRK: δι' οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ
NAS: whom we have received grace
KJV: By whom we have received grace and
INT: by whom we received grace and

Romans 5:11 V-AIA-1P
GRK: τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν
NAS: we have now received the reconciliation.
KJV: we have now received the atonement.
INT: the reconciliation we received

1 Corinthians 2:12 V-AIA-1P
GRK: τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ
NAS: Now we have received, not the spirit
KJV: Now we have received, not the spirit
INT: of the world received but the

2 John 1:4 V-AIA-1P
GRK: καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ
NAS: just as we have received commandment
KJV: as we have received a commandment
INT: as commandment we received from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαλιὰν — 2 Occ.
λεμὰ — 2 Occ.
εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page