3614. οἰκία (oikia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3614. οἰκία (oikia) — 95 Occurrences

Matthew 2:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ
NAS: coming into the house they saw
KJV: into the house, they saw
INT: into the house they found the

Matthew 5:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ
NAS: to all who are in the house.
KJV: unto all that are in the house.
INT: [are] in the house

Matthew 7:24 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν
NAS: who built his house on the rock.
KJV: built his house upon a rock:
INT: his house upon the

Matthew 7:25 N-DFS
GRK: προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ
NAS: and slammed against that house; and [yet] it did not fall,
KJV: beat upon that house; and it fell
INT: fell house upon that and

Matthew 7:26 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν
NAS: who built his house on the sand.
KJV: built his house upon the sand:
INT: of him the house upon the

Matthew 7:27 N-DFS
GRK: προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ
NAS: and slammed against that house; and it fell--
KJV: beat upon that house; and it fell:
INT: beat upon house upon that and

Matthew 8:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός δεινῶς
NAS: paralyzed at home, fearfully
KJV: at home sick of the palsy,
INT: in the house paralyzed grievously

Matthew 8:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν
NAS: into Peter's home, He saw
KJV: into Peter's house, he saw his
INT: to the house of Peter he saw

Matthew 9:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδοὺ
NAS: was reclining [at the table] in the house, behold,
KJV: sat at meat in the house, behold,
INT: in the house that behold

Matthew 9:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος
NAS: into the official's house, and saw
KJV: into the ruler's house, and saw
INT: into the house of the ruler

Matthew 9:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ
NAS: He entered the house, the blind men
KJV: into the house, the blind men
INT: into the house came to him

Matthew 10:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
NAS: As you enter the house, give it your greeting.
KJV: when ye come into an house, salute it.
INT: into the house greet it

Matthew 10:13 N-NFS
GRK: ᾖ ἡ οἰκία ἀξία ἐλθάτω
NAS: If the house is worthy, give
KJV: And if the house be worthy,
INT: be the house worthy let come

Matthew 10:14 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς
NAS: as you go out of that house or
KJV: of that house or
INT: away of [that] house or the

Matthew 12:25 N-NFS
GRK: πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ'
NAS: city or house divided against
KJV: city or house divided against
INT: city or house having divided against

Matthew 12:29 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ
NAS: man's house and carry off
KJV: into a strong man's house, and spoil
INT: into the house of the strong [man]

Matthew 12:29 N-AFS
GRK: τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
NAS: he will plunder his house.
KJV: he will spoil his house.
INT: then the house of him he will plunder

Matthew 13:1 N-GFS
GRK: Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ
NAS: went out of the house and was sitting
KJV: Jesus out of the house, and sat by
INT: Jesus [from] the house sat down by

Matthew 13:36 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Καὶ προσῆλθον
NAS: and went into the house. And His disciples
KJV: and went into the house: and his
INT: into the house and came

Matthew 13:57 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
NAS: in his hometown and in his [own] household.
KJV: in his own house.
INT: in the household of him

Matthew 17:25 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν
NAS: And when he came into the house, Jesus
KJV: into the house, Jesus
INT: into the house anticipated him

Matthew 19:29 N-AFP
GRK: ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς
NAS: who has left houses or brothers
KJV: that hath forsaken houses, or
INT: who has left houses or brothers

Matthew 23:14 Noun-AFP
GRK: κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν
KJV: widows' houses, and
INT: you devour the houses of widows

Matthew 24:17 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
NAS: to get the things out that are in his house.
KJV: out of his house:
INT: out of the house of him

Matthew 24:43 N-AFS
GRK: διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
NAS: and would not have allowed his house to be broken
KJV: his house to be broken up.
INT: to be dug through the house of him

Matthew 26:6 N-DFS
GRK: Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ
NAS: was in Bethany, at the home of Simon
KJV: in the house of Simon
INT: Bethany in [the] house of Simon the

Mark 1:29 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ
NAS: they came into the house of Simon
KJV: into the house of Simon
INT: into the house of Simon and

Mark 2:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ
NAS: that He was reclining [at the table] in his house, and many
KJV: in his house, many publicans
INT: in the house of him that

Mark 3:25 N-NFS
GRK: καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ' ἑαυτὴν
NAS: If a house is divided against
KJV: And if a house be divided against
INT: and if a house against itself

Mark 3:25 N-NFS
GRK: δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι
NAS: itself, that house will not be able
KJV: itself, that house cannot stand.
INT: is able the house that to stand

Mark 3:27 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ
NAS: man's house and plunder
KJV: a strong man's house, and spoil
INT: into the house of the strong man

Mark 3:27 N-AFS
GRK: τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
NAS: and then he will plunder his house.
KJV: he will spoil his house.
INT: then the house of him he will plunder

Mark 6:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
NAS: his [own] relatives and in his [own] household.
KJV: in his own house.
INT: in the household of him

