πίστεως
Englishman's Concordance
πίστεως (pisteōs) — 94 Occurrences

Acts 6:5 N-GFS
GRK: ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος
NAS: full of faith and of the Holy
KJV: a man full of faith and of the Holy
INT: a man full of faith and [of the] Spirit

Acts 11:24 N-GFS
GRK: ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη
NAS: Spirit and of faith. And considerable
KJV: Ghost and of faith: and much
INT: Holy and of faith And was added

Acts 13:8 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πίστεως
NAS: the proconsul away from the faith.
KJV: the deputy from the faith.
INT: from the faith

Acts 14:27 N-GFS
GRK: ἔθνεσιν θύραν πίστεως
NAS: a door of faith to the Gentiles.
KJV: the door of faith unto the Gentiles.
INT: Gentiles a door of faith

Acts 24:24 N-GFS
GRK: Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως
NAS: him [speak] about faith in Christ
KJV: him concerning the faith in Christ.
INT: Christ Jesus faith

Romans 1:5 N-GFS
GRK: εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν
NAS: [the] obedience of faith among
KJV: for obedience to the faith among all
INT: unto obedience of faith among all

Romans 1:12 N-GFS
GRK: ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε
NAS: you, each of us by the other's faith, both
KJV: by the mutual faith both of you
INT: in one another faith of you both

Romans 1:17 N-GFS
GRK: ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν
NAS: is revealed from faith to faith;
KJV: revealed from faith to faith:
INT: is revealed by faith to faith

Romans 1:17 N-GFS
GRK: δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται
NAS: [man] SHALL LIVE BY FAITH.
KJV: shall live by faith.
INT: [the] righteous by faith will live

Romans 3:22 N-GFS
GRK: θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God through faith in Jesus Christ
KJV: [which is] by faith of Jesus
INT: of God through faith of Jesus Christ

Romans 3:25 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ
NAS: through faith. [This was] to demonstrate
KJV: through faith in
INT: through the faith in the

Romans 3:26 N-GFS
GRK: τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
NAS: and the justifier of the one who has faith in Jesus.
KJV: of him which believeth in
INT: him that [is] of [the] faith of Jesus

Romans 3:27 N-GFS
GRK: διὰ νόμου πίστεως
NAS: No, but by a law of faith.
KJV: by the law of faith.
INT: through a law of faith

Romans 3:30 N-GFS
GRK: περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν
NAS: the circumcised by faith and the uncircumcised
KJV: by faith, and
INT: [the] circumcision by faith and uncircumcision

Romans 3:30 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως
NAS: through faith is one.
KJV: uncircumcision through faith.
INT: through the [same] faith

Romans 3:31 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως μὴ γένοιτο
NAS: through faith? May it never
KJV: through faith? God forbid:
INT: through faith never may it be

Romans 4:11 N-GFS
GRK: δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν
NAS: of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised,
KJV: of the righteousness of the faith which
INT: righteousness of the faith which [he had] [while] in

Romans 4:12 N-GFS
GRK: ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς
NAS: in the steps of the faith of our father
KJV: in the steps of that faith of our
INT: during uncircumcision faith of the father

Romans 4:13 N-GFS
GRK: διὰ δικαιοσύνης πίστεως
NAS: the righteousness of faith.
KJV: through the righteousness of faith.
INT: by righteousness of faith

Romans 4:16 N-GFS
GRK: τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ
NAS: reason [it is] by faith, in order
KJV: [it is] of faith, that
INT: this of faith [it is] that according to

Romans 4:16 N-GFS
GRK: τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ ὅς
NAS: to those who are of the faith of Abraham,
KJV: which is of the faith of Abraham;
INT: to that of [the] faith of Abraham who

Romans 5:1 N-GFS
GRK: οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν
NAS: having been justified by faith, we have
KJV: by faith, we have
INT: therefore by faith peace we have

Romans 9:30 N-GFS
GRK: τὴν ἐκ πίστεως
NAS: the righteousness which is by faith;
KJV: which is of faith.
INT: that [is] by faith

