4214. πόσος (posos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4214. πόσος (posos) — 27 Occurrences

Matthew 6:23 IPro-NNS
GRK: τὸ σκότος πόσον
NAS: that is in you is darkness, how great is the darkness!
KJV: be darkness, how great [is] that darkness!
INT: that darkness how great

Matthew 7:11 IPro-DNS
GRK: τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ
NAS: to your children, how much more
KJV: children, how much more
INT: children of you how much more the

Matthew 10:25 IPro-DNS
GRK: Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν πόσῳ μᾶλλον τοὺς
NAS: Beelzebul, how much more
KJV: Beelzebub, how much more
INT: Beelzebul they called how much more those

Matthew 12:12 IPro-DNS
GRK: πόσῳ οὖν διαφέρει
NAS: How much more valuable then
KJV: How much then is a man
INT: How much then is more valuable

Matthew 15:34 IPro-AMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε
NAS: said to them, How many loaves
KJV: unto them, How many loaves
INT: Jesus How many loaves have you

Matthew 16:9 IPro-AMP
GRK: πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε
NAS: of the five thousand, and how many baskets
KJV: and how many baskets
INT: five thousand and how many hand-baskets you took [up]

Matthew 16:10 IPro-AFP
GRK: τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε
NAS: of the four thousand, and how many large baskets
KJV: and how many baskets
INT: four thousand and how many baskets you took [up]

Matthew 27:13 IPro-ANP
GRK: Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν
NAS: to Him, Do You not hear how many things they testify against
KJV: not how many things they witness against
INT: not Hear you how many things you they witness against

Mark 6:38 IPro-AMP
GRK: λέγει αὐτοῖς Πόσους ἔχετε ἄρτους
NAS: And He said to them, How many loaves
KJV: unto them, How many loaves
INT: he says to them How many have you loaves

Mark 8:5 IPro-AMP
GRK: ἠρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετε ἄρτους
NAS: And He was asking them, How many loaves
KJV: them, How many loaves
INT: he asked them How many have you loaves

Mark 8:19 IPro-AMP
GRK: τοὺς πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους κλασμάτων
NAS: for the five thousand, how many baskets
KJV: five thousand, how many baskets
INT: the five thousand how many hand-baskets of fragments

Mark 8:20 IPro-GNP
GRK: τοὺς τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων πληρώματα
NAS: for the four thousand, how many large baskets
KJV: four thousand, how many baskets
INT: the four thousand of how many baskets [the] fillings

Mark 9:21 IPro-NMS
GRK: πατέρα αὐτοῦ Πόσος χρόνος ἐστὶν
NAS: his father, How long
KJV: his father, How long is it ago
INT: father of him How long a time is it

Mark 15:4 IPro-ANP
GRK: οὐδέν ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν
NAS: See how many charges they bring against
KJV: behold how many things they witness
INT: nothing See of how many things you they witness against

Luke 11:13 IPro-DNS
GRK: τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ
NAS: to your children, how much more
KJV: children: how much more
INT: children of you how much more the

Luke 12:24 IPro-DNS
GRK: τρέφει αὐτούς πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς
NAS: feeds them; how much more
KJV: feedeth them: how much more are
INT: feeds them How much more you

Luke 12:28 IPro-DNS
GRK: οὕτως ἀμφιέζει πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς
NAS: into the furnace, how much more
KJV: the oven; how much more
INT: thus arrays how much rather you

Luke 15:17 IPro-NMP
GRK: ἐλθὼν ἔφη Πόσοι μίσθιοι τοῦ
NAS: he said, 'How many of my father's
KJV: he said, How many hired servants
INT: having come he said How many hired servants of the

Luke 16:5 IPro-ANS
GRK: τῷ πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις τῷ
NAS: to the first, 'How much do you owe
KJV: unto the first, How much owest thou
INT: to the first How much owe you to

Luke 16:7 IPro-ANS
GRK: Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις ὁ
NAS: to another, 'And how much do you owe?'
KJV: to another, And how much owest thou?
INT: you moreover how much owe you

Acts 21:20 IPro-NFP
GRK: Θεωρεῖς ἀδελφέ πόσαι μυριάδες εἰσὶν
NAS: brother, how many thousands
KJV: brother, how many thousands
INT: You see brother how many myriads they are

Romans 11:12 IPro-DNS
GRK: πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ μᾶλλον τὸ
NAS: for the Gentiles, how much more
KJV: of the Gentiles; how much more
INT: [is the] riches of [the] Gentiles how much more the

Romans 11:24 IPro-DNS
GRK: εἰς καλλιέλαιον πόσῳ μᾶλλον οὗτοι
NAS: into a cultivated olive tree, how much more
KJV: a good olive tree: how much more
INT: to a cultivated olive tree how much more these

2 Corinthians 7:11 IPro-AFS
GRK: θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν
NAS: For behold what earnestness this
KJV: a godly sort, what carefulness
INT: God to have been grieved how much it produced in you

Philemon 1:16 IPro-DNS
GRK: μάλιστα ἐμοί πόσῳ δὲ μᾶλλον
NAS: especially to me, but how much more
KJV: to me, but how much more unto thee,
INT: especially to me how much moreover rather

Hebrews 9:14 IPro-DNS
GRK: πόσῳ μᾶλλον τὸ
NAS: how much more will the blood
KJV: How much more shall
INT: how much rather the

Hebrews 10:29 IPro-DNS
GRK: πόσῳ δοκεῖτε χείρονος
NAS: How much severer punishment
KJV: Of how much sorer punishment,
INT: how much think you worse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page