Mark 6:10 N-AFS
GRK: εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν ἐκεῖ μένετε
NAS: you enter a house, stay
KJV: ye enter into an house, there abide
INT: you enter into a house there remain

Mark 7:24 N-AFS
GRK: εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν
NAS: . And when He had entered a house, He wanted
KJV: into an house, and would have
INT: having entered into house no one he wished

Mark 9:33 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα
NAS: to Capernaum; and when He was in the house, He [began] to question
KJV: being in the house he asked them,
INT: in the house having been he asked

Mark 10:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ
NAS: In the house the disciples
KJV: And in the house his disciples
INT: in the house again the

Mark 10:29 N-AFS
GRK: ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς
NAS: who has left house or brothers
KJV: that hath left house, or brethren,
INT: who has left house or brothers

Mark 10:30 N-AFP
GRK: καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς
NAS: age, houses and brothers
KJV: this time, houses, and brethren,
INT: time this houses and brothers

Mark 12:40 N-AFP
GRK: κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν
NAS: widows' houses, and for appearance's sake
KJV: widows' houses, and
INT: devour the houses of the widows

Mark 13:15 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
NAS: in to get anything out of his house;
KJV: go down into the house, neither enter
INT: out of the house of him

Mark 13:34 N-AFS
GRK: ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ
NAS: [who] upon leaving his house and putting
KJV: who left his house, and gave
INT: having left the house of him and

Mark 13:35 N-GFS
GRK: κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται ἢ
NAS: the master of the house is coming,
KJV: the master of the house cometh,
INT: master of the house comes or

Mark 14:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ
NAS: While He was in Bethany at the home of Simon
KJV: in the house of Simon
INT: in the house of Simon the

Luke 4:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος πενθερὰ
NAS: and entered Simon's home. Now Simon's
KJV: into Simon's house. And Simon's
INT: into the house of Simon [the] mother-in-law

Luke 5:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ
NAS: reception for Him in his house; and there was a great
KJV: in his own house: and there was
INT: in the house of him and

Luke 6:48 N-AFS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν
NAS: a man building a house, who dug
KJV: which built an house, and digged
INT: to a man building a house who dug

Luke 6:48 N-DFS
GRK: ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ
NAS: burst against that house and could
KJV: upon that house, and
INT: stream the house that and

Luke 6:49 N-AFS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν
NAS: who built a house on the ground
KJV: built an house upon
INT: to a man having built a house on the

Luke 6:49 N-GFS
GRK: ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα
NAS: and the ruin of that house was great.
KJV: the ruin of that house was great.
INT: ruin of the house that great

Luke 7:6 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους
NAS: with them; and when He was not far from the house, the centurion
KJV: far from the house, the centurion sent
INT: from the house sent friends

Luke 7:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου
NAS: [at the table] in the Pharisee's house, she brought
KJV: the Pharisee's house, brought
INT: in the house of the Pharisee

Luke 7:44 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν ὕδωρ μοι
NAS: I entered your house; you gave
KJV: into thine house, thou gavest me no
INT: into the house water of me

Luke 8:27 N-DFS
GRK: καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν
NAS: and was not living in a house, but in the tombs.
KJV: abode in [any] house, but in
INT: and in a house not did abide

Luke 8:51 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν
NAS: When He came to the house, He did not allow
KJV: into the house, he suffered
INT: into the house not he did allow

Luke 9:4 N-AFS
GRK: ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ
NAS: Whatever house you enter, stay
KJV: And whatsoever house ye enter into,
INT: whatever anyhow house you might enter there

Luke 10:5 N-AFS
GRK: ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον λέγετε
NAS: Whatever house you enter, first
KJV: into whatsoever house ye enter, first
INT: anyhow you might enter house first say

Luke 10:7 N-DFS
GRK: δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες
NAS: Stay in that house, eating
KJV: in the same house remain, eating
INT: moreover house abide eating

Luke 10:7 N-GFS
GRK: μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν
NAS: Do not keep moving from house to house.
KJV: not from house to house.
INT: Move from house to house

Luke 10:7 N-AFS
GRK: οἰκίας εἰς οἰκίαν
NAS: from house to house.
KJV: house to house.
INT: house to house

Luke 10:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν
NAS: Martha welcomed Him into her home.
INT: into the home

Luke 15:8 N-AFS
GRK: σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ
NAS: and sweep the house and search
KJV: and sweep the house, and seek
INT: sweeps the house and seeks

Luke 15:25 N-DFS
GRK: ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ ἤκουσεν συμφωνίας
NAS: and approached the house, he heard
KJV: and drew nigh to the house, he heard
INT: he drew near to the house he heard music

Luke 17:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ μὴ καταβάτω
NAS: goods are in the house must not go down
KJV: stuff in the house, let him not
INT: in the house not let him come down