Romans 9:32 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ' ὡς
NAS: Because [they did] not [pursue it] by faith, but as though
KJV: [they sought it] not by faith, but as
INT: not by faith but as

Romans 10:6 N-GFS
GRK: δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως
NAS: based on faith speaks
KJV: which is of faith speaketh
INT: but of faith righteousness thus

Romans 10:8 N-GFS
GRK: ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν
NAS: that is, the word of faith which
KJV: the word of faith, which
INT: word of faith which we proclaim

Romans 12:3 N-GFS
GRK: ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
NAS: to each a measure of faith.
KJV: to every man the measure of faith.
INT: divided a measure of faith

Romans 12:6 N-GFS
GRK: ἀναλογίαν τῆς πίστεως
NAS: to the proportion of his faith;
KJV: to the proportion of faith;
INT: proportion of the of faith

Romans 14:23 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως πᾶν δὲ
NAS: because [his eating is] not from faith; and whatever
KJV: of faith: for
INT: not of faith whatever moreover

Romans 14:23 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν
NAS: and whatever is not from faith is sin.
KJV: [is] not of faith is sin.
INT: not of faith sin is

Romans 16:26 N-GFS
GRK: εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα
NAS: [leading] to obedience of faith;
KJV: for the obedience of faith:
INT: for obedience of faith to all

2 Corinthians 1:24 N-GFS
GRK: ὑμῶν τῆς πίστεως ἀλλὰ συνεργοί
NAS: Not that we lord it over your faith, but are workers
KJV: your faith, but
INT: your faith but fellow workers

2 Corinthians 4:13 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ
NAS: spirit of faith, according
KJV: spirit of faith, according as
INT: spirit of faith according to what

2 Corinthians 5:7 N-GFS
GRK: διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν
NAS: for we walk by faith, not by sight--
KJV: we walk by faith, not by
INT: by faith indeed we walk

2 Corinthians 10:15 N-GFS
GRK: αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν
NAS: but with the hope that as your faith grows,
KJV: when your faith is increased,
INT: increasing the faith of you among

Galatians 2:16 N-GFS
GRK: μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: but through faith in Christ
KJV: but by the faith of Jesus Christ,
INT: not through faith of Christ Jesus

Galatians 2:16 N-GFS
GRK: δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ
NAS: that we may be justified by faith in Christ
KJV: by the faith of Christ,
INT: we might be justified by faith of Christ and

Galatians 3:2 N-GFS
GRK: ἐξ ἀκοῆς πίστεως
NAS: or by hearing with faith?
KJV: by the hearing of faith?
INT: by hearing of faith

Galatians 3:5 N-GFS
GRK: ἐξ ἀκοῆς πίστεως
NAS: or by hearing with faith?
KJV: by the hearing of faith?
INT: by hearing of faith

Galatians 3:7 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ πίστεως οὗτοι υἱοί
NAS: that it is those who are of faith who
KJV: they which are of faith, the same
INT: they that of faith [are] these sons

Galatians 3:8 N-GFS
GRK: ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ
NAS: the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand
KJV: through faith, preached before the gospel
INT: that by faith justifies the

Galatians 3:9 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν
NAS: those who are of faith are blessed
KJV: they which be of faith are blessed
INT: those of faith are being blessed with

Galatians 3:11 N-GFS
GRK: δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται
NAS: SHALL LIVE BY FAITH.
KJV: shall live by faith.
INT: righteous by faith will live

Galatians 3:12 N-GFS
GRK: ἔστιν ἐκ πίστεως ἀλλ' Ὁ
NAS: the Law is not of faith; on the contrary,
KJV: not of faith: but, The man
INT: is of faith but the [one]

Galatians 3:14 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως
NAS: of the Spirit through faith.
KJV: of the Spirit through faith.
INT: through faith

Galatians 3:22 N-GFS
GRK: ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: that the promise by faith in Jesus
KJV: the promise by faith of Jesus Christ
INT: promise by faith of Jesus Christ

Galatians 3:24 N-GFS
GRK: ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν
NAS: so that we may be justified by faith.
KJV: we might be justified by faith.
INT: that by faith we might be justified

