3631. οἶνος (oinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3631. οἶνος (oinos) — 34 Occurrences

Matthew 9:17 N-AMS
GRK: οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς
NAS: new wine into old
KJV: do men put new wine into old
INT: Nor put they wine new into

Matthew 9:17 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ
NAS: burst, and the wine pours
KJV: break, and the wine runneth out, and
INT: and the wine is poured out and

Matthew 9:17 N-AMS
GRK: ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς
NAS: new wine into fresh
KJV: they put new wine into new
INT: but they put wine new into

Matthew 27:34 N-AMS
GRK: αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς
NAS: they gave Him wine to drink mixed
INT: him to drink wine with gall

Mark 2:22 N-AMS
GRK: οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς
NAS: puts new wine into old wineskins;
KJV: putteth new wine into old
INT: no one puts wine new into

Mark 2:22 N-NMS
GRK: ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς
NAS: otherwise the wine will burst
KJV: the new wine doth burst
INT: bursts the wine the wineskins

Mark 2:22 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ
NAS: the skins, and the wine is lost
KJV: and the wine is spilled,
INT: and the wine will be destroyed and

Mark 2:22 N-AMS
GRK: ἀσκοί ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς
NAS: [as well]; but [one puts] new wine into fresh
KJV: but new wine must be put into
INT: wineskins but wine new into

Mark 15:23 N-AMS
GRK: αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον ὃς δὲ
NAS: They tried to give Him wine mixed with myrrh;
KJV: to drink wine mingled with myrrh:
INT: him mixed with gall wine he moreover

Luke 1:15 N-AMS
GRK: Κυρίου καὶ οἶνον καὶ σίκερα
NAS: and he will drink no wine or liquor,
KJV: neither wine nor
INT: Lord and wine and strong drink

Luke 5:37 N-AMS
GRK: οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς
NAS: puts new wine into old wineskins;
KJV: putteth new wine into old
INT: no one puts wine new into

Luke 5:37 N-NMS
GRK: ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος
NAS: the new wine will burst
KJV: the new wine will burst
INT: will burst the wine new

Luke 5:38 N-AMS
GRK: ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς
NAS: But new wine must be put into fresh
KJV: But new wine must be put into
INT: but wine new into

Luke 7:33 N-AMS
GRK: μήτε πίνων οἶνον καὶ λέγετε
NAS: no wine, and you say,
KJV: nor drinking wine; and ye say,
INT: nor drinking wine and you say

Luke 10:34 N-AMS
GRK: ἔλαιον καὶ οἶνον ἐπιβιβάσας δὲ
NAS: oil and wine on [them]; and he put
KJV: oil and wine, and set
INT: oil and wine having put moreover

John 2:3 N-GMS
GRK: καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ
NAS: When the wine ran out, the mother
KJV: when they wanted wine, the mother
INT: And having been deficient of wine says the

John 2:3 N-AMS
GRK: πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν
NAS: to Him, They have no wine.
KJV: They have no wine.
INT: to him Wine not they have

John 2:9 N-AMS
GRK: τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον καὶ
NAS: which had become wine, and did not know
KJV: the water that was made wine, and knew
INT: the water wine that had become and

John 2:10 N-AMS
GRK: τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν καὶ
NAS: serves the good wine first, and when
KJV: doth set forth good wine; and when
INT: the good wine sets on and

John 2:10 N-AMS
GRK: τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι
NAS: the good wine until
KJV: hast kept the good wine until now.
INT: the good wine until now

John 4:46 N-AMS
GRK: τὸ ὕδωρ οἶνον Καὶ ἦν
NAS: the water wine. And there was a royal official
KJV: he made the water wine. And there was
INT: the water wine And there was

Romans 14:21 N-AMS
GRK: μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν
NAS: to drink wine, or
KJV: to drink wine, nor
INT: nor drink wine nor in

Ephesians 5:18 N-DMS
GRK: μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ᾧ
NAS: And do not get drunk with wine, for that is dissipation,
KJV: not drunk with wine, wherein is
INT: not be drunk with wine in which

1 Timothy 3:8 N-DMS
GRK: διλόγους μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας
NAS: to much wine or
KJV: to much wine, not
INT: double-tongued not to wine much given

1 Timothy 5:23 N-DMS
GRK: ὑδροπότει ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ
NAS: a little wine for the sake
KJV: use a little wine for thy
INT: drink water but wine a little use

Titus 2:3 N-DMS
GRK: διαβόλους μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας
NAS: to much wine, teaching what is good,
KJV: to much wine, teachers of good things;
INT: slanderers not to wine much enslaved

Revelation 6:6 N-AMS
GRK: καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
NAS: the oil and the wine.
KJV: the oil and the wine.
INT: and the wine not you might damage

Revelation 14:8 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: drink of the wine of the passion
KJV: drink of the wine of the wrath of her
INT: of the wine of the fury

Revelation 14:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: will drink of the wine of the wrath
KJV: of the wine of the wrath
INT: of the wine of the fury

Revelation 16:19 N-GMS
GRK: ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: her the cup of the wine of His fierce
KJV: the cup of the wine of the fierceness
INT: cup of the wine of the fury

Revelation 17:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας
NAS: were made drunk with the wine of her immorality.
KJV: with the wine of her
INT: with the wine of the sexual immorality

Revelation 18:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
NAS: have drunk of the wine of the passion
KJV: of the wine of the wrath
INT: of the wine of the fury

Revelation 18:13 N-AMS
GRK: λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον
NAS: and frankincense and wine and olive oil
KJV: frankincense, and wine, and oil,
INT: frankincense and wine and oil

Revelation 19:15 N-GMS
GRK: ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ
INT: press of the wine of the fury

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page