Luke 18:29 N-AFS
GRK: ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα
NAS: who has left house or wife
KJV: that hath left house, or parents,
INT: who has left house or wife

Luke 20:47 N-AFP
GRK: κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν
NAS: widows' houses, and for appearance's sake
KJV: devour widows' houses, and for a shew
INT: devour the houses of the widows

Luke 22:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν
NAS: follow him into the house that he enters.
KJV: into the house where
INT: into the house to that

Luke 22:11 N-GFS
GRK: οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας Λέγει σοι
NAS: to the owner of the house, 'The Teacher
KJV: unto the goodman of the house, The Master
INT: master of the house Says to you

Luke 22:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: Him [away] and brought Him to the house of the high priest;
INT: into the house of the high priest

John 4:53 N-NFS
GRK: καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη
NAS: believed and his whole household.
KJV: his whole house.
INT: and the household of him whole

John 8:35 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν
NAS: does not remain in the house forever;
KJV: not in the house for ever:
INT: in the house to the

John 11:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι
NAS: the Jews who were with her in the house, and consoling
KJV: her in the house, and comforted
INT: in the house and consoling

John 12:3 N-NFS
GRK: ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ
NAS: with her hair; and the house was filled
KJV: hair: and the house was filled with
INT: and [the] house was filled with

John 14:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός
NAS: In My Father's house are many
KJV: my Father's house are many
INT: In the house of the father

Acts 4:34 N-GFP
GRK: χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες
NAS: or houses would sell
KJV: or houses sold them,
INT: of estates or houses were selling [them]

Acts 9:11 N-DFS
GRK: ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον
NAS: and inquire at the house of Judas
KJV: in the house of Judas
INT: seek in [the] house of Judas Saul

Acts 9:17 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς
NAS: and entered the house, and after laying
KJV: entered into the house; and putting
INT: into the house and having laid

Acts 10:6 N-NFS
GRK: ᾧ ἐστὶν οἰκία παρὰ θάλασσαν
NAS: whose house is by the sea.
KJV: a tanner, whose house is by
INT: whose is house by [the] sea

Acts 10:17 N-AFS
GRK: διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος
NAS: for Simon's house, appeared
KJV: for Simon's house, and stood
INT: having inquired for the house of Simon

Acts 10:32 N-DFS
GRK: ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως
NAS: to come to you; he is staying at the house of Simon
KJV: in the house of [one] Simon
INT: lodges in [the] house of Simon a tanner

Acts 11:11 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ
NAS: appeared at the house in which
KJV: come unto the house where I was,
INT: at the house in which

Acts 12:12 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας
NAS: [this], he went to the house of Mary,
KJV: to the house of Mary
INT: to the house of Mary

Acts 16:32 N-DFS
GRK: ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
NAS: with all who were in his house.
KJV: that were in his house.
INT: in the house of him

Acts 17:5 N-DFS
GRK: ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν
NAS: and attacking the house of Jason,
KJV: assaulted the house of Jason,
INT: having assaulted the house of Jason they sought

Acts 18:7 N-AFS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι
NAS: and went to the house of a man
KJV: a certain [man's] house, named
INT: he came to [the] house of a certain one by name

Acts 18:7 N-NFS
GRK: οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα
NAS: whose house was next
KJV: whose house joined hard
INT: of whom the house was adjoining

1 Corinthians 11:22 N-AFP
GRK: μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε
NAS: Do you not have houses in which to eat
KJV: have ye not houses to eat and
INT: no indeed houses not have you

1 Corinthians 16:15 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι
NAS: (you know the household of Stephanas,
KJV: (ye know the house of Stephanas,
INT: you know the house of Stephanas that

2 Corinthians 5:1 N-NFS
GRK: ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους
KJV: earthly house of [this] tabernacle
INT: earthly of us house of the tabernacle

2 Corinthians 5:1 N-AFS
GRK: θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον
KJV: God, an house not made with hands,
INT: God we have a house not made with hands eternal

Philippians 4:22 N-GFS
GRK: τῆς Καίσαρος οἰκίας
NAS: those of Caesar's household.
KJV: they that are of Caesar's household.
INT: the of Ceasar's household

1 Timothy 5:13 N-AFP
GRK: περιερχόμεναι τὰς οἰκίας οὐ μόνον
NAS: as they go around from house to house; and not merely
KJV: wandering about from house to house; and
INT: going about to the houses not only

2 Timothy 2:20 N-DFS
GRK: μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν
NAS: in a large house there are not only
KJV: in a great house there are not
INT: great moreover a house not there are

2 Timothy 3:6 N-AFP
GRK: εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες
NAS: who enter into households and captivate
KJV: into houses, and
INT: into the houses and leading captive

2 John 1:10 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν
NAS: do not receive him into [your] house, and do not give
KJV: not into [your] house, neither bid
INT: him into [the] house and hail

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page