Galatians 3:25 N-GFS
GRK: δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ
NAS: But now that faith has come,
KJV: But after that faith is come, we are
INT: moreover faith no longer under

Galatians 3:26 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ
NAS: of God through faith in Christ Jesus.
KJV: of God by faith in Christ
INT: through faith in Christ

Galatians 5:5 N-GFS
GRK: πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης
NAS: For we through the Spirit, by faith, are waiting
KJV: of righteousness by faith.
INT: by [the] Spirit by faith [the] hope of righteousness

Galatians 6:10 N-GFS
GRK: οἰκείους τῆς πίστεως
NAS: who are of the household of the faith.
KJV: them who are of the household of faith.
INT: of the household of the of faith

Ephesians 2:8 N-GFS
GRK: σεσωσμένοι διὰ πίστεως καὶ τοῦτο
NAS: through faith; and that not of yourselves,
KJV: saved through faith; and that
INT: saved through faith and this

Ephesians 3:12 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ
NAS: access through faith in Him.
KJV: confidence by the faith of him.
INT: by the faith of him

Ephesians 3:17 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς
NAS: through faith; [and] that you, being rooted
KJV: hearts by faith; that ye, being rooted
INT: through faith in the

Ephesians 4:13 N-GFS
GRK: ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς
NAS: to the unity of the faith, and of the knowledge
KJV: the unity of the faith, and
INT: unity of the faith and of the

Ephesians 6:16 N-GFS
GRK: θυρεὸν τῆς πίστεως ἐν ᾧ
NAS: up the shield of faith with which
KJV: the shield of faith, wherewith
INT: shield of faith with which

Ephesians 6:23 N-GFS
GRK: ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ
NAS: and love with faith, from God
KJV: love with faith, from God
INT: love with faith from God

Philippians 1:25 N-GFS
GRK: χαρὰν τῆς πίστεως
NAS: and joy in the faith,
KJV: and joy of faith;
INT: joy of the faith

Philippians 2:17 N-GFS
GRK: λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν χαίρω
NAS: and service of your faith, I rejoice
KJV: service of your faith, I joy, and
INT: ministry of the faith of you I am glad

Philippians 3:9 N-GFS
GRK: τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ τὴν
NAS: but that which is through faith in Christ,
KJV: is through the faith of Christ,
INT: that which by faith of Christ [is] the

Colossians 2:5 N-GFS
GRK: εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν
NAS: and the stability of your faith in Christ.
KJV: of your faith in
INT: in Christ faith of you

Colossians 2:12 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας
NAS: up with Him through faith in the working
KJV: [him] through the faith of the operation
INT: through the faith of the working

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ
NAS: your work of faith and labor
KJV: your work of faith, and labour
INT: work of faith and the

1 Thessalonians 3:2 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν
NAS: and encourage you as to your faith,
KJV: concerning your faith:
INT: concerning the faith of you

1 Thessalonians 3:7 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν πίστεως
NAS: about you through your faith;
KJV: by your faith:
INT: your faith

1 Thessalonians 3:10 N-GFS
GRK: ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν
NAS: what is lacking in your faith?
KJV: that which is lacking in your faith?
INT: lacking in [the] faith of you

1 Thessalonians 5:8 N-GFS
GRK: ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης
NAS: on the breastplate of faith and love,
KJV: the breastplate of faith and
INT: having put on [the] breastplate of faith and love

2 Thessalonians 1:4 N-GFS
GRK: ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν
NAS: for your perseverance and faith in the midst of all
KJV: patience and faith in all
INT: of you and faith in all

2 Thessalonians 1:11 N-GFS
GRK: καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει
NAS: and the work of faith with power,
KJV: and the work of faith with power:
INT: and work of faith with power

1 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου
NAS: conscience and a sincere faith.
KJV: conscience, and [of] faith unfeigned:
INT: good and faith sincere

1 Timothy 1:14 N-GFS
GRK: ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης
NAS: was more than abundant, with the faith and love
KJV: with faith and
INT: of us with faith and love

1 Timothy 3:9 N-GFS
GRK: μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ
NAS: to the mystery of the faith with a clear
KJV: the mystery of the faith in
INT: mystery of the faith in pure

