πίστις
Englishman's Concordance
πίστις (pistis) — 36 Occurrences

Matthew 9:22 N-NFS
GRK: θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: take courage; your faith has made
KJV: thy faith hath made
INT: daughter the faith of you has cured

Matthew 15:28 N-NFS
GRK: σου ἡ πίστις γενηθήτω σοι
NAS: woman, your faith is great;
KJV: great [is] thy faith: be it unto thee
INT: of you the faith be it to you

Mark 5:34 N-NFS
GRK: Θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to her, Daughter, your faith has made you well;
KJV: Daughter, thy faith hath made thee
INT: Daughter the faith of you has healed

Mark 10:52 N-NFS
GRK: Ὕπαγε ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to him, Go; your faith has made you well.
KJV: Go thy way; thy faith hath made thee
INT: Go the faith of you has healed

Luke 7:50 N-NFS
GRK: γυναῖκα Ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to the woman, Your faith has saved
KJV: the woman, Thy faith hath saved thee;
INT: woman the faith of you has saved

Luke 8:25 N-NFS
GRK: Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν φοβηθέντες
NAS: to them, Where is your faith? They were fearful
KJV: is your faith? And they being afraid
INT: Where is the faith of you having been afraid

Luke 8:48 N-NFS
GRK: Θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to her, Daughter, your faith has made you well;
KJV: thy faith hath made
INT: Daughter the faith of you has healed

Luke 17:19 N-NFS
GRK: πορεύου ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: up and go; your faith has made you well.
KJV: go thy way: thy faith hath made thee
INT: go forth the faith of you has cured

Luke 18:42 N-NFS
GRK: Ἀνάβλεψον ἡ πίστις σου σέσωκέν
NAS: to him, Receive your sight; your faith has made you well.
KJV: thy faith hath saved
INT: Receive sight the faith of you has healed

Luke 22:32 N-NFS
GRK: ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου καὶ
NAS: but I have prayed for you, that your faith may not fail;
KJV: that thy faith fail not:
INT: might fail the faith of you and

Acts 3:16 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις ἡ δι'
NAS: and know; and the faith which [comes] through
KJV: know: yea, the faith which is by
INT: and the faith which [is] by

Romans 1:8 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται
NAS: because your faith is being proclaimed
KJV: your faith is spoken
INT: that the faith of you is proclaimed

Romans 4:5 N-NFS
GRK: λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς
NAS: the ungodly, his faith is credited
KJV: the ungodly, his faith is counted for
INT: is reckoned the faith of him for

Romans 4:9 N-NFS
GRK: Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην
NAS: For we say, FAITH WAS CREDITED
KJV: that faith was reckoned
INT: to Abraham the faith as righteousness

Romans 4:14 N-NFS
GRK: κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται
NAS: are heirs, faith is made void
KJV: [be] heirs, faith is made void,
INT: has been made void the faith and made of no effect

Romans 10:17 N-NFS
GRK: ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς
NAS: So faith [comes] from hearing,
KJV: So then faith [cometh] by hearing,
INT: So the faith [is] by hearing

1 Corinthians 2:5 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ
NAS: so that your faith would not rest
KJV: That your faith should not
INT: that the faith of you not

1 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ
NAS: to another faith by the same Spirit,
KJV: To another faith by the same
INT: and to a different one faith in the

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: δὲ μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη
NAS: But now faith, hope, love,
KJV: now abideth faith, hope, charity,
INT: moreover abides faith hope love

1 Corinthians 15:14 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις ὑμῶν
NAS: is vain, your faith also
KJV: and your faith [is] also
INT: also the faith of you

1 Corinthians 15:17 N-NFS
GRK: ματαία ἡ πίστις ὑμῶν ἐστίν
NAS: has not been raised, your faith is worthless;
KJV: raised, your faith [is] vain; ye are
INT: vain the faith of you is

Galatians 5:6 N-NFS
GRK: ἀκροβυστία ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης
NAS: anything, but faith working
KJV: but faith which worketh
INT: uncircumcision but faith by love

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις
NAS: kindness, goodness, faithfulness,
KJV: gentleness, goodness, faith,
INT: kindness goodness faithfulness

Ephesians 4:5 N-NFS
GRK: κύριος μία πίστις ἓν βάπτισμα
NAS: Lord, one faith, one baptism,
KJV: Lord, one faith, one baptism,
INT: Lord one faith one baptism

1 Thessalonians 1:8 N-NFS
GRK: τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ
NAS: place your faith toward
KJV: place your faith to God-ward
INT: place the faith of you which [is]

2 Thessalonians 1:3 N-NFS
GRK: ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ
NAS: because your faith is greatly enlarged,
KJV: that your faith groweth exceedingly,
INT: increases exceedingly the faith of you and

2 Thessalonians 3:2 N-NFS
GRK: πάντων ἡ πίστις
NAS: men; for not all have faith.
KJV: all [men] have not faith.
INT: of all [is] the faith

Hebrews 11:1 N-NFS
GRK: Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις
NAS: Now faith is the assurance
KJV: Now faith is the substance
INT: Now is moreover faith of [things] hoped for [the] assurance

James 2:14 N-NFS
GRK: δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν
NAS: works? Can that faith save him?
KJV: works? can faith save him?
INT: is able faith to save him

James 2:17 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις ἐὰν μὴ
NAS: Even so faith, if it has
KJV: Even so faith, if it hath
INT: also faith if not

James 2:20 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν
NAS: fellow, that faith without
KJV: man, that faith without works
INT: that faith apart from

James 2:22 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς
NAS: You see that faith was working
KJV: Seest thou how faith wrought with his
INT: that the faith was working with the

James 2:22 N-NFS
GRK: ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη
NAS: of the works, faith was perfected;
KJV: works was faith made perfect?
INT: works the faith was perfected

James 2:26 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις χωρὶς ἔργων
NAS: so also faith without works
KJV: dead, so faith without works
INT: also faith apart from works

1 John 5:4 N-NFS
GRK: κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν
NAS: the world-- our faith.
KJV: the world, [even] our faith.
INT: world the faith of us

Revelation 13:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων
NAS: is the perseverance and the faith of the saints.
KJV: and the faith of the saints.
INT: and the faith of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page