2090. ἑτοιμάζω (hetoimazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2090. ἑτοιμάζω (hetoimazó) — 40 Occurrences

Matthew 3:3 V-AMA-2P
GRK: τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν
NAS: IN THE WILDERNESS, MAKE READY THE WAY
KJV: the wilderness, Prepare ye the way
INT: the wilderness Prepare the way

Matthew 20:23 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ
NAS: but it is for those for whom it has been prepared by My Father.
KJV: [it shall be given to them] for whom it is prepared of
INT: but [to those] for whom it has been prepared by the

Matthew 22:4 V-RIA-1S
GRK: ἄριστόν μου ἡτοίμακα οἱ ταῦροί
NAS: Behold, I have prepared my dinner;
KJV: Behold, I have prepared my
INT: dinner of me I prepared the oxen

Matthew 25:34 V-RPM/P-AFS
GRK: κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
NAS: the kingdom prepared for you from the foundation
KJV: the kingdom prepared for you
INT: inherit the prepared for you kingdom

Matthew 25:41 V-RPM/P-ANS
GRK: αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ
NAS: fire which has been prepared for the devil
KJV: fire, prepared for the devil
INT: eternal which has been prepared for the devil

Matthew 26:17 V-ASA-1P
GRK: Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν
NAS: do You want us to prepare for You to eat
KJV: wilt thou that we prepare for thee
INT: Where wish you [that] we should prepare for you to eat

Matthew 26:19 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: had directed them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: Jesus and prepared the passover

Mark 1:3 V-AMA-2P
GRK: τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν
NAS: IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY THE WAY
KJV: the wilderness, Prepare ye the way
INT: the wilderness Prepare the way

Mark 10:40 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
NAS: but it is for those for whom it has been prepared.
KJV: [it shall be given to them] for whom it is prepared.
INT: but [to those] for whom it has been prepared

Mark 14:12 V-ASA-1P
GRK: θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς
NAS: us to go and prepare for You to eat
KJV: that we go and prepare that
INT: desire you [that] having gone we should prepare that you might eat

Mark 14:15 V-AMA-2P
GRK: καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
NAS: [and] ready; prepare for us there.
KJV: there make ready for us.
INT: And There prepare for us

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: as He had told them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: to them and they prepared the passover

Luke 1:17 V-ANA
GRK: φρονήσει δικαίων ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν
NAS: of the righteous, so as to make ready a people
KJV: of the just; to make ready a people
INT: [the] wisdom of [the] righteous to make ready for [the] Lord a people

Luke 1:76 V-ANA
GRK: ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ
NAS: THE LORD TO PREPARE HIS WAYS;
KJV: of the Lord to prepare his
INT: before the Lord to prepare ways of him

Luke 2:31 V-AIA-2S
GRK: ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον
NAS: Which You have prepared in the presence
KJV: Which thou hast prepared before
INT: which you have prepared before [the] face

Luke 3:4 V-AMA-2P
GRK: τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν
NAS: IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY THE WAY
KJV: the wilderness, Prepare ye the way
INT: the wilderness Prepare the way

Luke 9:52 V-ANA
GRK: Σαμαριτῶν ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ
NAS: of the Samaritans to make arrangements for Him.
KJV: to make ready for him.
INT: of Samaritans so as to make ready for him

Luke 12:20 V-AIA-2S
GRK: ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται
NAS: will own what you have prepared?'
KJV: which thou hast provided?
INT: what moreover you did prepare to whom will be

Luke 12:47 V-APA-NMS
GRK: καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας
NAS: will and did not get ready or
KJV: and prepared not
INT: and not having prepared nor having done

Luke 17:8 V-AMA-2S
GRK: ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον τί δειπνήσω
NAS: But will he not say to him, 'Prepare something
KJV: unto him, Make ready wherewith
INT: will he say to him Prepare what I might sup on

Luke 22:8 V-AMA-2P
GRK: εἰπών Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ
NAS: Go and prepare the Passover
KJV: Go and prepare us
INT: having said Having gone prepare for us the

Luke 22:9 V-ASA-1P
GRK: Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν
NAS: do You want us to prepare it?
KJV: Where wilt thou that we prepare?
INT: Where will you we should prepare

Luke 22:12 V-AMA-2P
GRK: ἐστρωμένον ἐκεῖ ἑτοιμάσατε
NAS: upper room; prepare it there.
KJV: furnished: there make ready.
INT: furnished there prepare

Luke 22:13 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: as He had told them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: to them and they prepared the passover

Luke 23:56 V-AIA-3P
GRK: ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ
NAS: they returned and prepared spices
KJV: and prepared spices
INT: having returned moreover they prepared spices and

Luke 24:1 V-AIA-3P
GRK: φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα
NAS: the spices which they had prepared.
KJV: which they had prepared, and
INT: bringing that which they had prepared spices

John 14:2 V-ANA
GRK: ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν
NAS: you; for I go to prepare a place
KJV: you. I go to prepare a place for you.
INT: I go to prepare a place for you

John 14:3 V-ASA-1S
GRK: πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν
NAS: I go and prepare a place
KJV: I go and prepare a place for you,
INT: I go and prepare a place for you

Acts 23:23 V-AMA-2P
GRK: ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους
NAS: and said, Get two
KJV: saying, Make ready two hundred
INT: centurions he said Prepare soldiers two hundred

1 Corinthians 2:9 V-AIA-3S
GRK: ἀνέβη ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς
NAS: THAT GOD HAS PREPARED FOR THOSE
KJV: God hath prepared for them that love
INT: came which prepared God

2 Timothy 2:21 V-RPM/P-NNS
GRK: ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
NAS: to the Master, prepared for every
KJV: for the master's use, [and] prepared unto
INT: work good having been prepared

Philemon 1:22 V-PMA-2S
GRK: δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν
NAS: also prepare me a lodging,
KJV: But withal prepare me also
INT: moreover also prepare me a lodging

Hebrews 11:16 V-AIA-3S
GRK: ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς
NAS: their God; for He has prepared a city
KJV: for he hath prepared for them
INT: to be called of them he prepared indeed for them

Revelation 8:6 V-AIA-3P
GRK: ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα
NAS: trumpets prepared themselves
KJV: trumpets prepared themselves
INT: seven trumpets prepared themselves that

Revelation 9:7 V-RPM/P-DMP
GRK: ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον
NAS: horses prepared for battle;
KJV: unto horses prepared unto
INT: like to horses prepared for war

Revelation 9:15 V-RPM/P-NMP
GRK: ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν
NAS: angels, who had been prepared for the hour
KJV: which were prepared for
INT: angels who had been prepared for the

Revelation 12:6 V-RPM/P-AMS
GRK: ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ
NAS: she had a place prepared by God, so
KJV: she hath a place prepared of God,
INT: there a place prepared of

Revelation 16:12 V-ASP-3S
GRK: αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς
NAS: that the way would be prepared for the kings
KJV: of the east might be prepared.
INT: of it that might be prepared the way

Revelation 19:7 V-AIA-3S
GRK: γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν
NAS: and His bride has made herself
KJV: hath made herself ready.
INT: wife of it did make ready herself

Revelation 21:2 V-RPM/P-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην
NAS: from God, made ready as a bride
KJV: out of heaven, prepared as a bride
INT: God prepared as a bride

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page