4145. πλούσιος (plousios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4145. πλούσιος (plousios) — 28 Occurrences

Matthew 19:23 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται
NAS: to you, it is hard for a rich man to enter
KJV: That a rich man shall hardly
INT: to you that a rich man with difficulty will enter

Matthew 19:24 Adj-AMS
GRK: διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς
NAS: than for a rich man to enter
KJV: than for a rich man to enter
INT: to pass than a rich man to enter into

Matthew 27:57 Adj-NMS
GRK: ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας
NAS: there came a rich man
KJV: was come, there came a rich man of
INT: came a man rich from Arimathea

Mark 10:25 Adj-AMS
GRK: διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν
NAS: than for a rich man to enter
KJV: than for a rich man to enter
INT: to pass than [for] a rich man into the

Mark 12:41 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά
NAS: how the people were putting
KJV: and many that were rich cast in much.
INT: and many rich were casting [in] much

Luke 6:24 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς πλουσίοις ὅτι ἀπέχετε
NAS: But woe to you who are rich, for you are receiving
KJV: unto you that are rich! for
INT: to you who are rich for you are receiving

Luke 12:16 Adj-GMS
GRK: Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ
NAS: The land of a rich man
KJV: of a certain rich man
INT: Of a man certain rich brought forth abundantly the

Luke 14:12 Adj-AMP
GRK: μηδὲ γείτονας πλουσίους μή ποτε
NAS: or rich neighbors,
KJV: nor [thy] rich neighbours;
INT: nor neighbors rich lest ever

Luke 16:1 Adj-NMS
GRK: τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν
NAS: to the disciples, There was a rich man
KJV: There was a certain rich man, which
INT: certain there was rich who had

Luke 16:19 Adj-NMS
GRK: τις ἦν πλούσιος καὶ ἐνεδιδύσκετο
NAS: Now there was a rich man,
KJV: There was a certain rich man, which
INT: certain there was rich and he was clothed in

Luke 16:21 Adj-GMS
GRK: τραπέζης τοῦ πλουσίου ἀλλὰ καὶ
NAS: with the [crumbs] which were falling from the rich man's table;
KJV: from the rich man's table:
INT: table of the rich man but even

Luke 16:22 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη
NAS: bosom; and the rich man also
KJV: bosom: the rich man also
INT: also the rich man and was buried

Luke 18:23 Adj-NMS
GRK: ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα
NAS: very sad, for he was extremely rich.
KJV: he was very rich.
INT: he was indeed rich extremely

Luke 18:25 Adj-AMS
GRK: εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν
NAS: than for a rich man to enter
KJV: eye, than for a rich man to enter into
INT: to enter than a rich man into the

Luke 19:2 Adj-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς πλούσιος
NAS: he was a chief tax collector and he was rich.
KJV: he was rich.
INT: and he [was] rich

Luke 21:1 Adj-AMP
GRK: δῶρα αὐτῶν πλουσίους
NAS: up and saw the rich putting
KJV: and saw the rich men casting
INT: gifts of them rich

2 Corinthians 8:9 Adj-NMS
GRK: ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν ἵνα
NAS: Christ, that though He was rich, yet for your sake
KJV: that, though he was rich, yet for your
INT: you he became poor rich being that

Ephesians 2:4 Adj-NMS
GRK: δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν
NAS: But God, being rich in mercy, because
KJV: God, who is rich in mercy,
INT: but God rich being in

1 Timothy 6:17 Adj-DMP
GRK: Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ
NAS: those who are rich in this
KJV: Charge them that are rich in this
INT: To the rich in the

James 1:10 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ
NAS: and the rich man [is to glory] in his humiliation,
KJV: But the rich, in that he
INT: he who [is] moreover rich in the

James 1:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς
NAS: too the rich man in the midst of his pursuits
KJV: also shall the rich man fade away in
INT: also the rich in the

James 2:5 Adj-AMP
GRK: τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει
NAS: world [to be] rich in faith
KJV: of this world rich in faith,
INT: of this world rich in faith

James 2:6 Adj-NMP
GRK: οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν
NAS: the poor man. Is it not the rich who oppress
KJV: Do not rich men oppress you,
INT: Not the rich do oppress you

James 5:1 Adj-NMP
GRK: νῦν οἱ πλούσιοι κλαύσατε ὀλολύζοντες
NAS: Come now, you rich, weep and howl
KJV: now, [ye] rich men, weep
INT: now rich weep howling

Revelation 2:9 Adj-NMS
GRK: πτωχείαν ἀλλὰ πλούσιος εἶ καὶ
NAS: and your poverty (but you are rich), and the blasphemy
KJV: thou art rich) and
INT: poverty but rich you are and

Revelation 3:17 Adj-NMS
GRK: λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ
NAS: I am rich, and have become wealthy,
KJV: I am rich, and increased with goods,
INT: you say Rich I am and

Revelation 6:15 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ
NAS: and the commanders and the rich and the strong
KJV: and the rich men, and
INT: and the rich and the

Revelation 13:16 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς
NAS: and the great, and the rich and the poor,
KJV: great, rich and poor,
INT: and the rich and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page