πίστιν
Englishman's Concordance
πίστιν (pistin) — 55 Occurrences

Matthew 8:10 N-AFS
GRK: οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ
NAS: such great faith with anyone
KJV: found so great faith, no, not in
INT: no one so great faith in

Matthew 9:2 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν
NAS: Seeing their faith, Jesus
KJV: their faith said
INT: Jesus the faith of them he said

Matthew 9:29 N-AFS
GRK: Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω
NAS: to you according to your faith.
KJV: to your faith be it
INT: According to the faith of you be it

Matthew 17:20 N-AFS
GRK: ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον
NAS: you have faith the size
KJV: If ye have faith as a grain
INT: If you have faith as a seed

Matthew 21:21 N-AFS
GRK: ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ
NAS: you have faith and do not doubt,
KJV: If ye have faith, and doubt
INT: If you have faith and not

Matthew 23:23 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν ταῦτα δὲ
NAS: and mercy and faithfulness; but these
KJV: mercy, and faith: these ought ye
INT: and faithfulness these moreover

Mark 2:5 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει
NAS: seeing their faith said
KJV: their faith, he said
INT: Jesus the faith of them says

Mark 4:40 N-AFS
GRK: οὔπω ἔχετε πίστιν
NAS: have no faith?
KJV: that ye have no faith?
INT: still no Have you faith

Mark 11:22 N-AFS
GRK: αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν θεοῦ
NAS: saying to them, Have faith in God.
KJV: unto them, Have faith in God.
INT: to them Have faith in God

Luke 5:20 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν
NAS: Seeing their faith, He said, Friend,
KJV: their faith, he said
INT: having seen the faith of them he said

Luke 7:9 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον
NAS: have I found such great faith.
KJV: so great faith, no, not
INT: Israel so great faith did I find

Luke 17:5 N-AFS
GRK: Πρόσθες ἡμῖν πίστιν
NAS: to the Lord, Increase our faith!
KJV: Increase our faith.
INT: Give more to us faith

Luke 17:6 N-AFS
GRK: Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον
NAS: If you had faith like a mustard
KJV: If ye had faith as a grain
INT: If you had faith as a grain

Luke 18:8 N-AFS
GRK: εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς
NAS: will He find faith on the earth?
KJV: shall he find faith on
INT: will he find faith on the

Acts 14:9 N-AFS
GRK: ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
NAS: that he had faith to be made well,
KJV: that he had faith to be healed,
INT: that he has faith to be healed

Acts 17:31 N-AFS
GRK: ᾧ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν πᾶσιν
NAS: having furnished proof to all men
KJV: [whereof] he hath given assurance unto all
INT: whom he appointed proof having given to all

Acts 20:21 N-AFS
GRK: μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν
NAS: toward God and faith in our Lord Jesus
KJV: God, and faith toward our
INT: repentance and faith toward the

Romans 1:17 N-AFS
GRK: πίστεως εἰς πίστιν καθὼς γέγραπται
NAS: from faith to faith; as it is written,
KJV: faith to faith: as it is written,
INT: faith to faith as it has been written

Romans 3:3 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ
NAS: will not nullify the faithfulness of God,
KJV: make the faith of God
INT: of them the faith of God

Romans 14:22 N-AFS
GRK: σὺ πίστιν ἣν ἔχεις
NAS: The faith which you have,
KJV: Hast thou faith? have [it] to
INT: you faith which have

1 Corinthians 13:2 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη
NAS: I have all faith, so as to remove
KJV: all faith, so
INT: all the faith so as mountains

Galatians 1:23 N-AFS
GRK: εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε
NAS: preaching the faith which
KJV: now preacheth the faith which once
INT: preaches the gospel the faith which once

Galatians 3:23 N-AFS
GRK: ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον
NAS: But before faith came,
KJV: But before faith came, we were kept
INT: came faith under law

Galatians 3:23 N-AFS
GRK: τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι
NAS: being shut up to the faith which was later
KJV: unto the faith which should afterwards
INT: the being about to faith to be revealed

Ephesians 1:15 N-AFS
GRK: καθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ
NAS: having heard of the faith in the Lord
KJV: of your faith in the Lord
INT: among you faith in the

Colossians 1:4 N-AFS
GRK: ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν
NAS: since we heard of your faith in Christ
KJV: Since we heard of your faith in Christ
INT: having heard of the faith of you in

1 Thessalonians 3:5 N-AFS
GRK: γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν μή
NAS: to find out about your faith, for fear
KJV: your faith, lest by some means
INT: to know the faith of you lest

1 Thessalonians 3:6 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν
NAS: to us from you, and has brought us good news of your faith and love,
KJV: of your faith and
INT: to us [of] the faith and the