1 Timothy 4:1 N-GFS
GRK: τινες τῆς πίστεως προσέχοντες πνεύμασιν
NAS: will fall away from the faith, paying attention
KJV: shall depart from the faith, giving heed
INT: some the faith giving heed to spirits

1 Timothy 4:6 N-GFS
GRK: λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς
NAS: on the words of the faith and of the sound
KJV: in the words of faith and
INT: words of the faith and of the

1 Timothy 6:10 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς
NAS: for it have wandered away from the faith and pierced
KJV: from the faith, and
INT: from the faith and themselves

1 Timothy 6:12 N-GFS
GRK: ἀγῶνα τῆς πίστεως ἐπιλαβοῦ τῆς
NAS: fight of faith; take hold
KJV: fight of faith, lay hold on
INT: fight of the faith Lay hold

2 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν
NAS: of the sincere faith within
KJV: the unfeigned faith that is in
INT: you sincere faith which dwelt

2 Timothy 3:15 N-GFS
GRK: σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν
NAS: through faith which is in Christ
KJV: salvation through faith which is in
INT: salvation through faith which [is] in

Philemon 1:6 N-GFS
GRK: κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς
NAS: [and I pray] that the fellowship of your faith may become
KJV: of thy faith may become
INT: fellowship of the faith of you efficient

Hebrews 6:1 N-GFS
GRK: ἔργων καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν
NAS: works and of faith toward
KJV: works, and of faith toward God,
INT: works and faith in God

Hebrews 6:12 N-GFS
GRK: τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας
NAS: who through faith and patience
KJV: of them who through faith and
INT: of those who through faith and patience

Hebrews 10:22 N-GFS
GRK: ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισμένοι τὰς
NAS: in full assurance of faith, having our hearts
KJV: full assurance of faith, having
INT: in full assurance of faith having been sprinkled [as to] the

Hebrews 10:38 N-GFS
GRK: μου ἐκ πίστεως ζήσεται καὶ
NAS: SHALL LIVE BY FAITH; AND IF
KJV: shall live by faith: but if
INT: of me by faith will live and

Hebrews 10:39 N-GFS
GRK: ἀπώλειαν ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν
NAS: to destruction, but of those who have faith to the preserving
KJV: but of them that believe to
INT: destruction but of faith to preserving

Hebrews 11:6 N-GFS
GRK: χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι
NAS: And without faith it is impossible
KJV: without faith [it is] impossible
INT: apart from moreover faith [it is] impossible to well please [him]

Hebrews 11:33 N-GFS
GRK: οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας
NAS: who by faith conquered kingdoms,
KJV: Who through faith subdued kingdoms,
INT: who by faith overcame kingdoms

Hebrews 11:39 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο
NAS: through their faith, did not receive
KJV: through faith, received
INT: through the faith not did receive

Hebrews 12:2 N-GFS
GRK: τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ
NAS: and perfecter of faith, who
KJV: and finisher of [our] faith; who for
INT: the of faith author and

James 1:3 N-GFS
GRK: ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν
NAS: that the testing of your faith produces
KJV: of your faith worketh
INT: of your faith produces endurance

James 2:24 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πίστεως μόνον
NAS: by works and not by faith alone.
KJV: not by faith only.
INT: not by faith only

James 5:15 N-GFS
GRK: εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν
NAS: and the prayer offered in faith will restore
KJV: the prayer of faith shall save
INT: prayer of faith will save the one

1 Peter 1:5 N-GFS
GRK: φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν
NAS: through faith for a salvation
KJV: of God through faith unto salvation
INT: [are] being guarded through faith for salvation

1 Peter 1:7 N-GFS
GRK: ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου
NAS: that the proof of your faith, [being] more precious
KJV: of your faith, being much
INT: of your faith more precious than gold

1 Peter 1:9 N-GFS
GRK: τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν
NAS: as the outcome of your faith the salvation
KJV: of your faith, [even] the salvation
INT: outcome of the faith of you [the] salvation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page