λαμβάνει
Englishman's Concordance
λαμβάνει (lambanei) — 18 Occurrences

Matthew 7:8 V-PIA-3S
GRK: ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ
NAS: who asks receives, and he who seeks
KJV: that asketh receiveth; and
INT: who asks receives and he that

Matthew 10:38 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν
NAS: And he who does not take his cross
KJV: And he that taketh not his
INT: he that not takes the cross

Luke 9:39 V-PIA-3S
GRK: ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν καὶ
NAS: and a spirit seizes him, and he suddenly
KJV: lo, a spirit taketh him, and
INT: behold a spirit takes him and

Luke 11:10 V-PIA-3S
GRK: ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ
NAS: who asks, receives; and he who seeks,
KJV: that asketh receiveth; and
INT: that asks receives and he that

John 3:32 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει
NAS: and no one receives His testimony.
KJV: and no man receiveth his testimony.
INT: of him no one receives

John 4:36 V-PIA-3S
GRK: θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει
NAS: he who reaps is receiving wages
KJV: he that reapeth receiveth wages,
INT: reaps a reward receives and gathers

John 7:23 V-PIA-3S
GRK: εἰ περιτομὴν λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος
NAS: a man receives circumcision
KJV: the sabbath day receive circumcision,
INT: If circumcison receives a man

John 13:20 V-PIA-3S
GRK: πέμψω ἐμὲ λαμβάνει ὁ δὲ
NAS: I send receives Me; and he who receives
KJV: whomsoever I send receiveth me; and
INT: I shall send me receives the [one who] moreover

John 13:20 V-PIA-3S
GRK: ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά
NAS: Me; and he who receives Me receives Him who sent
KJV: me receiveth him that sent
INT: me receives receives the [one] having sent

John 13:26 V-PIA-3S
GRK: τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν
NAS: the morsel, He took and gave
INT: the morsel he took And he gives [it]

John 16:15 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ
NAS: I said that He takes of Mine
KJV: said I, that he shall take of mine,
INT: that which [is] mine he will take and will declare

John 21:13 V-PIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον
NAS: Jesus came and took the bread and gave
KJV: cometh, and taketh bread, and
INT: Jesus and takes the bread

1 Corinthians 9:24 V-PIA-3S
GRK: εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον
NAS: but [only] one receives the prize?
KJV: but one receiveth the prize? So
INT: one however receives the prize

2 Corinthians 11:20 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις λαμβάνει εἴ τις
NAS: you, anyone takes advantage of you, anyone
KJV: [you], if a man take [of you], if a man
INT: if anyone takes [from you] if anyone

Galatians 2:6 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ
NAS: to me; God shows no
KJV: to me: God accepteth no man's
INT: of man not does accept to me indeed

Hebrews 5:4 V-PIA-3S
GRK: ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν
NAS: And no one takes the honor to himself,
KJV: man taketh this honour
INT: to himself anyone takes the honor

Revelation 14:9 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ
NAS: and his image, and receives a mark
KJV: image, and receive [his] mark in
INT: of it and receives a mark on

Revelation 14:11 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα
NAS: and whoever receives the mark
KJV: whosoever receiveth the mark
INT: if anyone receives the mark

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page