1 Timothy 1:19 N-AFS
GRK: ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν
NAS: keeping faith and a good conscience,
KJV: Holding faith, and a good
INT: holding faith and a good

1 Timothy 1:19 N-AFS
GRK: περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν
NAS: in regard to their faith.
KJV: concerning faith have made shipwreck:
INT: as to faith made shipwreck

1 Timothy 5:8 N-AFS
GRK: προνοεῖ τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ
NAS: he has denied the faith and is worse
KJV: he hath denied the faith, and
INT: does provide for the faith he has denied and

1 Timothy 5:12 N-AFS
GRK: τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν
NAS: their previous pledge.
KJV: they have cast off their first faith.
INT: the first faith they cast off

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην ὑπομονήν
NAS: godliness, faith, love,
KJV: godliness, faith, love,
INT: righteousness godliness faith love endurance

1 Timothy 6:21 N-AFS
GRK: περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν Ἡ
NAS: and thus gone astray from the faith. Grace
KJV: concerning the faith. Grace
INT: in reference to the faith missed the mark

2 Timothy 2:18 N-AFS
GRK: τήν τινων πίστιν
NAS: and they upset the faith of some.
KJV: and overthrow the faith of some.
INT: the of some faith

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην
NAS: righteousness, faith, love
KJV: righteousness, faith, charity,
INT: moreover righteousness faith love peace

2 Timothy 3:8 N-AFS
GRK: περὶ τὴν πίστιν
NAS: rejected in regard to the faith.
KJV: reprobate concerning the faith.
INT: as regards the faith

2 Timothy 4:7 N-AFS
GRK: τετέλεκα τὴν πίστιν τετήρηκα
NAS: the course, I have kept the faith;
KJV: [my] course, I have kept the faith:
INT: I have finished the faith I have kept

Titus 1:1 N-AFS
GRK: Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ
NAS: Christ, for the faith of those chosen
KJV: according to the faith of God's
INT: Christ according to [the] faith of [the] elect of God

Titus 1:4 N-AFS
GRK: κατὰ κοινὴν πίστιν χάρις καὶ
NAS: in a common faith: Grace
KJV: after the common faith: Grace, mercy,
INT: according to [our] common faith Grace and

Titus 2:10 N-AFS
GRK: ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν
NAS: all good faith so that they will adorn
KJV: all good fidelity; that they may adorn
INT: but all fidelity showing good

Philemon 1:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις
NAS: of your love and of the faith which
KJV: love and faith, which thou hast
INT: and the faith which you have

Hebrews 11:7 N-AFS
GRK: τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο
NAS: which is according to faith.
KJV: which is by faith.
INT: of the according to faith righteousness became

Hebrews 11:13 N-AFS
GRK: Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι
NAS: these died in faith, without receiving
KJV: died in faith, not having received
INT: In faith died these

Hebrews 13:7 N-AFS
GRK: μιμεῖσθε τὴν πίστιν
NAS: of their conduct, imitate their faith.
KJV: whose faith follow,
INT: imitate the faith

James 2:1 N-AFS
GRK: ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου
NAS: do not hold your faith in our glorious
KJV: have not the faith of our Lord
INT: do have the faith from the Lord

James 2:14 N-AFS
GRK: μου ἐὰν πίστιν λέγῃ τις
NAS: says he has faith but he has no
KJV: say he hath faith, and have
INT: of me if faith say anyone

James 2:18 N-AFS
GRK: τις Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ
NAS: You have faith and I have
KJV: Thou hast faith, and I have
INT: someone You faith have and I

James 2:18 N-AFS
GRK: μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς
NAS: show me your faith without
KJV: me thy faith without thy
INT: me the faith of you without

James 2:18 N-AFS
GRK: μου τὴν πίστιν
NAS: and I will show you my faith by my works.
KJV: thee my faith by my
INT: of me the faith

1 Peter 1:21 N-AFS
GRK: ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ
NAS: so that your faith and hope
KJV: that your faith and hope
INT: so as for the faith of you and

2 Peter 1:1 N-AFS
GRK: ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ
NAS: who have received a faith of the same kind
KJV: like precious faith with us
INT: with us having obtained faith through [the] righteousness

Revelation 2:13 N-AFS
GRK: ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ
NAS: and did not deny My faith even
KJV: denied my faith, even in
INT: did deny the faith of me even

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν
NAS: and your love and faith and service
KJV: service, and faith, and thy
INT: and the faith and the

Revelation 14:12 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ
NAS: of God and their faith in Jesus.
KJV: of God, and the faith of Jesus.
INT: and the faith of Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page