Matthew 19:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
281 [e]Ἀμὴν
Amēn
TrulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
190 [e]ἀκολουθήσαντές
akolouthēsantes
having followedV-APA-NMP
1473 [e]μοι,
moi
Me,PPro-D1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
3824 [e]παλινγενεσίᾳ,
palingenesia
regeneration,N-DFS
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
2523 [e]καθίσῃ
kathisē
shall sit downV-ASA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of ManN-GMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
2362 [e]θρόνου
thronou
[the] throneN-GMS
1391 [e]δόξης
doxēs
of gloryN-GFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him,PPro-GM3S
2521 [e]καθήσεσθε
kathēsesthe
will sitV-FIM-2P
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4771 [e]ὑμεῖς*
hymeis
youPPro-N2P
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
1427 [e]δώδεκα
dōdeka
twelveAdj-AMP
2362 [e]θρόνους
thronous
thrones,N-AMP
2919 [e]κρίνοντες
krinontes
judgingV-PPA-NMP
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
1427 [e]δώδεκα
dōdeka
twelveAdj-AFP
5443 [e]φυλὰς
phylas
tribesN-AFP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2474 [e]Ἰσραήλ.
Israēl
of Israel.N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ

Matthew 19:28 Hebrew Bible
ויאמר ישוע אליהם אמן אמר אני לכם אתם ההלכים אחרי בהתחדש הבריאה כאשר ישב בן האדם על כסא כבודו תשבו גם אתם על שנים עשר כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃

Matthew 19:28 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢܬܘܢ ܕܐܬܝܬܘܢ ܒܬܪܝ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܐ ܕܝܬܒ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܥܠ ܬܪܢܘܤ ܕܫܘܒܚܗ ܬܬܒܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܬܪܥܤܪ ܟܘܪܤܘܢ ܘܬܕܘܢܘܢ ܬܪܥܤܪ ܫܒܛܐ ܕܐܝܤܪܐܝܠ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And Jesus said to them, "Truly I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration when the Son of Man will sit on His glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

King James Bible
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Holman Christian Standard Bible
Jesus said to them, "I assure you: In the Messianic Age, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

in the regeneration.

Isaiah 65:17 For, behold, I create new heavens and a new earth: and the former …

Isaiah 66:22 For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall …

Acts 3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things…

2 Peter 3:13 Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and …

Revelation 21:5 And he that sat on the throne said, Behold, I make all things new. …

when.

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his …

Matthew 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels …

2 Thessalonians 1:7-10 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall …

Revelation 20:11-15 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose …

ye also.

Matthew 20:21 And he said to her, What will you? She said to him, Grant that these …

Luke 22:28-30 You are they which have continued with me in my temptations…

1 Corinthians 6:2,3 Do you not know that the saints shall judge the world? and if the …

2 Timothy 2:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also …

Revelation 2:26,27 And he that overcomes, and keeps my works to the end, to him will …

Revelation 3:21 To him that overcomes will I grant to sit with me in my throne, even …

the twelve.

Exodus 15:27 And they came to Elim, where were twelve wells of water, and three …

Exodus 24:4 And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the …

Exodus 28:21 And the stones shall be with the names of the children of Israel, …

Leviticus 24:5 And you shall take fine flour, and bake twelve cakes thereof: two …

Joshua 3:12 Now therefore take you twelve men out of the tribes of Israel, out …

1 Kings 18:31 And Elijah took twelve stones, according to the number of the tribes …

Ezra 6:17 And offered at the dedication of this house of God an hundred bullocks, …

Revelation 7:4 And I heard the number of them which were sealed…

Revelation 12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with …

Revelation 21:12-14 And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates …

Revelation 22:2 In the middle of the street of it, and on either side of the river, …

Links
Matthew 19:28Matthew 19:28 NIVMatthew 19:28 NLTMatthew 19:28 ESVMatthew 19:28 NASBMatthew 19:28 KJVMatthew 19:28 Bible AppsMatthew 19:28 Biblia ParalelaMatthew 19:28 Chinese BibleMatthew 19:28 French BibleMatthew 19:28 German BibleBible Hub
Matthew 19:27
Top of Page
Top of Page