2501. Ἰωσήφ (Ióséph)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2501. Ἰωσήφ (Ióséph) — 36 Occurrences

Matthew 1:16 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα
NAS: was the father of Joseph the husband
KJV: begat Joseph the husband
INT: was father of Joseph the husband

Matthew 1:18 N
GRK: Μαρίας τῷ Ἰωσήφ πρὶν ἢ
NAS: had been betrothed to Joseph, before
KJV: was espoused to Joseph, before
INT: Mary to Joseph before rather

Matthew 1:19 N
GRK: Ἰωσὴφ δὲ ὁ
NAS: And Joseph her husband, being
KJV: Then Joseph her husband,
INT: Joseph moreover the

Matthew 1:20 N
GRK: αὐτῷ λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ
NAS: saying, Joseph, son
KJV: saying, Joseph, thou son
INT: to him saying Joseph son of David

Matthew 1:24 N
GRK: δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ
NAS: And Joseph awoke from his sleep
KJV: Then Joseph being raised from
INT: moreover Joseph from the

Matthew 2:13 N
GRK: ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς
NAS: appeared to Joseph in a dream
KJV: appeareth to Joseph in
INT: a dream to Joseph saying Having risen

Matthew 2:19 N
GRK: ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
NAS: in a dream to Joseph in Egypt,
KJV: in a dream to Joseph in Egypt,
INT: a dream to Joseph in Egypt

Matthew 13:55 N
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων
NAS: James and Joseph and Simon
INT: James and Joseph and Simon

Matthew 27:56 N
GRK: Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ
NAS: of James and Joseph, and the mother
INT: of James and Joseph mother and

Matthew 27:57 N
GRK: Ἁριμαθαίας τοὔνομα Ἰωσήφ ὃς καὶ
NAS: named Joseph, who
KJV: Arimathaea, named Joseph, who also
INT: Arimathea by name Joseph who also

Matthew 27:59 N
GRK: σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ
NAS: And Joseph took the body
KJV: And when Joseph had taken the body,
INT: body Joseph wrapped it

Mark 15:43 N
GRK: ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ
NAS: Joseph of Arimathea came,
KJV: Joseph of Arimathaea,
INT: having come Joseph from

Mark 15:45 N
GRK: πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
NAS: he granted the body to Joseph.
KJV: he gave the body to Joseph.
INT: body to Joseph

Luke 1:27 N
GRK: ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου
NAS: name was Joseph, of the descendants
KJV: whose name was Joseph, of the house
INT: whose name [was] Joseph of [the] house

Luke 2:4 N
GRK: δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς
NAS: Joseph also went
KJV: And Joseph also went up
INT: moreover also Joseph from

Luke 2:16 N
GRK: καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ
NAS: to Mary and Joseph, and the baby
KJV: Mary, and Joseph, and the babe
INT: and Joseph and the

Luke 3:23 N
GRK: ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ τοῦ Ἠλὶ
NAS: the son of Joseph, the son
KJV: the son of Joseph, which was [the son] of Heli,
INT: as was supposed of Joseph of Heli

Luke 3:24 N
GRK: Ἰανναί τοῦ Ἰωσήφ
NAS: the son of Jannai, the son of Joseph,
KJV: which was [the son] of Janna, which was [the son] of Joseph,
INT: of Jannai of Joseph

Luke 3:26 N
GRK: Σεμεῒν τοῦ Ἰωσήχ τοῦ Ἰωδά
KJV: which was [the son] of Semei, which was [the son] of Joseph, which was [the son] of Juda,
INT: of Semein of Joseph of Joda

Luke 3:30 N
GRK: Ἰούδα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἰωνάμ
NAS: the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam,
KJV: which was [the son] of Juda, which was [the son] of Joseph, which was [the son] of Jonan,
INT: of Judah of Joseph of Jonam

Luke 4:22 N
GRK: υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος
NAS: Is this not Joseph's son?
KJV: not this Joseph's son?
INT: the son is of Joseph this

Luke 23:50 N
GRK: ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων
NAS: named Joseph, who was a member of the Council,
KJV: named Joseph, a counsellor;
INT: a man by name Joseph a Council member being

John 1:45 N
GRK: υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ
NAS: of Nazareth, the son of Joseph.
KJV: Nazareth, the son of Joseph.
INT: son of Joseph who [is] from

John 4:5 N
GRK: Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ
NAS: gave to his son Joseph;
KJV: to his son Joseph.
INT: Jacob to Joseph the son

John 6:42 N
GRK: ὁ υἱὸς Ἰωσήφ οὗ ἡμεῖς
NAS: Jesus, the son of Joseph, whose father
KJV: Jesus, the son of Joseph, whose father
INT: the Son of Joseph of whom we

John 19:38 N
GRK: τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ
NAS: these things Joseph of Arimathea,
KJV: after this Joseph of Arimathaea,
INT: Pilate Joseph from

Acts 1:23 N
GRK: ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον
NAS: two men, Joseph called
KJV: two, Joseph called
INT: they set forth two Joseph called

Acts 4:36 N
GRK: Ἰωσὴφ δὲ ὁ
NAS: Now Joseph, a Levite of Cyprian
INT: Joseph moreover

Acts 7:9 N
GRK: ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς
NAS: became jealous of Joseph and sold
KJV: sold Joseph into
INT: having envied Joseph sold [him] into

Acts 7:13 N
GRK: δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: On the second [visit] Joseph made himself known
KJV: the second [time] Joseph was made known
INT: second time was made known Joseph to brothers

Acts 7:13 N
GRK: γένος τοῦ Ἰωσήφ
NAS: to his brothers, and Joseph's family
KJV: and Joseph's kindred
INT: family of Joseph

Acts 7:14 N
GRK: ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ
NAS: Then Joseph sent [word] and invited
KJV: Then sent Joseph, and called his
INT: having sent moreover Joseph he called for Jacob

Acts 7:18 N
GRK: ᾔδει τὸν Ἰωσήφ
NAS: NOTHING ABOUT JOSEPH.
KJV: knew not Joseph.
INT: knew Joseph

Hebrews 11:21 N
GRK: τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ
NAS: of the sons of Joseph, and worshiped,
KJV: the sons of Joseph; and
INT: of the sons of Joseph blessed and

Hebrews 11:22 N
GRK: Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ
NAS: By faith Joseph, when he was dying,
KJV: By faith Joseph, when he died,
INT: By faith Joseph dying concerning

Revelation 7:8 N
GRK: ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες
NAS: from the tribe of Joseph twelve
KJV: the tribe of Joseph [were] sealed
INT: out of [the] tribe of Joseph twelve thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page